Zdroj: Archiv

[quote]Evropská unie požádala 22.8. 2016 o zřízení panelu při Světové obchodní organizaci (WTO), aby rozhodl spor týkající se diskriminačního přístupu Kolumbie k dováženým lihovinám. Počátkem roku (8. a 9. března 2016) proběhly v této věci mezi EU a Kolumbií konzultace, které však nevedly k vyřešení sporu. Přestože EU uznává, že se Kolumbie od počátku sporu snaží reformovat režim prodeje lihovin, faktem zůstává, že lihoviny z EU jsou na kolumbijském trhu nadále předmětem diskriminace.[/quote]

Komise požaduje kvůli diskriminačnímu přístupu Kolumbie k dováženým lihovinám panel WTO

Diskriminace lihovin z EU na kolumbijském trhu znepokojuje Evropskou unii už delší dobu. Daně a místní poplatky, kterým tam lihoviny z EU podléhají, jsou totiž vyšší, než jaké platí pro místní značky. Jednotlivé departamenty Kolumbie pak navíc uplatňují různá tržní omezení, která deformují konkurenční podmínky na trhu v neprospěch lihovin z EU. To je v rozporu s principy nediskriminace, které má Kolumbie podle pravidel WTO dodržovat.

V rámci bilaterální obchodní dohody s Evropskou unií se Kolumbie zavázala tuto diskriminaci ukončit k 1. srpnu loňského roku. Evropská unie Kolumbii na tento problém již mnohokrát upozorňovala, například během bilaterálních schůzek, na zasedáních WTO a při rozpravách o členství v OECD. EU přitom nadále podporuje kolumbijské úsilí o reformu tohoto sektoru.

Souvislosti

Obchodní fakta a čísla

EU je největším dovozcem lihovin na kolumbijský trh. Je tak obchodním partnerem Kolumbie, který je těmito opatřeními postižen nejvíce (následují Mexiko, Kostarika a USA). V roce 2014 vyvezla EU do Kolumbie lihoviny za 43 milionů EUR, což představovalo přibližně 14 % celkového zemědělského vývozu do Kolumbie a 77 % celkového kolumbijského dovozu lihovin.

Z hlediska druhů lihovin vyvezla EU do Kolumbie nejvíce whisky (za 36 milionů EUR) a likérů (za 4 miliony EUR). Kolumbie vyrábí zejména rumy a pálenky (aguardientes), které podle údajů z roku 2013 představovaly 83 % celkové spotřeby lihovin v Kolumbii (10,8 milionů 9LC) oproti 2,3 milionům beden dovezených lihovin (9litrová bedna je bedna s 12 lahvemi o obsahu 0,75 l).

Státní daň na spotřebu alkoholu byla v roce 1995 rozdělena do dvou daňových pásem a od roku 2002 je tato daň tzv. „specifická“ (zákon č. 788 z 27. prosince 2002), tzn., že se počítá podle procentního obsahu alkoholu v jednotkovém objemu 0,75 l. Hraniční hodnota mezi dvěma daňovými pásmy byla uměle stanovena na 35 % obsahu alkoholu.

V důsledku toho spadá většina dovážených výrobků do vyššího pásma daně, zatímco na většinu domácích výrobků se vztahuje nižší daň. V těch samosprávných územních celcích (departamentos), kde jsou místo státní spotřební daně vybírány místní poplatky, je situace podobná.

Řada departamentů v Kolumbii kromě toho uplatňuje tzv. fiskální monopol na vstup a uvádění lihovin na trh. Výsledkem je, že vstup dovážených lihovin podléhá uzavření smlouvy s konkrétním departamentem o vstupu na trh.

Takové smlouvy mimo jiné obsahují řadu obchodně restriktivních ustanovení, zavádějí maximální objemy a minimální prodejní ceny, zavazují obchodníky k uhrazení budoucích daňových nedoplatků apod. Departamenty mohou navíc poměrně volně rozhodovat o tom, zda dováženým značkám přístup na trh vůbec udělí.

Evropská unie požádala o konzultace s Kolumbií v rámci WTO dne 13. ledna 2016 ve věci DS 502, Colombia – Measures Concerning Imported Spirits; konzultace proběhly ve dnech 8. a 9. března 2016, avšak k vyřešení sporu nevedly.

Další kroky v postupu řešení sporů v rámci WTO

Žádost EU o zřízení panelu WTO bude projednána na zasedání Orgánu WTO pro řešení sporů (DSB) dne 2. září. Nebude-li Kolumbie na tomto zasedání se zřízením panelu souhlasit, bude EU na dalším zasedání DSB moci podat druhou žádost, kterou už v souladu s řádem WTO nebude Kolumbie moci zablokovat.

V kterékoli fázi postupu řešení sporu může Kolumbie uskutečnit reformu režimu prodeje lihovin a odstranit diskriminaci dovážených lihovin, čímž by dala podnět k nalezení řešení bez nutnosti vyčkat na rozhodnutí panelu WTO.

Evropská komise schválila 23. 8. 2016 českou státní podporu vodní energie a bioplynu

Dva programy, jež mají v České republice podpořit výrobu elektřiny z vodní energie a produkci tepla z bioplynu, splňují podle Evropské komise unijní pravidla pro státní podporu. Díky oběma programům bude z obnovitelných zdrojů vyráběno více energie, a to v souladu s cíli EU a bez toho, aby byla nepřípustně narušována hospodářská soutěž.

V září 2015 oznámila Česká republika plán podpořit provozovatele malých vodních elektráren s výkonem do 10 MW. Na toto opatření chce vyčlenit celkem 218 milionů Kč.

V říjnu 2015 pak ČR ohlásila záměr podpořit bioplynové stanice s výkonem do 0,5 MW. Tato zařízení budou vyrábět teplo spalováním bioplynu, který bude z nejméně 70 % pocházet z vedlejších živočišných produktů, statkových hnojiv a biologicky rozložitelného odpadu. Na toto opatření je určeno celkem 522 milionů Kč.

Obě opatření pomohou rozvinout zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a posunou Českou republiku blíže ke splnění jejích cílů v oblasti obnovitelné energie na rok 2020.

Komise opatření posoudila podle pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky („pokyny“), které členským státům umožňují podpořit za určitých podmínek právě výrobu obnovitelné energie.

V souladu s pokyny budou vodní elektrárny o výkonu přes 0,5 MW dostávat podporu formou příplatku k tržní ceně, kdežto zařízením s nižším výkonem budou vypláceny garantované výkupní ceny. Pokud jde o bioplynové stanice, bude mít podpora ve všech případech podobu pevného příplatku za vyrobené teplo.

Oba programy podpory minimalizují riziko, že bude v důsledku veřejného financování narušena hospodářská soutěž. Zajišťují totiž, aby uvedené platby nepřesahovaly minimum nutné k dosažení cílů programů.

Souvislosti

Podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie má ČR pokrýt do roku 2020 obnovitelnými zdroji 14 % své hrubé spotřeby elektřiny. Očekává se, že program podpory bioplynu pomůže zemi splnit i její cíl omezit skládkování biologicky rozložitelného odpadu podle směrnice o skládkách odpadů.

Příslušná rozhodnutí Komise budou poté, co z nich budou odstraněny případné důvěrné údaje, zveřejněna v rejstříku státních podpor na internetových stránkách pro hospodářskou soutěž pod čísly SA.43182 (podpora malých vodních elektráren) a SA.43451 (podpora bioplynu). Nová rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie jsou uvedena rovněž v elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno