Zdroj: Archiv

[quote]Evropská komise zveřejnila 28.7. 2016 zprávu o pravidlech pro odměňování v úvěrových institucích a investičních podnicích. Podle zprávy jsou pravidla pro odměňování obecně účinná při omezování nadměrně rizikového chování a orientace na krátkodobé cíle. Právě z těchto důvodů byla pravidla v reakci na finanční krizi zavedena.[/quote]

Zpráva, která vychází zejména z práce Evropského orgánu pro bankovnictví, dvou veřejných konzultací a externí studie, dospívá k závěru, že v některých případech může být uplatňování určitých pravidel příliš nákladné a zatěžující v porovnání s jejich obezřetnostními přínosy. To platí zejména v případech, kdy jsou pravidla o nástrojích pro odklad a výplatu náhrad použita na malé instituce s jednoduchou strukturou nebo na zaměstnance s nízkou úrovní pohyblivé složky odměny. Je tomu tak rovněž v situacích, kdy se od kotovaných institucí vyžaduje, aby k odměňování svých zaměstnanců používaly akcie.

Komise provede ve světle těchto zjištění posouzení dopadů, které se bude zabývat případným vyjasněním těchto pravidel a jejich uplatňováním na nejmenší instituce s nejjednodušší strukturou. Posouzení bude provedeno v rámci širší revize směrnice o kapitálových požadavcích a nařízení o kapitálových požadavcích, která se v současné době zvažuje.

„Pravidla EU týkající se odměňování zavedená po finanční krizi fungují. Ukázala se být účinným nástrojem, který zaměstnancům zabránil nepřiměřeně riskovat a zajistil, aby se soustředili na dlouhodobé zájmy úvěrových institucí a investičních podniků, čímž přispěly k nastolení finanční stability“, uvedla komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová, která na vypracování zprávy dohlížela.

„Naše hodnocení však ukazuje, že je možné dosáhnout toho, aby byla přiměřenější a představovala menší administrativní zátěž, a to zejména pro menší úvěrové instituce a investiční podniky s jednoduchou strukturou. Rozhodně však zajistíme, aby žádné úpravy pravidel neměly vliv na finanční stabilitu, která zůstává našim nadřazeným cílem“.

Pokud jde o pravidlo, které určuje maximální poměr mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny, nebylo možné v rámci dnešní zprávy dospět ke konečným závěrům ohledně jeho dopadu. Uvedené pravidlo bylo zavedeno teprve nedávno a jeho účinek se plně projeví až v budoucnu. Navíc možná bude nezbytné se uplatňováním pravidel pro odměňování na všechny investiční podniky znova zabývat, jakmile Komise dokončí přezkum obezřetnostního režimu použitelného na investiční podniky.

Souvislosti

Směrnice o kapitálových požadavcích (CRD) a nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) upravují zásady a postupy odměňování v úvěrových institucích a investičních podnicích. V návaznosti na finanční krizi se dospělo na mezinárodní úrovni k široké shodě, že špatně navržené zásady odměňování mohou vést k tomu, že zaměstnanci nadměrně riskují a soustřeďují se na krátkodobé zisky. V zájmu ochrany finanční stability byla směrnicí CRD III, po níž následovaly CRD IV a CRR, zavedena pravidla pro odměňování klíčových zaměstnanců, kteří mohou ovlivňovat rizikový profil svých institucí. Tato pravidla byla zaměřena na omezení nadměrného riskování a uvedení pobídek pro zaměstnance do souladu s dlouhodobými cíli podniků.

Zpráva byla vytvořena v rámci plnění závazku plynoucího z čl. 161 odst. 2 CRD, který Komisi zavazuje, aby Evropský parlament a Radu informovala o účinnosti, provádění a prosazování pravidel pro odměňování, se zřetelem na dopad stanoveného maximálního poměru mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny na finanční stabilitu, konkurenceschopnost a zaměstnance pracující pro pobočky mimo EHP.

Při přípravě zprávy se Komise snažila získat informace od zainteresovaných stran prostřednictvím veřejné konzultace, akce za účasti těchto stran, dvoustranných schůzek se zástupci finančního sektoru a specifické studie. Do celého procesu byl úzce zapojen Evropský orgán pro bankovnictví. Řadu dalších reakcí týkajících se přiměřenosti pravidel pro odměňování obsažených v CRD navíc vyvolala výzva Komise ke sdělení skutečností v souvislosti s regulačním rámcem EU v oblasti finančních služeb.

Další kroky

Komise provede posouzení dopadů, na jehož základě zváží, zda předloží návrh určitých změn pravidel pro odměňování. Posouzení bude provedeno v rámci širší revize CRD a CRR, která je plánována na konec tohoto roku.

Komise rovněž prozkoumá dopady zjištění obsažených ve zprávě zveřejněné zprávě 28.7. 2016 na pravidla pro odměňování vymezená v dalších právních předpisech týkajících se finančního sektoru, zejména ve směrnici SKIPCP V (směrnice o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů) a směrnici AIFMD (směrnice o alternativních investičních fondech).

 

 

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno