[quote]Tento akční plán je prvním krokem k tomu, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH, který si dokáže poradit s podvody, podpoří podnikání a pomůže digitální ekonomice a elektronickému obchodování.[/quote]

Evropská komise předložila akční plán, kde prezentuje způsoby, jak stávající systém DPH v EU modernizovat tak, aby byl jednodušší, méně zneužitelný a vstřícnější vůči podnikatelům.

Stávající předpisy o DPH je naléhavě nutné aktualizovat, tak aby lépe sloužily jednotnému trhu, zjednodušily obchodování mezi členskými státy a držely krok s dnešní digitální a mobilní ekonomikou.

Výpadky z příjmů z DPH, tedy rozdíl mezi očekávanými a skutečně vybranými příjmy z DPHv členských státech, dosáhly v roce 2013 téměř 170 miliard EUR. Odhaduje se, že pouze kvůli podvodům při transakcích s jinými členskými státy přicházíme v EU u této daně o příjmy zhruba 50 miliard ročně. Ve své stávající podobě je systém DPH navíc roztříštěný a zejména pro malé a střední podniky a internetové společnosti znamená velkou byrokratickou zátěž.

Akční plán nabízí cestu, jak nynější pravidla DPH v Unii modernizovat. Navrhuje mj.:

  • hlavní zásady, jimiž se bude budoucí jednotný evropský systém DPH řídit,
  • krátkodobá opatření k boji proti podvodům s DPH,
  • aktualizaci pravidel, jimiž se řídí sazby DPH, a větší prostor členských států k určování těchto sazeb,
  • plány na to, jak v rámci strategie pro jednotný digitální trh zjednodušit pravidla DPH pro elektronické obchodování a jak rozsáhlým souborem změn DPH usnadnit život malým a středním podnikům.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za euro a sociální dialog, prohlásil: „Otevíráme dnes s Evropským parlamentem a členskými státy diskusi o takovém systému DPH v Unii, který bude jednodušší a méně zneužitelný. Podvody s DPH, k nimž dochází v přeshraničních transakcích, stojí členské státy a daňové poplatníky ročně zhruba 50 miliard EUR. Pro malé podniky navíc DPH znamená velkou byrokratickou zátěž a kvůli technickým inovacím stojí výběr této daně před nutností změny. Komise už navrhla přesné kroky proti právnickým osobám, které se vyhýbají dani z příjmů. V potírání podvodů s DPH budeme stejně nesmlouvaví.“

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici dodal: „DPH je pro členské státy EU důležitým zdrojem příjmů. Ale tím, že je na této dani vybráno o 170 miliard EUR méně, než by mělo být, vzniká značný fiskální schodek. Přicházíme jím o obrovskou sumu, kterou bychom mohli investovat do hospodářského růstu a pracovních míst. Je načase, abychom tyto peníze vymohli. Jsme odhodláni dát členským státům víc autonomie při určování snížených sazeb DPH. Řešení všech těchto bodů přinese náš akční plán.“

Hlavní body

Budoucí definitivní systém DPH v EU pro přeshraniční obchod, který omezí příležitosti k podvodu

Stávající systém DPH potřebuje zmodernizovat, aby udržel krok se současnou globalizovanou, digitální a mobilní ekonomikou. Dnešní zdaňování přeshraničního obchodu za pomoci DPH začalo platit v roce 1993. Původně se jednalo o přechodný systém, který však ponechává prostor podvodům. Komise chce proto předložit v roce 2017 návrh na zavedení definitivních pravidel, jež budou v jednotném evropském prostoru pro DPH platit. Podle těchto nových pravidel by se na plnění do jiného členského státu uplatňovaly i nadále sazby členského státu určení („princip země určení“), jak je tomu nyní. Avšak způsob výběru daně by se postupně změnil tak, aby byl výsledný systém odolnější vůči podvodům. Zároveň by vznikl celounijní internetový portál, který by podnikům zajišťoval jednoduchý systém výběru DPH a členským státům spolehlivější výběr příjmů.

Okamžitá opatření proti podvodům s DPH podle současných pravidel

Podvody s DPH v přeshraničních transakcích připravují členské státy o obrovské sumy příjmů. Podle odhadů by mohl budoucí systém DPH zredukovat tento druh podvodů o zhruba 40 miliard EUR (tj. o 80 %) ročně. V průběhu tohoto roku Komise navrhne opatření, která posílí nástroje aktuálně používané v členských státech při výměně informací o podvodech s DPH a podvodných postupech a při výměně osvědčených postupů. Nadále bude pečlivě sledovat i to, jak si při výběru a kontrolách DPH vedou daňové správy.

Více autonomie pro členské státy při vlastním uplatňování sazeb

Podle současných pravidel se musí členské státy, pokud chtějí uplatnit nulovou či sníženou sazbu DPH, držet předem určeného seznamu zboží a služeb. Komise chce pravidla pro uplatňování sazeb zmodernizovat a dát členským státům v budoucnu více flexibility. Navrhuje dvě možnosti:první z nich je zachovat minimální základní sazbu 15 % a pravidelně na základě informací z členských států revidovat seznam zboží a služeb, na které lze uplatnit sazby snížené. Druhou možností je tento seznam zrušit. To by však vyžadovalo zavést záruky, jak na jednotném trhu předcházet podvodům a vyhnout se nekalé daňové soutěži. Podnikům by navíc mohly vzrůst náklady na dodržování nových pravidel. Podle obou možností by zůstala zachována aktuálně použitelná nulová i snížená sazba.

Podpora elektronického obchodování a malých a středních podniků

Stávající systém DPH u elektronického obchodování mezi více členskými státy je složitý a pro členské státy i podniky nákladný. Podnikům v EU z něj plyne konkurenční nevýhoda, neboť někteří obchodníci ze třetích zemí mohou do Unie dovážet zboží bez DPH. Navíc kvůli složitosti systému je pro členské státy těžké zajistit dodržování jeho pravidel. Komise proto do konce roku 2016 předloží legislativní návrh na modernizaci a zjednodušení DPH pro přeshraniční elektronické obchodování. Tento návrh bude součástí strategie pro jednotný digitální trh. Podle návrhu bude mj. možné, aby pro elektronické publikace platila tatáž snížená sazba jako pro publikace fyzické. Následně v roce 2017 představí Komise balíček opatření ke zjednodušení DPH. Jeho smyslem bude podpořit růst malých a středních podniků a zjednodušit jim obchodování s partnery z jiných členských států.

Souvislosti

Společný systém daně z přidané hodnoty hraje na evropském jednotném trhu důležitou roli. Původně byl zaveden proto, aby byly odstraněny daně z obratu, které deformovaly hospodářskou soutěž a bránily volnému pohybu zboží. Odstraněny jím měly být i daňové kontroly a formality na vnitřních hranicích. Systém DPH je v EU významným a rostoucím zdrojem příjmů. Jeho prostřednictvím se v roce 2014 vybral téměř 1 bilion EUR, tedy 7 % unijního HDP. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů samotné EU. Jakožto daň ze spotřeby patří mezi formy zdanění, které nejvíce prospívají ekonomickému růstu.

Systém DPH však není s to udržet krok s výzvami dnešní globalizované, digitální a mobilní ekonomiky. Ve své stávající podobě, která měla sloužit jen po přechodnou dobu, je roztříštěný, pro stále více podniků obchodujících s partnery z jiných členských států i složitý a otevírá prostor podvodům. Domácí a přeshraniční plnění jsou zdaňována odlišně a zboží i služby lze na jednotném trhu pořídit i bez DPH.

Komise se vždy důsledně zasazovala o reformu tohoto systému. Vyslechla názory Evropského parlamentu i Rady, které se shodly na tom, že ať už bude systém DPH v budoucnu jakýkoli, měl by vycházet ze zásady určení, tj. řídit se místem, kde jsou zboží či služby spotřebovávány.

Dnešní akční plán je součástí programu Evropské komise na zlepšování právní úpravy.

Další kroky

Komise požádá Evropský parlament a Radu, kterým je nápomocen Evropský hospodářský a sociální výbor, aby k možnostem, které akční plán prezentuje, vydaly přesné politické pokyny a aby potvrdily, že v plánu nastíněné reformy podporují.

Návrhy ke všem bodům předloží Komise v letech 2016 a 2017.

Zdroj: SOCR ČR