[quote]Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská komise přijaly společné sdělení nazvané „Prvky pro novou strategii EU vůči Číně“, které se zabývá vztahy Evropské unie s Čínou v příštích pěti letech.[/quote]

Vysoká představitelka, místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogheriniová při té příležitosti prohlásila: „ Evropská unie a Čína již spolupracují v celé řadě oblastí: společně řešíme globální a politické otázky dneška, jako je Írán, Sýrie, Afghánistán, migrace a změna klimatu. Evropská unie a Čína se však mohou a musí spojit ještě více. Těsnější, lepší a přesněji vymezené vztahy mezi EU a Čínou založené na sdílené odpovědnosti by byly pro naše občany, průmysl i organizace přínosem. Díky společnému sdělení, které jsme dnes přijali, se jistě podaří zjevný potenciál našich vztahů plně realizovat.“

Společné sdělení popisuje významné příležitosti ve vztahu EU s Čínou, zejména pokud jde o úsilí o vytváření pracovních míst a růstu v Evropě a také důsledné podpory pro větší otevřenost čínského trhu evropským podnikům, čímž přispívá k první prioritě Junckerovy Komise.

Mezi tyto příležitosti se řadí uzavření ambiciózní a komplexní dohody o investicích, čínský příspěvek do Evropského fondu pro strategické investice, společné výzkumné a inovační činnosti a rovněž propojení eurasijského kontinentu prostřednictvím fyzické a digitální sítě umožňující obchodní, investiční i mezilidské kontakty.

Jestliže bude mezi oběma stranami uzavřena ambiciózní investiční dohoda a realizují se reformy, které přinesou rovné podmínky pro domácí a zahraniční podniky, lze si v delším horizontu klást i vyšší cíle, jako je prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu. V tomto ohledu musí Čína ve daném časovém rámci významně a prokazatelně snížit nadměrné průmyslové kapacity, zejména v ocelářském odvětví, aby se zabránilo negativním důsledkům nekalé soutěže. Zásadní význam má další posílení účinnosti nástrojů EU na ochranu obchodu, zejména prostřednictvím urychleného přijetí návrhu na modernizaci nástrojů na ochranu obchodu, který Komise předložila v dubnu 2013. EU bude prostřednictvím četných dialogů s Čínou i nadále podporovat čínský program hospodářských a sociálních reforem, aby tato země mohla využít veškeré výhody plynoucí z tržní reformy, která by mimo jiné měla odstranit státem vyvolaná narušení hospodářské soutěže a reformovat státní podniky.

Společné sdělení dále zdůrazňuje příležitosti pro užší spolupráci a partnerství mezi EU a Čínou v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Evropská unie a Čína by měly navázat na pozitivní zkušenosti z jednání o íránském jaderném programu a těsněji spolupracovat při řešení mezinárodních konfliktů a priorit zahraniční politiky, a to na dvoustranné úrovni i v mnohostranných fórech, například v rámci systému OSN a skupiny G20. Otázky globální povahy, jako je migrace, mezinárodní rozvojová pomoc, životní prostředí a boj proti změně klimatu, lze vyřešit pouze s vyvinutím celosvětového úsilí, a proto je spolupráce ve vztazích EU s Čínou nezbytná.

EU bude s Čínou jednat zásadově, prakticky a pragmaticky a zůstane věrná svým zájmům a hodnotám, zejména dodržování mezinárodních pravidel a norem a respektování lidských práv. EU by měla i nadále působit soudržně a účinně jako jeden celek, aby jménem evropských občanů dosahovala ambiciózních cílů.

Společné sdělení bude nyní předloženo Radě a Evropskému parlamentu.

Hlavním problémem pro EU je nadměrná kapacita průmysl v Číně v řadě odvětví, zejména výrobě oceli. Jejich kapacita je pro Čínu doma moc velká, je pro ni velkou výzvou, také ale vytváří nekalou konkurenci pro evropské společnosti, pokud má za následek záplavu trhu EU  dumpingovým čínským zbožím. Čína potřebuje řešit tento problém důsledně a zavést ambiciózní, měřitelné a časově vázané plány na snížení kapacity. Další posílení účinnosti nástroje na ochranu obchodu EU, jmenovitě prostřednictvím rychlého přijetí modernizačního návrhu Komise k nástroji na ochranu obchodu v dubnu 2013, je klíčové. Čína by se měla rovněž zapojit do mezinárodního dialogu a výměny informací o vývoji kapacity, vládní politiky a podpůrných opatření v odvětvích přebytečných kapacit, počínaje oceli. Zejména je velmi důležité čínské konstruktivní zapojení do globální fóra pro provádění prací na globálních otázkách restrukturalizace ocelářského průmyslu. EU bude jednat s Čínou na politické úrovni na podporu Čínou dodržovaných mezinárodních norem a standardů a povzbuzovat Čínu, aby dodržela své závazky v rámci WTO, pokud jde o oznámení o dotacích.

Čína je názoru, že je oprávněna získat  udělit takzvaný „status tržního hospodářství“ v prosinci 2016; kdy se EU chystá podniknout nezbytné kroky, aby odpovídajícím způsobem změnila své právní předpisy?

Evropská komise pečlivě zkoumá všechny relevantní aspekty dané problematiky. Naším cílem je mít všechny analytické práce dokončeny  před koncem července. To je také termín,  kdy kolegium komisařů hodlá prozkoumat tento soubor. Posouzení dopadů je v závěrečné fázi a musí být dokončeno dříve, než Komise může uzavřít svou analýzu. Změna legislativy bude vyžadovat rozhodnutí zákonodárců, Rady a Evropskému parlamentu, a to na základě návrhu ze strany Komise

Souvislosti:

Poslední sdělení Evropské komise týkající se Číny bylo přijato před deseti lety, v roce 2006. V EU i v Číně od té doby došlo ke značným změnám. Význam Číny ve všech světových regionech

z ekonomického i politického hlediska stoupá. Tato nová realita si žádá změněný přístup EU, který uznává potřebu se s tímto novým vývojem vypořádat. Nová strategie EU si proto klade za cíl ve vztazích s Čínou během příštích pěti let prosazovat zájmy Unie a zdůrazňovat její hodnoty.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno