[quote]Evropská komise zveřejnila 5.1. 2017 hodnoticí zprávu o investicích v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) za léta 2007–2013 spolu se zvláštními zprávami za jednotlivé členské státy. (Ty jsou zatím spíše opakováním celkových efektů, protože zatím chybějí některá čísla; i dostupné údaje v připojeném sumáři na konci jsou neúplné, zatím bez efektů do konce roku 2015).[/quote]

Ze zprávy vyplývá, že do konce roku 2014 si s podporou z fondu našlo pracovní místo nejméně 9,4 milionu Evropanů. 8,7 milionu občanů získalo kvalifikaci nebo osvědčení. Další pozitivní výsledky, jako je vyšší úroveň dovedností, byly uvedeny u 13,7 milionu účastníků.

Hodnocení ukazuje, že z Evropského sociálního fondu byla během období 2007–2014 zásadně podpořena opatření provádějící vnitrostátní a unijní priority pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, včetně cílů strategie Evropa 2020 a doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru.

Valdis Dombrovskis, místopředseda Evropské komise pro euro a sociální dialog, uvedl:

„Ze zprávy vyplývá, že díky Evropskému sociálnímu fondu si za sedm let našly práci nebo získaly nové dovednosti a kvalifikace miliony Evropanů. Evropský sociální fond sehrál zásadní úlohu, pokud jde o fungování trhů práce. Ve všech členských státech, pomohl při modernizaci služeb zaměstnanosti, podpořil vzdělávací systémy a všeobecnou veřejnou správu, jakož i nejvíce znevýhodněné osoby ve společnosti. Nyní bychom měli využít těchto zkušeností a investovat do lidského kapitálu Evropy – pracujících, mladých lidí a všech těch, kteří si hledají práci.“

Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, prohlásila:

„Hodnocení dokazuje, že Evropský sociální fond má pro životy Evropanů obrovský význam. Je naším hlavním nástrojem, kterým investujeme do lidského kapitálu. Díky evropské podpoře našly miliony lidí práci, zlepšily své dovednosti nebo se jim otevřela cesta z chudoby a sociálního vyloučení. Je to nejlepší podoba solidarity.“

Mezi účastníky opatření ESF byly rovnoměrně zastoupeny osoby neaktivní (36 %), zaměstnané (33 %) a nezaměstnané (30 %). Klíčové cílové skupiny zahrnovaly osoby s nízkou kvalifikací (40 %), mladé lidi (30 %) a znevýhodněné osoby (nejméně 21 %). Mezi účastníky bylo 51,2 milionu žen.

Členské státy využily značné dodatečné finanční zdroje v rámci ESF k řešení výzev v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti, k oslovení lidí a vytvoření politik, pro které by jinak jen obtížně hledaly finanční podporu. Fond kupříkladu poskytl více než 70 % zdrojů na aktivní politiky na trhu práce v Bulharsku, Estonsku, Řecku, Lotyšsku, Litvě, na Maltě, v Rumunsku a na Slovensku, a více než 5 % výdajů na vzdělávání a odbornou přípravu v Portugalsku a v České republice. Fond také podnítil nové způsoby práce mezi zúčastněnými stranami a podpořil místní a regionální inovace, které se potom prosadily na celostátní úrovni.

ESF sehrál důležitou roli při podpoře modernizace veřejných služeb zaměstnanosti a dalších institucí odpovědných za aktivní opatření na trhu práce. V méně rozvinutých regionech fond podpořil reformy vzdělávání, soudnictví a všeobecné veřejné správy, čímž dal pozitivní impuls podnikatelskému prostředí a vzniku společností otevřenějších začlenění.

Podle makroekonomických simulací měl fond rovněž pozitivní dopad na HDP EU-28 (nárůst o 0,25 %) a na produktivitu.

V neposlední řadě zpráva vyzdvihuje úlohu fondu při zmírňování negativních následků krize. Díky své flexibilitě mohl fond snadno a promptně reagovat na nové výzvy tím, že se nově zaměřil na opatření nejvíce zasažená krizí.

Souvislosti

Evropský sociální fond (ESF) je nejstarším fondem EU, jenž byl zřízen Římskou smlouvou v roce 1957, a hlavním nástrojem EU pro investování do lidského kapitálu, jelikož podporuje zaměstnanost a sociální začlenění. Pomoci lidem najít si pracovní místo (nebo lepší pracovní místo), integrovat znevýhodněné osoby ve společnosti a zajistit spravedlivější životní příležitosti pro všechny, to jsou priority fondu.

V programovém období 2007–2013 fond využívalo všech 28 členských států, a to prostřednictvím celkem 117 operačních programů. Programy sledují různé cíle: 59 z nich je zaměřeno na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 42 na cíl Konvergence a 16 programů na více cílů. Priority a cíle programů určují společně Komise a členské státy v souladu se zásadou sdíleného řízení. V rámci programu si pak členský stát může vybrat a vytvořit konkrétní projekty způsobem, který co nejlépe slouží potřebám jeho občanů.

Prostředky, jež byly celkově přiděleny fondu na období 2007–2013, činily 115,6 miliardy eur, z nichž 76,8 miliardy bylo z rozpočtu EU, 35,1 miliardy z vnitrostátních veřejných příspěvků a 3,7 miliardy ze soukromého financování. Operace byly prováděny v období od ledna 2007 do prosince 2015.

Oproti předchozímu programovému období byla zavedena celá řada klíčových změn, zejména užší propojení s politikami a cíli EU v oblasti zaměstnanosti a s příslušnými doporučeními pro jednotlivé země a větší flexibilita při rozhodování o tom, jak dosáhnout společných cílů.

Aby byla zajištěna nezávislost, provedli hodnocení externí odborníci. Součástí hodnocení byla přípravná studie, pět tematických studií týkajících se celé škály intervencí z ESF a souhrnná zpráva. Hodnocení přihlédlo také k výsledkům otevřené veřejné konzultace.

Titulky závěrů ze zprávy Komise o hodnocení fondů

  • Celkem bylo alokováno do Evropského sociálního fondu v průběhu programového období 2007-2013 115,6 miliard €, z čehož 76,7 miliardami € přispěl rozpočet EU (66,3 %). Národní příspěvky dodaly částku 35,1 miliard €, doplnily je další 3,7 miliard € ze soukromých prostředků, mobilizovaných na národní úrovni.
  • Více než 90 % rozpočtu ESF 2007-2013 bylo přiděleno na tři hlavní priority: Lidský kapitál & adaptabilita (46 %), přístup k zaměstnání (34 %) a sociální začleňování (14 %).
  • Do konce roku 2014 bylo 79 % všech přidělených rozpočtů vynaloženo napříč různými politickými prioritami, od 42 % v Chorvatsku po 97 % v Lotyšsku. Tím se ještě podstatně zvýší v posledním roce realizace.
  • ESF 2007-2013 registrováno celkem 98,7 milionu účastí. Mezi nimi, bylo zaznamenáno celkem 51,3 milionů ženských podílů, tj 51,4 % z celkového počtu podílů po celé programové období. bylo zaregistrováno celkem 30 milionů účasti nezaměstnaných (30,4 % z celkového počtu účastí).
  • Mladí lidé (ve věku 15-24 let) bylo mezi nejvýznamnějšími cílovými skupinami napříč všemi prioritami ESF, s celkovým počtem 30,1 milionu účastí mladých lidí registrovaných v ESF 2007-2013, rovnající se 30,5 % všech účastí.
  • Nejméně 31,8 milionu pozitivních výsledků bylo dosaženo jednotlivci (8,7 milionu získají kvalifikaci 9,4 milionu zajištěné zaměstnání, zatímco 13,7 milionů získalo další pozitivní výsledky).
  • V souvislosti s výsledky získalo 44 % všech zúčastněných individuální podílů může být spojeno s pozitivní individuální výsledek. Podle očekávání tyto údaje ke konci roku 2015 dále vzrostou.
  • Celkem mělo z ESF prospěch 98,7 milionů účastníků. Z beneficiantů bylo celkem 51,3 milionů žen, tj. 51,4 % z celkového počtu zúčastněných za celé programovací období. Celkem bylo zaregistrováno bylo zaregistrováno podílejících se 30 milionů nezaměstnaných (30, 4 % z celkem zúčastněných).
  • Mladí lidé (ve věku 15-24 let) byli mezi nejvýznamnějšími cílovými skupinami ve všech všemi prioritami ESF, s celkovým počtem 30,1 milionu účastí mladých lidí registrovaných v ESF 2007-2013, jejich podíl byl 30,5 % všech zúčastněných.
  • v souvislosti s celkovými výsledky může být s využitými efekty pro jednotlivce spokojeno 44 % uživatelů fondů. Očekává se další nárůst ke konci roku 2015.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno