Zdroj: Archiv

[quote]Evropský program pro migraci, který Komise představila v květnu 2015, vyzdvihuje nutnost komplexního přístupu k řízení migrace. Od vypracování programu byla zavedena řada opatření. Byly přijaty dva nouzové mechanismy k relokaci 160 000 osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu, z nejvíce zasažených členských států do dalších zemí EU a akční plán Komise v oblasti navracení.[/quote]

Dne 23. září předložila Evropská komise soubor prioritních opatření k provedení evropského programu pro migraci, jež by měla být podniknuta v nadcházejících šesti měsících. Součástí tohoto souboru jsou krátkodobá opatření ke stabilizaci stávající situace i dlouhodobější opatření, jejichž cílem je vybudovat spolehlivý systém, který obstojí v čase.

Seznam prioritních opatření obsahuje klíčové kroky, které je nutné bezodkladně podniknout, pokud jde o: a) operativní opatření; b) rozpočtovou podporu a c) provádění právních předpisů EU.

Tento seznam byl potvrzen na neformálním zasedání hlav států a předsedů vlád dne 23. září 2015 a opětovně dne 15. října 2015.

Tato opatření je třeba urychleně a účinně provést na všech úrovních.

Finanční přísliby
Na neformálním setkání vedoucích představitelů států a vlád, které se uskutečnilo 23. září, členské státy uznaly potřebu uvolnit další vnitrostátní financování. Tento závazek potvrdily na zasedání Evropské rady dne 15. října. Komise již navrhla změny v rozpočtech na roky 2015 a 2016, aby byly prostředky vyhrazené na uprchlickou krizi navýšeny o 1,7 miliardy eur. V letech 2015 a 2016 tak Komise na řešení uprchlické krize vynaloží celkem 9,2 miliardy eur. Členské státy se zavázaly, že uvolní korespondující prostředky z vnitrostátních rozpočtů. Avšak řada členských států stále ještě neposkytla prostředky, jež by odpovídaly financování, které EU uvolnila na fungování Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Světového potravinového programu a dalších relevantních organizací (500 milionů eur), Regionálního svěřeneckého fondu EU pro Sýrii (500 milionů eur) a Nouzového svěřenského fondu pro Afriku (1,8 miliardy eur).

Finanční přísliby členských států po 23. září 2015 (v milionech eur) viz příloha

Relokační programy
Rada ve dnech 14. září a 22. září přijala návrh Komise relokovat 160 000 osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu. Toto opatření umožní výrazně, třebaže jen částečně, snížit migrační tlaky, kterým čelí nejvíce zasažené členské státy. Je mimořádně důležité, aby uvedená opatření byla nyní plně provedena. Mají-li tyto programy účinně fungovat, musí členské státy urychleně zareagovat na výzvu, aby do práce v kritických místech zapojily své národní odborníky. Musí rovněž Komisi informovat o svých přijímacích kapacitách a určit vnitrostátní kontaktní místa, jež budou koordinovat relokace s Řeckem a Itálií a také přesídlování v rámci jejich vlastního území.

Podpora nouzového relokačního mechanismu ze strany členských států (viz příloha)

Pro strategii a důvěryhodnost EU je zásadní prokázat, že může být obnoveno řádné fungování systému migrace. K tomu by mohly být využity zejména podpůrné týmy pro řízení migrace nasazené v ohniscích, které by měly členským státům pod největším tlakem pomoci při plnění jejich závazků a úkolů. Podpůrné týmy potřebují ke své práci silnou podporu agentur EU, co nejužší spolupráci s orgány v Itálii a Řecku a podporu ostatních členských států.

Aktuální kapacita tzv. „ohnisek“

  • 6 středisek v Itálii je obsazeno jen domácími pracovníky a Frontexem, ve 2 chybí ale experti členských států.
  •  5 středisek v Řecku je obsazeno jen domácími pracovníky a Frontexem,  ve 2 chybí ale experti členských států.

Navracení
Zajištění účinného navracení je klíčovou součástí práce podpůrných týmů pro řízení migrace v ohniskových oblastech. Proto je nezbytné, aby v EU existovaly účinné systémy pro vydávání a výkon rozhodnutí o navrácení. V uplynulých měsících byly učiněny konkrétní kroky pro vytvoření systému integrovaného řízení návratů a využívání systémů EU pro výměnu informací, které by shromažďovaly údaje o rozhodnutích o návratu a zákazech vstupu. Návratové agentury členských států musí mít k dispozici prostředky, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkce. Členské státy by měly urychleně provést akční plán EU v oblasti navracení, který navrhla Komise a který členské státy schválily na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v říjnu 2015.

Návraty provedené od září: i v důsledku nevybavení ohnisek zatím jen 836 lidí. Dochází ale k vracení do tranzitních států.

Podpora zemím, které aktivovaly mechanismus civilní ochrany EU

Zamýšleným účelem mechanismu civilní ochrany EU je poskytovat praktickou podporu zemím, které mají potíže se zvládáním krizové situace. O podporu v rámci mechanismu aktuálně žádají Srbsko, Slovinsko a Chorvatsko. V rámci tohoto mechanismu lze mobilizovat různé druhy materiální pomoci, včetně týmů a vybavení, přístřeší, zdravotnických potřeb a jiného nepotravinového materiálu, jakož i odborné znalosti. Země, která aktivuje mechanismus, předloží výzvu, v níž vymezí své potřeby. Na jejím základě zúčastněné členské státy poskytují konkrétní pomoc. Komise již navýšila prostředky na spolufinancování přepravy materiální pomoci a odborníků během současné uprchlické krize. Doposud však na žádosti o pomoc odpovědělo příliš málo členských států. Přitom je pro zvládnutí současné situace v Srbsku, Slovinsku a Chorvatsku nezbytné poskytnout podstatné množství prostředků.

Podpora mechanismu civilní ochrany pro Srbsko, Slovinsko a Chorvatsko ze strany členských států
(Od minulého článku se nezměnila)

Souvislosti
Evropská komise soustavně a nepřetržitě pracuje na vytvoření společné evropské reakce na uprchlickou krizi a problém migrace.

Po nástupu do funkce pověřil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker komisaře odpovědného za problematiku migrace, Dimitrise Avramopoulose, aby ve spolupráci s prvním místopředsedou Timmermansem coby koordinátorem a ostatními komisaři vypracoval návrh nové politiky v oblasti migrace, což je jedna z 10 priorit politických směrů současné Komise.

Dne 13. května 2015 představila Evropská komise svůj evropský program pro migraci, který stanoví komplexní přístup pro lepší řízení všech aspektů migrace.

V rámci programu již byly ve dnech 27. května 2015 a 9. září 2015 přijaty dva prováděcí balíčky a bylo zahájeno provádění opatření, které obsahovaly.

Bližší informace
Tisková zpráva – Uprchlická krize: Evropská komise informuje o pokroku při provádění prioritních opatření

Sdělení: Řešení uprchlické krize: aktuální stav provádění prioritních opatření v rámci evropského programu pro migraci

Memo – otázky a odpovědi k nouzové relokaci Všechny tiskové materiály o programu EU pro migraci

Dopis předsedy EP Tuska, předsedy Komise Junckera a předsedy lucemburské vlády Bettela adresovaný hlavám evropských států a vlád v návaznosti na setkání politických lídrů věnované migračním tokům na západobalkánské cestě.

 

Finanční závazky členských států od 23.září 2015 v milionech €

(Sdělení z 18.1.2016)

tab125

1 Čísla značí závazky 2015 a 2016

2 Příspěvky členských států I před tímto datem

Podpora členských států mechanizmu nouzové relokace

(Sdělení k 18.lednu 2016)

tab135

Drobnosti

Návrh pravidla k umožnění vývozu jablek a hrušek z EU do USA

Americké orgány pro kontrolu dovozu navrhly nezbytná pravidla pro dovoz jablek a hrušek z EU do USA. K tomu vydali prohlášení komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Andriukaitise, komisařka pro obchod Malmström a komisař pro zemědělství Hogan.

„Vítáme publikaci návrhu pravidla USDA jako nezbytného kroku v procesu usnadnění vývozu jablek a hrušek z Evropské unie do Spojených států. Je to vítaný odraz zvýšené úrovně zapojení Komisí do jednání s vládou USA. Bude to významným přínosem pro evropské zemědělce, z nichž mnozí přišli o své hlavní exportní trhy přes noc v důsledku ruských sankcí, uložených v roce 2014. Případné otevření amerického trhu nebude kompenzovat plný dopad sankcí, ale určitě pomůže zemědělcům alespoň poskytnutím jiných obchodních odbytišť pro jejich výrobky. V návaznosti na tuto iniciativu se těšíme  na rychlé dokončení zbývajících právních a administrativních kroků s cílem poskytovat další hmatatelné přínosy pro odvětví ovoce producentům EU. Pokud budou všechny strany pokračovat v současném úsilí, bylo ba možné otevření trhu pro sklizeň 2016, tj do září 2016 by bylo možné, pokud všechny strany pokračovat ve svém úsilí. “

Evropský profesní průkaz usnadňuje odborníkům vybraných profesí pracovat v ostatních zemích EU

Od 18. 1. platí evropský profesní průkaz (EPC), usnadňující výkonu povolání v jiné zemi EU pro zdravotní sestry všeobecné péče, lékárníky, fyzioterapeuty, realitní kanceláře a horské průvodce. Posouzení bude provedeno na základě stávajících pravidel, ale mechanismus bude zjednodušen prostřednictvím elektronického vyřízení. Současně systém poskytuje záruky předcházení zneužití: varovný mechanismus zajišťuje, že budou pacienti a spotřebitelé v EU dostatečně chráněni. Komisařka Elżbieta Bieńkowska odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, uvedla: „Evropský profesní průkaz představuje velký krok vpřed v zjednodušení a urychlení kvalifikovaných Evropanů pracovat tam, kde je potřeba. Je to nástroj, přinášející  výhody nejen pro odborníky, ale i pro lidi, kteří chtějí jejich služby. Je to další skutečný přínos jednotného trhu v EU. “ EPC již plastová karta, ale elektronický certifikát vydaný poprvé  z on-line řízení o uznávání kvalifikací v celé EU. Na praktické zkušenosti s jeho uplatňováním může být EPC rozšířena na další mobilní profese v budoucnu.

V této souvislosti bude a národních pravidlech, jak uhradit náklady na vynaložené vzdělání státu, který uhradil jejich kvalifikaci, pokud je může zaměstnat.

Nový rekord účastníků kód týdne programování v EU: 2015 se zúčastnilo více než půl milionu lidí

Posledního ročníku týdne programování v EU od 10. do 18.10. se zúčastnilo téměř 570.000 lidí, kteří se  naučili programovat. V celé Evropě i mimo byly k tomu organizovány tisícew kurzů, na nichž se se lidé mohli dozvědět, jak počítač pracuje. Mohli zkusit  vytvořit hru, webové stránky nebo zjistit informace o hardware a robotech. Organizátoři uvádějí, že byl průměrný věk účastníků 14 let a 48 % zúčastněných byly dívky nebo ženy. V roce 2014  se zúčastnilo akcí spojených s týdnem programování  EU 150.000 lidí. V rámci své strategie pro jednotný digitální trh, Evropská komise podporuje týden a další iniciativy, které jsou zaměřeny na zvýšení digitální gramotnosti, včetně programování. Komise se bude rovněž zabývat programováním a dalšími digitálními dovednostmi a odbornými znalostmi v budoucích iniciativách, jako je strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020). V roce 2016 Komise předloží komplexní program dovedností k zajištění, aby Evropané mohli získat nebo aktualizovat dovednosti, které mohou lépe splnit požadavky trhu práce. V současné době se u  90% všech pracovních míst  očekává alespoň základní úroveň ICT dovedností, přičemž 40% dospělých v Evropě má v této oblasti nízkou nebo nulovou kvalifikaci. mají nízkou úroveň nebo vůbec žádné počítačové dovednosti. V roce 2016 se bude v Evropská unii konat týden programování od 15. do 23. října.

CIS DEN MĚSÍC KÓD-PÍS ROK KÓD – ČÍS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 3 1 9 0 1 0 M E X 1 6 0 0 2 7 0 B C