Zdroj: Archiv

[quote]Namísto pravidelné Rady ministrů dopravy, která byla plánována na 27.3 a bude patrně v květnu (na ní se začne projednávat i návrh na zpoplatnění dálnic v EU) pořádala Komise spolu s maltským předsednictvím v reakci na předloňské dočasné zpomalení poklesu počtu smrtelných nehod na silnicích koncem  března ve Valletě na Maltě konferenci ministrů a zúčastněných stran k bezpečnosti silničního provozu a neformální zasedání Rady. Na dvoudenní akci se setkali odborníci na bezpečnost silničního provozu, zúčastněné strany a tvůrci politik k diskusi o současné situaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a o dalším postupu v zájmu snížení počtu úmrtí a vážných zranění na silnicích. Na neformální konferenci ministrů byla přijata deklarace o bezpečnosti silničního provozu.[/quote]

Podle statistiky bezpečnosti silničního provozu za rok 2016, došlo vloni k 2 % snížení počtu úmrtí v celé EU. V roce 2016 přišlo na silnicích v EU o život celkem 25 500 lidí, což je o 600 méně než v roce 2015 a o 6 000 méně než v roce 2010. A podle odhadů Komise bylo na silnicích vážně zraněno dalších 135 000 osob.

Po dvou letech stagnace představuje rok 2016 návrat k pozitivnímu klesajícímu trendu; za posledních šest let se počet úmrtí na silnicích snížil o 19 %. Toto tempo je sice povzbuzující, ovšem nemusí být dostačující, chce-li EU dosáhnout svého cíle a snížit v období 2010 až 2020 počet úmrtí na silnicích o polovinu. Je zapotřebí dalšího úsilí všech aktérů a zejména vnitrostátních a místních orgánů, které odpovídají za většinu každodenních činností, jako je prosazování předpisů a zvyšování informovanosti.

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová k tomu uvedla:

„Statistika svědčí o zlepšení a představuje pozitivní základ, na kterém lze stavět. Nejde ovšem o samotná čísla, nýbrž o ztráty na životech a o rodiny, které se s těmito ztrátami musejí vyrovnat. Každý den přijde na silnicích v EU o život dalších 70 lidí a pětkrát tolik lidí utrpí vážná zranění! Vyzývám všechny zúčastněné strany, aby zintenzivnily svoje úsilí a pomohly nám dosáhnout cíle snížit počet úmrtí na silnicích v letech 2010 až 2020 o polovinu.“

Míra pravděpodobnosti úmrtí při dopravní nehodě se v jednotlivých členských státech různí. Ačkoli se tyto rozdíly každým rokem zmenšují, obyvatelům členských států s nejvyšší mírou úmrtnosti stále hrozí třikrát větší riziko, že se stanou obětí dopravní nehody než v zemích, kde je tato úmrtnost nejnižší.

V roce 2016 Komise poprvé zveřejnila také údaje o vážných zraněních ze 16 členských států, které představují 80 % obyvatelstva EU. Vycházela při tom z nové společné definice. Na základě těchto údajů Komise odhaduje, že v celé EU utrpělo vážné zranění 135 000 osob. Velkou část zraněných osob představovaly zranitelní účastníci silničního provozu, jako jsou chodci, cyklisté a motocyklisté.

Příloha

Počet úmrtí v důsledku dopravní nehody na milion obyvatel

Předběžné statistiky jednotlivých států za rok 2016[1]

[1] Číselné údaje za rok 2016 jsou založeny na prozatímních údajích. Konečné údaje pro jednotlivé země se mohou mírně lišit.

[2] Procentuální změna v počtu úmrtí.

[3] Odhad na základě údajů z ledna až června

[4] Odhad na základě údajů z ledna až září

* Statisticky nevýznamné

Co je za čísly?

Evropské silnice zůstávají nejbezpečnější na světě: v roce 2016 Evropská unie měla 50 smrtelných úrazů na silnicích na jeden milion obyvatel, oproti 174 úmrtí na milion obyvatel v celosvětovém měřítku.

Loňský rok znamenal zlom ve snižování úmrtí na silnicích: po dvou letech stagnace se počet těch, kteří přišli o život na silnicích, snížil o 2 %. V roce 2016 bylo zabito 25.500 lidí, o 600 méně než v roce 2015 a o 6000 méně než v roce 2010. To představuje snížení o 19 % za posledních šest let.

Zatímco dosažení strategického cíle snížit počet úmrtí při dopravních nehodách v letech 2010 a 2020 je stále extrémní výzvou, stojí dosažení za snahu, protože význam má každý jednotlivý zachráněný život.

Počet úmrtí byl snížena úmrtí byly  mezi roky 2001 a 2010 o 43 %.

Graf 1: Úmrtí a cíle 2001-2020 EU 2016

Jak jednotlivé členské státy snižují počet smrtelných nehod

Zatímco většina členských států svou bezpečnost na silnicích od roku 2010 zlepšila, stále existuje značný rozdíl ve výkonnosti v celé EU. V roce 2016 země s nejnižší mírou úmrtnosti na milion obyvatel byly Švédsku (27), Spojené království (28), Nizozemsko (33), Španělsko (37), Dánsko (37), Německo (39) a Irsko (40). Ti s nejnižší bezpečnosti silničního provozu byly Bulharsko (99), Rumunsko (97), Lotyšsko (80) a Polsko (79). Země s největším poklesem počtu dopravních nehod od 2016 proti roku 2015 byly Litva (22 %), Lotyšsko (16 %) a Česká republika (16 %).

V roce 2016 již druhým rokem po sobě žádný z členských států neměl úmrtnost vyšší než 100 úmrtí na milion obyvatel a většina zemí EU zaznamenala úmrtnost nižší než 80 úmrtí na milion obyvatel. Kromě toho téměř polovina členských států dosáhla nejlepší bezpečnost na silnicích vůbec.

Graf 2: Smrtelné nehody na milion obyvatele podle zemí 2015 a 2016

Graf 3: Úmrtí na silnicích v EU podle typu silnic

Dálnice                                        Městské oblasti                                    Venkovské silnice

V roce 2016 dochází v průměru na dálnicích pouze okolo 8 % úmrtí na silnicích; 37 % se stalo v městských oblastech; většina (55 %) připadla na vesnické silnice a cesty.

Na uživatelé aut připadá největší podíl obětí (46 %). Vzato dohromady tvoří zranitelní účastníci silničního provozu, (chodci, cyklisté a motocyklisté stejný podíl a jsou smrtelným nehodám zejména v městských oblastech.

21 % všech usmrcených osob na silnicích jsou chodci, úmrtí pěších proti roku 2010 kleslo o 11 %, ve srovnání s celkovým poklesem úmrtnosti ve výši 19 %). Na cyklisty připadl 8 % všech úmrtí na silnicích v EU. Motocyklisté, kteří jsou méně chráněny během srážky, představovali 14 % úmrtí na silnicích. Obecně platí, že počet obětí mezi nechráněných účastníků silničního provozu se snížil mnohem méně než  u všech účastníků silničního provozu.

Na každého člověka zabitého v dopravních nehod, mnoho dalších trpí vážným zraněním s následky měnícími život. Vážná zranění jsou nejen častější, ale jsou také často dražší pro společnost, protože následují dlouhodobé rehabilitace a zdravotní péče. Zranitelní účastníci silničního provozu, jako my chodci, cyklisté, motocyklisté nebo starší účastníků silničního provozu, jsou zvláště Postiženi.

Od roku 2015 začaly členské státy vykazovat údaje o vážných zranění na základě nové, společně dohodnuté definice podle lékařské normy. Mezinárodní MAIS trauma stupnice (maximum abbreviated injury score) byla použita jako definice EU pro vážnéh úrazy v silničním provozu. ‚Stupeň 3 a více‘ (MAIS3 +) se vztahuje na vážná zranění.

V listopadu 2016 Komise zveřejnila údaje o úrazech ze šestnácti členských států: Belgie, České republiky, Německa, Španělska, Irska, Francie, Itálie, Kypr, Nizozemsko, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Finsku, Švédsku a Spojeném království. To byl velký pokrok v řešení efektivně vážné dopravní zranění. Země, pro které jsou dostupné údaje, představují asi 80 % obyvatelstva EU a představují 80 % všech úmrtí.

Na základě poskytnutých údajů se odhaduje, že 135 000 lidí bylo na silnicích v EU vážně zraněno. V průměru je přes pět vážných zranění za každé silniční úmrtí v Evropské unii. Většina z těch těžce zraněných jsou zranitelní účastníci silničního provozu, jako my chodci, cyklisté a motocyklisté, a většina z nich je ve starší věkové skupině, v níž počet roste. Jejich podíl je ještě vyšší ve městech.

Nedávná studie [1] prováděná s podporou Evropské komise analyzuje nejběžnější charakteristiky dopravních nehod v silničním provozu, které způsobují zranění závažnosti MAIS3 +. Studie poskytuje znalosti o nejčastějších faktorech, které přispívají k vážným zraněním v silničním provozu chodcům, cyklistům, motocyklistům a cestujícím automobily v EU. Shromáždila poznatky, které umožní budoucí identifikaci opatření pro účinnou prevenci závažných úrazů v silničním provozu.

Bezpečnost silničního provozu je ve společné odpovědností. V souladu se zásadou subsidiarity jsou státní a místní úřady zodpovědné za většinu každodenních činností, včetně prosazování a zvyšování povědomí.

Pro svoji část EU vytvořila obecný rámec pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu s právními předpisy a doporučeními, například zavedením minimálních požadavků na řízení bezpečnosti transevropské dopravní sítě a technické požadavky pro bezpečnou přepravu nebezpečných věcí. Navíc směrnice o přeshraničním vymáhání právních předpisů, které  vstoupilo v platnost dne 6. května 2015, řeší dopravní přestupky spáchané v zahraničí a nové právní předpisy o technických prohlídkách, které bylo přijato v dubnu 2014, vedly  ke snížení počtu dopravních nehod způsobených technickými poruchami.

V roce 2015 bylo dosaženo dalšího milníku v bezpečnosti silničního provozu dohodou o zavádění inovativních technologií, které mohou zachránit život. Od března 2018 budou všechny  nové typy vozidel muset být vybaveny systémem eCall. eCall automaticky vytočí jednotné číslo tísňového volání v Evropě 112 v případě vážné dopravní nehody a komunikuje polohu vozidla záchranným službám. eCall krátí dobu odezvy záchranné služby až o 50 % na venkově a 40 % v městských oblastech. Odhaduje se, že systém eCall může snížit počet smrtelných úrazů nejméně o 4 % a počet vážných zranění o 6 %.

Probíhající iniciativy zahrnují:

  • Kontrolu a sledování stávajících právních předpisů:

a) Nový návrh týkající se požadavků na školení řidičů z povolání byl přijat již dříve v tomto roce. Cílem návrhu je přispět ke zvýšení bezpečnosti normami silničního provozu s cílem usnadnit mobilitu profesionálních řidičů. Mezi hlavní novinky patří modernizace vzdělávání, zvýraznění například ochrany zranitelných účastníků silničního provozu a optimalizace spotřeby paliva, stejně jako lepší uznávání vzdělávání podstoupeného v jiném členském státě. Návrh bude nyní přezkoumávat Evropský parlament a 28 členských států EU, v souladu s řádným legislativním postupem v EU.

Revize směrnice o bezpečnosti infrastruktury je v plném proudu, aby prošetřila případné širší přínosy této směrnice, např. dodatečnou ochranu zranitelných účastníků silničního provozu; identifikování proaktivním způsobem nebezpečných úseků silnic; podporující řádné fungování progresivních systémů pro podporu řízení, jako je pomoc dodržování  jízdního pruhu; a do jaké míry jsou s cílem podpořit rozšíření bezpečnostních zásad týkajících se silniční TEN-T také dalších nebezpečných částí silniční sítě.

b) Stávající právní předpisy jsou pravidelně monitorovány pomocí vhodných návazných opatření, jako transpozice kontroly, hodnocení, zprávy o provádění a v dialogu s členskými státy v prvé řadě v rámci expertních skupin a výborů.

  • Bezpečnost silničního provozu je začleněna do diskuse o inovativních technologiích, které mají obrovský bezpecnostni potenciál.

a) Nařízení o obecné bezpečnosti stanoví bezpečnostní prvky a systémy, které mají mít vozidla, aby mohla být prodávána na trhu EU. Komise vydala dne 12. prosince seznam 19 záchranných bezpečnostních technologií, které by mohly být prohlášeny za závazné pro nová vozidla v příští aktualizaci bezpečnostních pravidel vozidel EU. Do technik na seznamu, které mají vysoký potenciál pro záchranu lidských životů patří mimo jiné automatizované systémy nouzového brzdění, Intelligent Speed Assistance, bezpečnostní pásy a upozornění na jejich použití pro všechna sedadla pro cestující.

b) Chcete-li otevřít cestu k kooperativním inteligentním dopravním systémům a lepšímu řízení provozu, Evropská komise přijala evropskou strategii pro kooperativní ITS, milník směrem k spoluprácí, připojené a automatizované mobilitě. Strategie umožní nasadit vozidla, která mohou mluvit s každým jiným a infrastrukturou na silnicích v EU od roku 2019.

c) To je také spojeno s pokračující prácí na automatizovaném řízení, např. v rámci iniciativy Komise GEAR 2030, která má také silný aspekt bezpečnosti silničního provozu.

d) Studie a projekty určené k dalšímu zlepšení znalostí o vážných zraněních v silničním provozu:

e) Výzkumný projekt SafetyCube financovaný v rámci programu Horizont 2020 se zaměřuje na podporu výběru a provádění strategií a opatření, která mají snížit počet obětí nehod v Evropě i ve světě. Projekt zahrnuje komplexní analýzu rizika nehod, a bude poskytovat pokyny pro registraci a sledování vážných zranění silničního provozu.

f) Komise stimuluje a podporuje členské státy v jejich činnosti ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím různých platforem a aktivit sdílení znalostí, například skupiny na vysoké úrovni k bezpečnosti silničního provozu, peer-recenzí nebo Evropského dne bez úmrtí na silnicích, společnou iniciativu s evropskou síti dopravní policie (Traffic Police Network TISPOL). Tyto příležitosti svádějí dohromady tvůrce politik, odborníky, nevládní organizace a průmysl. Komise navíc vytvořila a provozuje Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu, velkou platformu s více dnes snež 3 200 členů, která mobilizuje veřejné a soukromé subjekty, jakož i občanské společnost ve všech 28 zemích EU pro dobrovolné závazky k akcím k bezpečnosti silničního provozu.

Jako součást svého úsilí Komise pořádala spolu s maltským předsednictvím konferenci zúčastněných stran a ministrů na Maltě ve dnech 28. a 29. března 2017, která spojuje experty na bezpečnost silničního provozu, zúčastněné strany a tvůrce politiky. Cílem této konference je zahájit politickou diskusi a nastínit budoucí politický směr. Prohlášení o bezpečnosti silničního provozu bude schváleno v průběhu konference ministrů.

 [1] Study on serious road traffic injuries in the EU (SUSTAIN).