[quote]Evropská komise podnikla právní kroky proti specifickým systémům zpoplatnění silnic v Německu a ve Spojeném království, které nerespektují pravidla jednotného trhu EU. [/quote]

Komise podporuje zásadu “ať platí uživatel a znečišťovatel“, podle níž řidiči platí silniční poplatky, které pak mohou být použity na podporu údržby infrastruktury. Jsou možné různé modely silničních poplatků a dokonce většina členských států EU ukládá takové poplatky na místě. Je povinností Komise – jakožto strážkyně smluv zajistit, aby tyto poplatky nerozlišovaly mezi domácími a zahraničními řidiči v EU. V řadě dalších případů, včetně Rakouska, Belgie, Maďarska a Slovinska Komise pomohla členským státům, aby navrhly poplatky za užívání komunikací takovým způsobem, který je v souladu s právem EU.

Ve dvou nevyřešených případech však musí Komise i nyní přijmout opatření k ochraně řidičů před diskriminací na základě státní příslušnosti.

První případ se týká německého zákona ze dne 8. června 2015, kterým se zavádí systém zpoplatňování silnic pro automobily. Ve stejné době Německo schválilo zákon, který zaručí, že pouze vozidla registrovaná v Německu budou mít prospěch z odpočtu silničního poplatku z jejich ročního daňového vyúčtování vozidel. Odpočet daně z vozidel za silnice 1: 1 by vedlo ve skutečnosti k vyjmutí od poplatku vozidel výhradně registrovaných v Německu. Komise se domnívá, že toto uspořádání diskriminuje řidiče z jiných členských států ze dvou důvodů. Za prvé, protože jen němečtí uživatelé nebudou efektivně platit silniční poplatek za jejich  vozidla, protože daňový účet za jednotlivá vozidla bude podle nového zákona snížen o přesné stejnou částku silničního poplatku. A za druhé, protože cena krátkodobého mýtného, které obvykle kupují zahraniční řidiči, je v případě některých vozidel nepřiměřeně vysoká

Přes četné výměny názorů s německými úřady od listopadu 2014, a mnoho návrhů ze strany Komise na to, jak učinit německý režim zdanění a poplatků za slučitelný s právem EU, nebyly zásadní obavy Komise vysvětleny. Z tohoto důvodu Komise zahájila proti Německu dne 18. června 2015 řízení pro porušení práva, který jde dnes do druhé etapy. Ve svém odůvodněném stanovisku z dnešního dne, Evropská komise vyzývá Německo, aby své právní předpisy uvedlo do souladu s právem EU do dvou měsíců. V opačném případě může Komise rozhodnout, že věc předá Soudnímu dvoru Evropské unie.

Druhý případ se týká zavedení časového základu silničního poplatku pro těžká nákladní vozidla (HGV) ve Spojeném království v dubnu 2014. Po důkladné analýze28.4. Komise uvedla své obavy, že sazba HGV diskriminuje dopravce odjinud než ze Spojeného království. Ve své výzvě dopisem – první fází řízení pro porušení práva – si Komise vyžádala další vysvětlení od orgánů Spojeného království. Spojené království má dva měsíce na odpověď na otázky, které předložila Komise. Komise by měla zvážit odpověď na řešení těchto obav, a kdyby byla odpověď neuspokojivá, bude uvažovat o posunutí do další fáze řízení o o narušení a odešle Spojenému království odůvodněné stanovisko.

Souvislosti
Klíčovým požadavkem, aby byly silniční poplatky nediskriminační je, aby všichni uživatelé platili za používání silnic stejný poplatek. Je výsadou členských států rozhodnout zavést poplatky za užívání komunikací – pro těžká nákladní vozidla (HGV) a pro osobní automobily. Pokud si členské státy přejí uložit platby zahraničním uživatelům  za využívání silnic státu, musí ​​poplatek platit pro všechny uživatele – cizince a vlastní státní příslušníky. Zavedení silničního poplatku pouze pro cizince by bylo diskriminační.

Kompenzace pouze vnitrostátní uživatelům v poměru 1: 1 snížením daní z motorových vozidel, jak je určeno v případě časově omezených poplatcích za (vinětu), v Německu a ve Velké Británii, znamená, že vnitrostátní uživatelé jsou de facto nezpoplatněni. Existují způsoby, aby se zabránilo takové diskriminaci, včetně varianty 1 a 2:

  1. Členské státy by mohly rozhodnout o revizi daně z vozidel pro občany při zavádění zpoplatnění silnic na základě jiných než národnostních kritérií, například kritérií na základě nákladů na životní prostředí a/nebo v poplatcích za infrastrukturu. Používáním těchto kritérií by se předešlo vztahu 1: 1 mezi silničním poplatkem a daní z vozidel, a tedy i diskriminaci zahraničních uživatelů.
  2. Poplatky podle ujeté vzdálenosti jsou na rozdíl od časových poplatků přímo úměrné počtu ujetých kilometrů. Komise reálně prosazuje poplatky za užívání proporcionální ujeté vzdálenosti, které lépe odrážejí skutečné náklady na používání a znečištění v souladu se zásadou “ať platí uživatel/ znečišťovatel“. Uvedení poplatku na základě ujeté vzdálenosti vylučuje daňové vyrovnání podle vozidla pro všechny uživatele, protože takové daně nejsou ze své podstaty úměrné ujeté vzdálenosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno