Zdroj: Archiv

[quote]Evropská komise 7. září 2016 předložila návrh, který stanoví jednotný certifikační postup Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy. Jak již bylo oznámeno dne 20. dubna 2016 u příležitosti představení plánu pro dosažení účinné a skutečné bezpečnostní unie EU, cílem je zvýšit konkurenceschopnost bezpečnostního průmyslu EU.[/quote]

Díky certifikátu platnému v celé EU bude možné bezpečnostní zařízení schválené v jednom členském státě uvádět na trh i v jiných členských státech. Unijní systém vzájemného uznávání bezpečnostního zařízení pomůže překonat roztříštěnost trhu, posílit konkurenceschopnost bezpečnostního průmyslu EU, podpořit zaměstnanost v tomto odvětví a v konečném důsledku přispět k lepší ochraně letectví před protiprávními činy v Evropě.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos k návrhu uvedl:

„Technologie nám může pomoci zabránit hrozbám před jejich naplněním a posílit jak bezpečnost evropských občanů, tak odolnost evropské společnosti jako celku. Dnešní návrh, který přináší zjednodušení a harmonizaci pravidel pro certifikaci detekčních zařízení na letištích, byl měl zajistit, že se naše vysoké standardy pro detekční kontrolu budou uplatňovat na všech letištích v EU. Kromě toho přispěje k větší konkurenceschopnosti evropského bezpečnostního průmyslu a zlepší jeho schopnost nabízet řešení posilující bezpečnost evropských občanů.“

Detekční zařízení používaná v odvětví letectví k detekční kontrole osob, kabinových zavazadel a zboží tvoří významný trh, který má roční celosvětový obrat ve výši 14 mld. eur. Na něm se EU podílí 4,2 mld. eur. V současné době je však vnitřní trh EU s detekčními zařízeními roztříštěný, a to kvůli vnitrostátním certifikačním postupům, které snižují efektivnost trhu a brání volnému pohybu zboží.

Volný pohyb detekčních zařízení pro zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy na vnitřním trhu posílí globální konkurenceschopnost bezpečnostního průmyslu EU.

Současné právní předpisy EU, které stanoví technické specifikace a požadavky na výkon detekčních zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy na letištích EU, nezavádí žádný právně závazný mechanismus posuzování shody pro celou EU, který by zajistil dodržování požadovaných norem na všech letištích v Unii.

Z toho důvodu nemohou být zařízení certifikovaná v jednom členském státě EU uváděna na trh v jiných členských státech. Návrh Komise stanoví jednotný certifikační systém Unie založený na společné zkušební metodě a vydávání osvědčení o shodě výrobci. Systém by na základě zásady vzájemného uznávání platil ve všech členských státech EU.

Souvislosti

Detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy jsou zařízení pro zajištění ochrany používaná k detekční kontrole osob (cestujících a personálu letiště), kabinových zavazadel, zapsaných zavazadel, zásob, leteckého nákladu a pošty.

Právní předpisy EU týkající se detekčních zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy vychází z norem, které vypracovala Komise a které jsou neustále přizpůsobovány vyvíjejícím se scénářům hrozeb a posuzování rizik.

Právní předpisy EU nyní nicméně nestanoví žádný postup automatického uznávání certifikovaného bezpečnostního zařízení na úrovni EU. Zařízení certifikované v jednom členském státě EU může být uvedeno na trh pouze v tomto členském státě, a nikoli ve zbytku Unie.

Současné právní předpisy EU (nařízení (ES) č. 300/2008), které stanoví technické specifikace a požadavky na výkon detekčních zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy na letištích EU, nejsou doprovázeny žádným právně závazným mechanismem posuzování shody pro celou EU, který by zajistil, aby se požadované normy vypracované Komisí dodržovaly na všech letištích v Unii.

Z toho důvodu mohou být v zásadě zařízení certifikovaná v jednom členském státě EU uváděna na trh pouze v tomto členském státě.

Podle stávajících pravidel mohou členské státy buď uznat certifikáty vydané jinými členskými státy, požadovat další zkoušky s cílem ověřit, zda zařízení splňuje požadavky předepsané právními předpisy EU, nebo dokonce zabránit použití daného zařízení na svém území.

Členské státy ve spolupráci s Komisí roztříštěnost trhu částečně řešily vypracováním společných zkušebních metod v rámci Evropské konference civilního letectví (ECAC). Tato konference zavedla v roce 2008 společný postup hodnocení (CEP) pro zkoušení detekčních zařízení používaných v odvětví letectví.

Od té doby byl tento postup hodnocení přezkoumán a byla zlepšena jeho účinnost, nadále však postrádá právně závazný rámec, aby mohl plně využít svůj potenciál.

Evropská komise dne 28. dubna 2015 přijala Evropský program pro bezpečnost, který stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Evropské unii v období 2015–2020.

Program naplňuje závazek vyjádřený v politických směrech předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a představuje významný stavební prvek obnovené strategie vnitřní bezpečnosti, kterou Rada přijala dne 16. června 2015.

Předseda Komise Juncker dne 23. března 2016 v souvislosti s útoky v Bruselu prohlásil, že má-li Evropa účinně bojovat s hrozbou terorismu, potřebuje bezpečnostní unii, která bude stavět na Evropském programu pro bezpečnost.

Dne 20. dubna 2016 představila Komise plán pro dosažení účinné a skutečné bezpečnostní unie EU. Jako součást oznámených iniciativ Komise potvrdila, že v roce 2016 budou předloženy návrhy týkající se certifikace detekčních zařízení pro zajištění ochrany letišť.

Další informace:

Nařízení, kterým se zavádí certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy

Často kladené dotazy: Komise navrhuje certifikační systém EU pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy

Evropský program pro bezpečnost: Položení základů bezpečnostní unie Sdělení Komise o Evropském programu pro bezpečnost

Nařízení (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví

Prováděcí akty, kterými se provádí nařízení (ES) č. 300/2008, zejména nařízení Komise (EU) 2015/1998

Sdělení Komise o bezpečnostní politice v průmyslu – Akční plán pro inovativní a konkurenceschopný bezpečnostní průmysl.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno