[quote]Dne 22.12. Evropská komise oznámila složení expertní skupiny na vysoké úrovni pro udržitelné finance. Skupina začne zasedáním v lednu 2017, skládá se z 20 lídrů z řad politických představitelů, z občanské společnosti, finančního sektoru a akademické sféry.[/quote]

Zřízení skupiny bylo oznámeno ve sdělení o urychlení naplnění kapitálových trhů unie (CMU) ze dne 14. září 2016. Skupina odborníků zajišťuje, do konce roku 2017 doporučení pro komplexní strategii EU týkající se udržitelného financování jako součásti kapitálových trhů unie. Komise vypracuje na základě těchto doporučení, aby určil, jak začlenit hlediska udržitelnosti do pravidel EU pro finanční sektor. To představuje důležitý krok v návaznosti na 2030 agendy EU pro udržitelný rozvoj, jakož i Pařížské dohody o změně klimatu.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis, který je zodpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, řekl: „Zavázali jsme se k podpoře udržitelného financování v Evropě jmenovat členy expertní skupiny na vysoké úrovni z nejlepších talentů a odborníků. Zajistí náš přístup k udržitelné vysoké úrovni financování je ambiciózní a v čele inovací. Oni nám pomohou s hardware udržitelnosti pro finanční politiky EU.

Místopředseda Evropské komise pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen uvedl: „finanční sektor hraje klíčovou úlohu při re-orientaci směrem k udržitelným technologiím a využívání a financování potřeby energetického přechodu Evropy. Jak uvedl místopředseda Dombrovskis, je finanční sektor s ohledem na dlouhodobější investice vystaven vyšším rizikům pro životní prostředí. V obou těchto bodech Evropa potřebuje rozvinout proaktivní a koherentní strategii pro ukotvení udržitelnosti do regulace finančních trhů a politik. To je zásadní pro zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost. Expertní skupina má potenciál vytvořit orientační bod přispívající k formování evropské politiky.

V reakci na výzvu k podávání žádostí na členství v expertní skupině zveřejněné dne 28. října 2016 Evropská komise obdržela 103 způsobilé žádosti z občanské společnosti, obchodní a finanční komunity, jakož i dalších institucí neveřejného sektoru. Komise vybrala 20 vysoce kvalifikovaných kandidátů (členové jsou uvedeni v tabulce níže) na základě svých osobních znalostí, jejich příspěvku k práci související s udržitelnými financemi, stejně jako zdůraznění jejich příslušnosti v této oblasti. Komise sledovala rovněž hledisko zajištění geografické a genderové rovnováhy členů.

Evropská komise jmenovala za předsedu Christiana Thimanna, vedoucího správy koncernu, udržitelnosti a obezřetnostního pojištění AXA. Pan Thimann nedávno působil jako místopředseda Rady pro finanční stabilitu – Task Force  související se zveřejňováním klimatických finančních informací. Kromě své mezinárodní vůdčí role v otázkách politiky v oblasti udržitelných financí má dlouhou historii správy náročné evropské finanční politiky ve veřejném sektoru (Evropská centrální banka) a soukromém sektoru (AXA).

Souvislosti

Evropská unie je plně odhodlána prosazovat začlenění hlediska udržitelnosti do svých politik a průřezových iniciativ. Zajištění udržitelných financí na investice, které vedou k udržitelnější ekonomice, je proto zásadní.

V návaznosti na stávající právní předpisy EU a probíhající práce na mezinárodní úrovni v oblasti udržitelných, zelených a s oblastí klimatu spojených financí, stejně jako iniciativy vznikající v členských státech nebo na úrovni EU (ať už institucionální, průmyslu a občanskou společností, strategii EU v oblasti udržitelného financování by měly určit, priority a sekvencovat způsoby, jimiž reforma finanční politiky EU může jít:

  1. Řízení toku veřejného a soukromého kapitálu směrem k udržitelným investicím;
  2. Prozkoumat efektivní a operativní kroky, které by finanční instituce a orgány dohledu měly přijmout, aby zajistily stabilitu finančního systému před riziky spojenými s životním prostředím;
  3. Nasazení těchto politik v celoevropském měřítku.

Po celou dobu své práci bude skupina poskytovat rady, jak by EU měla navrhnout vhodné a přiměřené finanční politiky, pobídky a signály pro finanční instituce, firemní kapitálové „vývojáře“ a trhy. Bude také naznačovat, jak by tyto reformy nejúčinněji doplňovaly podpory veřejných financí.

Skupina se bude scházet pravidelně v průběhu roku 2017. Bude pracovat od léta 2017na zprávě, která bude tvořit rámec hlavních problémů a přístupů, které by mohly být zavedeny. Dokončí ji svou závěrečnou zprávu v prosinci 2017, se sadou provozních doporučení pro začlenění úvah o udržitelnosti ve finančním nařízení EU. Obě zprávy – průběžná a závěrečná -budou zveřejněny. Komise bude následně vycházet z práce skupiny v určování toho, jak vytvořit finanční politiku EU udržitelnější.

Řada evropských a mezinárodních institucí, které přispívají k rozvoji udržitelných financí bylo pozváno jako pozorovatelé expertní skupiny. Pozorovatelé zahrnují mezinárodní rozvojové banky (například Evropskou investiční bankou a Nordic Investment Bank), makro obezřetnostní dohled (European Systemic Risk Board), jakož i Mezinárodní Asociace pro kapitálový trh), Evropská agentura pro životní prostředí a Program OSN pro životní prostředí.

EIF a Evropská komise zahajují novou iniciativu zaměřenou na budování kapacit pro poskytovatele mikroúvěrů a sociálního financování

Evropský investiční fond (EIF) a Evropská komise ohlásily novou iniciativu, která má pomoci poskytovatelům mikroúvěrů a financování sociálních podniků rozvinout podnikatelskou činnost v rámci programu EU pro zaměstnání a sociální inovace(EaSI).

Nové investiční okno EaSI pro budování kapacit posílí kapacitu vybraných finančních zprostředkovatelů v oblastech mikrofinancování a financování sociálních podniků. EIF bude prostřednictvím kapitálových investic (jako je počáteční financování či rizikový kapitál) podporovat rozvoj těchto poskytovatelů finančních prostředků, např. otevřením nových poboček, investováním do lidských zdrojů, rozvojem nových nástrojů IT nebo financováním některých výdajů. Tyto investice pomohou v důsledku rozšířit nabídku a příležitosti pro příjemce mikroúvěrů a sociální podniky.

Marianne Thyssenová, komisařka EU pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, uvedla: „Těší mě, že mohu být u otevření okna EaSI pro budování kapacit, které na základě strukturálních opatření zefektivní přístup k financím. Napomůže tomu, aby mohli vybraní finanční zprostředkovatelé v dlouhodobé perspektivě rozvíjet své podnikání, a zajistí evropským mikropodnikatelům a sociálním podnikům udržitelný přístup k finančním prostředkům. Je odpovědí na potřeby finančních institucí, které chtějí rozvíjet své kapacity a posílit svoji nabídku na trhu. Tímto nástrojem potvrzujeme svůj závazek posílit tvorbu pracovních míst a růst a pomoci těm nejzranitelnějším na trhu práce.“

Pier Luigi Gilibert, výkonný ředitel EIF, uvedl: „Věřím, že investiční okno EaSI pro budování kapacit zásadně přispěje k posílení provozních a institucionálních kapacit poskytovatelů mikroúvěrů a sociálního financování. Budování kapacit je klíčem k tomu, aby mohli účinným a udržitelným způsobem dosáhnout svých investičních cílů. Těší mě, že EIF tyto finanční podnikatele podpoří tím, že pro ně vytvoří prostředí příznivé pro investice.“

Očekává se, že zavedení investičního okna EaSI pro budování kapacit posílí ekosystém mikrofinancování a sociálního podnikání a zároveň bude v evropských hospodářstvích působit jako katalyzátor pro další investice. Tento nástroj odráží pevné odhodlání Evropské komise uvádět do praxe konkrétní iniciativy na podporu zaměstnanosti, růstu a investic.

Více o EaSI

Program Evropské komise pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) má přispět k dosažení cíle EU, kterým je vysoká úroveň zaměstnanosti, přiměřená sociální ochrana, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšování pracovních podmínek.

Systém záruk EaSI byl spuštěn v červnu 2015, je financován Evropskou komisí a řízen Evropským investičním fondem. Podporuje finanční zprostředkovatele poskytující mikroúvěry nebo finanční prostředky sociálním podnikům, které by jinak vzhledem k rizikovým faktorům nebyly schopny finanční prostředky získat. Cílem je zlepšit přístup k mikrofinancování pro osoby ze zranitelných skupin, které chtějí založit nebo rozvíjet své podniky a mikropodniky, konkrétně pomocí úvěrů do výše 25 000 eur. Kromě toho Evropská komise poprvé pomáhá sociálním podnikům prostřednictvím investic ve výši až 500 000 eur.

Evropská komise navíc posiluje sociální rozměr Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) jak v oblasti mikrofinancování, tak v oblasti sociálního podnikání. Očekává se, že se celková podpora pro tyto oblasti zvýší (ze 193 milionů eur v rámci programu EaSI) na přibližně jednu miliardu eur, čímž se uvolní dodatečné investice ve výši přibližně tří miliard eur.

Více o EIF

Evropský investiční fond (EIF) je součástí skupiny Evropské investiční banky. Jeho hlavním úkolem je podporovat evropské mikropodniky a malé a střední podniky tím, že jim pomáhá získat přístup k finančním prostředkům. EIF navrhuje a vytváří nástroje pro rizikový a růstový kapitál, záruky a mikrofinancování, které jsou specificky zaměřené na toto odvětví trhu. EIF tak napomáhá dosažení cílů EU v oblasti podpory inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, růstu a tvorby pracovních míst.

Další informace o tom, jak EU podporuje mikrofinancování a sociální podnikání, naleznete na těchto stránkách:

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Podpora EU pro sociální podnikání