[quote]Evropská komise dokončila posouzení 16 návrhů rozpočtových plánů 2016 členských států eurozóny předložených do 15. října. Řecko a Kypr návrhy rozpočtových plánů nepředložily, u nich probíhají ekonomické ozdravné programy.[/quote]

Portugalsko nepředložilo plán ve stanovené lhůtě a Komise již přijala stanovisko k návrhu rozpočtového plánu Španělska.

Ve stanoviscích Komise posuzuje soulad návrhů rozpočtových plánů na následující rok s ustanoveními Paktu o stabilitě a růstu. Nebylo zjištěno, že by některý návrh rozpočtového plánu 2016 byl obzvlášť výrazně v nesouladu s požadavky paktu. V několika případech však Komise došla k závěru, že plánované fiskální korekce nedostačují nebo nemusí dostačovat požadavkům paktu.

Kromě analýz zaměřených na jednotlivé země Komise na základě rozpočtových plánů členských států posoudila rozpočtovou situaci a fiskální politiku eurozóny jako celku. Komise také podle Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) připravila zprávy o Bulharsku, Dánsku a Finsku, které analyzují porušení kritéria schodku a v případě Finska dluhového kritéria. Ve všech třech případech zprávy dospěly k závěru, že kritérium schodku a případně dluhové kritérium stanovené ve Smlouvě jsou v současnosti považovány za splněné.

Stanoviska Komise k návrhům rozpočtových plánů
Pokud jde o dvanáct zemí, na které se vztahuje preventivní složka Paktu o stabilitě a růstu (tj. s rozpočtovým schodkem nižším než 3 %):

 • návrhy rozpočtových plánů Estonska, Německa, Lucemburska, Nizozemska a Slovenska) jsou v souladu s požadavky paktu,
 • návrhy rozpočtových plánů Belgie, Finska, Lotyšska, Malty) jsou obecně v souladu s ustanoveními paktu. U každé z těchto zemí mohou plány vést k určité odchylce od postupů korekce k dosažení střednědobých rozpočtových cílů,
 • z návrhů rozpočtových plánů Rakouska, Itálie a Litvy hrozí nedodržení požadavků Paktu 2016. Rozpočtové plány členských států mohou vést k výrazné odchylce od postupů korekce k dosažení střednědobého rozpočtového cíle.

Pokud jde o země, na které se v současné době vztahuje nápravná složka Paktu o stabilitě a růstu (tj. postup při nadměrném schodku):

 • návrhy rozpočtových plánů Francie, Irska a Slovinska jsou obecně v souladu s požadavky paktu na 2016. U Francie, která má napravit nadměrný schodek do 2017 se předpokládá, že splní střednědobé doporučené cíle celkového rozpočtu 2015 a 2016. To však zatím nezajišťuje včasnou nápravu nadměrného schodku 2017 a doporučené fiskální úsilí nebude podle projekcí v průběhu období,na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku, splněno. To představuje riziko pro splnění požadavků Rady v rámci postupu při nadměrném schodku.

Jestliže Irsko a Slovinsko 2015 dosáhnou včasné a udržitelné korekce nadměrného schodku, mohla by se na ně od 2016 vztahovat preventivní složka paktu. 2016 existuje riziko určité odchylky (v případě Slovinska by mohla být považována za výraznou) od postupu korekce k dosažení střednědobého rozpočtového cíle 2016.

 • Návrh již přijatého hodnocení rozpočtového plánu Španělska, obsahuje rizika pro splnění požadavků postupu při nadměrném schodku: nepředpokládá se dosažení cíle doporučeného fiskálního úsilí ani celkového schodku státního rozpočtu 2016.
 • Komise vyzývá Portugalsko, aby plán předložilo co nejdříve.

Komise požaduje od zemí, jejichž plány jsou obecně v souladu s paktem, nebo s rizikem nedodržení požadavků paktu přijmout v rámci vnitrostátních rozpočtových procesů nezbytná opatření k zajištění souladu rozpočtu 2016 s paktem.
Očekává se snížení celkového schodku a dluhu eurozóny.

Celkový rozpočtový schodek 16 zemí eurozóny v návrzích rozpočtových plánů, výrazně klesl z 2,4 % HDP 2014 na 1,9 % HDP 2015 a měl by 2016 klesnout na 1,7 % HDP. To je srovnatelné s vlastním posouzením Komise v podzimní hospodářské prognóze, které poukazuje na snížení celkového rozpočtového schodku z 2 % HDP 2015 na 1,7 % HDP 2016.

Na základě návrhů rozpočtových plánů by se souhrnný poměr dluhu k HDP v eurozóně měl rovněž mírně snížit z odhadovaných 91,1 % v roce 2015 na necelých 90 % HDP 2016. To je v zásadě v souladu s podzimní hospodářskou prognózou Komise, která předpokládá mírný pokles z 91,6 % 2015 na 90,5 % 2016.

Celková fiskální orientace v eurozóně má zůstat obecně neutrální
Prognóza Komise poukazuje na pokračování obecně neutrální fiskální orientace (ani zpřísnění, ani uvolnění veřejných výdajů nebo zdanění) 2016 v eurozóně jako celku. To by mělo být posuzováno ve vztahu k dvojímu cíli dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a krátkodobé makroekonomické stabilizace, zejména potřebě zajistit posun od vnějších k domácím zdrojům růstu. Za těchto podmínek se očekávaná neutrální souhrnná fiskální orientace eurozóny na příští rok jeví s ohledem na nebývale nízké úrokové sazby a vysoký přebytek zahraničního obchodu eurozóny jako obecně přiměřená.

Třetí každoroční posouzení návrhů rozpočtových plánů
Komise posuzovala návrhy rozpočtových plánů již potřetí. Stanoviska vycházejí z balíčku dvou právních aktů, které vstoupily v platnost v květnu 2013. Jeho cílem je zlepšit efektivitu koordinace hospodářské a rozpočtové politiky v eurozóně. Podle práva EU musí všechny členské státy eurozóny, u nichž neprobíhá makroekonomický ozdravný program, rok do 15. října Evropské komisi a Euroskupině předložit návrhy svých rozpočtových plánů.

Zohlednění uprchlické krize
V několika návrzích plánů je zmíněn dopad mimořádného přílivu uprchlíků do EU na rozpočty. Mezitím se situace může nebo v budoucnu bude dotýkat dalších členských států. Flexibilita, jež je součástí Paktu o stabilitě a růstu, umožňuje jak v rámci preventivní, tak nápravné složky zohlednit přírůstkové výdaje v daném roce, související s neobvyklými událostmi, jež vláda nemůže ovlivnit. Komise je připravena tato ustanovení použít. Na základě zjištěných údajů poskytnutých příslušnými orgány dotčených členských států bude pečlivě sledovat situaci, aby mohla určit způsobilé částky. Informace budou použity při (následném) posouzení možných dočasných odchylek od požadavků Paktu o stabilitě a růstu 2015 a 2016. Odchylky připisované pouze a přímo čistým dodatečným nákladům na uprchlickou krizi nepovedou k žádnému zpřísnění postupů. To se týká i zahájení postupu při nadměrném schodku za předpokladu, že schodek veřejných financí v případě překročení 3% hodnoty HDP zůstane blízko této hodnoty.

Opatření v rámci postupu při nadměrném schodku
Komise podle čl. 126 odst. 3 Smlouvy SFEU přijala zprávu pro Bulharsko. Veřejné zadlužení zůstává pod hranicí 60 % HDP, avšak schodek veřejných financí v Bulharsku dosáhl 2014 hodnoty 5,8 % HDP, což je nad cíl 3 % HDP, nikoli blízko něj. Překročení cíle lze ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu považovat za výjimečné a dočasné, neboť schodek veřejných financí má 2015 klesnout na 2,8 % HDP a překročení vyplývá z neobvyklé události, kterou vláda nemůže ovlivnit; souvisí se statistickou reklasifikací fondu pro pojištění vkladů.

Po zvážení příslušných faktorů (cyklické podmínky, vývoj veřejných investic a obecný soulad s požadavky preventivní složky paktu) zpráva dospívá k závěru, že schodkové kritérium je v současné době považováno za splněné.

Komise podle čl. 126 odst. 3 Smlouvy přijala zprávu pro Dánsko. Veřejné zadlužení zůstává pod hranicí 60 % HDP, avšak schodek veřejných financí má 2015 dosáhnout 3,3 % HDP, což je nad cílem 3 % HDP, avšak blízko něj. Odhadované překročení cíle stanovené ve Smlouvě lze ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu považovat za výjimečné a dočasné, neboť schodek veřejných financí má od 2016 klesnout pod hodnotu 3 % HDP. Může být považováno za výjimečné i proto, že je výsledkem mimořádných a neočekávaných ztrát daňových příjmů, souvisejících s technickými chybami v automatickém systému pro výběr daní. Zpráva dochází k závěru, že schodkové kritérium je v současné době považováno za splněné.

Zpráva pro Finsko: pokud jde o schodkové kritérium, má schodek veřejných financí ve Finsku 2016 klesnout pod cíl 3 % HDP. Z toho důvodu lze stávající překročení cíle 3 % HDP ve Smlouvě (oznámené ve výši 3,3 % HDP 2014 a plánované ve výši 3,4 % HDP v 2015) považovat za blízké stanovené hodnotě a dočasné a 2014 za výjimečné. Pokud jde o dluhové kritérium, Komise předpokládá, že dluh finské vlády bude 62,5 % HDP 2015 a 64,5 % 2016. Komise zjistila, že Finsko má být obecně v souladu s požadovaným postupem korekce k dosažení střednědobého cíle 2015 a 2016. Dospěla tedy k závěru, že jak dluhové, tak schodkové kritérium je v současné době považováno za splněné. Vzhledem k narůstající míře zadlužení je důležité rychle přijmout a provést strukturální reformy, aby se zlepšila udržitelnost veřejných financí.

Komise také přijala sdělení, že Spojené království podle prognózy splní doporučené cíle celkového schodku a související zlepšení strukturálního salda jak na rozpočtový rok 2015–2016, tak 2016–2017. Komise se proto domnívá, že Spojené království přijalo účinná opatření v souladu s doporučeními rady z června 2015.

Další kroky
V nadcházejících týdnech Komise zveřejní:
– další roční analýzu růstu, která stanoví priority hospodářské politiky pro EU jako celek na příštích 12 až 18 měsíců,

 • zprávu mechanismu varování, která uvede, pro které členské státy budou v nadcházejících měsících provedeny hloubkové přezkumy za účelem posouzení existence a/nebo závažnosti makroekonomické nerovnováhy,
 • návrh společné zprávy o zaměstnanosti,
 • soubor doporučení pro členské státy eurozóny jako součást přepracovaného evropského semestru,
 • pracovní dokumenty útvarů Komise nastiňující investiční prostředí v každém členském státě.
 • Euroskupina projedná stanoviska Komise k návrhům rozpočtových plánů dne 23. listopadu. Bude-li k tomu vyzvána, je Komise rovněž připravena předložit své stanovisko parlamentu dotčeného členského státu a/nebo Evropskému parlamentu.

V souladu se společným rozpočtovým harmonogramem, který zavedl balíček dvou právních aktů, musí být rozpočty přijaty vnitrostátními parlamenty každoročně do 31. prosince. Hospodářský a finanční výbor složený ze zástupců ministerstev financí EU do dvou týdnů podá své stanovisko ke zprávám pro Bulharsko, Dánsko a Finsko.

Komise bude průběžně posuzovat soulad s požadavky Paktu o stabilitě a růstu u všech členských států.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno