[quote]Evropská komise společně s Facebookem, Twitterem a YouTube (dále jen „IT společnosti“) zveřejnily kodex chování, jehož součástí je řada závazků v boji proti online šíření nelegálních nenávistných projevů v Evropě.[/quote]

Společnosti působící v oblasti informačních technologií podporují snahu Evropské komise a členských států EU zamezit tomu, aby platformy online nabízely příležitosti k hromadnému šíření nezákonných nenávistných projevů. Společně s dalšími platformami a společnostmi provozujícími sociální média nesou společnou odpovědnost za propagaci a podporu svobody projevu v celém světě online, na což jsou dostatečně hrdé. Komise a IT společnosti si však uvědomují, že šíření nezákonných nenávistných projevů online negativně působí nejen na skupiny či jednotlivce, proti nimž jsou tyto projevy namířeny, ale má rovněž negativní dopad na ty, kdo se v naší otevřené společnosti zasazují o svobodu, toleranci a nediskriminaci, a mrzačí demokratickou kulturu projevů na platformách online.

Má-li se zamezit šíření nezákonných nenávistných projevů, je nezbytné zajistit, aby členské státy v prostředí online i offline důsledně prosazovaly příslušné vnitrostátní právní předpisy, kterými se provádí rámcové rozhodnutí Rady o boji proti rasismu a xenofobii. Účinné uplatňování ustanovení, která kriminalizují nenávistné projevy, sice závisí na solidním systému vymáhání trestněprávních sankcí proti autorům nenávistných projevů, tato práce však musí být doplněna opatřeními, jejichž cílem je zajistit, aby platformy sociálních médií a internetoví zprostředkovatelé – po obdržení platného oznámení a v rozumném časovém horizontu – nezákonné nenávistné projevy online rychle přezkoumávali. Aby mohlo být oznámení v tomto ohledu považováno za platné, mělo by být dostatečně přesné a odůvodněné.

Komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla „Nedávné teroristické útoky nám připomenuly, že je naléhavě nutné řešit nelegální nenávistné projevy online. Sociální média jsou bohužel jedním z nástrojů, které teroristické skupiny využívají k radikalizaci mladých lidí a rasisté k šíření násilí a nenávisti. Tato dohoda představuje významný krok k zajištění toho, aby internet zůstal bezpečným místem pro svobodné a demokratické vyjadřování, kde jsou dodržovány evropské hodnoty a zákony. Těší mě, že se IT společnosti zavázaly většinu platných oznámení o odstranění nezákonného nenávistného projevu prověřovat do 24 hodin, a pokud to bude nutné, odstranit nebo deaktivovat přístup k takovému obsahu.

Karen Whiteová, ředitelka Twitteru pro styk s veřejností v Evropě, k tomu dodala: „Nenávistné chování nemá na Twitteru místo a my budeme společně s našimi odvětvovými partnery a s občanskou společností pokračovat v boji proti tomuto problému. Naším prvořadým cílem zůstává, aby se tweety volně šířily. Existuje však jasný předěl mezi svobodou projevu a chováním, které podněcuje k násilí a nenávisti. Vedle boje proti nenávistnému chování, které porušuje pravidlaTwitteru, využíváme obrovských možností naší platformy k tomu, abychom dali prostor pozitivním hlasům, vymezili se proti předsudkům a pomáhali odstraňovat základní příčiny netolerance. Rádi bychom konstruktivní dialog na toto téma s Evropskou komisí, členskými státy, našimi partnery v rámci občanské společnosti a v odvětví technologií dále prohlubovali.“

Ředitel společnosti Google pro styk s veřejností a vztahy s vládami Lie Junius řekl: „Chceme, aby naše služby umožňovaly lidem přístup k informacím, avšak nenávistné projevy online jsme na našich platformách nikdy netolerovali. Máme k dispozici účinné systémy, díky nimž dokážeme do 24 hodin přezkoumat platná oznámení a odstranit nelegální obsah. Těší nás, že můžeme s Komisí spolupracovat na vývoji koregulačních či samoregulačních přístupů k boji proti nenávistným projevům online.“

Vyjádření společnosti Facebook poskytla Monika Bickertová, ředitelka pro řízení globální politiky „Vítáme dnešní zveřejnění kodexu chování a těší nás, že máme možnost pokračovat společně s Komisí a technologickým průmyslem v boji proti nenávistným projevům. Na celém světě máme1,6 miliardy uživatelů a vyvíjíme neuvěřitelné úsilí, abychom na jedné straně lidem umožnili vyjádřit se a na druhé straně zajistili prostředí, v němž panuje vzájemný respekt. Jak jsme jasně uvedli v našich Zásadách komunity, nenávistné projevy nemají na Facebooku místo. Vyzýváme uživatele, aby, pokud narazí na obsah, který podle nich porušuje naše standardy, použili náš nástroj pro nahlášení zneužití, abychommohli zahájit šetření. Naše týmy na celém světě tato hlášení nepřetržitě vyhodnocují a proti nelegálnímu obsahu rychle zasahují.“

Postoj Microsoftu shrnul místopředseda společnosti pro vládní záležitosti v EU John Frank: Vážíme si zdvořilosti a svobody projevu, proto naše podmínky použití zakazují propagaci násilí a nenávistných projevů v rámci spotřebitelských služeb hostovaných společností Microsoft. Nedávno jsme oznámili přijetí dalších kroků, které jsou zaměřeny specificky na prevenci zveřejňování teroristického obsahu. Naši uživatelé budou mít i nadále možnost oznámit nám případné porušení naší politiky. Podpis kodexu chování je potvrzením našeho závazku řešit tento závažný problém.“

Podpisem kodexu chování se IT společnosti zavazují, že budou pokračovat ve svém úsilí řešit nelegální nenávistné projevy online. Aby se zajistilo, že IT společnosti většinu platných oznámení o odstranění nezákonného nenávistného projevu do 24 hodin prověří, a pokud to bude nutné, odstraní nebo deaktivují přístup k takovému obsahu, bude nutné vytvářet interní postupy a provádět školení pro zaměstnance. IT společnosti by také měly usilovat o posílení svého probíhajícího partnerství s organizacemi občanské společnosti, jež budou pomáhat při odhalování obsahu, který podněcuje k násilí a nabádá k nenávistnému jednání. IT společnosti a Evropská komise se hodlají i v budoucnu zaměřovat na identifikaci a podporu nezávislé protiargumentace, nových nápadů, iniciativ, jakož i na podporu vzdělávacích programů stimulujících kritické myšlení.

IT Společnosti rovněž zdůrazňují, že uvedený kodex chování má nasměrovat jejich vlastní činnost a napomoci sdílení osvědčených postupů s jinými internetovými společnostmi, platformami a provozovateli sociálních médií.

Kodex chování obsahuje následující veřejné závazky:

IT společnosti, které se ujímají vedoucí pozice v oblasti boje proti šíření nezákonných nenávistných projevů online, se dohodly s Evropskou komisí na kodexu chování, který stanoví následující veřejné závazky.

 • IT společnosti zavedou jasné a účinné postupy pro účely přezkumu oznámení o nezákonných nenávistných projevech šířených prostřednictvím jejich služeb, aby mohly odstranit nebo deaktivovat přístup k takovému obsahu. IT společnosti zavedou pravidla nebo pokyny Společenství, přičemž upřesní, že zakazují jakoukoli podporu podněcování k násilí a nenávistnému chování.[gap height=“10″]
 • Po obdržení platného oznámení o odstranění daného obsahu musí IT společnosti spolu se speciálními týmy zabývajícími se přezkumem žádostí dané žádosti přezkoumat, a to na základě svých pravidel, pokynů Společenství a případně také na základě vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí rámcové rozhodnutí 2008/913/SVV.[gap height=“10″]
 • IT společnosti do 24 hodin prověří většinu platných oznámení o odstranění nezákonného nenávistného projevu a pokud je to nutné, odstraní nebo deaktivují přístup k takovému obsahu.[gap height=“10″]
 • IT společnosti provedou kromě výše uvedeného také dostatečnou osvětu a zvýší povědomí uživatelů jejich služeb o různých druzích obsahu, jež podle jejich pravidel nebo pokynů Společenství nejsou povoleny. Pro tento účel by mohl být použit systém oznamování.[gap height=“10″]
 • IT společnosti poskytnou informace o postupech pro podávání oznámení za účelem urychlení a zefektivnění komunikace mezi orgány členských států a uvedenými společnostmi, zejména informace o oznámeních a o znemožnění přístupu k nezákonným nenávistným projevům online nebo o jejich odstranění. Tyto informace se budou poskytovat prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst zřízených společnostmi působícími v oblasti informačních technologií a členskými státy. To by členským státům, a zejména jejich donucovacím orgánům, rovněž umožnilo obeznámit se s metodami používanými pro účely rozpoznání nezákonných nenávistných projevů online a pro účely jejich oznámení uvedeným společnostem.[gap height=“10″]
 • IT společnosti budou odborníky podporovat, aby prováděli oznamování a označování obsahu propagujícího podněcování k násilí a nenávistnému chování ve větším rozsahu, a to zejména v rámci partnerství s organizacemi občanské společnosti, poskytováním jasných informací o jednotlivých podnikových pravidlech a pokynech Společenství a pravidlech pro podávání informací a postupech hlášení. IT společnosti budou usilovat o posílení partnerství s organizacemi občanské společnosti rozšířením zeměpisného rozsahu těchto partnerství a případně partnerům z řad organizací občanské společnosti poskytnou podporu a školení, a pomohou jim tak v jejich úloze „důvěryhodného zpravodaje“ nebo úloze obdobné, s náležitým ohledem na nutnost zachování jejich nezávislosti a důvěryhodnosti.[gap height=“10″]
 • IT společnosti jsou závislé na podpoře členských států a Evropské komise, které jim pomohou zajistit přístup k reprezentativní síti partnerů organizací občanské společnosti a „důvěryhodných zpravodajů“ ve všech členských státech, aby mohly poskytovat vysoce kvalitní informace. Je na IT společnostech, aby informace o „důvěryhodných zpravodajích“ zpřístupnily na svých internetových stránkách.[gap height=“10″]
 • IT společnosti poskytnou svým zaměstnancům pravidelná školení týkající se současného společenského vývoje a vymění si názory ohledně možnosti dalších zlepšení.[gap height=“10″]
 • IT společnosti posílí svou vzájemnou spolupráci, jakož i spolupráci s jinými platformami a společnostmi provozujícími sociální média, aby se zlepšilo sdílení osvědčených postupů.[gap height=“10″]
 • IT společnosti a Evropská komise uznávají hodnotu nezávislé protiargumentace zpochybňující nenávistnou rétoriku a předsudky a současně svou budoucí činnost zaměří na identifikaci a podporu této nezávislé protiargumentace, nových nápadů, iniciativ, jakož i na podporu vzdělávacích programů stimulujících kritické myšlení.[gap height=“10″]
 • IT společnosti zintenzivní spolupráci s organizacemi občanské společnosti, aby mohly na základě osvědčených postupů poskytovat školení týkající se boje proti nenávistné rétorice a předsudkům. Dále prohloubí dialog s organizacemi občanské společnosti, a podpoří je tak v organizování efektivních kampaní zpochybňujících uvedené projevy nenávisti. Evropská komise ve spolupráci s členskými státy přispěje k tomuto úsilí tím, že podnikne kroky vedoucí k vymezení specifických potřeb a požadavků organizací občanské společnosti.[gap height=“10″]
 • Evropská komise ve spolupráci s členskými státy podpoří také ostatní příslušné platformy a společnosti provozující sociální média při plnění závazků stanovených v tomto kodexu chování.

IT společnosti a Evropská komise se dohodly, že budou veřejné závazky stanovené v tomto kodexu chování i jejich dopad pravidelně posuzovat. Navíc se dohodly, že budou dále jednat o tom, jak posílit transparentnost a stimulovat projevy založené na protiargumentaci a alternativní argumentaci. Za tímto účelem se budou konat pravidelné schůzky a skupině na vysoké úrovni pro boj proti rasismu, xenofobii a dalším formám nesnášenlivosti bude do konce roku 2016 předloženo předběžné posouzení.

Souvislosti

Komise spolupracovala se společnostmi provozujícími sociální média na tom, aby se zajistilo, že nenávistné projevy v online prostředí budou potírány obdobně jako v jiných médiích.

Článek 14 směrnice o elektronickém obchodu vedl k vytvoření postupů pro odstraňování závadného obsahu, avšak neupravuje je podrobně. Postup „pro zaznamenávání a zásahy“ je zahájen, pokud někdo poskytovatele hostingové služby, například sociální síť, platformu pro elektronické obchodování nebo společnost poskytující hosting internetových stránek, informuje o nelegálním obsahu na internetu (např. rasistickém obsahu, vyobrazení pohlavního zneužívání dětí nebo spamu), a uzavírá se v okamžiku, kdy poskytovatel hostingové služby proti nelegálnímu obsahu zakročí.

V návaznosti na kolokvium EU o základních právech nazvané „Tolerance a respekt: prevence a boj proti antisemitismu a nenávisti vůči muslimům v Evropě“, které proběhlo v říjnu 2015, zahájila Komise ve spolupráci s členskými státy a občanskou společností dialog s IT společnostmi, jehož cílem bylo stanovit nejlepší způsob boje proti nelegálním nenávistným projevům online, které propagují násilí a nenávist.

Vyřešení tohoto problému nabylo na naléhavosti ve světle nedávných teroristických útoků a s ohledem na skutečnost, že teroristické skupiny využívají sociální média k radikalizaci mladých lidí.

Komise již v prosinci 2015 spustila internetové fórum EU, jehož účelem je chránit veřejnost před šířením teroristických materiálů a zabránit tomu, aby teroristé zneužívali komunikační kanály k provádění a řízení svých aktivit. Ve společném prohlášení z mimořádného zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze dne 24. března 2016 v návaznosti na teroristické útoky v Bruselu se zdůrazňuje, že je třeba zintenzivnit úsilí v této oblasti a také vypracovat kodex chování upravující nenávistné projevy online.

Rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii kriminalizuje veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti namířené proti skupině osob nebo proti příslušníkovi této skupiny vymezené podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu. Uvedené rozhodnutí představuje právní základ pro definici nelegálního obsahu online.

Svoboda projevu je zásadní evropskou hodnotou a je třeba ji chránit. Evropský soud pro lidská práva zavedl podstatné rozlišení mezi obsahem, který uráží, šokuje nebo znepokojuje stát nebo část obyvatelstva, a obsahem, který představuje skutečné a závažné podněcování k násilí a nenávisti. Soud jasně uvedl, že státy mohou druhý z uvedených typů obsahu postihovat nebo blokovat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno