[quote]Dne 15. listopadu si připomínáme 10. Evropský antibiotický den a opět upozorňujeme na problém antimikrobiální rezistence – jednu z největších globálních hrozeb pro zdraví. V souvislosti s tímto problémem umírá v EU 25 000 lidí ročně a vynakládá se 1,5 miliardy eur na zdravotní péči a ztráty produktivity, a proto je více než kdykoli předtím nutné soustředit se na komunikaci o této problematice. Zlepšovat informovanost však nestačí. Potřebujeme dosáhnout toho, aby se odstranily rozdíly a aby se všechny členské státy dostaly na úroveň toho nejlepšího z nich.[/quote]

Jelikož se zvyšuje rezistence dokonce i vůči antibiotikům „poslední instance“, jako je kolistin, čeká nás hrozivá budoucnost; „ po antibioticích“ mohli bychom přestat být schopni provádět jakékoli větší chirurgické zákroky a transplantace orgánů nebo úspěšně implantovat náhrady jako nové kyčelní klouby nebo srdeční chlopně. Do roku 2050 by antimikrobiální rezistence mohla zabíjet jednoho člověka každé tři sekundy a stát se častější příčinou úmrtí než rakovina.

Právě proto, aby se zabránilo tomuto nepředstavitelnému vývoji, jsme dne 29. června představili nový akční plán pro boj proti antimikrobiální rezistenci „Jedno zdraví“, který vychází z výsledků téměř dvou desetiletí činnosti EU v oblasti zdraví lidí i zvířat a zohledňuje i poznatky získané z předchozích činností EU. Zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti používání antimikrobiálních látek u lidí i zvířat současně

a zabývat se vlivem antimikrobiální rezistence na životní prostředí. V plánu se uvádí, že EU by měla hrát vedoucí úlohu v boji proti antimikrobiální rezistenci a poskytnout opatřením členských států přidanou hodnotu.

Cílem nového akčního plánu je zachovat naši schopnost účinně léčit infekce u lidí i zvířat. Hlavní cíle jsou: učinit z EU region opírající se o osvědčené postupy, podporovat výzkum a inovace a utvářet k tomu globální agendu.

Hlavní cíle nového akčního plánu proti antimikrobiální rezistenci:

Učinit z EU v praxi nejlepší region

Podpořit výzkum, vývoj a inovace

Vytváření z rezistence globální agendu

 

U některých z těchto opatření jsme již zaznamenali pokrok. Například v červnu tohoto roku přijala

Komise pokyny EU ohledně uvážlivého používání antimikrobiálních látek, pokud jde o lidské zdraví.

V září byla zahájena společná evropská akce týkající se antimikrobiální rezistence a infekcí spojených se zdravotní péčí (EUJAMRAI) zahrnující 28 zemí a minulý měsíc přijaly ECDC, EFSA a EMA vědecké stanovisko uvádějící ukazatele zaměřené na oblast zdraví lidí i zvířat, aby EU a členské státy mohly měřit dosažený pokrok.

Pokud jde o výzkum, budou pokračovat investice v rámci programu Horizont 2020, pomocí nějž byly doposud financovány projekty s celkovým rozpočtem ve výši 350 milionů eur. Dalších 200 milionů EUR bylo přiděleno na příští tři roky na projekty týkající se antimikrobiální rezistence. Kromě toho bude EU vycházet ze svých úspěšných rozsáhlých mezinárodních iniciativ, jako je Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních a Iniciativa pro společné plánování v oblasti antimikrobiální rezistence, a dále rozvíjet silnější a vzájemně propojené globální prostředí pro výzkum tohoto fenoménu.

Očekává se, že v průběhu tohoto roku vyzve iniciativa pro inovativní léčiva (IMI) k výzkumu za účelem zhodnocení významu diagnostických metod a překážek bránících jejich zavádění. Tím se propojí odborné znalosti akademických pracovníků, malých a středních podniků a farmaceutického odvětví.

Bude rozšířen rovněž program IMI s názvem „New Drugs for Bad Bugs“ („Nové léky na zlé bacily“), který již v oblasti antimikrobiální rezistence masivně investoval.

Evropské malé a střední podniky jsou hybnou silou inovací v této oblasti. Dvěma podnikům bude poskytnuta podpora pro vývoj nových antimikrobiálních látek a alternativ, a sice díky prostředkům z nového finančního nástroje InnovFin – infekční onemocnění (InnovFin ID).

Kromě toho jsme vytvořili síť pro přístup „Jedno zdraví“, jejímž smyslem je poskytnout odborníkům z členských států v oblasti zdraví lidí i zvířat fórum pro výměnu osvědčených postupů.

Tento ambiciózní akční plán EU se tedy nyní realizuje, ale čeká nás ještě mnohem víc práce s tím, abychom ve všech zemích EU docílili stejných vysokých standardů a tyto standardy rozšířili na mezinárodní úrovni. Nejhrozivější odhady předpovídají, že pokud stávající míra rezistence vzroste o 40 %, do roku 2050 by mohla v Evropě způsobovat až 390 000 úmrtí ročně, a tento problém proto nemůže být palčivější. Pouze díky vzájemné spolupráci na evropské i mezinárodní úrovni můžeme antimikrobiální rezistenci kontrolovat a zvrátit její rozvoj. Dnes u příležitosti Evropského antibiotického dne znovu potvrzujeme svůj závazek usilovat právě o tento cíl.

Další informace Politika EU týkající se antimikrobiální rezistence Výzkum, Zvyšování povědomí