Zdroj: Archiv

[quote]Dopis předsedů Tuska a Junckera s gratulací Donaldu Trumpovi k jeho zvolení příštím prezidentem Spojených států z 9.11.2016.[/quote]

Vážený pane zvolený prezidente, vyjadřujeme naše upřímné blahopřání k Vašemu zvolení 45. prezidentem USA.

Strategické partnerství mezi Evropskou unií a Spojenými státy má své kořeny v našich sdílených hodnotách svobody, lidských práv, demokracie a víry v tržní ekonomiku. V průběhu let Evropská unie a Spojené státy spolupracovaly s cílem zajistit mír a prosperitu pro naše občany i pro lidi na celém světě.

Dnes je více než kdy jindy důležité posílení transatlantických vztahů. Jedině úzkou spoluprací může EU a USA i nadále různě jednat při práci s nebývalými výzvami, jako je islámský stát, ohrožení ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti, změna klimatu a migrace.

Naštěstí je strategické partnerství Evropská unie – USA široké a hluboké: od našeho společného úsilí o posílení energetické bezpečnosti a řešení změny klimatu, prostřednictvím spolupráce EU – USA, když se čelí ohrožení bezpečnosti v evropském východním a jižním sousedství, a jednáním o transatlantickém obchodním a investičním partnerství bychom měli vynaložit veškeré úsilí k zajištění,  že vazby, které nás vážou, zůstávají silné a trvanlivé.

Měli bychom upevnit mosty, které stavíme přes Atlantik. Evropané věřit, že Amerika, jejíž demokratické ideály byly vždy majákem naděje na celém světě, bude pokračovat v investicích do svých partnerství s přáteli a spojenci, pomáhat, aby naši občané a lidé na celém světě byli bezpečnější a více prosperující.

Rádi bychom využili této příležitosti pozvat vás k návštěvě Evropy k summitu EU-USA co nejdříve. Tento rozhovor by nám umožnil zmapovat průběh našich vztahů pro příští čtyři roky.

S úctou,

Za Evropskou radu a Evropskou komisi

Donald Tusk, Jean-Claude Juncker

Eurostat publication

Co se dělá EU v oblasti životního prostředí, dopravy a energetiky? Statistický obraz z klíčových oblastí politiky EU

Kolik energie se vyrábí v rámci Evropské unie (EU) a kolik se dováží ze třetích zemí? Ve kterých členské státech jsou elektřina a plyn nejlevnější? Jaký je energetický mix v mé zemi ve srovnání s ostatními členskými státy? Jaký je podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie a jak efektivní je spotřeba energie v Evropské unii? Jaký je podíl dieselových osobních automobilů v EU a jaký je modální rozdělení osobní i nákladní dopravě? Má moje země méně dopravních nehod? Jak EU pokračuje ve snižování emisí skleníkových plynů? Je moje země dobře hodnoceny z hlediska produktivity zdrojů? Kolik tun odpadu jsou generovány a recyklovány každý rok na obyvatele? A co vývoj biodiverzity v posledních letech?

Odpovědi na tyto otázky a mnohé další se nacházejí v ročníku 2016 v oblasti ukazatelů energie, dopravy a životního prostředí statistické knihy, která byla zveřejněna dnes, jak uvedl Eurostat. Cílem této publikace je poskytnout přehled nejdůležitějších ukazatelů týkajících se energetiky, dopravy a životního prostředí. Jsou uvedeny údaje za Evropskou unii, členské státy EU i kandidátské země a země ESVO.

1

Multi-tematická statistická kniha

Publikace začíná kapitolou s obecnými údaji pro první makroskopický přehled hlavních charakteristik EU a jejího postavení v souvislosti s hlavními ekonomikami po celém světě.

V kapitole energetické ukazatele jsou dodávky, konečná spotřeba obnovitelných zdrojů, energetická závislost, energetické účinnosti a ceny energií. Některé zajímavé údaje z této části ukazují zejména, že:

  • celková spotřeba energie v EU v roce 2014 klesla pod úroveň ranné spotřeby 1990
  • ceny elektřiny v domácnostech v EU vzrostly od roku 2008 zhruba o třetinu, zatímco ceny plynu pro domácnosti se zvýšily zhruba o čtvrtinu
  • ropa a ropné produkty zůstaly v průběhu posledních 25 let zdaleka největšími přispěvatel celkového zásobování energií.

Dopravní ukazatele se týkají infrastruktury, zařízení, nákladní a osobní dopravy, nehod a emisí spojených s dopravou pro různé druhy dopravy. V této části se čtenáři dozvědět například, že:

  • v rámci EU jsou registrovány 4 miliony silničních tahače a návěsů, což odpovídá polovině délce dálnic v EU (80 000 km)
  • v roce 2014 bylo zmanipulkováno v přístavech EU 80 milionů kontejnerů (TEU), což odpovídá asi 60% vzdálenosti na Měsíc

A konečně, kapitola životní prostředí obsahuje ukazatele týkající se změny klimatu a emisí skleníkových plynů, výroby a nakládání s odpady, vodní zdroje, získávání a využití, čištění odpadních vod, lesnictví a biologická rozmanitost, chemikálie, účty materiálových toků a ekonomické ukazatele výdajů na ochranu životního prostředí, zboží v oblasti životního prostředí a sektoru služeb a ekologické daně. Věděli jste například, že:

  • téměř po celé období 2000-2013, ekonomika životního prostředí rostla v EU rychleji než celá ekonomik, generující v roce 2013 výstup v hodnotě 700 miliard € a zajištění 4.200.000 přepočtených počtů pracovních míst
  • hospodářský růst dematerializovaný produktivitou zdrojů EU (tj. HDP generované z jednoho kilogramu surovin) dosáhl v posledním desetiletí zvýšení o 30%
  • 475 kg komunálního odpadu bylo generováno na obyvatele v roce 2014, z nichž 44% bylo recyklováno nebo kompostováno

 

Antimonopolní politika: Komise vyšetřuje praktiky Českých drah

Evropská komise zahájila šetření, aby posoudila, zda České dráhy, a.s. (ČD) účtovaly ceny, které byly nižší než náklady. Cílem bylo vytlačit konkurenci v oblasti služeb osobní železniční dopravy, což je v rozporu s antimonopolními pravidly EU.

Margrethe Vestagerová, evropská komisařka pro hospodářskou soutěž, k tomu uvedla:

„Hospodářská soutěž tlačí ceny dolů a zvyšuje kvalitu služeb. To v železniční osobní dopravě potřebujeme, zejména když skutečně usilujeme o snižování emisí uhlíku. Musíme podrobně prozkoumat obchodní praktiky společnosti České dráhy, abychom se ujistili, že nevytlačují konkurenty v neprospěch cestujících.“

ČD jsou v České republice hlavním provozovatelem železniční dopravy a do roku 2011 byly jedinou železniční společností nabízející služby na trati Praha – Ostrava. Poté, co konkurenční společnosti zabývající se osobní železniční dopravou RegioJet a LEO Express v roce 2011, resp. 2012 vstoupily na trh na trase Praha – Ostrava, společnost ČD značně snížila ceny účtované cestujícím na této trase.

Komise samozřejmě vítá intenzivní cenovou konkurenci ve prospěch cestujících. Nicméně Komise má obavy, že ČD by mohly účtovat ceny, které jsou tak nízké, že by nemohly pokrýt náklady služby.

Takové praktiky mohou bránit konkurentům, aby zůstali na trhu, což je v neprospěch cestujících.

V návaznosti na stížnost Komise v dubnu 2016 provedla kontroly v prostorách ČD. Zahájení řízení nepředjímá výsledek šetření, což znamená, že se Komise bude touto záležitostí zabývat prioritně.

Souvislosti antimonopolních šetření

Článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie zakazuje zneužívání dominantního postavení na trhu, které může nepříznivě ovlivnit obchod mezi členskými státy EU. Takové zneužívání může zahrnovat nepřiměřené nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné nerovné obchodní podmínky.

Provádění těchto ustanovení je vymezeno antimonopolním nařízením EU (nařízení Rady č. 1/2003), které může být rovněž uplatňováno Komisí a vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž členských států EU.

Komise informovala ČD a orgány pro hospodářskou soutěž členských států o zahájení řízení v této věci. Zahájením řízení ze strany Komise ztrácejí orgány pro hospodářskou soutěž členských států příslušnost používat pro dotčená jednání pravidla hospodářské soutěže EU.

Pro šetření ve věci protisoutěžního jednání nejsou stanoveny žádné právní lhůty. Délka antimonopolního šetření záleží na mnoha faktorech, včetně složitosti případu, míry, do jaké podnik s Komisí spolupracuje, a na výkonu práv na obhajobu.