[quote]Chodci jsou bez diskuse na našich silnicích nejzranitelnější. Ačkoliv se z dlouhodobého hlediska počet usmrcených chodců při dopravních nehodách snižuje, jejich počet je stále alarmující.[/quote]

Řečí čísel byl pro chodce nejtragičtější rok 1994, kdy jich českých silnicích zemřelo 436. Při porovnání s celkovým počtem obětí dopravních nehod to znamenalo takřka třetinu obětí – 30%. Pozitivní trend posledních let potvrzují čísla z roku 2014 (112 usmrcených). V loňském roce 2015 však mrtvých chodců opět přibylo, když zemřelo 131 lidí, tedy ve srovnání s předešlým rokem o 19 víc. V absolutních číslech to znamenalo 20 % ze všech usmrcených při dopravních nehodách. Každý pátý usmrcený v loňském roce byl chodec!!! To potvrzuje trend posledního desetiletí. Přitom 6 z 10 chodců zemřelo ve večerních a nočních hodinách (59%)!!!

 V roce 2015 zemřelo na českých silnicích v noci 72 (tj. 55%) a ve dne 59 chodců

Ne vždy se jedná o střet chodce s autem nebo motocyklem, ale statistik roku 2013 vyplývá, že v 67% byl na tragickou nehodu s následky smrti nebo těžkého úrazu zavinil řidič motorového vozidla, samotní chodci se na podobných nehodách podíleli 29%, a řidiči nemotorových vozidel třemi procenty.

Ať už jsou tato čísla jakákoliv, z uvedených údajů je jasné, že chodec je na silnicích často doslova lovnou zvěří. Mnohdy si však sám neuvědomuje, že bývá nejslabším článkem silničního provozu a jde především o jeho zdraví a život. Chybí předvídavost, do hry vstupuje také alkohol, neohleduplnost, spěch, stres, či agresivita.

Velkým problémem je i pouhá neznalost. Každý řidič motorového i nemotorového vozidla je někdy také chodcem. Ne každý chodec je ale naopak řidičem, a někteří možná ani netuší, že pravidla o chůzi jsou dána zákonem o silničním provozu.

Při vyšetřování jakékoliv nehody, tedy i srážky vozidla s chodcem, jsou na počátku právě konkrétní porušení stanovených pravidel. A ne vždy jsou viníky právě řidiči.

Co na to paragrafy

I přesto, že za většinu nehod mezi chodci a motorovými vozidly samotní chodci nemohou, nezaškodí si připomenout základní platná pravidla silničního provozu. I kdyby to znamenalo záchranu byť jen jediného lidského života, stojí to za to.

Na prvním místě je prevence a maximální snaha snížit riziko nehody. Právě proto začala v letošním roce platit povinnost chodců, mít na sobě reflexní prvky v případech, kdy se pohybují mimo obec nebo mimo místa s veřejným osvětlením za snížené viditelnosti. To znamená nejen za tmy, ale také například mlhy, hustého deště nebo sněžení, zkrátka za jakékoliv špatné viditelnosti z důvodu nepříznivého počasí.

Zákon 361/2000 §53, odst.9:

Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pokud takové prvky má přímo některá součást oblečení, je to dostačující.

 

Viditelnost chodce vybaveného reflexními prvky je na první pohled naprosto rozdílná.

Nejen jak, ale i kde

Chodci často nerespektují pravidla o tom, kde a za jakých podmínek mohou po silnici chodit.

Zákon 361/2000 §53, odst.3:

Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Přesto se stále setkáváme s chodci jdoucími po pravé straně silnice. Nevidí tak vozidla, která k nim přijíždí zezadu, ale pouze vozidla v protisměru. Ta ale jedou po své pravé straně a chodce díky větší vzdálenosti tolik neohrožují. Pro řidiče motorových vozidel nebo cyklisty to není právě příjemná situace, když na poslední chvíli spatří na své straně vozovky chodce, navíc často v tmavém oblečení. Často ho vidí až ve chvíli, kdy jej míjejí.

Když nejdeme sami

Zvláštní pravidla platí pro skupinu chodců, kterou zákon o silničním provozu nazývá „Útvar chodců“. Mohou to být například příslušníci ozbrojených sil, ale i školní mládež nebo průvod. Pro takovou skupinu chodců platí samostatná ustanovení zákona:

–       Povinnost jít vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky.

–       Povinnost dodržovat ustanovení o užití jízdních pruhů.

–       Povinnost dodržovat ustanovení o chůzi podél nástupního či tramvajového ostrůvku a o chůzi podél tramvaje, o užití tramvajového pásu.

–       Povinnost dodržovat ustanovení o odbočování.

–       Povinnosti vyplývající z ustanovení o jízdě křižovatkou.

–       Povinnosti pro překonávání železničního přejezdu.

Zákon 361/2000 §56 odst. 2 pamatuje na označení útvaru chodců:

Za snížené viditelnosti musí být organizovaný útvar chodců označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách neoslňujícím červeným světlem. Označení světly může být nahrazeno oděvními doplňky s označením z retroreflexního materiálu.

Útvar chodců může jít i vpravo po chodníku a nemusí být označen, pouze však tehdy, jde-li nejvýše v dvojstupu.

Za dodržování stanovených povinností zodpovídá vedoucí útvaru, jímž může být jen osoba starší 12 let, která je k tomu dostatečně způsobilá. 

Smrtelné přebíhání

Stále také dochází k nehodám, při nichž si chodec neuvědomil nebezpečí rychle se blížícího auta. Právě proto je zakázáno přebíhat dálnici nebo silnici pro motorová vozidla.

Přebíhat přes dálnici nebo silnici pro motorová vozidla bývá jednoznačná loterie se smrtí.Zdroj foto: BESIP

Přednost není absolutní!!!

Chodec má sice podle současných pravidel na přechodech bez světelné signalizace přednost, vzhledem k riziku zranění nebo smrti je ale nutné, aby do vozovky vstupoval vždy až ve chvíli, kdy má jistotu, že může bezpečně přejít a nic mu nehrozí. Přednost chodců není absolutní!!!, například před tramvají nebo vozidlem Policie, záchrankou nebo hasičů, které jede pod majákem, chodec přednost nemá!!! Právě na tuto výjimku chodci na přechodech měst s tramvajovou dopravou někdy zapomínají.

Tramvaj má na přechodu bez světelné signalizace přednost před chodcem.Zdroj foto: BESIP

Ale i jízda podstatně lehčích vozidel podléhá fyzikálním zákonům a jedoucí auto sebelepší řidič nezastaví na místě. Brzdná dráha závisí na mnoha faktorech. Jedním z nejdůležitějších je reakční doba řidiče. Čím méně je řidič soustředěný na jízdu, tím je tato doba delší. Neméně důležité jsou: výchozí rychlost, stav vozovky, stav brzd a pneumatik. Jen pro ilustraci uveďme, že je-li řidič pozorný, vozovka suchá, automobil v dobrém technickém stavu a výchozí rychlost je 50 km/h, je brzdná dráha dlouhá přibližně 14 metrů.

Času je v našem životě stále méně, a proto se chodci někdy snaží využít k přejití vozovky jakéhokoliv místa. V zákoně o silničním provozu je však jasně stanoveno, že pokud je v dosahu 50 metrů přechod pro chodce, ten ho musí bezpodmínečně použít. Ušetřených pět sekund za možné riziko nestojí….

Zákon č. 361/2000, §54, odst.1:

Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

Vyhláška č. 294/2015 Sb. zavedla vodorovnou dopravní značku „Místo pro přecházení“  (Nově jsou vodorovným značením kromě přechodů a přejezdů pro kola označována také tzv. místa pro přecházení)

V7 – Přechod pro chodce

Značka vyznačuje místo určené pro přechod chodců přes pozemní komunikaci

Vodorovná značka V7 Přechod pro chodce

V7b – Místo pro přecházení

Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci

Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Vodorovná značka V7b Místo pro přecházení

Bezpečí chodců závisí i na zdánlivě nesouvisejícím porušování zákazů zastavení a stání. Obecná úprava zákona o provozu na pozemních komunikacích mimo jiné zakazuje zastavení a stání na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před nimi. Jde nám především o vzdálenost pěti metrů před přechodem pro chodce. Při současném nedostatku parkovacích míst v městské zástavbě je to složité, ale alespoň řidiči větších a vyšších vozidel by neměli tento zákaz porušovat. Zastavením či stáním v kratší vzdálenosti, nebo téměř bezprostředně před vodorovnou značkou, totiž značně stěžují nebo přímo znemožňují rozhled na pravou stranu silnice dětem nebo dospělým nižší postavy.

Ke střetu mezi motorovým vozidlem a chodcem může dojít také v pěších zónách. Ty sice bývají vybaveny dopravní značkou, v její spodní části však bývá upozornění, v jakých hodinách je možné do zóny zajet motorovým vozidlem, např. kvůli zásobování nebo která vozidla do zóny mohou vjíždět. Této výjimce je nutné při pohybu pěší zónou věnovat zvýšenou pozornost.

Zákon č. 361/2000, § 39 – provoz v obytné a pěší zóně:

(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“.

(2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Pěší zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec pěší zóny“.

(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.

(4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2.

(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1 . Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. (6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.

(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

 

V dolní části dopravní značky najdete povolení vjezdu  pro uvedená vozidla, či časy, kdy je vjezd povolený. Zdroj foto: BESIP

Dopravní značky týkající se chodců:

Nová značka A12a – Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo částečného přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě pro přecházení

Značka A12a

B30 – Zákaz vstupu chodů

Značka zakazuje chodcům vstoupit na pozemní komunikaci nacházející se v prostoru za značkou

Značka B30

 

C7a – Stezka pro chodce

Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak

Značka C7a

C7b – Konec stezky pro chodce

Značka C7b

C 10a – Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Značka C10a

 

C 10b – Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené

 

ZnačkaC10b

IP6 – Přechod pro chodce

Značka označuje přechod pro chodce vyznačený vodorovnou značkou, a to zejména mimo křižovatku

Značka IP6

 

IP3 – Podchod nebo nadchod

Značka informuje o blízkosti podchodu nebo nadchodu

 

Značka IP3

Světelná signalizace zaměřující se na chodce:

S4a – Signál žlutého světla ve tvaru chodce

Signály „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, jimiž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr chůze přecházejících chodců.

S9 – Dvoubarevná soustava se signály pro chodce

S11 – Tříbarevná soustava se signály pro chodce a cyklisty

Na přechodech bývají také instalovány akustické signály pro nevidomé nebo zrakově postižené. Akustické signály na přechodech pro chodce mají zvuk tikání nebo krátkých tónů o frekvenci 450 až 550 Hz.

Novinkou posledních let jsou také osobní přepravníky na principu gyroskopu, které se pohybují spolu s chodci po chodnících. Protože s jejím používáním vznikaly v městské zástavbě problémy, podléhají nyní novým pravidlům.

Citace příslušného § 60a novelizovaného zákona č. 361/2000 Sb.:

(5) Obec může nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno

(6) V případě vymezení území místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno, je obec povinna vyznačit území dopravní značkou

(7) Zákaz provozování osobního přepravníku uložený nařízením obce se nevztahuje na Policii České republiky a obecní policii při plnění jejich povinností, osoba užívající osobní přepravník je však povinna neohrozit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

Novelou vyhlášky č. 294/2015 Sb. byly zavedeny další dvě nové značky, které se týkají provozu na osobních přepravnících:

Dopravní značka výstražná:

A 12c – Osoby na osobních přepravnících

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se osoby na osobních přepravnících často pohybují nebo shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vjetí do vozovky.

Značka A12c

 

Dopravní značka zákazová:

B 30a – Zákaz vjezdu osob na osobních přepravnících a jízdu na osobním přepravníku. Vedení osobního přepravníku chodcem je povoleno.

Značka B30a

Autor: BESIP