Zdroj: Archiv

[quote]Podle zprávy Eurostat se v Evropské unii zvýšila produktivita zdrojů od 1,53€  / kg v roce 2002 na 1,95 € / kg v roce 2014;  v reálném vyjádření zvýšení o 27,8%. Nebyl to prudký růst. Nicméně poté, co zůstal stabilní, v letech 2002 na začátku hospodářské a finanční krize se relativně produktivita zdrojů v EU značně zvýšila od roku 2008 do roku 2010, před poklesem v roce 2011; od té doby opět roste.[/quote]

Produktivita zdrojů kvantifikuje vztah ekonomické aktivity (HDP) a spotřeby přírodních zdrojů (domácí materiálová spotřeba – DMC) a vrhá světlo na to, jak efektivně jsou přírodní zdroje využívány. 2002 až 2008 HDP a domácí materiálová spotřeba rostly v EU paralelně, což vede k relativně konstantní produktivitě zdrojů. Vzhledem k tomu,  že 2008 domácí materiálová spotřeba výrazně, klesla, zatímco HDP rostl mírněji, vedlo to  k citelnému zvýšení produktivity zdrojů.

Znalost množství zdrojů používaných v daném socio ekonomickém systému je velmi důležitá pro  pochopení interakce mezi tímto systémem a životním prostředím. Využívání materiálních zdrojů skutečně hraje klíčovou roli při vytváření environmentálních tlaků, z těžby přírodních zdrojů pro výrobní činností a spotřeby  materiálu uvolňovaného do životního prostředí ekonomickým systémem, v podobě likvidovaného odpadu a emisí skleníkových plynů. Přechod k cyklické ekonomice je v centru agendy účinného využívání zdrojů, zavedeného v rámci strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Vývoj produktivity zdrojů a jejich prvků v EU  2002-2014

(index 2002=100)

prod1

Produktivita zdrojů v členských státech EU  2014 (v €/kg)

prod2

Ve srovnání s rokem 2002, většina členských států EU svoji produktivitu zdrojů v roce 2014 zvýšila; nejvyšší nárůst byl ve Španělsku (+ 123,9%), v Irsku (+ 96,7%), ve Slovinsku (+ 67,6%), na Slovensku (+ 60,6%), na Kypru (+ 57,8%) a Itálii (+ 56,9%). Pokles byl zaznamenán v Estonsku (-19,7%), na Maltě (-18,6%), v Rumunsku (-8,3%), ve Švédsku (-2,1%) a Litvě (-1,1%.

Analýza komponent produktivity zdrojů pomáhá vývoj vysvětlit. Celkově bylo v jednotlivých členských státech zvýšení produktivity zdrojů od roku 2002 do roku 2014 byl především taženo poklesem domácí spotřeby materiálu. Členské státy s nejvyšším nárůstem produktivity zdrojů byly obecně ty státy, kde se nejvíce snížila domácí materiálová spotřeba. Dosáhlo toho Španělsko (DMC se snížila 2002- 2014 na polovinu), Itálie (-38,4%) a Irsko (-33,2%). Pouze v Bulharsku, Lotyšsku a Polsku se produktivita zdrojů zvýšila  i přes výrazné zvýšení domácí spotřeby materiálu, protože HDP v těchto třech členských státech rostl ještě rychleji.

Naopak ve všech členských státech, kde se snížila produktivita zdrojů v letech 2002 a 2014, domácí materiálová spotřeba ve stejném období výrazně vzrostla: v Estonsku (DMC vzrostla 2002 a 2014 o 80,6%), v Rumunsku (+ 62,3%), na Maltě (+ 61,4%), v Litvě (+ 59,8%) a Švédsku (+ 28,7%).

Efektivnost zdrojů v členských státech EU, 2014

prod3

Metody a definice

Tato tisková zpráva používá data Eurostatu z účtů materiálových toků (EW-MFA), které jsou jedním z evropských environmentálních hospodářských účtů,na makroekonomické úrovni Environmentální účty analyzují vzájemné působení mezi životním prostředím a hospodářstvím organizanizováním informací o životním prostředí způsobem konsistentním s účetními zásadami národních účtů. To umožňuje posuozovat mnoho otázek, například: Jaké aktivity jsou nejvíce znečišťující; Důsledky využívání zdrojů pro rozvoj a životní prostředí; Role vlády a domácností; jak drahé je chránit životní prostředí a jak za to platit; jak velká je ekonomika životního prostředí, pokud jde o zaměstnání nebo výstup; Jak velké jsou toky přírodních zdrojů a energie. Metodika evropských environmentálních účtů je v souladu se systémem integrovaného environmentálního a ekonomického účetnictví (SEEA), což je mezinárodní statistická norma.

Produktivita zdrojů je definována jako poměr HDP (v zřetězených objemech) na domácí materiálové spotřeby (DMC). Indikátor se vyjadřuje v EUR za kg.

Domácí materiálová spotřeba je celkové množství spotřebovaného materiálu, použitého přímo v hospodářství, jako produktů z biomasy, kovových rud, fosilních paliv a nekovových nerostů a rovná se těžbě + fyzickým dovozům na Domácí materiálovou spotřebu minus  fyzické vývozy. Tento ukazatel je vyjádřen v tunách za rok.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno