Zdroj: Archiv

[quote]Dne 19. 4. byla večer uzavřena dohoda mezi Komisí, EP a Radou k rámcovému schválení 4. železničního balíčku. Ani v textu oznámení, ani ve shrnutí faktů (článek obě informace shrnuje), ale nejsou konkrétní údaje o zabránění nefér konkurence provozovatelů komerčních služeb s provozovateli veřejných  služeb v obecném zájmu, které jsou dotovatelné. (Tzv. „Cherry picking“- vybírání třešniček).  K nim veřejným službám v obecném zájmu však možno přiřadit podle jiného odhadu EU 90 až 95% vlakových km. A protože se ještě k tomu nesešla Rada dopravy, je možno jen vzít na vědomí záměr s těmito trhlinami a počkat, až se za slovenského předsednictví ve zprávách opomíjená vysvětlení objeví.[/quote]

Evropská komise vítá dohodu dosaženou 19.4 večer Evropským parlamentem a Radou ministrů EU ke čtvrtému železničnímu balíčku. Jedná se o sérii opatření zajišťujících, že evropské železnice budou inovativnější a konkurenceschopnější. Dohoda povede zejména k zlepšení výkonnosti železniční dopravy v EU ve prospěch cestujících postupným otevíráním domácích železničních trhů. Dohoda musí být nyní schválena v nejbližších dnech členskými státy a Evropským parlamentem. Přijetí balíčku povede k  dokončení jednotného evropského železničního prostoru, a dodává na pořad jednání této Komise spravedlivější a hlubší vnitřní trh.

Komisařka pro dopravu Violeta Bulc řekla: „Dohoda otevírá novou kapitolu pro evropské železnice. Železniční sektor neměl příliš dlouho motivaci, aby se přizpůsobil spotřebitelské poptávce a v důsledku toho tržní podíl železnice stabilně klesal. Postupné otevření trhu zlepší výkonnost železniční dopravy. Tato dohoda bude rovněž vytvářet nové investiční příležitosti a podporovat vytváření nových pracovních míst v tomto odvětví. Na závěr by měla povzbudit Evropany, aby více využívali železnici, což přispívá k našim cílům dekarbonizace. Když se železnice stanou atraktivnější, každý vyhrává. “

V návaznosti na dohodu bude čtvrtý železniční balíček postupně otevírat domácí trhy osobní železniční přepravy konkurenci. Postupné otevírání trhu přinese řadu výhod cestujícím, orgánům veřejné moci a evropské ekonomice jako celku. Má zejména:

 1. Znovu oživit domácí železniční trhy. Během posledních desetiletí železniční doprava zažívá trvalý pokles, s přetrváváním domácích monopolů. Se čtvrtým železničním balíčkem budou všechny železniční podniky v EU moci nabízet služby železniční dopravy v celé EU. Pro „komerční“ služby bude nově vstupující moci fungovat od roku 2020. Od roku 2023 by měly příslušné orgány zakázky na veřejné služby železniční dopravy zadávat prostřednictvím výběrových řízení otevřených všem železničním podnikům v EU, s výjimkou zvláštních případů.
 2. Učiní železnice odpovědnější k trhu a poptávce spotřebitelů. Otevírání trhu příznivě ovlivní vznik nových obchodních modelů a nabídne větší výběr pro spotřebitele. Konkurenční tlak ze strany nových účastníků na trhu si takévynutí přizpůsobit se trhu a více se zaměřit na spotřebitele. Konkurence však není samoúčelná a členské státy budou stále moci přímo uzavírat smlouvy na zakázky na veřejné služby za předpokladu, že budou splněny výkonnostní cíle (kvalita, přesnost, atd.) Cestující budou těžit z výhod tohoto vývoje. Zkušenosti z členských států, které již otevřely jejich domácí trh, naznačují zvýšené frekvence, lepší služby a nižší ceny.
 3. Zajistí politické priority předsedy Junckera. V dopise o svém záměru předsedům parlamentu a Rady EU, předseda Komise Junckera a první místopředseda Timmermans z posledního Q minulého roku zdůraznili jednou větou význam čtvrtého železničního balíčku pro realizaci priorit Komise. Postupným otevíráním  vnitrostátních železničních trhů se dokončí vnitřní trh v oblasti železniční dopravy,  tím se dosáhne priorita Komise- spravedlivější a hlubší vnitřní trh. To také posílí investice do odvětví železniční dopravy a důkazy z liberalizovaného členských států naznačují, že otevření trhu mělo pozitivní vliv na tvorbu pracovních míst. A konečně železnice je zdaleka nejudržitelnější formou dopravy a stane-li se více atraktivní vlivem čtvrtého železničního balíčku, umožnil by se přechod od jiných více znečišťujících způsobů dopravy směrem k železnici. To by přispělo k dosažení cílů EU v dekarbonizaci.

Souvislosti

Čtvrtý železniční balíček je souborem 6 legislativních návrhů předložených Evropskou komisí v lednu 2013. EP jej přijal v prvním čtení jako celek pozitivně v únoru 2014, zatím co Rada  se dohodla na pozici („obecného přístupu“) různých návrhů od června 2013 do října 2015. Interinstitucionální dohoda dosažená dne 19. dubna 2016 však nyní dospěla k jednání mezi Parlamentem a Radou, a dláždí cestu k urychlenému přijetí balíčku.

Shrnutí faktů

Čtvrtý železniční balíček sestává  ze dvou takzvaných „pilířů“, které byly vyjednávány paralelně.

„Pilíř trh“ zahrnuje:

 • Nařízení, které se zabývá mimo jiné zadáváním veřejných zakázek na služby vnitrostátní osobní dopravy po železnici („nařízení PSO „)
 • směrnici týkající se otevření trhu domácích služeb v přepravě cestujících po železnici a správy železniční dopravní cesty (dále jen „směrnice Governance“)
 • návrh na zrušení starého nařízení o poskytnutí státní podpory železničním podnikům („nařízení o normalizaci účtů železničních podniků „)

„Technický pilíř“ zahrnuje:

 • nařízení o železniční agentuře Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) 881/2004;
 • směrnice o interoperabilitě železničního systému v rámci Evropské unie (přepracované směrnice (ES) 57/2008);
 • směrnice o bezpečnosti železnic (přepracovaná směrnice (ES) 49/2004).
 • Dále „technický pilíř“ zahrnuje:
 • nařízení o Železniční Agentuře Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) 881/2004;
 • směrnice o interoperabilitě železničního systému v rámci Evropské unie (přepracované směrnice (ES) 57/ 2008-57)
 • směrnice o bezpečnosti železnic (přepracované směrnice (ES) 49/2004)

Tříletá jednání ztroskotala na tržním pilíři,  kde se měla rozporná stanoviska sjednotit.

Hlavní prvky dohody o  4. železničním balíčku 19. dubna

Čtvrtý železniční balíček bude dokončením vytváření jednotného trhu pro železniční dopravu. Zavede  právo pro evropské podniky provozovat dopravu všude v EU a nastaví přísnější pravidla pro soutěže.

Podrobná pravidla zajistí nestrannost provozovatelů infrastruktury, zejména ve vertikálně integrovaných strukturách, aby bylo zaručeno nediskriminační zacházení s novými účastníky, kteří si přejí získat přístup k síti. Zkušenost ukazuje, že to má prvořadý význam pro vytvoření rovných podmínek hospodářské soutěže, které se může dařit. Nová pravidla pro finanční transparentnost odstraní riziko narušujících křížových dotací mezi státem financovaných provozovatelů infrastruktury a dopravců soutěžících na volných trzích.

Smlouvy o veřejných službách z nabídky zajistí, že orgány veřejné moci získají co nejlepší hodnotu za veřejné finanční prostředky při zachování optimální úrovně veřejných dopravních služeb pro občany. Dalším významným zlepšením budou jasnější pravidla pro definici závazků veřejné služby a jejich působnosti, jakož i nový rámec zaručující, že provozovatelé nenarazí na diskriminační podmínky přístupu k železničním kolejovým vozidlům, která budou motivovat k účasti v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku na služby železnice.

Balíček zvýší konkurenceschopnost železnice dvěma doplňujícími se způsoby. Na jedné straně s pozvolným otevíráním trhu se budou muset zavedené železniční podniky stát  konkurenceschopnějšími, aby odolaly konkurenci ze strany nově vstupujících. Na druhé straně lepší nabídka služeb pomůže železničnímu sektoru stát se více konkurenceschopným vůči ostatním druhům dopravy.

Prostřednictvím pravidel dohodnutých v rámci takzvaného „pilíře trhu“ budou domácí trhy pro cestující otevřeny pro hospodářskou soutěž s železničními podniky s možností poskytovat komerční služby v celé EU a se zásadou povinného řízení na veřejné zakázky na služby vytvořených železnic. Konec monopolů a zavedení veřejných zakázek podnítí provozovatele železnic, aby se lépe reagovali na potřeby zákazníků, zlepšovali kvalitu svých služeb a zlepšovaly svou nákladovou efektivnost. Železniční společnosti budou rovněž vyzýváni, aby přijali inovace: to znamená nejen nové technologie a digitalizaci, ale také inovativní obchodní modely. Jako důsledek toho nejen že železniční sektor bude stále více konkurenceschopný vůči ostatním druhům dopravy, ale národní železniční společnosti se stanou konkurenceschopnějšími evropskými a globálními hráči.

Takzvaný „technický pilíř“ dále přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti odvětví. Zejména:

 • zbaví firmy od mnohanásobných žádostí v případě operací v jiném členském státě. Evropská železniční agentura (ERA) bude vydávat povolení k uvedení vozidla na trh a vydá osvědčení o bezpečnosti pro železniční podniky, které budou platné v celé EU. Takže nebude potřeba být certifikován samostatně všemi národními bezpečnostními orgány (NSA) v příslušných členských státechů, v nichž vlaky operují daleko od svých železničních podniků a výrobců.
 • Vytvoření „one stop shop“, který bude působit jako jediný vstupní bod pro všechny tyto žádosti. Informační a komunikační systém uvolní jednoduchý a transparentní postup. Rovněž bude zajištěn soulad v případě různých žádostí o podobné povolení.
 • Zjednodušení velkého počtu vnitrostátních předpisů. Agentura již pracuje na akčním plánu k jejich snížení. Tato pravidla vytvářejí rizika nedostatečné transparentnosti a skrytou diskriminaci nových subjektů, což je vážné riziko pro nové investory. Snížení a zjednodušení současných pravidel přispěje k dosažení jednotného evropského železničního prostoru, zvýší přeshraniční dopravu a zvýší konkurenceschopnost odvětví železniční dopravy.

Jak přispěje 4. železniční balíček k bezpečnosti na železnici

Nová směrnice o bezpečnosti železnic bude revidovat roli vnitrostátních orgánů pro bezpečnost (NSA) a přerozdělí odpovědnost mezi nimi a Evropskou železniční agenturou (ERA). ERA bude hrát významnou roli, neboť bude poskytovat jednotné bezpečnostní certifikáty železničních společností. Činnost vnitrostátních bezpečnostních orgánů bude více zaměřena na dohled nad železničními společnostmi, které působí ve svých zemích a na činnosti, které vyžadují buď přítomnost na území nebo  místní jazykové dovednosti (jako jsou inspekce/audity). Kromě toho, aby bylo zajištěno, že státní subjekty budou tyto činnosti efektivně vykonávat, bude agentura monitorovat jejich výkonnost a rozhodování.

Kromě toho ERA bude hrát klíčovou roli ve vývoji zlepšené kultury bezpečnosti. Začala již připravovat nový nástroj pro hlášení událostí. To umožní výměnu informací mezi aktéry, kteří  identifikují nebo jsou informováni o bezpečnostním riziku, a zejména umožní sdílet informace rychle po nehodě.

Co přinese balíček pro občany

Občané budou těžit z výhod efektivnějších, uživatelsky příjemných a nákladově efektivních železnic. Budou mít přístup k lepší možnosti mobility, pokud jde o častější spoje a zlepšení služeb. Lze očekávat, že nižší provozní náklady železničních společností a konkurenční tlak  povede k nižším tarifům pro cestující na komerčních linkách. Kromě toho nové obchodní modely, jako například „low-cost“ železnice, by měly sloužit všem občanům tím, že bude více lidí cestovat za přijatelné ceny. Nové nařízení PSO zlepší právní rámec pro veřejné služby. Princip povinného výběrového řízení povede k lepší a nákladově efektivní službě, více přizpůsobené poptávce uživatelů a lepší hodnotě za peníze daňových poplatníků.

Co přinese balíček pro železničáře  

Otevírání trhů nebude provedeno na úkor pracovníků. Balíček především vyjasní právní rámec pro ochranu zaměstnanců. To poskytne větší právní jistotu příslušným orgánům, které chtějí přijmout opatření na ochranu zaměstnanců na základě posouzení místních/národních trhů práce.

Otevření trhu také podpoří rozvoj dynamického odvětví železniční dopravy a vytváření nových příležitostí podnikání a růstu. Zkušenosti z členských států s již otevřeným domácím železničním trhem naznačují, že to bude vytvářet nová a stabilní pracovní místa.

Přínos pro železniční podniky

Zavedení hospodářské soutěže na komerčních linkách a zadávání zakázek na veřejné zakázky na služby na železnici přinese významné podnikatelské příležitosti pro růst železničních podniků v evropském měřítku a poskytne lepší rámec pro efektivní investiční rozhodování na tomto trhu. Navíc důležitější role ERA umožní rychlejší a jednotné osvědčení o bezpečnosti v celé EU. To povede ke snížení administrativní zátěže a ke snížení nákladů železničních podniků..

Přínos pro stát a regiony

Budoucí legislativa umožní členským státům uzavírat lepší smlouvy na železniční veřejné služby pro své občany. Při zadávání veřejných zakázek na služby prostřednictvím konkurenčního nabídkového řízení budou členské státy a regiony schopny zajistit lepší vynakládání veřejných prostředků ve prospěch občanů.

Dokonce i použití výjimečné možnosti přímého zadávání zakázek železniční v případě zlepšení výkonu nový právní rámec umožní příslušným orgánům, aby lépe vyjednávaly podmínky a cenu, kterou mají platit za poskytování služeb veřejné železniční dopravy.

Legislativa bude také poskytovat dostatečnou pružnost pro ty členské státy, v nichž vzhledem k charakteristikám trhu by konkurenční ocenění nepřineslo potřebné přínosy.

Přínos pro výrobce vozidel

Otevírání trhu pro vnitrostátní osobní železniční dopravu a poté nárůst počtu subjektů na tomto trhu spustí buď leasing či nákup kolejových vozidel. Tím se vytvoří obchodní příležitosti pro leasingové společnosti, včetně financování těchto činností. Očekávané zvýšení poptávky po železniční dopravě bude mít také pozitivní vliv na všechny služby spojené s poskytováním veřejné služby v odvětví železniční dopravy, například údržby kolejových vozidel.

Otevření domácího trhu by mělo podpořit rozvoj nových dopravních služeb a poptávky po kolejových vozidlech. To bude znamenat více podniků výrobců vlaků a jejich dodavatelů. Kromě toho  důležitější role ERA umožní rychlejší jednotnou autorizaci vozidel v celé EU, neboť až dosud kolejová vozidla musela být schválena samostatně všemi národními bezpečnostními orgány (NSA) v jednotlivých členských státech. To povede ke snížení administrativní zátěže a snížení nákladů u výrobců.

Přínos pro manažera infrastruktury

Očekávaný růst železniční dopravy povede ke zvýšenému používání železniční infrastruktury, tedy vytvoří více výnosů pro provozovatele infrastruktury – zejména prostřednictvím poplatků za infrastrukturu nebo poplatků za služby související s železniční dopravou. Nová pravidla správy zajistí, že provozovatelé infrastruktury mohou působit zcela nestranně a usilovat o strategie, nejlepší pro jejich podnikání.

Kromě toho důležitější role ERA také pokud jde o systémy řízení evropského železničního provozu (ERTMS) umožní harmonizované zavádění ERTMS v EU. Nové předběžné oprávnění traťového zařízení  ERA povede k odhalení problémů v raném stádiu a vyhnutí se dodatečným nákladům.

Další kroky ve 4. železničním balíčku

Jakmile bude balíček přijat, budou členské státy muset mít dostatek času k transpozici  nových pravidel do národní legislativy. Zejména pokud jde o regulaci PSO,  bude muset platit nový regulační rámec založený na principu konkurenčního zadávání zakázek na železniční veřejné služby, počínaje od roku 2023.

Komise bude sledovat a pomáhat členským státům během přípravné fáze, v rozvíjení administrativní kapacity, odbornosti a technického know-how potřebného k plnému využívání výhod nového právního rámce.

ERA začne dodávat registraci vozidel, ERTMS traťová předběžná povolení a osvědčení o bezpečnosti tři roky po přijetí balíčku. Pokud však jde o další úkoly, jako je monitorování národních bezpečnostních orgánů a vnitrostátních právních předpisů, ERA začne vykonávat své povinnosti ihned po zveřejnění nového legislativního rámce.

Argumentace Komise je stále stejná, nadsazuje komerční služby před veřejnými službami.