[quote]V únoru odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic celkem 200 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům příslušné technické normy nevyhověly 2 vzorky motorové nafty (1,0 %), u nichž nebyl dodržen stanovený limit bodu vzplanutí, tj. 53 °C (u jednoho vzorku bylo naměřeno 49 °C, u druhého 45,5 °C).[/quote]

K této závadě mohlo dojít při přepravě nafty v důsledku kontaminace nízkovroucím produktem, například benzínem. V obou případech byl vydán zákaz dalšího prodeje, a to na 24 741 litrů nejakostní motorové nafty v hodnotě 654 948,80 Kč.

U čerpacích stanic na území České republiky byla v únoru 2016 sledována a monitorována jakost pohonných hmot podle zákona o pohonných hmotách (zákona č. 311/ 2006 Sb.) a příslušných prováděcích a technických předpisů (vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot, a příslušných jakostních norem). Ke kontrole jakosti byly odebrány vzorky automobilový benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG a CNG a předány k laboratorním rozborům.

Výsledky kontroly
Z celkového počtu 200 vzorků pohonných hmot odebraných a kontrolovaných v měsíci únoru nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům 2 vzorky, což představuje 1,0 %.

poh1

Motorové nafty
K laboratorní kontrole bylo předáno celkem 90 vzorků motorové nafty, z nichž 2 vzorky nesplnily jakostní požadavky příslušné technické normy. Nevyhověly v jakostním parametru bod vzplanutí – u prvního vzorku byla naměřená hodnota 45,5 °C a u druhého 49,0 °C (stanovená minimální hodnota tohoto ukazatele je při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 90 vzorků motorové nafty a obsah etanolu u 76 vzorků automobilových benzinů. Překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek nebylo u odebraných vzorků sledovaných pohonných hmot laboratorními rozbory zjištěno.

Přijatá opatření

Podle zákona o České obchodní inspekci (ust. § 7 odst. 1, písm. a) zák. č. 64/1986 Sb.), byly v únoru 2016 ve dvou případech uloženy zákazy prodeje pohonné hmoty, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů. Opatření bylo vydáno na celkem 24 741 litrů motorové nafty v hodnotě 654 948,80 Kč.

Závěr
Trend loňského roku – minimum nejakostních motorových paliv na trhu byl i v únoru potvrzen, neboť laboratorními rozbory odebraných vzorků pohonných hmot byly prokázány odchylky od jakostních norem pouze u dvou vzorku motorové nafty. Vzorky Etanolu E 85 nebyly v únoru odebrány vzhledem k  omezenému výskytu tohoto paliva na trhu.

Výsledky kontrol podle inspektorátů:

poh2

Zdroj: ČOI