Zdroj: pixabay.com

[quote]Evropská komise uvedla 6. července, že půjde o nejvýznamnější bilaterální obchodní dohodu, kterou kdy EU uzavřela, a jako taková bude poprvé obsahovat konkrétní závazek s ohledem na Pařížskou dohodu o klimatu. Pokud jde o EU a její členské státy, odstraní dohoda převážnou většinu cel, která platí společnosti EU a jejichž úhrnná výše ročně dosahuje až 1 miliardy eur, otevře japonské trhy klíčovému zemědělskému vývozu z EU a zmnoží příležitosti v řadě odvětví.[/quote]

Dohoda stanoví nejpřísnější normy v oblasti pracovního práva, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a spotřebitelů a obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou udržitelnému rozvoji. Dále rozvíjí a upevňuje vysoké normy pro ochranu osobních údajů, které jak EU, tak Japonsko nedávno zapracovaly do svých právních předpisů o ochraně údajů.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, předseda Evropské rady Donald Tusk a japonský premiér Shinzo Abe uzavření zásadní dohody oznámili během summitu EU-Japonsko.

Předseda Juncker prohlásil:

„Dnes jsme vyjednali zásadní prvky dohody o hospodářském partnerství s dalekosáhlým dopadem. EU a Japonsko prostřednictvím této dohody prosazují sdílené hodnoty a zavazují se k dodržování nejpřísnějších norem v oblastech, jako je pracovní právo, bezpečnost, ochrana životního prostředí a spotřebitelů. Prací na rozhodnutích o odpovídající ochraně také přijímáme závazek dodržování základního práva na ochranu údajů. Společně dáváme světu jasný signál, že jsme zastánci otevřeného a spravedlivého obchodu. Podle našeho názoru protekcionismus nechrání. Ambiciózní světové normy můžeme utvářet jen tehdy, pracujeme-li společně. To bude poselství, které zítra EU a Japonsko přinesou na zasedání G20.“

Komisařka pro obchod Cecilie Malmströmová k tomu dodala:

„Dohoda má obrovský hospodářský přínos, ale je také způsobem, jak upevnit naše vztahy. Prokazujeme, že EU a Japonsko, tedy demokratičtí a otevření globální partneři, věří ve volný obchod. Že věří v budování mostů, nikoliv zdí. Vzhledem k tomu, že je Japonsko čtvrtou nejvýznamnější ekonomikou na světě s velkým zájmem o evropské výrobky, má tato dohoda pro Evropu obrovský potenciál. Očekáváme významné zvýšení vývozu v řadě odvětví hospodářství EU.“

Phil Hogan, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, uvedl:

„Dohoda je prospěšná pro oba partnery, ale pro evropský venkov má opravdu velký přínos. Dohoda o hospodářském partnerství EU – Japonsko je nejvýznamnější dohodou s nejdalekosáhlejším dopadem pro zemědělství, která dosud byla uzavřena. Pro obchod v oblasti zemědělství dnes vytyčujeme nové měřítko. Cla na export vína zmizí počínaje dnem vstupu dohody v platnost. Producenti vína tak ušetří 134 milionů eur ročně. Výrobky, jako je rakouský Tiroler Speck, německé pivo Münchener beer, belgická šunka Jambon d’Ardenne či Polska Wódka, jakož i více než 200 dalších výrobků EU nesoucích zeměpisné označení, budou v Japonsku chráněny stejně jako v Evropě.“

Dohoda o hospodářském partnerství zvýší vývoz EU a přinese nové možnosti pro velké i malé evropské podniky, jejich zaměstnance a spotřebitele. Hodnota vývozu z EU by se mohla zvýšit až o 20 miliard eur, což znamená více příležitostí a pracovních míst v mnoha odvětví EU, jako je zemědělství a výroba potravin, zpracování kůže, výroba oděvů a obuvi, léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a další.

Pokud jde například o zemědělský vývoz z EU, dohoda:

  • zruší cla pro mnohé druhy sýrů, jako je gouda a čedar (která v současné době dosahují 29,8 %), jakož i pro vývoz vína (clo v současné době činí průměrně 15%);
  • umožní EU podstatné zvýšení vývozu hovězího masa do Japonska, a pokud jde o vepřové maso, bude zrušeno clo na zpracované maso a čerstvé vepřové maso se bude dovážet téměř bez cla;
  • zajistí v Japonsku ochranu vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů, jimž bylo uděleno jedno z 200 zeměpisných označení.

Dohoda se rovněž vztahuje na:

  • trhy se službami, jde zejména o finanční služby, elektronický obchod, telekomunikace a
  • zaručuje společnostem z EU přístup k rozsáhlým trhům veřejných zakázek ve 48 japonských velkých městech a odstraňuje překážky v získávání veřejných zakázek v ekonomicky významném odvětví železniční dopravy na vnitrostátní úrovni;
  • pomocí odpovídajících přechodných období chrání citlivá hospodářská odvětví EU, například automobilový průmysl.

Dohoda posílí také vedoucí pozici Evropy při utváření globalizace a pravidel světového obchodu podle jejích základních hodnot a ochrání zájmy EU, jakož i její citlivá místa. Přispěje tak k řešení některých problémů, o nichž pojednává diskusní dokument o využití potenciálu globalizace, který předložila Komise v rámci procesu zahájeného bílou knihou.

Další kroky

Nynější principiální dohoda pokrývá většinu aspektů dohody o hospodářském partnerství. V některých kapitolách je ještě třeba vypilovat technické podrobnosti, další kapitoly pak zůstaly zcela mimo oblasti působnosti principiální dohody. To se týká například ochrany investic. EU navrhla svůj reformovaný systém soudů pro investice a bude se snažit přesvědčit všechny své partnery, včetně Japonska, aby společně pracovali na zřízení mnohostranného tribunálu pro investice. Mezi další oblasti, na nichž bude třeba dále pracovat, patří regulační spolupráce a obecné a institucionální kapitoly.

Vyjednavači obou stran budou v návaznosti na uzavřenou dohodu pokračovat ve své práci na řešení všech zbývajících technických otázek a do konce roku připraví konečné znění dohody. Komise pak přistoupí k právnímu ověření a překladu dohody do všech úředních jazyků EU a následně ji předloží ke schválení členským státům EU a Evropskému parlamentu.