Zdroj: pixabay.com

Komise zveřejnila svoji představu 19.7. Skutečné pracoviště s rovnými příležitostmi= nejméně 40% žen.
[quote]Ženy tvoří 55% našich zaměstnanců a pouze 34% našich manažerů. To znamená, že jsou nedostatečně zastoupeny na úrovni vedení. Současně výzkum ukazuje, že organizace, které mají genderově vyvážené řízení, jsou produktivní, inovační a dosahují lepších výsledků. Chceme-li ukázat, že jsme opravdu odhodláni vyvážit pohlaví, musíme ženám dát příležitost plně plnit svou úlohu v řízení Komise.[/quote] 

Pokud jde o genderovou rozmanitost, cílem nejméně 40 % žen v managementu není dostat muže z managementu. V souladu s našimi vnitřními pravidly proběhne každé jmenování vždy na základě zásluh.
Opatření, která jsme učinili od počátku mandátu, nám pomohla dosáhnout určitého pokroku směrem k cíli mít alespoň 40 % žen v řízení. Nicméně, jak zdůrazňuje předseda Juncker ve svém dopise komisaři Oettingerovi, je to „ještě zdaleka nedostatečné“. Proto se snažíme zdvojnásobit naše úsilí přijetím vylepšených cílů pro každé oddělení Komise. Vylepšené cíle se vztahují k počtu nově jmenovaných žen jako vedoucích oddělení. Takový přístup umožňuje identifikovat již provedené a dosud vynaložené úsilí na každém oddělení do 1. listopadu 2019.

Věříme, že naši vrcholoví manažeři uspějí v dosažení cílů oddělení, která nasměřují. Pokud naše pravidelné kontroly ukáží, že určité oddělení ztratilo pozici, může být oddělení vyzváno, aby přilákalo vhodné ženské žadatele předtím, než přistoupí na setkání.

Dne 1. května 2017 tvoří ženy 33 % všech vedoucích pracovníků a 35 % všech vedoucích oddělení v Komisi. To je v porovnání s 27 % a 32 % na počátku mandátu určitý pokrok.

Učinili jsme následující opatření:
– Usilovali jsme se o identifikaci, rozvoj a podporu ženských talentů.
– Zorganizovali jsme cílené školení, stejně jako koučovací a mentorské programy.
– Zvýšili jsme povědomí uvnitř Komise o tom, jak je důležité mít genderově vyvážené řízení.

Komise bude i nadále monitorovat pokrok, pokud jde o cíl alespoň 40 % žen ve vedení.

Další kroky 

I. Lepší pracovní prostředí pro všechny: strategie Komise týkající se rozmanitosti a začleňování
Organizace, které zahrnují různorodou pracovní sílu a jsou vstřícné všem, mají tendenci dosahovat lepších výsledků, více inovovat a jsou schopni přijímat těžké rozhodnutí. Rozmanitost v Komisi je dána; – jako mezinárodní organizace je domovem mnoha národů, jazyků a kultur. Přesto koncepce inkluzivity není tak přímočará. Začlenění je na prostředí, které umožňuje rozvíjet naše rozdíly a být přijato a oceňováno. Je to firemní kultura. Dnešní strategie pro různorodost a začleňování se zaměřuje na to, aby se Komise stala skutečně inkluzívní organizací, kde by všichni mohli být otevřeni v tom, jakým způsobem jsou omezeni a být za to respektováni.

Cílem strategie je dosáhnout:
– Pro ženy, nejméně 40% zastoupení žen v řízení Komise.
– Pro zaměstnance se zdravotním postižením plné provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD).
– Pro komunitu zdravotně postižených (LGBTI) zajistit prostředí, v němž by se cítila dobře, kdyby tam byla orientována.
– Pro starší zaměstnance, aby se cítili oceňovaní za své zkušenosti.

Strategie rozmanitosti a začleňování obsahuje poprvé zvláštní Chartu o rozmanitosti a začlenění. Jejím cílem je zvýšit povědomí a pomoci při dosahování cílů politiky.

Strategie obsahuje průřezová, ale i specifická opatření k řešení obav každé z těchto skupin, včetně:
– pro ženy zvláštní programy řízení a podpora stávajících a nových ženských sítí
– Pro zdravotně postižené zaměstnance zapojení do plánování přístupu a mobilních zařízení v budovách Komise.
– pro LGBTI, činnosti zaměřené na informovanost a školení pro manažery a zaměstnance, zejména s cílem řešit jakoukoli nevědomou zaujatost.
– U starších zaměstnanců sledujte, zda se při žádosti o nová pracovní místa potýkají s nějakou diskriminací.
         

Strategie pro různorodost a začleňování byla vypracována na základě diskusí se zúčastněnými skupinami, složenými ze zástupců jak z Komise, tak mimo Komisi. Již na podzim bude Komise pracovat na akčním plánu, kterým se budou vyvíjet a dále rozvíjet opatření stanovená ve sdělení. 

Jediným způsobem, jak zjistit, zda se lidé na svém pracovišti cítí dobře je požádat je o sdělení, jak se cítí. Plánujeme zahrnout otázky týkající se této záležitosti v našich pravidelných průzkumech zaměstnanců.
Strategie zahájí proces podávání zpráv, sledování a další doladění navrhovaných opatření. První zpráva o rozmanitosti a začlenění bude zveřejněna na jaře roku 2018.