Zdroj: Archiv

[quote]Podle Eurostat v roce 2014 měly podniky se sídlem v EU 17% z jejich celkového obratu z elektronického prodeje jiným podnikům nebo spotřebitelům, 2008 to bylo 12%. Jako v předchozích letech je vyšší podíl v e-nákupu než v e-prodeji; 40% činily nákupy on-line, 19% elektronický prodej.[/quote]

E-commerce může nabídnout podnikům příležitost k zlepšení účinnosti svých výrobních procesů, i prostředky pro rozšiřování za státní hranice a dosažení zákazníků (podniků a spotřebitelé) bez ohledu na jejich lokalitu. Evropská komise chce vytvořit jednotný digitální trh, kde je e-commerce mezi členskými státy snadná jako v jakékoliv zemi. 2014 18% podniků v EU prodávalo elektronicky na svém domácím trhu, e-prodej do zahraničí (tzv „cross-border e-commerce“) byl omezenější: 8% prodeje on-line zákazníkům v jiném členském státě EU, 5 % zákazníkům v zemích mimo EU.

E-obchodování podniků v EU 2008-2014

gf1

Z členskch států EU v roce 2014 dosáhly elektronické nákupy ve více než polovině podniků v Rakousku (68%), České republice (56%), Německu (54%), Finsku a Spojeném království (po 51%); elektronický prodej byl v každém členském státě menšíí. Ale alespoň čtvrtina podniků byla v Irsku (32%), Švédsku (28%), Dánsku a Německu (po 27%), Belgii (26%), České republice a Nizozemsku (shodně 25%).

Irsko mělo mezi zeměmi, za které jsou data k dispozici, nejvyšší podíl (37% z celkového obratu podniků), Česká republika 30%, Slovensko, Finsko a Spojené království 21%. Malý podíl obratu z elektronického prodeje mělo Řecko (1%), Bulharsko 5%, Kypr 6% a Rumunsko 8%, nejvíce z těchto členských států mělo nejnižší podíly v nákupu a prodejích: Řecko 11% a 7%, Bulharsko 13% a 9%, Rumunsko 14% a 8%.

Podniky podílející se na elektronickém obchodování 2014

gf2

Ve všech členských státech EU je podíl podniků prodávajících on-line na domácím trhu vyšší, než u prodávajících přes hranice a vyšší při prodeji do EU než do jiných zemí. V průměru 18% podniků v EU má tržby z jejich vlastní země, 8% z prodeje do jiného členského státu EU, 5% mimo EU.

Obchod přes hranice 2014 byl v rámci EU u více než 10% podniků v 7 členských státech: v Irsku 17%, Belgii 14%, v České republice 13%, na Maltě 12%, Nizozemsku, Rakousku a Slovinsku 11%. Podíl podniků prodávajících on-line do třetích zemí byl v každém členském státě EU nižší než 10%, s výjimkou Irska (12%).

Elektronické prodeje podle geografických oblastí 2014

(% podíl podniků)

gf3

Aby bylo možné provádět elektronický obchod, podniky potřebují specialisty ICT na rozvoj a udržbu webového řešení. Téměř dvě třetiny podniků v EU uvedlo, že má 2014 vyvinuta webová řešení (64%) a podpůrná řešení (67%). 49% podniků používá externí služby, 15% vlastní zaměstnance. Podobný vývoj se je u podpůrných webových řešení: 49% podniků má externisty, 18% vlastní zaměstnance. Finsko (86%) a Dánsko (82%) mělo nejvyšší podíl podniků pro rozvoj a podporu webových řešení. Ve všech členských státech bylo vice partnerů zvenčí, než vlastních.

Vývoj a řešení problémů na webu

(v % podniků)

gf4

První kroky Komise k rozšíření on line přístupu k obsahu a nástin vize modernizace autorského práva v EU

Komise v rámci naplňování strategie pro jednotný digitální trh představila návrh, který Evropanům umožní cestovat s on-line obsahem, a akční plán pro modernizaci předpisů EU o autorském právu. Nyní se Evropané na cestách v EU mohou ocitnout bez přístupu k on-line službám jako sledování filmů a sportovní vysílání, hudba, e-knihy nebo hry, za jejichž užívání doma zaplatili. Návrh nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah umožní občanům s bydlištěm v EU cestovat s digitálním záznamem, doma koupeným nebo předplaceným. Realizace má být 2017, kdy také v EU skončí poplatky za roaming. Pokud bude návrh nařízení přijat, bude předpis přímo účinný ve všech 28 členských státech EU.

Dále Komise uveda svou vizi moderního rámce autorského práva EU. „Politický náhled“ bude v příštích šesti měsících převeden do podoby legislativních návrhů a politických iniciativ, v nichž budou využito několik veřejných konzultací. Komise chce, aby Evropané měli přístup k široké nabídce legálního obsahu při zajištění lepší ochrany a spravedlivého odměňování autorů a jiných nositelů práv. Prospěch budou mít i klíčová odvětví vzdělávání, kultury, výzkumu a inovací.

Pravidla pro přenositelnost obsahu jsou prvním krokem zlepšení přístupu ke kulturním dílům. Například francouzský uživatel on-line služby MyTF1, která umožňuje sledovat filmy a seriály, si nemůže vypůjčit nový film na služební cestu do Spojeného království. Nizozemský předplatitel služby Netflix cestující do Německa, může sledovat pouze filmy, které Netflix nabízí německým spotřebitelům. Pokud navštíví Polsko, nemůže přes Netflix sledovat žádné filmy; služba Netflix není v Polsku dostupná. To vše se změní.

Další návrhy budou na jaře příštího roku. Cílem je umožnit lepší pohyb obsahu, nabídnout Evropanům větší výběr, posílit kulturní rozmanitost a poskytnout více příležitostí kreativnímu odvětví. Komise má v úmyslu zlepšit přeshraniční on-line šíření televizních a rozhlasových pořadů (v rámci přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu) a usnadnit udělování licencí pro přeshraniční přístup k obsahu. Pomůže také dát nový život dílům, která již nejsou komerčně nabízena. Prostřednictvím programu Kreativní Evropa pomůže evropským kinům oslovovat širší publikum. Akční plán počítá s vytvořením inovativních nástrojů, jako jsou „evropský agregátor“ internetových vyhledávacích portálů a „centra pro udělování licencí“ na podporu distribuce filmů dostupných pouze v několika málo členských státech.

1. Výjimky z autorského práva v inovativní společnosti podporující začlenění

Komise se chce zabývat klíčovými výjimkami z autorského práva v EU, umožňující za definovaných okolností užívat chráněná díla bez předchozího svolení nositelů práv. Chce usnadnit výzkumným pracovníkům používání technologií pro využití textů a dat k analýze velkých souborů dat. Další prioritou je vzdělávání. Například učitelé vyučující on-line by měli mít lepší a jasnější celoevropská pravidla. Osoby se zdravotním postižením by měly mít možnost přistupu k většímu počtu děl. Komise posoudí potřebu snížit právní nejistotu uživatelů internetu, nahrávajících své fotografie budov a uměleckých děl trvale umístěných ve veřejném prostoru (stávající výjimku pro panoramata).

2. Vytvoření spravedlivějšího trhu

Komise posoudí, zda je on-line užívání autorskoprávně chráněných děl- výsledků investic tvůrců a kreativních odvětví- řádně povoleno a honorováno prostřednictvím licencí. K tomu se bude zabývat úlohou služeb tiskové agregace. Není záměrem „ zdanit“ hypertextové odkazy, pokud jen sdílejí odkaz na obsah chráněný autorským právem. Komise provede rozbor potřeby na úrovni EU zlepšit právní jistoty, transparentnost a rovnováhu systémů odměňování autorů a výkonných umělců, zohlední pravomoci EU a členských států. K obecným úvahám přispějí výsledky probíhající veřejné konzultace o platformách a internetových zprostředkovatelích.

3. Boj proti pirátství

Širší dostupnost obsahu pomůže v boji proti pirátství: 22 % Evropanů se domnívá, že nelegální stahování je přijatelné, pokud v jejich zemi není dostupná legální alternativa. Komise v rámci komplexního přístupu k zlepšení prosazování všech forem práv duševního vlastnictví zajistí, aby bylo autorské právo v celé EU řádně prosazováno. V roce 2016 bude pracovat na evropském rámci „ sledování toku peněz“ a odstřižení podniků, které vydělávají na pirátství, od financí. Účastní se všichni relevantní partneři. Cílem je dosáhnout dohod do jara 2016. Komise hodlá zlepšit pravidla EU k prosazování práv duševního vlastnictví; jako první krok zahájila veřejnou konzultaci k hodnocení a modernizaci stávajícího právního rámce. Bude zabývat i otázkou, jak zefektivnit odstraňování nelegálního obsahu internetovými zprostředkovateli.

Dlouhodobá vize autorského práva

Účinné jednotné uplatňování právních předpisů v celé EU ze strany vnitrostátních zákonodárců a soudů bude v budoucnu stejně důležité, jako samy předpisy. Dnes ještě nejsou splněny všechny podmínky k plné harmonizaci autorského práva v celé EU formou jednotné právní úpravy, měl by to ale být cíl.

Souvislosti

Digitální technologie radikálně změnily způsob přistupu k tvůrčímu obsahu. 49 % uživatelů internetu v EU poslouchá hudbu, sleduje videa a hraje hry na internetu. Zejména nejmladší očekávají, že tak budou moci činit i na cestách v rámci EU. Tyto tendence budou pravděpodobně narůstat s menšími platbami za přístup k internetu ze svých mobilních zařízení v jiných členských státech, až 2017 v EU skončí poplatky za roaming. Evropské školy a univerzity by se rády zapojily do elektronického vzdělávání, vědečtí pracovníci chtějí využívat moderní techniky vytěžování obsahu a instituce spravující kulturní dědictví jsou ochotny digitalizovat své sbírky. Odvětví s výraznou úlohou autorského práva (jako jsou sdělovací prostředky, knižní vydavatelství, nahrávací společnosti, televizní vysílání) mají v EU přes 7 milionů pracovních míst. Musí fungovat v prostředí, schopném čelit novým výzvám. Většina předpisů k autorskému právu je z roku 2001, některé jejich aspekty už nejsou pro vytvoření jednotného digitálního trhu v EU vhodné. Komise proto zahrnula modernizaci autorského práva EU v květnu do své strategie jednotného digitálního trhu.

Pokrok při vytváření jednotného digitálního trhu

Nová pravidla k autorskému právu a a digitálním smlouvám jsou prvními legislativními návrhy v rámci strategie pro jednotný digitální trh. Do konce příštího roku se předloží 16 iniciativ. Návrhy doplní významné úspěchy při budování jednotného digitálního trhu: dohody o zrušení poplatků za roaming do června 2017, o akotvení neutrality sítě do právních předpisů EU a o posílení kybernetické bezpečnosti v EU. Komise se snaží dosáhnout do konce tohoto roku politické dohody o posílení pravidel EU pro ochranu údajů.

Komise navrhuje moderní pravidla pro digitální smlouvy; zjednoduší a podpoří přístup k digitálnímu obsahu a internetovému prodeji v celé EU

Komise uvedla návrhy dvou směrnic k zvýšené ochraně spotřebitelů nakupujících on-line v jiné zemi EU, a pomoci firmám rozšířit internetový prodej. Jde o součást plnění strategie jednotného digitálního trhu. Jedním z jeho pilířů je zajistit spotřebitelům a společnostem lepší přístup ke zboží a službám nabízeným on-line v celé Evropě. Elektronický obchod roste, ale firmy ani spotřebitelé stále nevyužívají jeho potenciálu v plném rozsahu. Pouze 12 % obchodníků v EU umožňuje internetový nákup zákazníkům z jiných zemí EU, ve své zemi službu nabízí trojnásobek (37 %). Obdobně platí, že po internetu z jiné země EU nakupuje pouze 15 % zákazníků, ve vlastní zemi cca 44%.

Návrhy směrnice poskytování digitálního obsahu byl popsán; druhý návrh se týká prodeje zboží po internetu (např. nákupu oblečení). Navrh má přispět k odstranění hlavních překážek pro přeshraniční elektronické obchodování v EU, tj. roztříštěnosti spotřebitelského smluvního práva, z toho plynoucích vysokých nákladů pro firmy (zejména malé a střední podniky) a nedůvěry spotřebitelů k nakupování po internetu z jiné země.

Návrh uvedli je místopředseda Ansip a komisařka Jourová. Odstranění překážek z rozdílů ve smluvním právu by prospělo celé evropské ekonomice. Podle odhadů zahájí prodej zákazníkům v jiných členských státech přes 122 000 firem v EU, celkový počet zákazníků po internetu z jiných zemí EU může dosáhnout až 70 milionů. Otevřou se nové trhy, zejména malým a středním podnikům, zostří konkurence a podnítí hospodářský růst. Díky nižším maloobchodním cenám by spotřeba v EU mohla vzrůst o 18 miliard € a unijní HDP o 4 miliardy €.

Spotřebitelé budou lépe chráněni a získají širší výběr produktů za konkurenceschopnější ceny:

* Obrácením důkazního břemene:pokud zahraniční zákazník zjistí vadu výrobku, který zakoupil před více než půl rokem a žádá po prodejci jeho opravu či výměnu, může být požádán, aby prokázal existenci této vady již v okamžiku dodání. Podle nově navrhovaných pravidel by měl spotřebitel po celou dobu dvouleté záruky právo požadovat nápravu, aniž by vadu v okamžiku dodání musel doložit.

* Jasná a konkrétní práva pro digitální obsah: Zákazník, který si stáhne poškozenou hru, může být v současnosti odškodněn pouze slevou na jiné hry, které si případně stáhne v budoucnosti. Podle navrhu získají spotřebitelé právo na vyřešení takového problému a v případě, že to není možné či oprava nebyla uspokojivá, právo na slevu či odstoupení od smlouvy a na vrácení celé částky.

Poskytování digitálního obsahu a internetový prodej po celé EU se zjednoduší díky jednotnému souboru smluvních pravidel:

* Právní jistota a prostředí příznivé pro podnikání: Společnosti vynakládají čas i peníze, chtějí-li vyhovět smluvnímu právu členských států, v nichž prodávají. Díky navrhovaným pravidlům se touto roztříštěností již nebudou muset vůbec zabývat a budou moci poskytovat digitální obsah a prodávat zboží a služby po internetu v celé EU na základě totožného souboru pravidel smluvního práva.

* Úspory nákladů pro společnosti: společnostem vznikají jednorázové náklady cca 9 tis. € na přizpůsobení se smluvnímu právu každého členského státu, kde chtějí prodávat. Nová pravidla by náklady při zahájení prodeje v jiných zemích EU vyloučila.

Souvislosti

* Nová pravidla týkající se autorského práva a digitálních smluv jsou první legislativní návrhy v rámci strategie pro jednotný digitální trh. Potenciál prodeje po internetu není v EU stále ještě naplněn: v roce 2014 dosáhl podíl elektronického obchodu na celkovém maloobchodním prodeji výše 7,2 %, zatímco v USA 11,6 %.

* Právní předpisy EU týkající se se vadného digitálního obsahu mají zjevné nedostatky. Ve většině členských států není tato oblast legislativně upravena. Pravidla na ochranu spotřebitele jsou v EU již v některých oblastech harmonizovány, ale ve vnitrostátních právních předpisech k uzavírání smluv se spotřebiteli přetrvávají rozdíly. Společnostem z rozdílů vznikají vícenáklady a trpí také důvěra spotřebitelů v nakupování v jiné zemi. V Evropě stále upravuje práva spotřebitelů u vadného zboží 28 částečně odlišných souborů právních předpisů pro uzavírání smluv, protože unijní požadavky jsou jen minimální.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno