Zdroj: Archiv

[quote]Komplexní nový podpůrný balíček opatření v hodnotě 500 milionů € z fondů EU na podporu zemědělců tváří v tvář přetrvávající problémy na trhu, zejména na trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Je dalším důkazem pokračující závazku Komise k odvětví zemědělství v celé EU.[/quote]

Opatření byla předložena Radě ministrů zemědělství EU komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova, Philem Hoganem: „Návrh přichází v době výrazných rozpočtových tlaků. Představuje tak další robustní odpověď ne zemědělství v nouzi a znamená, že Komise uvolnila více než € 1 mld. € nových peněz na podporu zemědělců. Naším konečným cílem je vidět tolik potřebné oživení cen placených zemědělcům, aby se mohli živit z vlastní práce a nadále poskytovat bezpečné, vysoce kvalitní potraviny  občanům, stejně jako jejich přínos venkovským oblastem a pracovním místům na venkově a poskytování veřejných statků. „

Dnešní balíček obsahuje tři hlavní prvky:

– celoevropský systém k motivování  snížení produkce mléka (150 milionů €),

– podmíněná podpora na přizpůsobení se vymezování a provádění na úrovni členských států opatření z  menu navrhovaného Komisí (se souhlasem členských států 350 milionů € podpory z národních fondů a tím potenciálně zdvojnásobení částky pomoci zemědělcům),

– řada technických opatření k zajištění flexibility (např. dobrovolné podpory vázané na produkci), úlevou peněžních toků (např. prostřednictvím zvýšení výše záloh na přímé i platby i plateb  na rozvoj  venkova) a posílení bezpečnostních nástroje (prodloužení intervence a podpory soukromého skladování sušenéhi odtučněného mléka).

Přesné podrobnosti o všech různých opatření budou dokončeny v nejbližších týdnech, po konzultaci s odborníky z členských států. Rozpočtové důsledky navrhovaných opatření budou začleněny do návrhu na změnu k návrhu rozpočtu 2017 na podzim.

Podněty ke snížení produkce mléka (150 mil. €): poslední zasedání hospodářské rady  pro sledování trhu mléka došlo k závěru, že korekce na straně podpory trhu s mlékem a mléčnými výrobky je stále nutná, proto Komise předloží v rámci celé EU opatření zaměřené na stimulování dobrovolného snížení produkce.

Podmíněná podpora na přizpůsobení (350 mil. €, navíc možné národní spolufinancování až ve stejném  objemu. Taková navýšení nejsou považována za státní podpory): S prodlužující se krizí se ukazuje, že někteří zemědělci zachovávají nebo dokonce zvyšují svou produkci, aby byly zachovány toky hotovosti. Komise má v úmyslu poskytnout nové finanční prostředky, které mohou být spojeny s konkrétními závazky a zároveň přispět k zajištění stability trhu.

Podmíněná pomoc -finanční grant k dispozici každému členskému státu (viz příloha) bere v úvahu hlavní rysy svého odvětví, včetně výroby, tržních cen a podílu drobných zemědělců. Členské státy budou mít možnost definovat opatření nebo soubor opatření zpřístupněná zemědělcům – jako například extensivní  výrobní metody, podpory malých farem, projektů spolupráce, dalších podpůrných opatření na snížení produkce apod. K dispozici bude také prostor pro pokrytí ostatních odvětví živočišné výroby.

Ostatní technické úpravy: mnoho členských států, které poskytují dobrovolnou podporu vázanou na produkci v odvětví mléka a mléčných výrobků (často na krávu), dostanou možnost odchýlit se od povinnosti v roce 2017 udržovat velikost stáda. Navíc jako opakování posledního roku  členské státy budou opět moci postoupit až do výše 70% přímých plateb od 16. října a 85% plateb na rozvoj venkova základě plochy bez nutnosti dokončení kontroly na místě. Na druhé straně má Komise v úmyslu prodloužit lhůtu pro veřejnou intervenci i pro soukromé skladování sušeného odtučněného mléka před koncem září. Komise bude také aktualizovat podporu pro odběry  ovoce a zeleniny ze strany organizací producentů.

Dnešní oznámení přichází s podporu navíc k samostatnému balíčku 500 milionů €, která předložila Komise minulé září a řada dalších opatření, jako je například aktivace doložky (článek 222), umožňující dobrovolné dohody mezi producenty mléka k plánování jeho výroby, který byl vyhlášen v březnu.

Pokud jde o další finanční zdroje, Komise za méně než jeden rok uvolňuje  prostředky přesahující 1 miliardu €  nových peněz na podporu tvrdého tlaku na zemědělce. V době výrazných rozpočtových tlaků zejména z migrace se jedná o velmi ojedinělý rozsah podpory; jedná se o velmi robustní odpověď ze strany Komise a je to velmi silné vyhlášení podpory evropských zemědělců.

Příloha

Červenec 2016: 7 bodový balíček solidarity pro zemědělství

  1. Systém redukce výroby mléka. 150 milionů € na podporu dobrovolného snížení dodávek mléka v EU. Systém bude fungovat na úrovni EU tak, že farmáři budou mít napříč EU přístup k fondu za stejných podmínek.
  2. Podmíněná podpora na přizpůsobení. 350 milionů €, které mají být realizovány v rámci opatření na úrovni členských států (viz níže částky na každý členský stát). Členské státy mohou částku navýšit až o 100%.
  3. Dobrovolná sdružená podpora. Členské státy mají možnost přezkoumat rozdělení jejich dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) opatřeními pro odvětví mléka s rozdělením plateb v roce 2017.
  4. Rozšíření veřejné intervence do sušeného odstředěného mléka (SMP) po 30. září. Veřejná intervence sušeného odstředěného mléka má být prodloužena až do konce února 2017, kdy začne další standardní podpora. Strop, do kterého lze SMP vykoupit za pevnou cenu, se zvyšuje na 350 000 tun až do konce prosince 2016.
  5. Rozšíření systému pomoci na soukromé skladování SMP.

Jak standardní doba (mezi 90 a 210 dnech skladování), tak rozšířené schéma  (365 dní skladování SMP) mají být prodlouženy až do konce února 2017.

  1. Zálohové platby

Zálohy na 70% přímých plateb od 16. října 2016 a 85% v případě plateb na rozvoj venkova na základě plochy, po dokončení správních kontrol.

  1. Ovoce a zelenina.

Aktualizace podpor pro výběry provedené organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny.

Příloha

Podmíněná pomoc na přizpůsobení pro mléko a ostatní sektory živočišné výroby v rozdělení na členské státy

Členský stát EUR Členský stát EUR
Belgie 10 979 636 Bulharsko 5 809 941
Česká republika 10 346 106 Dánsko 9 294 305
Německo 57 955 101 Estonsko 8 081 123
Irsko 11 086 327 Řecko 1 683 910
Španělsko 14 665 678 Francie 49 900 853
Chorvatsko 1 517 133 Itálie 20 942 300
Kypr 297 165 Lotyšsko 9 760 362
Litva 13 298 661 Lucembursko 560 115
Maďarsko 9 543 566 Malta 100 092
Nizozemsko 22 952 419 Rakousko 5 863 491
Polsko 22 670 129 Portugalsko 3 988 059
Rumunsko 10 896 083 Slovinsko 1 145 506
Slovensko 2 062 803 Finsko 7 521 715
Švédsko 6 881 425 Spojené království 30 195 996

Jedna věc vzbuzuje pochyby: nebylo by lepší místo snížení výroby základních potravin spojit možná dokonce zvýšenou výrobu ve prospěch naturální saturace potravinové pomoci OSN na období 2016-2030?

Nemohlo by se o tom při konečné formulaci opatření jednat v reakci ne na zemědělce EU, ale třeba v reakci EL NINO a všeobecně nezaviněného hladomoru v některých státech světa?