Zdroj: Archiv

[quote]Podle zprávy Eurostat z 2.12. 2016 čtvrtina (25,3 %) populace ve věku 16 let a více v Evropské unii v roce 2015 hlásila dlouhotrvající omezení, tj některé nebo závažné dlouhotrvající omezení v běžných činnostech kvůli zdravotním problémům. To znamená, že se cítila omezena při provádění každodenních činností, jako je například studium na škole, profesní činností, úklid nebo účast na aktivitách ve volném čase po dobu šesti měsíců nebo déle.[/quote]

V roce 2015 byly omezeny dlouhodobě ženy s větší pravděpodobností než muži. V Evropské unii je rozdíl mezi podílem dlouhodobých omezení žen (27,5 %) a mužů (23,0 %) 4,5 %. Kromě toho dlouhotrvající omezení má tendenci klesat s úrovní příjmů. Omezení v běžných činnostech měla třetina (31,2 %) z nejchudších (tedy 20 % obyvatelstva s nejnižšími příjmy), ve srovnání s 17,0 % nejbohatších (tj. 20 % populace s nejvyšším příjmem).

 

 

Napříč členskými státy EU v roce 2015 byl nejnižší podíl osob s dlouhodobým omezením v běžných činnostech na Maltě (9,7 %) a ve Švédsku (11,1 %);  nejvyšší v Lotyšsku (38,4 %), Portugalsku (36,1 %), Chorvatsku (35,1 %),  Estonsku (35,0 %),  Rakousku a Finsku (po 33,1 %).

Ve všech členských státech EU byl podíl žen s dlouhodobým omezením  vyšší než u mužů,  největší rozdíly byly v Portugalsku (41,0 % žen vs. 30,6 % mužů, rozdíl 10,4 %), ve Finsku (9,4 %), Nizozemsku a Rumunsko (8,8 %), Lotyšsku (8,7 %). Situace byla vyrovnanější v Německu (21,7 % žen oproti 20,6 % mužům, 1,1 %), na Kypru (1,2 %), Irsko a Maltě (po 1,8 %).

vystrizek3

Zdá se, že hraje roli příjem

V každém členském státě EU s výjimkou Řecka byl podíl těch, kteří uvedli některé nebo závažné dlouhotrvající omezení v běžných činnostech mnohem vyšší ve dvou nejnižších příjmových skupinách a postupně se snižovalo riziko růstu.

Největší rozdíl v podílu obyvatel s některými nebo závažnými dlouhotrvající omezeními mezi nejchudší části (první nebo druhé kvintily podle toho, pro kterou je nejvyšší míru omezení v zemi) a nejbohatší částí (páté kvintily) populace byl v Estonsku (51,8 % pro nejchudší vs 18,3 % pro nejbohatší, rozdíl 33,5 %), následuje Litva (30,7 %) a Lotyšsko (po 29,0 %). Nejmenší rozdíly v podílu osob s pocitem dlouhodobých omezení byl v Itálii (10,9 %) a Rumunsku (11,3 %).
vystrizek4

 

 

Metody a definice

Data uvedené v této tiskové zprávě jsou založena na EU-statistikách v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC).Průzkum EU-SILC je referenčním zdrojem EU pro srovnávací statistiku o rozdělení příjmů, chudobě a životních podmínkách.

Údaje se vztahují k počtu obyvatel ve věku 16 let a více žijících v domácnostech s bydlištěm v tuzemsku v době sběru dat.Všechny ukazatele jsou vyjádřeny jako % populace a statistiky jsou členěny podle pohlaví a příjmů kvintil.

Samopociťovaná dlouhotrvající omezení jsou zde definována jako část nebo závažné dlouhotrvající omezení v obvyklých činností z důvodu zdravotních problémů (často označované jako dlouhodobé omezení) po dobu nejméně šesti měsíců. Měří sebehodnocení respondenta, zda on / ona je omezena (v „Činnosti kterou lidé obvykle dělají“) pro všechny probíhající fyzické, psychické nebo emocionální zdravotní problémy, včetně nemocí nebo poruch, a stáří. Zahrnují se následky úrazů / nehod, vrozené vady a další; jsou považována za omezení přímo způsobené nebo spojené s jedním nebo více zdravotními problémy.

Omezení finanční, kulturní nebo jiné příčiny nesouvisející se zdravím nejsou brány v úvahu. Obvyklé aktivity pokrývají všechna spektra činností: práci nebo ve škole, doma a volnočasové aktivity.

Kvintily podle skupin příjmů jsou vypočítány na základě celkového vyrovnaného disponibilního příjmu přiřazenému ke každému členu domácnosti. Údaje o každé osobě jsou řazeny podle hodnoty celkového vyrovnaného disponibilního příjmu do pěti skupin rovnoměrně zastoupených 20 % jednotlivců v každé skupině.

První kvintila představuje 20 % obyvatelstva s nejnižšími příjmy (příjem menší nebo rovný první mezní hodnotě, pátá kvintilová skupina představuje 20 % obyvatelstva s nejvyšším příjmem (příjem vyšší než nad 4. mezní kvintilovou hodnotu).