[quote]Podle zprávy Eurostat byla v roce 2015 míra zaměstnanosti obyvatelstva ve věku 20 až 64 let v Evropské unii 70,1%, což je ve srovnání s 2014 (69,2%) výše, i když stále mírně  pod jejím vrcholem 2008 (70,3%).[/quote]

Obdobný vývoj lze pozorovat u mužů: jejich míra zaměstnanosti byla 75,9% v roce 2015, což představuje nárůst ve srovnání s 2014 (75,0%), ale stále pod úrovní 2008 (77,8%). Pokud jde o ženy, jejich míra zaměstnanosti neustále rostla od roku 2010 do roku 2015 na 64,3%, nad předchozími vrcholy 63,5% v roce 2014 a 62,8% v roce 2008. Cíl strategie 2020 je dosažení celkové míry zaměstnanosti u lidí ve věku 20 až 64 nejméně 75% do roku 2020. Tento cíl byl promítnut do národních cílů tak, aby odrážel situaci a možnosti každého členského státu s cílem přispět ke společnému cíli.

Míra zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let v EU neustále v posledních letech roste z 38,4% v roce 2002 na 53,3% v roce 2015; vyšší účast starších pracovníků je rovněž jedním z cílů strategie Evropa 2020 týkajících se zaměstnanosti.

zmt1

Ve srovnání s rokem 2014  míra zaměstnanosti osob ve věku 20-64 vzrostla v roce 2015 téměř ve všech členských státech, nejsilněji v Maďarsku, Estonsku, Španělsku, Bulharsku, Lotyšsku, Irsku a na Slovensku. Míra zaměstnanosti nad 75% byla zaznamenána ve Švédsku (80,5%), Německu (78,0%), Spojeném Království  76,9%), v Dánsku a Estonsku (po 76,5%) a Nizozemsku (76,4%). Mezi těmito členskými státy, Německo, Estonsko a Švédsko již splnily nebo překročily své  národní cíle 2020 pro tento ukazatel v roce 2015, stejně jako Litva. Kromě toho Česká republika, Irsko a Lotyšsko jsou o 0,5 % méně ze svých cílů. Nejnižší míra zaměstnanosti byla v Řecku (54,9%), Chorvatsku a Itálii po 60,5%) a Španělsko (62,0%).

zmt2

zmt3
Míry zaměstnanosti v členských státech EU ve věkové skupině 20 až 64 let  2015, %

Míra zaměstnanosti mužů a žen se v mnoha členských státech v roce 2015 i nadále značně liší. Rozdíl mezi mírou zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 byl nejnižší ve Finsku (71,8% žen, 73,9% mužů, -2.1 %), Litvě (-2,4 %), Lotyšsku (-4,0 %) a Švédsku (-4,2 %). Největší rozdíl byl na Maltě (53,6% žen, 81,4% mužů, -27,8 %). Velké rozdíly byly zaznamenány také v Itálii (-20,0 %), v Řecku (-18,0 18, v Rumunsku (-17,5 %) a v České republice (-16,6 %). Na úrovni EU byl rozdíl mezi mírou zaměstnanosti žen ve věku 20 až 64 (64,3%) a mužů ve věku od 20 do 64 (75,9%) -11,6 % v roce 2015, ve srovnání s -17.3 % v roce 2002.

Rozdíly v míře zaměstnanosti žen a mužů ve věku 20-64 let, 2015
(v %)

zmt4

Zaměstnanost žen je tradiční slabinou statistiky práce ČR

zmt5

Kontinuální zvyšování míry zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let v EU

Od roku 2002 míra zaměstnanosti lidí ve věku 55-64 let v EU neustále roste; v roce 2015 dosáhne 53,3% ve srovnání s 38,4% v roce 2002. Růst byl silnější u žen (ze 29,1% v roce 2002 na 46,9% v roce 2015), než u mužů (48,2% v roce 2002 oproti 60,1% v roce 2015). V důsledku toho se propast mezi mírou zaměstnanosti žen a mužů ve věku 55-64 let v EU snížila z 19,1 % 2002 na 13,2% v roce 2015.

zmt6

 Míra zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let v EU, %

 V EU je od roku 2002 s výjimkou krize plynulé zvyšování míry zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let. V roce 2015 dosáhne 53,3% ve srovnání s 38,4% v roce 2002. Růst byl silnější u žen (z 29,1% v roce 2002 na 46,9% v roce 2015), než u mužů (48,2% v roce 2002 proti 60,1% v roce 2015). V důsledku toho se mezera mezi mírou zaměstnanosti žen a mužů ve věkových skupinách 55-64 let snížila z 19,1 % 2002 na

13,2% 2015.  V roce 2015 byla nejméně polovina populace ve věku 55 až 64 let v zaměstnání ve dvanácti členských státech EU. Nejvyšší míra zaměstnanosti této věkové skupiny byla ve Švédsku (74,5%), Německu (66,2%), Dánsku (64,7%), Estonsku (64,5%), Spojeném království (62,2%) a v Nizozemsku (61,7% ).

Nejnižší míra zaměstnanosti byla v Řecku (34,3%), Slovinsku (36,6%), Lucembursku (38,4%) a Chorvatsku (39,0%). Ve srovnání s rokem 2014 míra zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let vzrostla v roce 2015 téměř ve všech členských státech EU.

zmt7

zmt8

Metody a definice

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) je velké výběrové šetření v domácnostech. Údaje LFS se vztahují k počtu obyvatel, a proto se výsledky vztahují k osobám s bydlištěm v dané zemi bez ohledu na zemi, kde osoby pracují. Tento rozdíl může být významný v zemích s velkými přeshraničními toky práce.

Roční výsledky uvedené v této tiskové zprávě jsou vypočteny jako průměr čtvrtletních výsledků.

Míra zaměstnanosti představuje zaměstnané osoby jako procento populace stejné věkové skupině. Stav zaměstnanosti se měří podle definice Mezinárodní organizace práce. Je třeba poznamenat, že pracovní situace osob závisí na dostupnosti pracovních míst, jakož i rozhodnutí/ochotě k práci populace.

Nezaměstnanost v regionech EU v roce 2015. Míra nezaměstnanosti v regionech EU se pohybovala v rozmezí od 2,5% do 34,0% a ve většině regionů EU klesla

 Podle EUROSTAT byl ve více než 60%  regionů NUTS 2 v Evropské unii  zaznamenán pokles v jejich regionální míře nezaměstnanosti v roce 2015 ve srovnání s 2014 ve výši nejméně 0,5 %. Nicméně, se regionální míra nezaměstnanosti i nadále značně liší mezi regiony EU, s nejnižšími mírami v německých regionech Freiburg a Niederbayern (po 2,5%), Oberbayern a Oberpfalz (po 2,7%), následuje Praha  (2,8%). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla registrována v Melille (34,0%) a Andalusii (31,5%) ve Španělsku, Dytiki (30,7%) v Řecku, Canarias a Extremadura (po 29,1%) ve Španělsku.

zmt9

Mezi 274 regiony EU, za které jsou data k dispozici, v 60 byla v roce 2015míra nezaměstnanosti 4,7% nebo menší, polovina průměru EU měla 9,4%. Byly mezi nimi dvacet čtyři regiony v Německu dvacet jedna ve Spojeném království, pět v Rakousku, tři v České republice, po dvou v Belgii, Maďarsku a Rumunsku a jeden v Itálii. Naproti tomu v 29 regionech  byla míra nejméně 18,8% dvakrát vyšší než v EU: jedenáct regionů v Řecku, deset ve Španělsku a čtyři každý ve Francii (všechny zámořské departmenty) a Itálie.

Regionální nezaměstnanost v členských státech 2015

Výška sloupce  v každém státě  ukazuje rozpětí mezi nejnižší a nejvyšší nezaměstnaností

zmt10
Regiony nejvyšší a nejnižší mírou nezaměstnanosti v %

zmt11

V současné době byla přibližně ve 30% regionů většina nezaměstnaných bez práce po dobu nejméně jednoho roku
Dlouhodobá nezaměstnanost: podíl je definována % nezaměstnaných po dobu 12 měsíců nebo déle, činil v průměru v EU v roce 201548,3%. Regiony EU s nejnižším podílem dlouhodobě nezaměstnaných, bylaBucuresti – Ilfov (13,9%) v Rumunsku a Hampshire a Isle of Wight ve Spojeném království (15,0%), po nich 6 regionů ve Švédsku. Naopak více než tři čtvrtiny nezaměstnaných byl bez práce po dobu nejméně jednoho roku ve čtyřech řeckých regionech: Peloponnisos (77,1%), Attika (76,7%), Sterea Ellada (76,4%) a Dytiki Ellada ( 76,3%).

Regiony s nejvyššími a nejnižšími podíly dlouhodobé nezaměstnanosti akcií v roce 2015, %

zmt12

Ve zprávě Eurostat jsou v nejrůznějším členění data za 274 územních jednotek NUTS2 a regionech nečlenských států Evropy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno