[quote]Zřejmě i se záměrem přispět v celé EU k politice řízené migrace, vydal Eurostat k Evropskému dnu migrace přehledné tabulky některých základních ukazatelů, vztahujících se k počtu a podílu cizinců žijících na území členských států.[/quote]

Podle této zprávy Eurostat měly k 1. lednu 2014 členské státy Evropské unie 506,8 milionů obyvatel, z nichž 472,8 mil. byli občané vykazující země a 34,1 milionu zahraniční občané. Tato druhá skupina se skládá z 14,3 milionů občanů jiného členského státu a 19,8 milionů občanů zemí mimo EU. Osoby, které získají občanství v některém členském státě, již nejsou počítáni za cizí občany v této zemi.  Větší rozsah údajů rozdělených podle státního občanství i zemí narození je k dispozici v databázi Eurostatu.

Struktura zahraničních občanů v členských státech EU 2014

ciz1

V jednotlivých členských státech byl nejvyšší podíl zahraničních občanů z celkového místního obyvatelstva v  Lucembursku (45,3%), kde neměla téměř polovina obyvatelstva lucemburské občanství. Podíl nad 10% byl na Kypru (19,5%), v Lotyšsku (15,2%), v Estonsku (14,9%), v Rakousku (12,5%), v Irsku (11,8%), Belgii (11,3%) a  Španělsku (10,1%). Nejméně jich mělo Polsko (0,3%), Rumunsko (0,4%), Chorvatsko, Litva a Bulharsko po  0,8%, všechny s podílem cizích občanů pod 1%. Celkově cizinci tvořili k 1.1ednu 2014 6,7% z místních obyvatel členských států EU.

V třinácti členských státech bylo v zahraniční populaci zřetelně více občanů ze zemí mimo EU, než občanů členských států EU. V deseti členských státech byla situace vyváženější:40 až 60% bylo ze dvou nečlenských států EU a občanů EU.

Ve třinácti členských státech bylo jasně více občanů ze zemí mimo EU, než občanů

EU v zahraniční populaci, v deseti státech byla situace vyváženější- mezi 40% a 60% ze dvou nečlenských států EU a občanů EU. Belgie, Irsko, Kypr, Lucembursko a Slovensko patřily k pěti členským státům,  kde bylo zřetelně méně občanů zemí mimo EU, než občanů jiného členského státu. Celkově v EU bylo občanů ze zemí mimo EU 19,8 milionů osob, 58%  zahraničních občanů jiného členského státu EU s 14,3 miliony osob představovalo 42%.

Cizí obyvatelstvo sídlící v členských státech EU k 1. lednu 2014

(% místní populace)

ciz2

Struktura zahraničního obyvatelstva v členských státech EU 1. ledna 2014

ciz3

Usídlené obyvatelstvo  v členských státech EU podle širších skupin občanství k 1. 1. 2014
ciz4

5 převažujících  cizích občanství v členských státech EU 1.1.2014
(počty  podíly usídlených cizinců)

ciz5

Metody a definice

Usídlená populace se vztahuje na osoby, které žijí v místě svého bydliště po dobu nejméně 12 měsíců, nebo mají v úmyslu zůstat tam po dobu nejméně 12 měsíců. Tam, kde není možné stanovit tuto okolnost, „obvyklé bydliště“ může být chápáno jako místo zákonného nebo ohlášeného pobytu.

Občanství označuje zvláštní právní vazbu mezi jednotlivcem a jeho nebo jejím státem, získanou narozením nebo naturalizací, ať už na základě prohlášení, volby, manželství nebo jiné skutečnosti podle vnitrostátních právních předpisů.

Občany se rozumí občané vykazující země. Občany jiného členského státu EU jsou osoby, které mají státní občanství jednoho z 27 dalších členských států EU (ale ne občanství vykazující země). Občané zemí mimo EU jsou osoby, které nemají občanství některého členského státu EU. Uznávaný občan jiného státu než státu EU je osoba, která není ani občanem vykazující země, ani jakékoliv jiné země, která má sídlo ve vykazující zemi, který má některá ne ale všechna práva a povinnosti plného občanství. Většinu z těchto osob tvořili občané bývalého Sovětského svazu.

Pro jednoduchost se v této tiskové zprávě za cizince a cizí populaci pokládají všechny osoby, které nemají státní občanství vykazující země, tudíž zahrnuje osoby s občanstvím jiné země (včetně jiného členského státu EU), osoby bez státní příslušnosti, bez uznání občanství a osoby, jejichž státní příslušnost je neznámá.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno