[quote]Evropská komise zveřejnila 2. černa pokyny, jejichž cílem je podpořit spotřebitele, podniky a veřejné orgány, aby se s důvěrou zapojily do ekonomiky spolupráce. Tyto nové podnikatelské  modely, pokud budou podporovány a rozvíjeny zodpovědným způsobem, mohou významně přispět k růstu a tvorbě pracovních míst v Evropské unii.[/quote]

Ekonomika spolupráce je rychle se rozvíjející podnikatelský trend zahrnující pestrou škálu činností napříč ekonomikou, od sdílení domů a cest auty po domácí prace. Někdy se nazývá také „sdílenou ekonomikou“, „ekonomikou peer-to-peer“ nebo „ekonomikou poptávky, její kontury nejsou přesné. Ve své práci používá Komise obecnou definici, s odkazem na všechny podnikatelské  modely, a to především na základě transakce účastníky, kde jsou aktivity usnadněné platformami pro spolupráci, které vytvářejí otevřený trh pro dočasné použití produktů nebo služeb. Takové transakce často nezahrnují změnu vlastnictví, a mohou být prováděny se ziskem, nebo mohou být neziskové zisku.

Ekonomika spolu sdílení (spolupráce) je dosud malá, ale rychle roste, v některých odvětvích získává významné podíly na trhu. Hrubé tržby poskytovatelů v EU z platforem pro spolupráci se odhadují v roce 2015 na 28 miliard €. Výnosy v EU v pěti klíčových sektorech (krátkodobé přenechání, osobní doprava, služby pro domácnost, odborné a technické služby, sdílené finance) se ve srovnání s předchozím rokem téměř zdvojnásobily a jsou nastaveny pokračovat v rozšiřování robustně a je v nich vysoký potenciál pro nové podniky podchytit tyto rychle rostoucí trhy. Zájem spotřebitelů je opravdu silný, což potvrzuje nedávné veřejné konzultace a průzkum Eurobarometru zveřejněného také 2. června.

Ekonomika sdílení překotně roste. Jelikož vychází z dílny orgánů EU, vnitrostátní a místní orgány na ni reagují směsicí různých regulačních opatření. Roztříštěný přístup k novým obchodním modelům má za následek nejistotu pro tradiční hospodářské subjekty, poskytovatele nových služeb i spotřebitele a může brzdit inovace, růst a vytváření pracovních míst. Komise  v souladu s tím, co bylo oznámeno ve strategii pro jednotný trh, vydala pokyny pro členské státy, jejichž cílem je zajistit vyvážený rozvoj ekonomiky sdílení.

Vydání pokynů uvedl místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen: „Konkurenceschopné evropské hospodářství vyžaduje inovace v oblasti výrobků i služeb. Další trumf Evropy by mohl vzejít z ekonomiky sdílení. Naší úlohou je podporovat regulační prostředí, které umožní rozvoj nových obchodních modelů a současně zajistí ochranu spotřebitelů a spravedlivé zdanění a podmínky zaměstnávání.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Ekonomika sdílení je příležitostí pro spotřebitele, podnikatele a podniky – této šance je však třeba umět náležitě využít. Umožníme-li, aby byl náš jednotný trh roztříštěn a převládly národní či dokonce místní zájmy, bude to pro Evropu jako celek ke škodě. V současnosti poskytujeme právní vodítka pro veřejné orgány a účastníky trhu, aby mohlo být dosaženo vyváženého a udržitelného rozvoje těchto nových obchodních modelů. Vyzýváme členské státy, aby přezkoumaly své právní předpisy s ohledem na tato vodítka, a jsme připraveni je v tomto procesu podpořit.“

Sdělení „Evropská agenda pro ekonomiku sdílení“ obsahuje pokyny týkající se toho, jak by se stávající právní předpisy EU měly uplatňovat v tomto dynamickém a rychle se rozvíjejícím prostředí a objasňují hlavní otázky, s nimiž se vypořádávají hospodářské subjekty a orgány veřejné moci. Např.:

  • Jaký druh požadavků na přístup na trh lze stanovit

Poskytovatelé služeb by měli být povinni získat obchodní povolení nebo licenci, pouze pokud je to naprosto nezbytné pro splnění příslušných cílů veřejného zájmu. Absolutní zákazy činnosti by měly být pouze krajním opatřením. Na platformy by se neměla vztahovat povolení nebo licence, pokud vystupují pouze jako zprostředkovatelé mezi spotřebiteli a subjekty, které danou službu poskytují (např. dopravní nebo ubytovací služby). Členské státy by rovněž měly rozlišovat mezi jednotlivými občany poskytujícími služby příležitostně a profesionálními poskytovateli služeb, například tím, že stanoví prahové hodnoty založené na úrovni činnosti.

  • Kdo je odpovědný v případě vzniku problému

Platformy pro spolupráci mohou být zproštěny odpovědnosti za informace, jež uchovávají jménem subjektů, které služby poskytují. Neměly by však být zproštěny odpovědnosti za jakékoli služby, které samy nabízejí, například platební služby. Komise tyto platformy vyzývá, aby i nadále z vlastní iniciativy potíraly protiprávní obsah šířený on- line a pracovaly na zvýšení důvěry.

  • Jak právní předpisy EU na ochranu spotřebitele chrání uživatele

Členské státy by měly zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami, zároveň by však neměly ukládat nepřiměřené povinnosti soukromým osobám, které poskytují služby pouze příležitostně.

  • Kdy existuje pracovněprávní vztah

Pracovní právo spadá převážně do pravomoci členských států, doplňují ho však minimální sociální normy a judikatura EU. Členské státy mohou při rozhodování o tom, zda lze danou osobu považovat za zaměstnance platformy, zohlednit kritéria, jako je vztah podřízenosti vůči platformě, povaha práce a odměňování.

  • Jaká daňová pravidla se uplatňují

Poskytovatelé služeb v rámci ekonomiky sdílení a platforem jsou, stejně jako ostatní hospodářské subjekty, povinni platit daně. Příslušné daně zahrnují daně z příjmu fyzických a právnických osob a daně z přidané hodnoty. Členské státy se vyzývají,aby dále zjednodušovaly a vyjasňovaly uplatňování daňových pravidel v oblasti ekonomiky sdílení. Platformy ekonomiky sdílení by měly plně spolupracovat s vnitrostátními orgány za účelem zaznamenávání hospodářské činnosti a usnadnění výběru daní.

Sdělení vybízí členské státy EU, aby přezkoumaly a případně revidovaly stávající právní předpisy v souladu s těmito pokyny. Komise bude sledovat rychle se měnící právní prostředí, jakož i hospodářský a podnikatelský rozvoj. Bude sledovat vývoj cen a kvality služeb a identifikuje možné překážky a problémy, vyplývající z odlišných vnitrostátních právních předpisů nebo regulačních nedostatků.

Doporučení v rámci následujících  6 částech podrobněji uvádí doporučené postupy k sjednocení unijních pravidel při jejich zjednodušení

  1. Evropský program pro kolaborativní ekonomiku
  2. Přístup na trh

III. Odpovědnost

  1. Ochrana spotřebitelů
  2. Zaměstnání
  3. Zdanění

VII Další kroky

V “Dalších krocích” Komise vysvětluje, že sdělení stanoví návod, jak by měly být stávající právní předpisy EU aplikovány v kolaborativní ekonomice. Nejedná se o právně závazný akt, ale povede Komisi v její úloze strážkyně smluv, včetně případných postoupení kauz Soudnímu dvoru Evropské unie. Sdělením nejsou jakkoliv omezeny iniciativy, které může Komise přijmout v této oblasti v budoucnosti a výsady Soudního dvora, pokud jde o výklad právních předpisů EU. Komise rovněž vydává politická doporučení pro členské státy EU, a vyzývá je, aby přezkoumaly a případně snížily omezení, včetně licenčních požadavků a dodržování některých v této oblasti problematických předpisů převzatých z klasického podnikání. Komise bude podporovat země EU a zúčastněné strany  prováděním právního poradenství a politických doporučení, a zapojení se do pravidelného dialogu s nimi,  s Evropským parlamentem a Radou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno