Označení dle vzoru černo-bílé-červené

Označení musí být provedeno dle vzoru uvedeném ve výše zmíněném dodatku. Musí být minimálně 5 cm vysoké (h) a 2,5 cm široké:

  • horní část (h1 = 40 % H) obsahuje bílé písmeno „a“ na černém pozadí,
  • dolní část (h2 = 60 % H) obsahuje standardní bílý nebo černý nápis na červeném pozadí, který musí být jasně čitelný.

Česká verze REACH s obrázkem s anglickým textem

Ačkoli je v předpisu uvedno „označení předmětů obsahujících azbest musí být uvedeno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu nebo států, na jejichž území jsou předměty uváděny na trh“ návodný obrázek české verze REACH obsahuje pouze texty v angličtině.

WG Marking – české texty

Vzhledem k problémům týkajícím se značení obalů a na obalech, inicioval OBALOVÝ INSTITUT SYBApracovní skupinu WG Marking. Jednání této pracovní skupiny se 28.dubna 2015 zúčastnili Ing. Jana Lukešová, J.L.LOGISTIKA; Ing. Irena Chalupská, České aerosolové sdružení; Ing. Pavla Korábová , MPO, odbor ekologie; Mgr. Lukáš Zelený, dTest, o.p.s.; Ing. Lucie Svobodová, MZE, Úřad pro potraviny; Mgr. Ing. Ladislav Trylč a Petr Bažil, oba  MŽP, Odbor odpadů, Ing. Kateřina Kolářová, Ing. Václav Doležal a Ing. Vlado Volek, všichni tři OBALOVÝ INSTITUT SYBA. Kromě řady problémů týkající se problematiky označování, projednali i problém označování azbest a doporučují použít tyto české termíny:

  • VAROVÁNÍ OBASAHUJE AZBEST pro WARNING CONTAINS ASBESTOS;
  • Vdechování azbestového prach je zdraví nebezpečné pro Breathing asbestos dus tis dangerous to health;
  • Dodržujte bezpečnostní pokyny pro Follow safety instructions.

Zdroj: Syba – Vlado Volek