[quote]Komise mění systém obchodování s emisemi EU (ETS), takže je vhodný i pro boj proti emisím CO2 z letectví, oznámila 3.2. 2017 dohodu s ICAO. Dohoda představuje závěrečnou fázi jednání s Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), aby se stabilizovaly emise z mezinárodní letecké dopravy.[/quote]

Evropská unie je předním zastáncem řešení rychle rostoucích emisí z letecké dopravy. Na shromáždění ICAO 2016, Evropská unie a její členské státy hrály zásadní roli při zajišťování dohody na míru globální tržní ekonomice ke stabilizaci emisí z mezinárodní letecké dopravy. Systém bude vyžadovat po leteckých společnostech monitorovat a vykazovat své roční emise COna mezinárodních linkách a kompenzovat ty, které přesahují limity pro rok 2020.

V návaznosti na tuto dohodu na celosvětové úrovni, je zapotřebí revize systému obchodování s emisemi EU s cílem udržet podíl leteckého odvětví na evropských cílech ochrany klimatu a pro hladké provedení opatření ICAO spočívající na globálním trhu. Komise navrhuje pokračovat v současném zeměpisném rozsahu systému obchodování s emisemi EU pro letectví, který zahrnuje lety mezi letišti v Evropském hospodářském prostoru. Tím se zajistí rovné podmínky a rovné zacházení se všemi leteckými společnostmi s lety v Evropě.

Komisař pro oblast klimatu a energetiky Miguel Arias Cañete řekl:

„S tímto návrhem jsme se ujistili, že odvětví letectví přispívá také k našim cílům v oblasti klimatu. Nyní vyzýváme země na celém světě k účasti na celosvětovém systému od začátku a k pomoci nám dokončit a implementovat kritéria šetrná k životnímu prostředí a poskytnout tak skutečné snížení emisí v oblasti letecké dopravy.“

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová řekla:

„V návaznosti na dohodu o tomto mezníku s ICAO se Evropská unie nyní zaměřuje na získání globálního systému do provozu. Jsme vážně odhodláni k dosažení neutrálního růstu uhlíku v letectví a budeme poskytovat technickou a finanční pomoc, aby se to stalo. Letectví je globální obchod a žádná země nemůže zůstat pozadu!“

Návrh na revizi emisního systému EU pro obchodování bude projednán v Evropském parlamentu a Radě, od které se očekává dokončení procesu spolurozhodování do konce roku.

Souvislosti

Budoucí konkurenceschopnost evropského odvětví letecké dopravy a jeho environmentální udržitelnost jdou ruku v ruce. Jedním z cílů strategie letectví pro Evropu, které Komise přijala v prosinci 2015, je proto zachovat a posílit vysoké standardy ochrany životního prostředí.

V letech 2013 a 2016, komerční letecké společnosti zahrnuté do systému obchodování s emisemi EU přispěly k snižování emisí CO2 více než 65 miliony tun. K tamuto snížení došlo buď v rámci sektoru nebo v jiných odvětvích hospodářství. Úrovně shody jsou vyšší než 99,5 % pokrytých emisí.

Prováděcí pravidla globálně tržně orientovaných opatření budou připraveny v roce 2017 a schváleny ICAO v průběhu roku 2018. Komise se podílí na tomto procesu a bude poskytovat technickou pomoc tam, kde je potřeba. I když program začíná až od roku 2021, měly by být shromažďovány údaje o emisích od roku 2019.

Jakmile se vice ujasní realizace opatření spočívajících na globálním trhu, Komise má v úmyslu předložit další posouzení systému obchodování s emisemi EU a podle potřeby I nezbytné návrhy, aby se system stal funkční. To bude také brát v úvahu závazek EU snížit emise skleníkových plynů celé domácí ekonomiky alespoň o 40 % do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990.

Odvětví letectví v EU celkově přispívá k zaměstnanosti v rozsahu kolem 5 milionů pracovních míst a přispívá každý rok 110 miliardami € k HDP EU. Jeho budoucí konkurenceschopnost jde ruku v ruce s větší udržitelností životního prostředí. Snížení dopadů na životní prostředí v oblasti letectví je proto prioritní oblastí strategie letectví pro Evropu, přijaté v prosinci 2015. Je rovněž součástí evropské strategie pro mobilitu s nízkými emisemi, která byla přijata v červenci 2016. Jak nastínil předseda Komise Juncker ve svém poselství o stavu Unie, realizace bude prioritou v roce 2017.

For More Information

Questions and Answers: Reducing emissions from aviation

Fact sheet: 39th Assembly of the International Civil Aviation Organisation