[quote]Eurostat zveřejnil 28.10.2016 výsledky šetření o žití imigrantů v EU. V roce 2014 se 82,4 %; 251,7 milionů obyvatel EU ve věku 15-64 let narodilo ve své domovině, 11,5 %; 36,5 milionu se narodilo v cizině a 6,1 % (18,4 mil.) bylo považováno za přistěhovalce druhé generace, 4,4 % (13,3 milionu) mělo alespoň jednoho z rodičů narozeného v EU a 1,7 % (5,1 milionu) mělo oba rodiče narozené mimo EU.[/quote]

Mezi členskými státy EU, za něž jsou k dispozici, byl nejvyšší podíl druhé generace přistěhovalců k celkové místní populace v Estonsku (21,4 %), v Lotyšsku (19,1 %), v Lucembursku (16,2 %), ve Francii (14,3 %), ve Švédsku (11,2 %), Belgii (11,0 %), Slovinsku (10,6 %) a Chorvatsko (10,3 %).

vystrizek1

Lepší výsledky vzdělávání na úrovni EU pro druhé generace přistěhovalců

V roce 2014 v EU jako celku, imigranti druhé generace ve věku 25-54 let se vzděláním z EU proti vzdělávajícím se mimo EU měla vyšší terciární (38,5 % proti 36,2 % v uvedeném pořadí) než jejich rodilí vrstevníci, pro něž tento podíl činil 30,9 %. Druhá generace přistěhovalců také měla vyšší podíly, než první generace přistěhovalců narozených buď v jiném členském státě EU (33,3 %) nebo mimo země EU (29,4 %).

vystrizek2

Kontrastní obraz mezi členskými státy

Na úrovni EU jsou velké rozdíly mezi členskými státy ve velikosti a směru. V Portugalsku, na Kypru, Maltě, Maďarsku, Velké Británii a Itálii je podíl vysoce vzdělaných přistěhovalců druhé generace o 5 % a více než u osob narozených v domovině. Naproti tomu v Belgii, Lucembursku, Lotyšsku, České republice a ve Finsku je podíl terciárního vzdělaných přistěhovalců druhé generace alespoň o 5 % bodů nižší než u jejich protějšků se vzděláním doma.

U přistěhovalců v druhé generaci s vysokoškolským vzděláním ve věku 25-54 let se podíl přistěhovalců s vysokoškolským vzděláním v první generaci s rozdíly nejméně 10 % ve prospěch druhé generace přistěhovalců) byly na Kypru, ve Slovinsku, Řecku, Španělsku, Portugalsko a Itálie. Naproti tomu podíl terciárního vzdělaných přistěhovalců druhé generace byl alespoň o 10 procentních bodů nižší než první generace přistěhovalců v Lucembursku, Polsku a České republice.

vystrizek3

Míra zaměstnanosti druhé generace přistěhovalců v EU podobné rodilý s nativním pozadí

V roce 2014 v EU jako celku bylo 81,1 % přistěhovalců z druhé generace ve věku 25-54 let s alespoň jedním z rodičů narozených v EU bylo zaměstnáno. Podíl byl mírně vyšší než u narozených a vychovaných v cizině (78,6 %, rozdíl 2,5 %) a o 7,1 % vyšší než v případě imigrantů druhé generace, s oběma rodiči narozenými mimo EU (74,0 %).

Druhá generace přistěhovalců s prostředím EU měla také vyšší míru zaměstnanosti, než první generace imigrantů narozených v jiném členském státě EU (rozdíl 4,0 %), nebo v zemi mimo EU (15,6 %).

vystrizek4

Míra zaměstnanosti druhé generace přistěhovalců vyšší než u rodilých s domácím pozadím v Bulharsku, Lucembursku, Portugalsku a Maďarsku

V roce 2014 v členských státech, za které jsou data k dispozici, druhé generace přistěhovalců měla podobnou nebo dokonce vyšší míru zaměstnanosti, než osoby vychované v Bulharsku, Lucembursku, Portugalsku, Maďarsku, Finsku a Polsku. Naproti tomu míra zaměstnanosti druhé generace přistěhovalců byly alespoň o 5 % bodů nižší než jejich protějšků vyrůstající doma v Belgii, Chorvatsku, Lotyšsku, na Maltě, ve Slovinsku, Rakousku a Německu.

Srovnáme-li míry zaměstnanosti u druhé generace přistěhovalců ve věku 25-54 let s mírou zaměstnanosti přistěhovalců první generace, největší rozdíly v podílech (10 a více % ve prospěch druhé generace přistěhovalců) byl ve Francii, Švédsku, Finsku, Bulharsku a Rakousko. Naproti tomu míra zaměstnanosti druhé generace přistěhovalců byly alespoň o 5 % nižší než první generace imigrantů v Lotyšsku a Litvě.

vystrizek5

Metody a definice

Zdrojem dat je šetření pracovních sil (VŠPS) – 2014 modul ad-hoc na téma „Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků“. Čtyři členské státy EU, Dánsko, Německo, Irsko a Nizozemsko, sběr dat neprovedlo, ale Německo poskytlo Eurostatu souhrnné údaje založené na jiném zdroji dat. Zjišťování pracovních sil je velké výběrové šetření v domácnostech.

Údaje LFS se vztahují k počtu obyvatel, a proto se týkají výsledky LFS osob s bydlištěm v dané zemi bez ohledu na zemi, kde osoby pracují. Tento rozdíl může být významný v zemích s velkými přeshraničními toky.

Rodilý narozený doma je osoba, narozená jinde, s oběma rodiči narozenými v zemi svého aktuálního bydliště.

Přistěhovalci první generace jsou lidé, kteří jsou cizího původu a v určité fázi se stěhovali do země svého současného bydliště, bez ohledu na jejich státní občanství.

Druhá generace přistěhovalců jsou bezprostřední potomci imigrantů narozených v zemi svého aktuálního bydliště. Druhá generace přistěhovalců s výchovou v EU jsou osoby, které jsou narození doma, ale jeden rodič se narodil v cizině a jeden v EU (včetně ve vykazující zemi). Druhá generace přistěhovalců se zázemím mimo EU je definována jako osoby, které oběma rodičům mimo EU.

Terciární míra dosaženého vzdělání je definována jako procento populace dané věkové skupiny, které úspěšně dokončily terciární vzdělávání (např. univerzity, vyšší odborné instituce atd.) Toto dosažené vzdělání navazuje na ISCED 2011 úrovni 5-8.

Míra zaměstnanosti je počítána jako % zaměstnaných osob z téže věkové populace.

 

 

 

 

 

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno