[quote]eLogistika.info přinesla 1. června zprávu, že  EK a IT společnosti představily kodex chování upravující boj proti online šíření nelegálních nenávistných projevů. Dalším krokem je, že Komise 5. července podepsala dohodu se zástupci odvětví IKT o zahájení nového partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti, které by mělo do roku 2020 přinést investice ve výši 1,8 miliardy eur. Partnerství je jednou z řady iniciativ, které mají Evropu lépe připravit na kybernetické útoky a posílit konkurenceschopnost odvětví kybernetické bezpečnosti.[/quote]

Podle nedávného průzkumu se nejméně 80 % evropských podniků za poslední rok setkalo alespoň s jedním kybernetickým bezpečnostním incidentem a počet bezpečnostních incidentů ve všech odvětvích se v roce 2015 celosvětově zvýšil o 38 %. Tento vývoj poškozuje evropské podniky, velké i malé, a může ohrozit důvěru v digitální ekonomiku. Komise chce v rámci své strategie pro jednotný digitální trh posílit přeshraniční spolupráci i spolupráci mezi všemi subjekty a odvětvími, které se kybernetickou bezpečností zabývají, a přispět k rozvoji inovativních a bezpečných technologií, produktů a služeb v celé EU.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, uvedl: „Bez důvěry a bezpečnosti nemůže jednotný digitální trh existovat. Evropa musí být připravena čelit kybernetickým hrozbám, které jsou stále propracovanější a neohlížejí se na hranice. Dnes navrhujeme konkrétní opatření, jejichž cílem je posílit odolnost Evropy vůči takovým útokům a zajistit kapacity nezbytné pro vytváření a rozšiřování naší digitální ekonomiky.“

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, dodal: „Evropa potřebuje kvalitní, dostupné a interoperabilní produkty a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Našemu sektoru kybernetické bezpečnosti se otevírá velká příležitost prosadit se na rychle rostoucím globálním trhu. Vyzýváme členské státy a všechny orgány v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby zintenzivnily spolupráci a spojily své znalosti, informace a know-how v zájmu větší kybernetické odolnosti Evropy. Stěžejní partnerství v oblasti kybernetické bezpečnosti, které jsme dnes se zástupci tohoto odvětví podepsali, představuje v tomto ohledu významný krok.“

Akční plán zahrnuje zahájení prvního evropského partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti. EU do tohoto partnerství v rámci programu pro výzkum a inovace investuje 450 milionů eur. Očekává se, že subjekty působící na trhu kybernetické bezpečnosti, které zastupuje Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO), investují trojnásobek této částky. Partnerství bude zahrnovat rovněž členy z řad vnitrostátních, regionálních i místních orgánů veřejné správy, výzkumných středisek a akademické obce. Cílem partnerství je podporovat spolupráci v raných stádiích výzkumu a inovací a vytvářet řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro různá odvětví, jako je energetika, zdravotnictví, doprava a finance.

Partnerství s organizací ECSO podepsal komisař Oettinger ve Štrasburku.

Komise rovněž stanoví různá opatření, jejichž cílem je řešit roztříštěnost trhu kybernetické bezpečnosti v EU. V současné době musí někdy podniky v odvětví IKT, které chtějí své produkty a služby prodávat v několika členských státech, absolvovat různé certifikační postupy. Komise proto prozkoumá možnost evropského certifikačního rámce pro produkty v oblasti bezpečnosti IKT.

V Evropě se objevila celá řada inovativních malých a středních podniků, ať už na úzce specializovaných trzích (např. šifrování), nebo na zavedených trzích, kam přinášejí nové obchodní modely (např. antivirové programy), ale často nejsou schopny svou činnost rozšířit. Komise chce usnadnit přístup k financím pro malé a střední podniky působící v oblasti kybernetické bezpečnosti a bude se zabývat různými možnostmi v rámci investičního plánu EU.

Směrnice o bezpečnosti sítí a informací, kterou by měl ihned po podpisu dohody o akčním plánu přijmout Evropský parlament, již vytváří síť skupin pro reakci na incidenty v oblasti počítačové bezpečnosti v celé EU, umožňující rychle reagovat na kybernetické hrozby či incidenty. Zřizuje také „skupinu pro spolupráci“ mezi členskými státy, která má podporovat a usnadňovat strategickou spolupráci a výměnu informací a prohlubovat důvěru. Komise dnes vyzývá členské státy, aby tyto nové mechanismy co nejlépe využily a posilovaly koordinaci, kdekoli je to možné. Komise navrhne způsoby, jak zintenzivnit přeshraniční spolupráci v případě závažných kybernetických incidentů.

Vzhledem k rychlosti, jíž se oblast kybernetické bezpečnosti vyvíjí, Komise také uspíší hodnocení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA). V tomto hodnocení posoudí, zda mandát a kapacity agentury ENISA nadále dostačují k plnění jejího úkolu podporovat členské státy EU při posilování jejich vlastní kybernetické odolnosti. Komise rovněž zkoumá, jak posílit a zefektivnit spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti v různých odvětvích ekonomiky, včetně odborné přípravy a vzdělávání v oboru kybernetické bezpečnosti.

Souvislosti

Dnešní akční plán vychází zejména ze strategie pro jednotný digitální trh z roku 2015, ze strategie kybernetické bezpečnosti EU z roku 2013 a z připravované směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIS). Navazuje na nedávná sdělení týkající se naplňování Evropského programu pro bezpečnost a boje proti hybridním hrozbám.