[quote]Komise přijala 10.6 novou a komplexní agendu dovedností pro Evropu. Cílem je zajistit, aby si lidé rozvíjeli širokou řadu dovedností pro život od počátku, aby se co nejvíce vytěžilo z lidského kapitálu, což v konečném důsledku znamená zvýšení zaměstnatelnosti, konkurenceschopnosti a růstu v Evropě.[/quote]

Nová agenda dovedností pro Evropu vyzývá členské státy a zúčastněné strany ke zlepšení kvality dovedností a upozorňuje na jejich význam na trhu práce. Podle studie postrádá 70 milionů Evropanů odpovídající znalosti čtení a psaní, má špatné znalosti v základech počtů a digitální dovednosti. To vytváří riziko nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení. Na druhé straně velké množství Evropanů, zejména vysoce kvalifikovaných mladých lidí, pracuje na pracovních místech, která neodpovídají jejich talentu a touze. Ve stejné době, 40 % evropských zaměstnavatelů hlásí, že nemohou najít lidi se správnými dovednostmi k růstu a inovacím. A konečně, příliš málo lidí má podnikavost a kompetence k zahájení vlastního podnikání a schopnost udržet se přizpůsobením měnícím se požadavkům trhu práce.

Zvyšování úrovně kvalifikací, propagaci průřezových dovedností a hledáním způsobů, jak lépe předvídat potřeby trhu práce, včetně na základě dialogu s průmyslem, jsou proto nezbytné, aby se zlepšila možnost lidí v životě, a podpořil se oprávněný udržitelný růst podporující začlenění, stejně jako soudržnou společnost.

Pomoc při řešení problémů kvalifikací zahájí Komise 10 opatřeními, která budou řešit tyto problémy a dovednosti zviditelní k zlepšení jejich uznávání na místní, národní i evropské úrovni, od základních škol a po vysoké školy na trhu práce.

Naléhavost a komplexnost celé problematiky podtrhly úvodní komentáře hned 4 členů Evropské komise: místopředsedy pro euro a sociální dialog Valdise Dombrovskise,  místopředsedy pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainena,  komisařky  pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a mobilitu práce Marianne Thyssen a komisaře pro vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Tibora Navracsicse, který velmi ocenil dlouhodobost úvah, vedoucích k přijetí nové agendy.

Návrh Komise na rychlé zahájení 10 akcí

Komise navrhuje v příštích dvou létech k přijetí 10 akcí, z nichž některé budou zahájeny dnes:

  • Záruky dovedností na pomoc dospělým s nízkou kvalifikací pomocí získat minimální úroveň čtenářské a matematické gramotnosti a digitálních dovedností a dosažení pokroku směrem k vyšší sekundární kvalifikaci.[gap height=“10″]
  • Přezkum evropského rámce kvalifikací pro lepší pochopení významu kvalifikace a lepší  využití všech dostupných dovedností na evropském trhu práce.[gap height=“10″]
  • Koalicí „Digitální dovednosti a pracovní místa„, sdružující členské státy a zúčastněné strany, partnery ze vzdělávání, zaměstnanosti a průmyslu k vytvoření digitálních talentů s vysokou úrovní, zajišťující, že jednotlivci a pracovní síly v Evropě jsou vybaveny odpovídajícími digitálními dovednostmi.[gap height=“10“]
  • Prováděcí plány sektorové spolupráce v oblasti dovedností“ s cílem zlepšit dovednosti inteligence a soustředit se na nedostatek kvalifikace v konkrétních hospodářských odvětvích.

Další akce budou zahájeny v průběhu letošního roku a v roce 2017:

  • Dovednostní profil“ jako nástroj pro státní příslušníky třetích zemí na podporu včasného zjištění a profilování dovedností a kvalifikace žadatelů o azyl, uprchlíků a dalších migrantů.[gap height=“10″]
  • Revize rámce Europapass, které nabídnou lidem lepší a snadněji použitelné nástroje prokazovat své dovednosti a získat užitečné informace v reálném čase o potřebách dovedností a trendech, které mohou pomoci při výběru povolání a učení.[gap height=“10″]
  • Učinit procesy vytváření odborného vzdělávání a přípravy (VET- OVP) první volbou zlepšením příležitostí pro studenty odborného vzdělávání a přípravy, aby na základě praktických pracovních zkušenosti a s podporou většího zviditelnění dosáhli dobré výsledky odborného vzdělávání pro trh práce.[gap height=“10″]
  • Přezkum doporučení klíčových schopností pomáhajících více lidem získávat základní sadu dovedností potřebných pro práci a život v 21. století, se zvláštním důrazem na podporu podnikatelských a inovačně zaměřených myšlenkových modelů a dovednosti.[gap height=“10″]
  • Iniciativa k sledování absolventů ke zlepšení informovanosti o tom, jak absolventi postupují na trhu práce.[gap height=“10″]
  • Návrh dále analyzovat a vyměňovat si osvědčené postupy účinnými způsoby řešit odliv mozků.

Souvislosti

Evropská Agenda dovedností byla vyhlášena v pracovním programu Komise 2016. Bude podporovat vzestupnou sociální konvergenci a přispěje k první politické prioritě Evropské komise, „nový impuls pro růst zaměstnanosti a investic“ řešením tří výzev dnešních ekonomik: nedostatku příslušných dovedností, které by odpovídaly potřebám trhu práce, nedostatečné transparentnosti dovedností a kvalifikace a obtížnosti pro předvídání a prognózy dovedností.

Konzultace se sociálními partnery

Komise organizovala řada cílených konzultací se zúčastněnými stranami k projednání rozsahu a prioritám dovedností agendy EU. Sociální partneři, evropské organizace občanské společnosti, národní veřejné služby zaměstnanosti, Evropský sociální fond, řídící orgány, politické sítě (EQF, Europass, Euroguidance), evropská města, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, školství a tvůrci vzdělávací politiky- ti všichni vyjádřili své názory na navrhovanou agendu dovedností.

Další úloha Komise

I když kompetence v obsahu výuky a organizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy spočívá na členských státech, jsou zapotřebí i akce na úrovni EU. Členské státy sice uplatňují  obdobné výzvy a příležitosti, jako jsou nesoulad kvalifikace, nedostatek kvalifikované pracovní síly a nedostatečné mobility pracovníků, potřeby digitální gramotnosti, stárnoucích pracovních sil, odlivu mozků, nebo migračních toků.

Komise bude proto hrát roli koordinátora prostřednictvím společných iniciativ, rámcích a pokynech, a nabídne podporu tím, že sdílení zkušeností a osvědčených postupů.

Náklady pro členské státy a účast fondů EU

Podpory z evropských investičních a strukturálních fondů – Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – přinesou v současném období 2014-2020 více než 30 miliard € na podporu rozvoje dovedností. Program ESF může podporovat implementaci na národní úrovni až 79 mld. € přidělovanými na priority v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení, sociálního začleňování a zaměstnanosti. Počáteční vyhodnocení operačních programů ESF ukazuje, že členské státy mají za cíl zaměřit se v rámci priority vzdělávání a odborné přípravy samotné pro více než 8 milionů lidé s nízkou kvalifikací

Program Erasmus + podporuje rozvoj dovedností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s téměř 15 miliardami €. Další prostředky, jako je jsou fondy  azylu, migrace a integrace (AMIF) a Horizont 2020. Plné využití by mělo být rovněž dosaženo z potenciálu EIB a jiných finančních operací a produktů, včetně Evropského fondu pro strategické investice pro posílení investic soukromého sektoru do rozvoje dovedností.

Náklady na dovednosti, kterým se poskytuje záruka, se budou lišit podle zemí. Závisí na několika faktorech: podílu osob s nízkou kvalifikací u dospělé populace, rozsahu deficitů dovedností v této skupině, národních politických možnostech pro uplatnění a rozsah stávajících předpisů a infrastruktury.

Společenské náklady z lepšího a většího neinvestování do kvalifikace

Jakékoliv investice do dovedností by měly za následek jejich podstatnou pozitivní návratnost. Odhady Cedefop ukazují, že nárůst o 1 % kvalifikace dospělé populace by mohlo zvýšit HDP na obyvatele 0,99 %.Na základě posledních dostupných prognóz dovednosti Cedefop sdělil, že pokud nebudou přijata žádná další opatření, podíl dospělých s nízkou kvalifikací v celkové populace v EU by byl 18,6 % v roce 2020 a 16,6 % v roce 2025.

Další kroky

Jsou zřejmé z časového harmonogramu

Časový harmonogram akcí  nové agendy dovedností 

Akce Časový průběh
Zlepšení kvalifikace a potřeba příslušné kvalifikace
 

Posílení základů: základní dovednosti

Návrh Komise na doporučení Rady vytvořit kvalifikační záruky (viz COM(2016) 382)  

Červen 2016

Zvyšování odolnosti: klíčové kompetence a vyšší, složitější dovedností

 

 

Návrh Komise na posouzeníí klíčových kompetencí pro  celoživotní vzdělávání speciálně zaměřené na podporu podnikatelství a příslušné evropské referenční  rámce  

4. Q 2017

 

Učinit vzdělávání a školení  pro povolání první volbou VET

Návrh Komise podporující modernizaci VET, jako možná modernizace Evropského referenčního rámce kvality pro zajištění odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) a Evropského úvěrového systému pro vzdělání a školení (ECVET)  

 

 

 

2. Q 2017

 Propojování soustředěné na digitální dovednosti  Zahájení “Digitálních dovedností a koalice pracovních míst”

 

Konec 2016
 Větší zviditelnění dovedností a kvalifikací a srovnatelnosti
 Zlepšení průhlednosti a srovnatelnosti  kvalifikací  Návrh Komise na revizi Evropského kvalifikačního rámce  (viz  COM(2016) 383)  

červen 2016

 Včasné profilování dovedností a kvalifikací přistěhovalců

 

 

Zahájení “nástroje profilování kvalifikace pro občany třetích zemí“ na podporu včasné kvalifikace a dokumentů k ní pro hledající  asyl, uteewnce a ostatní migranty  

 

Červen 2016

Pokrok dovedností inteligence, Dokumentace a informovaná volba kariéry informed career choices Advancing skills intelligence, Documentation and informed career choices Advancing skills intelligence, Documentation and informed career choices
 Lepší inteligence a informace pro lepší volby

 

Návrh Komise revidovat  rámec Europass pro poskytování lepších služeb pro dovednosti a kvalifikace  

3. Q 2016

Lepší inteligence a informace pro lepší volby  Další analýza a sdílení postupů

osvědčených postupů k lepšímu intelektu.

 

Konec 2016

 Zvýšení inteligence v dovednostech v sektorech ekonomiky  Zahájení pracovního plánu  spoluprácí na dovednostech mezi sektory Červen2016
  Lepší porozumění výkonnosti absolventů  Návrh Komise na iniciativu  „natrasování absolventů“ 2. Q 2017

 [1] The Survey of Adult Skills (PIAAC): Implications for education and training policies in Europe, European Commission, 2013

[2]Eurofound, 3rd European Company Survey

[3] Mezi klíčové kompetence patří „tradiční“ dovednosti jako komunikace v mateřském jazyce, cizích jazycích, digitální gramotnosti, jakož i gramotnosti a základních dovedností v matematice a přírodních vědách, horizontální dovednosti, jako je rozvoj schopnosti učit se, sociální a občanské odpovědnosti, iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a kreativitu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno