Zdroj: Archiv

[quote]Komise zaslala společnosti Google dvě prohlášení o námitkách. V dodatečném prohlášení o námitkách Komise podpořila svůj předběžný závěr, že společnost Google zneužívá dominantního postavení tím, že na svých stránkách výsledků vyhledávání systematicky zvýhodňuje svou službu porovnávání obchodních nabídek.[/quote]

Dále v samostatném prohlášení o námitkách informovala společnost Google o svém předběžném stanovisku, podle něhož Google zneužívá dominantní postavení tím, že uměle omezuje možnosti zobrazování kontextové reklamy svých konkurentů na internetových stránkách třetích stran.

Margrethe Vestagerová, komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže, k tomu uvedla:

„Google přinesl řadu inovativních produktů, které nám změnily život. To mu ale nedává právo odpírat ostatním společnostem možnost konkurovat a inovovat. Dnes jsme znovu doložili, že Google na svých stránkách s výsledky obecného vyhledávání nepřiměřeně zvýhodňuje svou vlastní službu porovnávání obchodních nabídek. To znamená, že uživatelům se nezobrazují ty nejrelevantnější výsledky jejich hledání. Také jsme vyjádřili obavu, že Google narušuje hospodářskou soutěž, když omezuje možnosti svých konkurentů umísťovat na stránky třetích osob kontextovou reklamu, což brzdí inovace a limituje výběr pro spotřebitele.“

„Google má nyní možnost naše obavy rozptýlit. Než se rozhodnu, jak v obou případech postupovat dále, jeho připomínky pečlivě zvážím. Pokud ovšem naše šetření povedou k závěru, že Google porušuje antimonopolní předpisy EU, je Komise povinna jednat v zájmu evropských spotřebitelů a chránit je i spravedlivou hospodářskou soutěž na evropských trzích.“

Dodatečné prohlášení o námitkách k porovnávání obchodních nabídek doplňuje prohlášení o námitkách vydané v téže věci v dubnu 2015. Obě prohlášení o námitkách jsou určena jak společnosti Google, tak její mateřské společnosti Alphabet. Zaslání prohlášení o námitkách ovšem nepředjímá výsledek šetření.

Porovnávání obchodních nabídek

V návaznosti na prohlášení o námitkách vydané v dubnu 2015 a na reakci společnosti Google předloženou v září 2015 provedla Komise další šetření. V dnešním doplňujícím prohlášení o námitkách předkládá celou řadu dalších důkazů a údajů, které podporují její předběžný závěr, že společnost Google zneužívá svého dominantního postavení tím, že ve výsledcích obecného vyhledávání systematicky zvýhodňuje vlastní služby porovnávání prodejních nabídek. Dodatečné důkazy se týkají mimo jiné způsobu, jakým společnost Google zvýhodňuje vlastní služby porovnávání prodejních nabídek oproti službám konkurentů, jak se zobrazení internetové stránky mezi prvními výsledky vyhledávání služby Google odrazí na její návštěvnosti a změny v návštěvnosti služby porovnávání obchodních nabídek Google ve srovnání se službami jeho konkurentů. Komise se obává, že uživatelům se nemusí zobrazovat nejrelevantnější výsledky jejich hledání – což poškozuje spotřebitele a také to brání inovacím.

Kromě toho se Komise detailně zabývala argumentací společnosti Google, podle níž by se služby porovnávání obchodních nabídek neměly posuzovat odděleně, ale společně se službami obchodních platforem, jako jsou Amazon a eBay. Komise trvá na svém názoru, že služby porovnávání obchodních nabídek a obchodní platformy jsou součástí různých trhů. I pokud by obchodní platformy byly součástí trhu postiženého praktikami společnosti Google, podle dnešního dodatečného prohlášení o námitkách představují služby porovnávání obchodních nabídek v každém případě podstatnou část tohoto trhu a Google svým jednáním oslabil nebo dokonce vytlačil své největší konkurenty.

Tím, že společnosti zaslala doplňující prohlášení o námitkách, Komise podložila svůj předběžný závěr. Zároveň chrání právo společnosti Google na obhajobu, neboť jí dává možnost, aby se k dodatečným důkazům oficiálně vyjádřila. Společnosti Google a Alphabet se mohou k tomuto prohlášení o námitkách vyjádřit do osmi týdnů.

AdSense

Komise také zaslala společnosti Google prohlášení o námitkách kvůli omezování možnosti některýchtřetích stran zobrazovat kontextovou reklamu konkurentů Googlu.

Předběžné stanovisko Komise uvedené v dnešním prohlášení o námitkách je, že společnost Google si díky těmto praktikám chrání své dominantní postavení v oblasti kontextové online reklamy. Brání stávajícím i potenciálním konkurentům včetně ostatních poskytovatelů vyhledávacích služeb a online inzertních platforem ve vstupu na tento významný trh a v dalším růstu.

Google umísťuje kontextovou reklamu přímo na své vyhledávací internetové stránce, ale prostřednictvím své platformy AdSense coby zprostředkovatel i na internetových stránkách třetích stran. K těm patří internetoví maloobchodníci, telekomunikační operátoři a internetové noviny. Na svých stránkách mají pole pro vyhledávání, s jehož pomocí mohou uživatelé vyhledávat konkrétní informace. Pokaždé, když uživatel zadá dotaz pro vyhledávání, zobrazí se mu kromě výsledků hledání i kontextová reklama. Pokud na takovou reklamu klikne, Google i daná třetí strana získají provizi.

Komise se domnívá, že Google v současnosti zaujímá na trhu zprostředkování kontextové reklamy v Evropském hospodářském prostoru (EHP) dominantní postavení, přičemž jeho tržní podíl byl v posledních deseti letech kolem 80 %. Velká část jeho příjmů ze zprostředkovávání kontextové reklamy pramení z jeho smluv s omezeným počtem velkých subjektů – třetích stran, tzv. „přímými partnery“. Komise se obává, že těmito smlouvami s přímými partnery Google porušuje antimonopolní předpisy EU, protože jim ukládá tyto podmínky:

  • exkluzivitu: třetí strany nesmí používat kontextovou reklamu pocházející od konkurentů společnosti Google,
  • přednostní umístění minimálního počtu kontextových reklam Google: třetí strany musí od Googlu odebírat určitý minimální počet kontextových reklam a rezervovat pro ně na svých stránkách s výsledky vyhledávání to nejprominentnější umístění. Nad kontextovou reklamou Googlu nebo vedle ní navíc nesmí být umístěna konkurenční reklama,
  • právo autorizovat konkurenční reklamu: třetí strany jsou povinny vyžádat si svolení Googlu s jakoukoliv změnou ve zobrazení konkurenční kontextové

Předběžné stanovisko Komise je, že praktiky, které Google používá již deset let, omezují na tomto z obchodního hlediska důležitém trhu hospodářskou soutěž. Prohlášení o námitkách vytýká praxi vyžadování exkluzivity zpětně od roku 2006. Exkluzivita byla postupně od roku 2009 ve většině smluv nahrazena požadavkem na přednostní umisťování nebo minimální počet reklam a právem

Googlu schvalovat konkurenční reklamu. Komise se obává, že tímto jednáním se za danou dobu uměle zmenšila možnost výběru a zbrzdila inovace trhu. Google na tomto důležitém trhu uměle omezil možnosti svých konkurentů, a tím i schopnost internetových stránek třetích stran investovat do inovativních služeb a poskytovat spotřebitelům lepší výběr.

Komise bere na vědomí, že Google se vzhledem k antimonopolním šetřením nedávno rozhodl změnit smluvní podmínky služby AdSense pro přímé partnery a poskytl jim větší svobodu zobrazování konkurenční kontextové reklamy. Komise bude tyto změny pozorně sledovat, aby mohla posoudit, jaký dopad budou mít na trh.

Společnosti Google a Alphabet se mohou k prohlášení o námitkách vyjádřit do deseti týdnů.

Souvislosti

Klíčovým produktem společnosti Google je obecné internetové vyhledávání. Jeho výsledky jsou předkládány spotřebitelům spolu s internetovou reklamou odpovídající vyhledávaným heslům. Z kontextové reklamy přitom pochází značná část příjmů společnosti, což znamená, že v jejím zájmu je, aby její inzerci, ať už na jejích vlastních internetových stránkách, nebo na stránkách třetích stran, viděl co největší počet uživatelů.

Dle názoru Komise má společnost Google na trhu poskytování služeb obecného internetového vyhledávání s tržním podílem přes 90 % i na trhu umísťování reklamy na internetových stránkách třetích stran, který ovládá z více než 80 %, v rámci celého EHP dominantní postavení. To samo o sobě nepředstavuje z hlediska soutěžního práva EU problém, dominantní společnosti však nesmí svou silnou pozici zneužívat tím, že by na trhu, na němž jsou dominantní, nebo na sousedních trzích omezovaly hospodářskou soutěž.

Komise kvůli zvýhodňování vlastní služby porovnávání obchodních nabídek ze strany Googlu a také kvůli omezování možnosti některých třetích stran zobrazovat kontextovou reklamu jeho konkurentů zahájila vůči Googlu v listopadu 2010 řízení. Dnešní prohlášení o námitkách obsahuje předběžné stanovisko Komise, podle něhož je způsob, jakým se společnost Google snaží směrovat provoz co nejvíce na své vlastní internetové stránky a omezit možnosti konkurentů umísťovat kontextovou reklamu na internetové stránky třetích stran, v rozporu s antimonopolními předpisy EU.

Komise zahájila řízení proti společnosti Google již v minulosti a hodlá pokračovat v šetření vedeném kvůli zvýhodňování dalších specializovaných vyhledávacích služeb společnosti ve výsledcích obecného vyhledávání, jakož i kvůli podezření na kopírování internetového obsahu konkurentů (tzv. scrapingu) a nepatřičnému omezování inzerentů.

Současné prohlášení o námitkách je navíc nezávislé na probíhajícím antimonopolním šetření Komise týkajícím se operačního systému Android společnosti Google a některých mobilních aplikací.

V souvislosti s ním adresovala Komise společnostem Google a Alphabet v dubnu 2016 prohlášení o námitkách.

Souvislosti řízení

Komise se dnes rozhodla zahájit řízení proti společnosti Alphabet, mateřské společnosti Googlu, která byla založena poté, co Komise zahájila řízení proti společnosti Google. Obě výše shrnutá prohlášení o námitkách jsou určena společnosti Google i společnosti Alphabet. Kromě toho byla společnost Alphabet informována o prohlášení o námitkách z dubna 2015.

Článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zakazuje zneužívání dominantního postavení, které by mohlo ovlivnit obchod a vyloučit nebo omezit hospodářskou soutěž. Provádění tohoto ustanovení je vymezeno v antimonopolním nařízení (nařízení Rady č. 1/2003), které může uplatňovat Komise a antimonopolní úřady členských států EU.

Prohlášení o námitkách představuje formální krok Komise ve vyšetřování údajného porušování antimonopolních předpisů EU. Společnost, vůči níž byly námitky vzneseny, o tom Komise písemně informuje. Dotčená společnost pak může přezkoumat dokumenty obsažené ve spisu Komise, písemně na ně reagovat a vyžádat si ústní slyšení, v rámci kterého sdělí své připomínky zástupcům Komise a úřadů pro hospodářskou soutěž jednotlivých členských států.

V dodatečném prohlášení o námitkách může Komise potvrdit své předběžné závěry a vyjádřit se k připomínkám, jež společnost vznesla ve své odpovědi na původní prohlášení o námitkách. Dotčená společnost má také možnost formálně reagovat na dodatečné důkazy, a uplatnit tak své právo na obhajobu.

Zaslání (dodatečného) prohlášení o námitkách nepředjímá výsledek šetření, protože Komise přijme konečné rozhodnutí až poté, co obě strany uplatní své právo na obhajobu.

Pro dokončení antimonopolního šetření Komise nestanoví právní předpisy žádnou lhůtu. Jeho trvání záleží na řadě faktorů, včetně složitosti případu, míry, do jaké podnik s Komisí spolupracuje, a na uplatnění práva na obhajobu.