[quote]S rozvojem a růstem dodavatelských řetězců vzrůstá i potřeba zajistit bezpečnost těchto složitých a někdy snadno ohrozitelných systémů. Řetězec se skládá z řady různých článků a každý z nich má svá vlastní bezpečností problematiku, která vyžaduje specifická opatření. Zvyšování bezpečnosti v dodavatelských a zásobovacích řetězcích se tak stává velmi komplexním úkolem, na kterém musí podílet řada firem.[/quote]

Ohrožení pro plynulý tok zboží může přicházet z řady směrů. Většinou se jedná o selhání lidského prvku, ať už z neznalosti, nepoučenosti či kvůli zanedbání. Nezřídka se bohužel jedná i o zlý úmysl. Zeptali jsme se proto různých účastníků logistického řetězce, co pro ně znamená důraz na bezpečnost a jak si s vyhledáváním rizik a vytvářením bezpečnostních opatření dokáží poradit.

Nejprve jsme se obrátili přímo na firmu, která má bezpečnost jako svou hlavní činnost. Z bezpečnostního hlediska vidí největší rizika pro dodavatelské řetězce Miroslav Staško, provozní ředitel SECURITAS ČR s.r.o., v nesprávně nastavených a v nedostatečně realizovaných bezpečnostních a kontrolních procesech. Patří sem avíza o připravovaných přepravách, detailní kontrola všech údajů směrem k dopravci, nákladu a podobně a také přetížené a málo motivované lidské zdroje, které zajišťují výkon fyzické ostrahy či řidičů kamionů. „Člověk pod zvyšujícím se tlakem na rychlost a objem zpracovaných a přepravovaných zásilek dělá úmyslné i neúmyslné chyby,“ zdůraznil Miroslav Staško. Dalšími riziky jsou krádeže organizovaných skupin, které jsou stále lépe připraveny a zaměřují se na předem vybraný sortiment přepravovaného či skladovaného zboží.

„Naše společnost realizuje bezpečnostní služby pro řadu logistických firem. Moderní technologie mohou velmi významně omezit nejen rizika lidského faktoru, ale i rizika organizovaných krádeží či podvodného jednání. Jedná se především o sofistikované kamerové systémy, detekční a monitorovací prostředky, popřípadě o dálkový dohled nad provozovanými vozidly. Nabízíme komplexní bezpečnostní řešení nejen pro skladové areály, ale i pro dálkový monitoring vozidel a rádi bychom ve spojení s vlastníky logistických areálů spolupracovali i na projektu bezpečného parkování,“ dodal Miroslav Staško.

Primárním ochranným mechanismem provozovatele dodavatelského řetězce by měla být především kvalitní analýza a řízení rizik, diversifikace zdrojů, dodavatelů zboží a služeb a důkladné zabezpečení IT systémů. Sekundárním, avšak neméně významným ochranným mechanismem je vhodně zvolený komplexní pojistný program.

„Mezi nejčastější rizika způsobující největší ztráty pro dodavatelský řetězec patří podle našich zkušeností zejména přerušení výrobního provozu, selhání dodavatelů, logistické problémy, chyby nebo totální kolaps IT systémů, přírodní katastrofy, požár a výbuch,“ řekl Danko Remek, rizikový manažer SATUM CZECH s.r.o.

Každý účastník dodavatelského řetězce, ať už jde o dodavatele, výrobce, distributory, prodejce nebo zákazníky, čelí jiným problémům a nebezpečím v závislosti na své pozici v dodavatelském řetězci.

„Společnost SATUM CZECH s.r.o. disponuje týmem zkušených odborníků, kteří dokáží sestavit a optimálně přizpůsobit pro každého klienta komplexní pojistný program pokrývající všechna, pro daného klienta relevantní, pojistitelná rizika. Od pojištění živelních nebezpečí, strojních a elektronických rizik, pojištění přerušení provozu, přes pojištění vozidel, dopravních rizik, přepravovaných zásilek, odpovědnosti za újmu, až po pojištění pohledávek, kybernetických rizik a terorismu,“ řekl Danko Remek.

Logistika je v současné době natolik komplexním procesem, že rizikových faktorů je logicky celá řada. Většina reálných rizik je však předvídatelná a do jisté míry i kontrolovatelná. Při organizaci přepravy zboží tomu výrazně napomáhají moderní technologie – systémy řízení dopravy (Fleet Management Systems), které nabízejí řadu nástrojů, jak tato rizika omezit.

„V této oblasti patří společnost Transics International již více jak 20 let k lídrům evropského trhu,“ uvedl Karel Kopeček, obchodní zástupce pro ČR a SR, Transics International BVBA. „Transics řešení shromažďuje, zpracovává a v jednom uživatelském portále poskytuje odpovědným osobám data o tahači, návěsu, řidiči i nákladu. Tyto osoby jsou na základě neustále aktualizovaných informací schopny identifikovat odchylky od předpokládaného vývoje přeprav, okamžitě reagovat a tím omezit eventuální negativní dopady na dopravce i konečného zákazníka,“ pokračoval Karel Kopeček.

V nákladní dopravě stále nejkritičtějším článkem zůstává lidský faktor, konkrétně řidič. Stále více dopravců proto věnuje nemalé úsilí výchově řidičů. Školení je však pouze začátek procesu, trvalé udržení správných návyků je obtížnější úkol.

„Transics ECO program poskytuje zpětnou vazbu řidičům a manažerům nástroj na jejich finanční motivaci. Díky tomu dopravci snižují spotřebu pohonných hmot, náklady na servis i počet nehod. Zkušenosti zákazníků společnosti Transics jednoznačně prokazují, že výsledkem plného využití možností systémů řízení dopravy jsou ekonomické, ekologické i bezpečnostní přínosy, zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení služeb zákazníkům,“ dodal Karel Kopeček.

Na rostoucí rizika v oblasti zásobovacích řetězců reaguje také společnost TimoCom.

„Jako provozovatelé mezinárodní burzy nákladů si uvědomujeme, že musíme své produkty vylepšovat a přizpůsobovat aktuálním potřebám našich zákazníků a trendům,“ řekl Jan Hrubý, manažer marketingu, TimoCom. „Trendy dnešní doby vnímáme jednoznačně: integrace, kompatibilita, mobilita, bezpečnost. Z tohoto mixu požadavků a trendů vycházejí i naše produkty. Z našeho pohledu vnímáme jako největší riziko dnešní doby problematiku podvodů v dopravě, které je stále reálným hrozícím rizikem, ale má již pozitivnější trend.“

„Jedním z našich trumfů je bezpečnostní nástroj – sdružené sledování vozidel v plánovači tras TC eMap. V současné době jsme propojili více než 154 evropských sledovacích systémů z celé Evropy, a tak mají uživatelé možnost mezi sebou sledovat transporty v reálném čase,“ řekl dále Jan Hrubý. Stačí, aby dopravce v TC eMap sdílel sledování vozidel pro svého partnera a jednoznačně tak potvrdí svou důvěryhodnost i při jednorázové přepravě. Sledování funguje mezinárodně a není vázáno na jednoho poskytovatele GPS. Všechny transporty vidí na jedné mapě, i když spolupracuje s více dopravci, kteří používají rozdílné GPS systémy.

„Bezpečnostní systém také násobí fakt, že všechny nástroje TimoCom jsou dostupné pomocí mobilního přístupu pro chytré telefony a tablety. Všichni uživatelé tak mají neustálý dohled na svoje transporty i na cestách či mimo kancelář. Z našich statistik vyplývá, že se tyto nástroje v budoucnu stanou standardem přepravy zboží a bude je využívat stále větší počet firem i při jednorázových přepravách, které jsou realizovány přes dopravní databanku,“ vysvětlil Jan Hrubý.

„Jedním z rizikových faktorů při přepravě a skladování zboží je vědomé nebo i nevědomé nerespektování zákazu stohování přepravních jednotek,“ uvedl jednatel a generální ředitel společnosti EXCOLO Ing. Milan Šimánek. Může tím dojít k poškození zboží, dopravních prostředků, manipulačních a skladovacích zařízení a v horším případě i k úrazům. Některé druhy zboží nelze stohovat a tuto vlastnost je nutno jednoduše, zřetelně, jednoznačně a prokazatelně sdělit všem pracovníkům zúčastněným na přepravě a skladování. Rovněž je třeba jednoduše zajistit důkaz, pokud byl tento zákaz porušen. Vhodnou pomůckou k tomuto účelu je protistohovací pyramida, kterou dodává chebská společnost EXCOLO s.r.o.

„Zabýváme se již více než 20 let přepravním balením, ložením a fixací zboží. Stohovací pyramida je účinnou ochranou nestohovatelného zboží s optickým i mechanickým efektem. Dodává se již připravená k použití, není potřeba ji slepovat nebo komplikovaně sestavovat. Snadno se aplikuje pomocí samolepících ploch a má perforovaná místa pro možné upevnění vázací páskou,“ dodal Ing. Milan Šimánek.

S riziky, která vznikají při manipulaci se zbožím, musí počítat také Linde Material Handling Česká republika s.r.o. „Největší rizika při manipulaci a skladování zboží jsou spojena s lidským faktorem,“ uvedl vedoucí oddělení marketingu, Linde Material Handling Česká republika s.r.o. Ing Martin Petřík. „Nejzásadnější riziko představuje nebezpečné chování řidičů manipulační techniky a přehlížení takového chování jejich nadřízenými. Často se na tom nic nezmění až do první vážné nehody se zraněním nebo velkou škodou,“ řekl Ing Martin Petřík.

Kromě rizik spojených s manipulací představuje další hrozbu pro uskladněné zboží i možnost jeho odcizení. Specialisté z Linde Material Handling Česká republika proto při projektování skladových řešení vždy dbají na zabezpečení částí skladu s cenným zbožím. Vedení skladů a řízení týmu řidičů je možno zlepšit kvalitním školením s případovými studiemi a s rozbory nehod, tak jak to dělají lektoři Linde školy. Osobní odpovědnost řidičů je možné zvýšit například přístupovým systémem na bázi PIN nebo RFID čipů. Proto společnost Linde Material Handling uvedla letos na jaře nové a moderní řešení přístupového a monitorovacího systému Linde connect:.

„Pokud jde o technické prostředky, je možno podpořit bezpečnost provozu manipulační techniky celou řadou asistenčních systémů. Nové čelní vozíky Linde mají ve standardní výbavě bezpečnostní systém Linde Curve Assist, který automaticky omezuje rychlost v zatáčkách. Vozík je možné vybavit i systémem Linde Safety Pilot, který pomáhá řidičům vyhnout se nebezpečným situacím v důsledku přetížení vozíku. Zařízení, která zvyšují bezpečnost provozů, nemusí být drahá, mnohdy stačí inovativní řešení, jako například bezpečnostní reflektory BlueSpot, výborně viditelných oranžových bezpečnostních pásů OrangeBelt nebo třeba indikátorů povolení kol. Linde Material Handling Česká republika je v oblasti bezpečnosti velmi aktivní, a to i na poli prevence, kde v rámci svého projektu Den pro bezpečnost a efektivitu pořádá pravidelná setkání s odborníky z oblasti bezpečnosti provozu,“ dodal Ing. Martin Petřík.

„Ve všech skladech a výrobních podnicích jsou nejrizikovější ta místa, kde bezprostředně hrozí kolize osob s manipulační technikou,“ vysvětlil Ing. Gabriel Cahajla, jednatel společnosti A-SAFE s.r.o. „V provozech se zapomíná ochránit osoby u dveří kanceláří a toalet před vstupem do uličky s projíždějící technikou. Často stačí osadit alespoň krátké zábradlí, někde je potřeba osadit již bezpečnostní branku, abychom osobě vstupující do prostoru s manipulační technikou dali možnost rozhlédnout se,“ dodal.

Podle Ing. Gabriela Cahajly je překvapující, jak nedostatečně mají firmy zajištěny ochrany regálů. Dobrou zprávou však je, že velice dobře mají spočítané, kolik peněz je stojí výměna stojin paletových regálů. Zábrany ASAFE jsou v podstatě bezúdržbové, energii nárazu pohltí a do podlahy nepřenesou v takovém množství, jako kovové zábrany.

„Díky modularitě komponentů A-SAFE s.r.o. nabízí nejkomplexnější systém zábran pro ochranu zdraví a majetku ve skladech a výrobních podnicích. Dokáže nabídnout řešení pro ochranu osob, strojů, regálů, stavebních konstrukcí, vrat a nakládacích ramp. Pro ověření vhodnosti jednotlivých typů nabízíme možnost testování zdarma přímo ve výrobě nebo skladě,“ dodal Ing. Gabriel Cahajla.

„Manipulace a skladování přináší celou řadu rizik, zejména kolize a nesprávné manipulace se zbožím. To vše ohrožuje pracovníky, manipulační techniku, zboží nebo technologické vybavení provozů,“ vysvětlil Petr Panáček, produktový manažer systému I_Site společnosti Toyota Material Handling CZ s.r.o. „Důsledky nedodržování správných pracovních postupů se promítají do vyšších provozních a servisních nákladů, problémů s nedodržením termínů dodávek v případě poškození zboží, které se nedá snadno nahradit, odstávek poškozené techniky a snížení produktivity, růstu administrativy a také, co je nejhorší, i do zranění osob,“ řekl dále Petr Panáček.

Technologie i poskytované služby TMH pomáhají snižovat veškerá rizika, která mohou při manipulaci a skladování nastat. Můžeme je shrnout do několika skupin: Ochrana osob – ochrana majetku – ochrana zboží – ochrana vozíků a jejich kombinace. Některé technologie jsou součástí standardní nebo volitelné výbavy vozíků Toyota a BT (systém správy flotily Toyota I_Site a jeho moduly, které sledují kolize nebo provádění předprovozních kontrol, bezpečnostní pásy, ochranné rámy či systém aktivní stability Toyota SAS, BT Optipace.

„Do další skupiny patří vybavení skladů (výstražný akustický a světelný systém SpotMe, vodorovné značení na podlaze, ochranné bariéry, ochrana stojin regálů a podobně, výstražné a informační tabule nebo plakáty) nebo osob (Personal Alert System – řidiči se ozve varovný signál, přiblíží-li se k pracovníkovi skladu, který je vybaven vysílačem). Do poslední skupiny bych zahrnul zejména účinnou prevenci ve formě školení a testování řidičů,“ dodal Petr Panáček.

„Pohybujeme se na poli plombování nákladů již více než 20 let,“ uvedl Ing. Evžen Babůrek, Ph.D., předseda představenstva EUROSEAL a.s. „S případy manipulace s plombou se setkáváme nejčastěji u low-costových produktů, dovážených do ČR, bez jistoty evidence duplicitních číselných řad, bez patentové ochrany, často přes překupníky a bez možnosti ověření výrobce či reklamace. Plomby jsou velmi často manipulovány vlastními zaměstnanci společností,“ řekl Ing. Evžen Babůrek a pokračoval: „Firmy se často s levným bezpečnostním prvkem tzv. ,spálí‘ a poté se vracejí k našim osvědčeným a kvalitním produktům. Velmi důležitým prvkem je vhodné nastavení bezpečnostního procesu a rozdělení kompetencí. Společnosti se sofistikovaným bezpečnostním systémem podporujeme správou číselných řad a kódů, které vytvářejí bezpečnostní nosič informace, což je významný milník v systému zákazníka,“ dodal Ing. Evžen Babůrek.

Plomba je svou funkcí prvkem, který přesně definuje přechody mezi jednotlivými uzly, překladišti nebo zastávkami. To všechno jsou místa, kde potenciálně hrozí největší riziko ztráty nebo poškození nákladu. Aktuálním trendem vyvolaným hektickou informační situací kolem migrace a možného rizika ohrožujícího bezpečnost je zaměření zákazníků na plomby s vysokým stupněm bezpečnosti, lankové nebo kontejnerové plomby odpovídající normě ISO / PAS 17712.

„Obaly a upevňování nákladu jsou velmi důležitým faktorem, který přispívá k bezpečnosti přepravy. Důsledky rizik, kterým je náklad vystaven, lze poměrně snadné identifikovat,“ vysvělil David Marouš, commercial manager, Cordstrap s.r.o.. „Jedná se o možné poškození nákladu, přepravního prostředku i životního prostředí. Obchodní vztahy partnerů naruší také zdržení dodacího termínu, nevhodná reklama ve sdělovacích prostředcích může vést i k poškození jména. Fatálním důsledkem je pak smrt nebo poškození zdraví osob, které se přepravy účastní. Cordstrap řeší fixaci v námořních kontejnerech, balení do svazků a fixaci na železnici od roku 1965. Ale nikdy nejsme schopni navrhnout řešení, pokud neznáme vstupní informace. Pokud provedeme prvotní analýzu, jakkoli to zní jako klišé, definujeme rizikové oblasti a jsme schopni navrhnout kroky vedoucí ke zvýšení bezpečnosti,“ dodal David Marouš.

Bezpečnost při přepravě vyžaduje finanční náklady. Každý výrobce, nebo přepravce do zajištění nákladu už investuje a nechce logicky zvyšovat náklady. Zkušenosti ukazují, že to nemusí být nutné. Pokud se efektivně využijí aktuální finanční zdroje, lze zvýšit účinnost zajišťovacích prvků a tím i bezpečnost až o desítky procent u všech typů přeprav.