[quote]Kdo je kdo? Kdo jsem? Otázka, kterou si klademe často, a to i na silnicích nebo chodnících. Kam patří bruslař na in-line? A co ten v posledních měsících tolik diskutovaný jezdec na Segwayi? Kam zařadit koloběžku? Má dvě kola, je to tedy kolo, nebo jsme chodci, když jednu nohu používáme k odrážení od země? A hendikepovaný člověk na invalidním vozíku? Je rozdíl mezi ručně poháněným a elektrickým vozíkem? Připravili jsme pro vás odpovědi na základní otázku „Kdo je kdo v našem provozu?[/quote]

Koloběžka

I vzhledem k rychlosti, jakou se koloběžka může pohybovat, jde o tzv. nemotorové vozidlo, a vztahují se na ní tedy stejná pravidla, jako pro kolo. Tedy pro kolo, na němž jedeme, ne pro to, které vedeme vedle sebe. Je to zásadní rozdíl, například na přechodu pro chodce nemá jezdec jedoucí na kole, a tedy ani na koloběžce, přednost. Pokud ale kolo či koloběžku tlačí, situace se obrací a stává se chodcem s právem předosti. Právě na to cyklisté při přejíždění silnice po přechodu někdy zapomínají nebo pravidlo dokonce ignorují. A platí ještě jedno pravidlo, děti do 10 let na kolech mohou na silnici jen pod dohledem, na chodníku i cyklistické stezce si však svobodného pohybu mohou dopřát podle libosti. I bez pohledu do zákona je však logické, že malé dítě samotné na kole, či koloběžce, na silnici normálně myslící člověk nepustí.

Kolečkové brusle

Brusle sice mají také kolečka, přesto je zákon zařadil mezi chodce. Smí tedy používat chodník a na silnici bez chodníku by se měli pohybovat po levé straně. Jde sice o zákon, ale i obyčejná lidská slušnost říká, že jezdec na kolečkových bruslích nesmí na chodníku ostatní chodce ohrozit. Vždyť lidé na kolečkových bruslích bývají rychlejší, než většina chodců, na jezdcích tedy je, aby byli ke svému okolí ohleduplnější. Platí tedy jednoduchá rovnice: bruslař na chodníku, a všude, kde jsou chodci, se pohybuje rychlostí chůze, na cyklostezce pak může jet rychlostí jako na kole

Segway

Když už jsme se dotkli ohleduplnosti, dost často se v poslední době mluví o Segwayích. Většinou jde o turisty, kteří si vozítko půjčí a poznávají krásy našich měst. Nejen, že se mnohdy nebezpečně rychle řítí po chodnících, ale ještě se ani plně nesoustředí na jízdu, protože hlavní náplní každého turisty je rozhlížení po památkách. Došlo to tak daleko, že na Segwaye musela pamatovat poslední novelizace zákona. Vozítko Segway nebo podobné zařízení sice patří také mezi chodce, to znamená, že se může pohybovat po chodníku, pokud to místní předpisy neupravují jinak, ale musí se pohybovat rychlostí chůze, a ostatní chodce neohrožovat. A zákon říká, že na vybraných úsecích může být tato jízda usměrněna, či dokonce zakázána místními orgány. To je situace, kterou známe například z pražské Kampy. Nová zákazová značka je pochopitelná i bez znalosti českého jazyka, obrázek je mezinárodní.

Invalidní vozík

Invalidní vozík se po cestách a silnicích pohybuje pochopitelně stejně jako chodci, jinak to být ani nemůže. A nezáleží na tom, zda se jedná o ručně, či motorově poháněný vozík. Ale pozor, nezapomínat, že i k invalidnímu vozíku se vztahují stejná pravidla, jako pro chodce. Tedy nově také povinnost nošení reflexních prvků. Osvětlení vozíku zákon neřeší, platí jen všeobecné pravidlo, jezdit tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu

A co na to paragrafy?

Vymezení základních pojmů (§ 2)

h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,

j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,

Kolo a koloběžka

Výňatek z § 57

(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

(2) Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

Výňatek z § 58

(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci1) jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

Chodec a kolečkové brusle

Výňatek z § 53

(1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

(2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

(3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

(4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.

(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.

Invalidní vozík

Výňatek z §53

(6) Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

Segway

Výňatek z § 60a

(1) Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení (dále jen „osobní přepravník“) lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze…

(3) Kde není chodník, stezka pro chodce a cyklisty, jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty nebo kde je chodník neschůdný, smí se osoba na osobním přepravníku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Osoby na osobním přepravníku se v takovém případě smí pohybovat jen jednotlivě za sebou…

(4) Osoba na osobním přepravníku nesmí na chodníku, stezce pro chodce a cyklisty, jízdním pruhu vyhrazeném pro cyklisty nebo stezce pro cyklisty nebo na pěších a obytných zónách ohrozit chodce nebo cyklisty…

(5) Obec může nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno

(6) V případě vymezení území místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno, je obec povinna vyznačit území dopravní značkou

(7) Zákaz provozování osobního přepravníku uložený nařízením obce se nevztahuje na Policii České republiky a obecní policii při plnění jejich povinností, osoba užívající osobní přepravník je však povinna neohrozit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

Zdroj: BESIP