Zdroj: Archiv

[quote]Evropský parlament 15.února 2017 schválil Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) tím uzavřel proces ratifikace této dohody na úrovni EU.[/quote]

Předseda Komise Jean-Claude uvítal výsledek hlasování ve Štrasburku:

„Dnešní hlasování Evropského parlamentu je důležitým milníkem v demokratickém procesu ratifikace dohody s Kanadou a umožňuje rovněž její prozatímní vstup v platnost. Občané a společnosti v EU tedy začnou co nejdříve sklízet plody, které tato dohoda nabízí. Dohoda byla předmětem důkladného parlamentního přezkumu, který odráží zvýšený zájem občanů o obchodní politiku. Intenzivní jednání o dohodě CETA během tohoto procesu svědčí o demokratičnosti evropského rozhodování.

Dohoda představuje příležitost ke společnému ovlivňování podoby globalizace i určování pravidel celosvětového obchodu. Nejlepším příkladem je práce, kterou již provádíme s našimi kanadskými přáteli, abychom stanovili mnohostranná pravidla pro řešení investičních otázek.

Vyzývám nyní všechny členské státy, aby uspořádaly komplexní a důkladnou diskusi na vnitrostátní úrovni s příslušnými zúčastněnými stranami v rámci procesu vnitrostátní ratifikace této dohody“.

Komisařka EU pro obchod Cecilia mimo jiné uvedla k tomu dodala:

„Přijetí představuje začátek nové éry ve vztazích mezi EU a Kanadou; budováním mostů, a nikoli zdí můžeme společně čelit problémům, které tíží naše společnosti. V těchto nejistých dobách s rostoucím protekcionismem po celém světě zdůrazňuje CETA naše odhodlání zachovat udržitelný obchod.

Jakmile tuto dohodu ratifikuje kanadský parlament, dalším krokem bude uvést ji prozatímně v platnost a já doufám, že to bude možné provést rychle a účinně. Občané a podniky na obou stranách Atlantiku by měli začít využívat těchto výhod velmi brzy.“

Dne 30. října 2016 podepsaly EU a Kanada obchodní dohodu a Evropský parlament dnes vyslovil svůj souhlas. Tento krok otevírá cestu k tomu, aby CETA vstoupila prozatímně v platnost, jakmile bude ratifikována i kanadskou stranou. CETA bude plně provedena, jakmile dohodu schválí parlamenty všech členských států v souladu se svými příslušnými vnitrostátními ústavními požadavky.

Dohody o volném obchodu podporují evropský růst a tvorbu pracovních míst. Jako příklad lze uvést obchodní dohodu mezi EU a Jižní Koreou, od jejíhož uzavření v roce 2011 vzrostl objem vývozu z Unie do Jižní Korey o 55 %. Vývoz některých zemědělských produktů vzrostl o 70 % a prodej automobilů z EU se v Jižní Koreji během posledních pěti let ztrojnásobil. Dohoda s Koreou byla v průběhu ratifikačního procesu rovněž prozatímně uplatňována. Díky vývozu v objemu 1 miliardy eur se v EU vytvoří v průměru 15 000 dalších pracovních míst. V Evropě na vývozu závisí 31 milionů pracovních míst.

CETA vytvoří nové příležitosti pro společnosti EU, podpoří obchod a posílí hospodářské vazby. usnadní obchod s Kanadou, odstraní cla, značně zlepší přístup k veřejným zakázkám, otevře nové sektory kanadského trhu služeb, nabídne předvídatelné podmínky investorům a zaručí ochranu  evropských zemědělsko-potravinářských produktů vysoké kvality se zeměpisným označením.

Podniky v některých odvětvích, zejména malé a střední podniky, budou moci těžit z přínosů, které vyplynou z odstranění dvojího testování. A stane se novou globální normou  obchodní dohody, zejména pokud jde o kapitoly týkající se udržitelnosti. Prostřednictvím CETA se totiž EU a Kanada zavázaly zajistit vzájemnou doplňkovost hospodářského růstu, sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí.

Odstranění cel přinese 500 milionů eur ročně

CETA odstraní téměř 99 % všech cel, a to ve většině případů již od chvíle, kdy vstoupí v platnost. Od prvního dne uplatňování dohody zruší Kanada cla ve výši 400 milionů eur na zboží pocházející z EU. Na konci přechodného období odstranění cel se tato částka vyšplhá na více než 500 milionů eur ročně.

Větší výběr pro 500 milionů evropských spotřebitelů při zachování evropských standardů

Otevření trhů může potenciálně přispět k udržení nízkých cen a nabídnout zákazníkům větší výběr výrobků. Volný obchod však neznamená, že dojde ke zmírnění či modifikaci norem EU, které chrání zdraví a bezpečnost občanů, jejich sociální a spotřebitelská práva nebo životní prostředí.

Tyto normy zůstanou beze změn a veškerý dovoz z Kanady bude muset bez výjimky splňovat všechna pravidla a předpisy EU. CETA tedy nezmění způsob, jakým EU upravuje bezpečnost potravin, což platí také pro geneticky modifikované produkty nebo zákaz hormonálně ošetřeného hovězího masa.

Otevření kanadského trhu služeb a podpora investic

CETA je zdaleka nejrozsáhlejší dohodou, kterou EU v oblasti služeb a investic doposud uzavřela. Evropské podniky získají nové výhody, pokud jde o schvalování jejich investičních projektů v Kanadě. Budou mít také více příležitostí k poskytování služeb, například specializovaných námořních služeb, jako je bagrování pod vodou, překládka prázdných kontejnerů a přeprava určitých nákladů uvnitř Kanady.

V jiných odvětvích, jako jsou služby v oblasti životního prostředí, telekomunikace a finanční služby, je zajištěn přístup na trh, a to jak na úrovni federální, tak poprvé rovněž v provinciích. V dohodě CETA – stejně jako ve všech ostatních obchodních dohodách – chrání EU plně veřejné služby.

Vzájemné uznávání odborných kvalifikací

Dohoda poskytuje rámec pro uznávání kvalifikací v regulovaných profesích, jako jsou architekti, účetní nebo inženýři. Na základě tohoto rámce se pak příslušné profesní organizace v EU a Kanadě společně dohodnou na technických detailech vzájemného uznávání příslušných kvalifikací. Odpovědné orgány v Kanadě a v EU pak jejich společnou dohodu schválí a zajistí, aby nabyla právní účinnosti.

Méně omezení v souvislosti s dočasným stěhováním za prací

CETA ulehčí zaměstnancům podniků a ostatním odborníkům práci na opačné straně Atlantiku a společnostem usnadní dočasné přesuny zaměstnanců mezi EU a Kanadou. Tím se zjednoduší podnikání evropských firem v Kanadě. Pro další odborníky bude rovněž jednodušší poskytovat v této zemi právní, účetní, architektonické a jiné podobné služby.

Zvýšení konkurenceschopnosti evropských podniků na kanadském trhu

CETA přispěje k lepší konkurenceschopnosti evropských podniků na kanadském trhu tím, že jim usnadní poskytování záručního servisu. Díky tomu budou moci firmy z EU snáze vyvážet vybavení,

strojní zařízení a software, protože budou moci vysílat mechaniky a další odborníky za účelem poskytování záručních a souvisejících služeb a podpory.

Zajištění bezprecedentního přístupu firem z EU k veřejným zakázkám

Kanada otevírá své veřejné zakázky společnostem z EU ve větším rozsahu než svým ostatním obchodním partnerům. Společnosti z EU se budou jako první firmy nepocházející z Kanady moci ucházet o dodávání zboží a poskytování služeb nejenom na federální úrovni, ale i v kanadských provinciích a obcích.

Kanadský trh s veřejnými zakázkami v provinciích má přitom odhadem dvojnásobný objem než trh federální. Kanada se rovněž zavázala ke zvýšení transparentnosti tím, že bude oznámení o všech svých veřejných zakázkách umisťovat na jediné internetové stránce. Přístup k informacím je jednou z největších překážek, které musí menší evropské podniky překonávat, pokud se chtějí uplatnit na mezinárodních trzích, a právě toto opatření pro ně proto bude velkým přínosem.

Příklady podniků, které budou mít prospěch z tohoto bezprecedentního přístupu k veřejným zakázkám, jako např. jedna německá společnost provádějící recyklaci, jsou k dispozici zde.

Náklady podniků se sníží, ale standardy nikoli

EU a Kanada se dohodly na tom, že budou akceptovat osvědčení o shodě vydaná druhou stranou v oblastech, jako jsou elektrické spotřebiče, hračky, elektronická a rádiová zařízení, strojní zařízení nebo měřicí přístroje. To znamená, že za určitých okolností mohou orgány posuzování shody v EU zkoušet výrobky z EU určené na vývoz do Kanady podle kanadských pravidel a naopak. Předejde se tak situacím, kdy obě strany provádějí stejné zkoušky, a mohou se značně snížit náklady pro společnosti i spotřebitele. Přínos to bude především pro menší podniky, které může odradit nutnost hradit stejné zkoušky dvakrát.

Reformovaný systém ochrany investic

CETA zaručuje ochranu investic, upravuje však právo vlád provádět regulaci ve veřejném zájmu, a to i v případech, kdy má tato regulace dopad na zahraniční investice. Tradiční řešení sporů mezi investory a státem, které je zakotveno v řadě dohod vyjednaných vládami států EU (známé jako urovnávání sporů mezi investorem a státem), bylo nahrazeno novým a zdokonaleným systémem soudů pro investice.

Nový mechanismus bude veřejný, nebude založen na ad hoc tribunálech. Jeho součástí budou profesionální a nezávislí soudci jmenovaní EU a Kanadou, kteří budou dodržovat nejvyšší etické normy vycházející z přísného kodexu chování. Postupy v rámci systému budou transparentní, k čemuž přispějí také otevřená slyšení a průběžné zveřejňování předložených spisových dokumentů.

Ustanovení týkající se investic redukují počet případů, v nichž může investor napadnout stát, a zaručují ochranu pouze společnostem skutečně vykonávajícím hospodářskou činnost, nikoli fiktivním společnostem nebo společnostem skrývajícím se za falešnou identitou. Veřejný orgán nesmí být v žádném případě nucen ke změně legislativy či k platbě odškodného s represivní funkcí.

Reformovaný systém soudů pro investice představuje v kontextu obchodních dohod nový prvek a v řadě členských států doposud nebyla dokončena veřejná diskuze na toto téma. Proto se členské státy (za podpory Komise) rozhodly, že soudy pro investice součástí prozatímního uplatňování CETA nebudou, což znamená, že soudy pro investice budou aktivovány teprve poté, co členské státy dokončí své vnitrostátní ratifikační postupy. Jak je upraveno v dohodě, Komise bude s Kanadou v mezidobí spolupracovat na upřesnění některých parametrů tohoto nového systému, jako je výběr soudců, přístup malých a středních podniků k systému a odvolací mechanismus.

Nové příležitosti pro zemědělce a producenty potravin, avšak bez dopadu na ochranu takzvaných evropských zeměpisných označení

CETA vytvoří nové příležitosti pro zemědělce a producenty potravin, přičemž současně ochrání specifika EU. Otevřenost EU vůči určitým produktům je omezená a kalibrovaná a je vyvážená tím, že se Kanada otevírá důležitým evropským vývozním zájmům, například v oblasti sýrů, vína a lihovin, ovoce a zeleniny, zpracovaných výrobků a výrobků se zeměpisným označením. Veškerý dovoz z Kanady musí splňovat všechna pravidla a předpisy EU. Do Evropy bude možné například dovážet pouze maso neošetřené hormony.

CETA rovněž představuje významný pokrok pro řadu středních a menších podniků, které podnikají ve venkovských komunitách a obchodují se zemědělskými produkty. Nyní budou moci těžit z toho, že Kanada souhlasila s ochranou 143 typických produktů z konkrétních zeměpisných oblastí EU. Mezi tyto produkty, které budou v rámci dohody CETA chráněny, patří nejčastěji vyvážené potraviny a nápoje z EU, mimo jiné sýr Roquefort, balzamikový ocet z Modeny nebo holandský sýr Gouda. Od nynějška budou tyto evropské produkty chráněny před napodobeninami obdobným způsobem jako v rámci právních předpisů EU a zabrání se tomu, aby byly jejich názvy v Kanadě považovány za obecné.

Ochrana evropských inovátorů a umělců

CETA vytvoří vyrovnanější podmínky mezi Kanadou a EU v oblasti práv duševního vlastnictví. Posílí se například ochrana autorských práv sladěním kanadských a evropských pravidel týkajících se ochrany technologických prostředků a správy digitálních práv. Zlepší se ochrana poskytovaná farmaceutickým výrobkům z EU v kanadském režimu práv duševního vlastnictví.

Dojde rovněž k výraznějšímu prosazování těchto práv díky možnosti předběžných opatření a soudních zákazů namířených proti zprostředkovatelům, kteří se dopouštějí jejich porušení. Kanada rovněž souhlasila s tím, že zintenzivní svá opatření na hranicích proti zboží s padělanou ochrannou známkou, zboží porušujícímu autorská práva a zboží s padělaným zeměpisným označením.

Ochrana pracovních práv a životního prostředí

V dohodě CETA potvrzují EU a Kanada svůj závazek podporovat udržitelný rozvoj. Obě strany se dohodly, že rozšíření obchodu a investic by mělo přispívat k ochraně životního prostředí a pracovních práv a nemělo by probíhat na jejich úkor. EU a Kanada jsou odhodlány zajistit, aby dohoda CETA vedla ke vzájemně přínosné provázanosti mezi hospodářským růstem, sociálním rozvojem a ochranou životního prostředí. CETA integruje závazky EU a Kanady ohledně mezinárodních pravidel pro práva pracovníků a ochranu životního prostředí. Pokud jde o účast na provádění závazků v těchto oblastech, připisuje CETA významnou roli také občanské společnosti v Unii a Kanadě. CETA rovněž stanoví postup pro řešení sporů zahrnující konzultace mezi veřejnými orgány a zřízení panelu odborníků.

CETA obsahuje ambiciózní a zevrubnou kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, včetně pracovních podmínek a životního prostředí. Tato ustanovení jsou závazná: zakládají povinnosti, které mají stejnou právní hodnotu jako jakékoli jiné povinnosti této dohody. Tyto povinnosti jsou rovněž vykonatelné, neboť podléhají zvláštnímu mechanismu pro řešení sporů s jasným, závazným a časově ohraničeným postupem pro řešení jakéhokoli problému, na který se vztahují. Tímto způsobem se do tohoto přístupu začleňují zapojení vlád, externí hodnocení nezávislou skupinou odborníků, zapojení občanské společnosti a odborné znalosti Mezinárodní organizace práce. Výsledky jsou veřejné a lze je použít k vyvíjení tlaku na stranu, která porušila ustanovení, aby přijala příslušná opatření.

Tento mechanismus zohledňuje povahu povinností a je koncipován tak, aby řešil základní příčiny problémů, dokud tyto problémy nebudou odstraněny. Občanská společnost, včetně odborů, je zapojena ve všech fázích tohoto procesu urovnání sporů. Mechanismus odráží stávající postoj EU k této otázce.

Společný nástroj k výkladu

Současně s dohodou CETA podepsaly EU a Kanada, což je dokument, který bude právně závazný a který jasně a jednoznačně vymezuje, na čem se Kanada a EU v řadě článků CETA dohodly (např. pokud jde o nový systém soudů pro investice, právo regulovat, veřejné služby nebo ochranu pracovníků a životního prostředí).

Souvislosti a další kroky

Dne 30. října 2016 EU a Kanada podepsaly obchodní dohodu a následně Evropský parlament vyjádřil svůj souhlas. Tím se otevírají dveře pro to, aby mohla CETA prozatímně vstoupit v platnost, jakmile Kanada dokončí svůj proces ratifikace. Prozatímní provádění dohody CETA má, stejně jako obdobné případy dohod EU v minulosti, umožnit smysluplné uplatňování její podstaty. CETA bude plně ratifikována, jakmile dohodu schválí všechny parlamenty v členských státech v souladu se svými příslušnými vnitrostátními ústavními požadavky.

Rada v říjnu 2016 přijala své rozhodnutí podepsat dohodu CETA a současně přijala další rozhodnutí, v němž stanoví, která ustanovení jsou vyloučena z prozatímního uplatňování. Týkají se zejména těchto oblastí:

  • Ochrana investic
  • Přístup na investiční trh, pokud jde o portfoliové investice
  • Systém soudů pro

Pokud jde o obchod a udržitelný rozvoj, práci a životní prostředí, rozhodnutí Rady obsahuje pasáž, která umožňuje prozatímní provádění uvedených kapitol, přičemž se zohlední rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno