[quote]Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos a komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová 23. května v rámci konference European Business Summit hostí druhé kolo evropského dialogu o dovednostech a migraci.[/quote]

Oba členové Komise spolu oficiálně zahájili iniciativu „Zaměstnavatelé společně pro integraci“. Tohoto zahájení se zúčastnili ředitelé a další vysocí představitelé několika společností, které se zavázaly podporovat integraci migrantů, jako jsou IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, B-post, Scandic hotels, ADECCO a Microsoft, jakož i zástupci sociálních a hospodářských partnerů. Tato iniciativa usiluje o propagaci úsilí zaměstnavatelů v celé EU o podporu začlenění uprchlíků a dalších migrantů na trhu práce i mimo něj.

Dimitris Avramopoulos, komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství, k tomu řekl:

„Fungující integrace představuje nejen sociální, ale také ekonomickou nutnost. Pouze za podmínky úspěšného začlenění všech migrantů v EU se může situace v oblasti migrace změnit v příležitost jak pro migranty, tak pro evropskou společnost a ekonomiku. Úloha a zapojení zaměstnavatelů jsou zde zásadní. Jsem potěšen, že v tomto směru již po celé Evropě existuje řada snah a vybízím zaměstnavatele, aby šli ve větším počtu příkladem a připojili se k iniciativě „Zaměstnavatelé společně pro integraci“, kterou jsme zahájili.“

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová pak prohlásila:

„Toto fórum ukazuje, že jsme se zavázali spojit své síly se zaměstnavateli. Naším hlavním úkolem nyní je řešit výzvy a využívat příležitosti, které začlenění uprchlíků a žadatelů o azyl na trhu práce přináší. Mohou a měli by z toho těžit všichni zúčastnění.“

Peter Wågström, generální ředitel společnosti NCC, uvedl:

„V současnosti realizuje NCC řadu slibných projektů na podporu integrace a rozmanitosti. Důvodem je především to, že potřebujeme více lidí s odpovídajícími dovednostmi, a domníváme se, že rozmanitost může zlepšit výsledky podnikání. Zároveň se chceme aktivně zapojit do budování inkluzivnější společnosti.“

Koen Van Gerven, generální ředitel společnosti Bpost, prohlásil:

„Bpost je v Belgii velkým zaměstnavatelem a chce dát možnost zaměstnání všem, včetně uprchlíků, dlouhodobě nezaměstnaných a pracovníků s nízkou kvalifikací. V zájmu tohoto cíle sociálního začlenění jsme společně s několika partnery vyvinuli pragmatickou a sociálně odpovědnou politiku zaměstnanosti.“

Jo Deblaere, vrchní ředitel a výkonný ředitel Accenture pro Evropu, uvedl:

„Ke zlepšení postavení uprchlíků je zaměstnání zcela zásadní, a přesto i lidé s odbornou praxí a vyšším vzděláním obtížně dosahují soběstačnosti. Cílem Accenture je pomoci uprchlíkům vrátit se k pracovní aktivitě na takových pozicích, jež odpovídají jejich schopnostem. S hrdostí podporujeme iniciativu Komise, jež těmto lidem umožní obnovit své živobytí a svou nezávislost.“

Birgit Klesperová, vrchní viceprezidentka pro odpovědnost podniků skupiny Deutsche Telekom AG, řekla:

„Začlenění na trhu práce je prvním předpokladem úspěšné integrace do společnosti.Pro naplnění této celoevropské potřeby je zásadní přístup zahrnující více zúčastněných stran. Pokud budeme všichni – politici, tvůrci politik, občanská společnost a podniky – jednat ve vzájemné shodě, stane se tento velký problém významnou příležitostí.“

Souvislosti

Evropský dialog o dovednostech a migraci byl zahájen v roce 2016 s cílem podpořit výměny mezi Komisí a hospodářskými a sociálními partnery, zejména zaměstnavateli, v záležitostech migrace pracovních sil. Druhé kolo dialogu, které se koná dne 23. května 2017, se zaměřuje na začlenění uprchlíků a dalších legálně pobývajících migrantů na trhu práce.

Z výzkumů vyplývá, že státní příslušníci třetích zemí čelí v přístupu na trh práce nadále překážkám.

V roce 2016 byla míra zaměstnanosti státních příslušníků třetích zemí o 15,2 procentního bodu nižší než u vlastních státních příslušníků členských států EU, přičemž obzvláště nízká byla u žen. Migranti ze třetích zemí jsou často podzaměstnaní, i když mají vysokoškolské vzdělání.[1]

Pokud by se potenciál státních příslušníků třetích zemí v EU neuvolnil, docházelo by k obrovskému plýtvání zdroji jak těchto osob, tak obecněji naší ekonomiky a společnosti. Podaří-li se migranty dobře integrovat, mohou pomoci zvýšit celkovou výkonnost trhu práce i dlouhodobou fiskální udržitelnost.[2]

Komise proto dne 7. června 2016 přijala akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí, aby podpořila integrační snahy členských států. Integrace může být efektivní pouze tehdy, pokud svou úlohu plní všichni příslušní aktéři: orgány EU, vnitrostátní a místní orgány, organizace občanské společnosti. Pro začlenění na trhu práce mají zásadní význam hospodářští a sociální partneři, zejména zaměstnavatelé. Právě oni společně s odbory a obchodními komorami přijali řadu iniciativ na vnitrostátní úrovni. Komise chce prostřednictvím druhého kola evropského dialogu o dovednostech a migraci umožnit jednotlivým zaměstnavatelům a dalším hospodářským a sociálním partnerům, aby se o své stávající a budoucí iniciativy v této oblasti podělili s ostatními.

Pomocí iniciativy „Zaměstnavatelé společně pro integraci“ chce Komise propagovat účast jednotlivých zaměstnavatelů na podpoře integrace a vybízet další k zapojení. Zaměstnavatelé, kteří o to mají zájem, se k iniciativě mohou ode dneška připojit na internetových stránkách Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci Evropské komise.

V návaznosti na novou agendu dovedností pro Evropu Komise rovněž usiluje o zvýšení transparentnosti, pokud jde o kvalifikace státních příslušníků třetích zemí, o rozšiřování dovedností osob s nízkou kvalifikací v Evropě a o snazší uznávání kvalifikací. Nástroj na podporu uznávání dovedností migrantů ze třetích zemí bude brzy spuštěn.

Hlavním finančním nástrojem na podporu začleňování na trhu práce – včetně migrantů – je Evropský sociální fond (ESF). Finanční prostředky na přípravná opatření za účelem přístupu na trh práce může poskytnout i Azylový, migrační a integrační fond (AMIF). V druhé polovině roku 2017 bude zveřejněna výzva k podávání návrhů v rámci AMIF na podporu iniciativ zaměstnavatelů a sociálních partnerů týkajících se začlenění uprchlíků a dalších migrantů na trhu práce.

Další informace

  • Internetové stránky o evropském dialogu o dovednostech a migraci
  • Přihlaste se k iniciativě „Zaměstnavatelé společně pro integraci“
  • Akční plán Komise pro integraci státních příslušníků třetích zemí
  • Evropský internetový portál věnovaný integraci.
  • Archiv slibných postupů začlenění na trhu práce a sociálního začlenění uprchlíků a žadatelů o azyl v členských státech EU

[1] Eurostat, průzkum týkající se pracovní síly v EU

[2] Hospodářský pohled na uprchlickou krizi, Institutional Paper, GŘ ECFIN, červenec 2016, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf