[quote]V posledních týdnech a zejména po atentátech v Paříži se občas objevily poznámky k práci orgánů EU. Ne vždy ale vycházely z věcných znalostí. Reakcí Komise je přehled jejích opatření. Měl by přispět k další diskusi se znalostmi přesahujícími úroveň komentátorů[/quote]

Komise přijala evropský program pro bezpečnost 28. dubna 2015; stanoví hlavní akce, které chce jako účinnou reakcí EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Evropské unii v období  2015-2020. Program má tři priority: boj proti terorismu a předcházení radikalizaci, narušování organizovaného zločinu a boj proti počítačové kriminalitě. Plní závazek z  politických návodů předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera a nahrazuje předchozí strategii z 2010 (strategie vnitřní bezpečnosti 2010-2014). Nedávné incidenty ukazují, jak důležité jsou priority stanovené v agendě a ilustrují, že je třeba posílit akce a urychlit provádění konkrétních opatření.

Agenda předpokládá činnost v řadě různých oborů k doplnění akce orgánů členských států, které mají za oblast bezpečnosti přímou odpovědnost. Úlohou Komise je řešit přeshraniční aspekty boje proti terorismu a organizovanému zločinu a usnadnit spolupráci mezi členskými státy.

Provedené kroky:

  • Právní a technické zhodnocení databáze Schengenského informačního systému;
  • Společné rizikové ukazatele týkající se zahraničních teroristických bojovníků;
  • Zřízení jednotky EU Internet Referral v Europolu;
  • Internet Fórum EU, které má být zahájeno 3. prosince 2015;
  • Zřízení sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN) jako Centra excelence, v provozu od 1. října 2015;
  • Vytvoření platformy sdružující finanční zpravodajské jednotky z členských států;
  • Vývoj praktických nástrojů a poradenského materiálu, jako jsou příručky na pomoc odborníkům z praxe, prvním respondentům a odborníkům v trestních řízeních.

Členské státy zůstávají primárně odpovědné za zajištění vnitřní bezpečnosti. Nicméně hrozby evropským občanům jsou stále rozmanitější a mají stále více přeshraniční charakter. Členské státy  již nemohou plně uspět na vlastní pěst.

Boj proti organizovanému zločinu a terorismu je společnou evropskou odpovědnosti. Agenda pro bezpečnost identifikovala tři pilíře činnosti EU, které mohou přinést jasnou přidanou hodnotu: (1) zajistit lepší výměnu informací mezi vnitrostátními donucovacími orgány a agenturami EU, (2) zvýšit operativní spolupráci, (3) podpořit akce školením a spolufinancováním.

Evropský program pro bezpečnost pomůže policii a dalším donucovacím službám v různých členských státech účinněji sdílet data a lépe spolupracovat proti přeshraniční trestné činnosti. Členské státy se mohou spoléhat na podporu ze strany agentur EU.

Evropský program pro bezpečnost je hlavním stavebním kamenem obnovené strategie vnitřní bezpečnosti, který byl přijat Radou 16. června 2015. Důležité podle Komise je, jak potvrdila  Rada, že rozvoj a zajištění vnitřní bezpečnosti EU je sdílená agenda Rady, Evropské komise a Evropského parlamentu.

Soudržné akce na úrovni EU se zapojením všech tří institucí mohou přispět k posílení bezpečnostního rámce EU, což umožní EU a členským státům čelit dnešním hrozbám a výzvám v oblasti vnitřní bezpečnosti.

Trestné činnosti a teroristické aktivity nejsou omezeny na EU, ani na sousední regiony. Vnitřní bezpečnost EU a globální bezpečnost jsou na sobě vzájemně závislé a propojené. Bezpečnost Unie je vysoce závislá na spolupráci s mezinárodními partnery a sousedními zeměmi.

Správa a výměna informací

Základním stavebním blokem obnovené vnitřní strategie je Evropský program bezpečnosti. Schengenský informační systém (SIS) je používán donucovacími orgány záznamy o hledaných nebo pohřešovaných osobách a věcí. Komise nadále podpoří členské státy, aby plně využívaly SIS spolu s databází Interpolu o odcizených a ztracených cestovních dokladech (SLTD) na vnějších hranicích. V současné době existuje více než 66 400 záznamů skrytých nebo zvláštních kontrol, proti  červnu 2013 o 300% vyšší.

  1. února 2015 Komise provedla právní a technická zlepšení SIS v zajištění komunikaci v reálném čase s příslušnou službou v jiných členských státech. Komise rovněž distribuuje vysvětlující dokument členským státům z počátku října 2015 na pomoc pohraniční stráži zadržet neplatné doklady.

V souvislosti s revizí SIS v roce 2016 k prosazení zákazu vstupu a navracení se bude Komise rovněž zabývat možnou potřebou posílit vymáhácí právo SIS. Mezitím Komise nabádá členské státy, aby plně využily možností vstoupit do záznamů v SIS, týkajích se všech opatření směřujících k vyhoštění, odepření vstupu nebo navrácení z území některého členského státu.

Komise spolu s aktuálním lucemburským předsednictvím posoudí pokrok dosažený od neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád 12. února 2015 února a zvláštního zasedání Evropské rady bezpečnosti 23. dubna. Stanoví oblasti, kde členské státy musí vyvinout větší úsilí, předloží doporučení před prosincovou Radou pro spravedlnost a vnitřní věci.

  1. června 2015 Komise revidovala Schengenské příručky pro příslušníky pohraniční stráže v souladu s výkladem Komise o takzvaných „nesystematických kontrolách“. V souvislosti s revizí SIS ohlášenou na 2016 k posílení návratů a zákazu vstupů se Komise podívá i na možné potřeby zvyšování donucovacího práva SIS.

Všechny osoby při vstupu a výstupu na území EU musí kontrole prokázat svou totožnost k ověřování jejich cestovních dokladů. Kontrola by měla být provedena na základě příslušných databází a používat nezbytné technické prostředky pro ověření, zda je cestovní doklad ztracen, odcizen, neoprávněně použit nebo prohlášen za neplatný.

Na vnějších hranicích musí být státní příslušníci třetích zemí předmětem důkladné vstupní kontroly včetně kontroly v SIS. Kontrola se týká osoby i cestovního dokladu. U výjezdu není kontrola SIS u státních příslušníků třetích zemí povinná, i když by orgány hraniční kontroly  měly ověřit, zda  osoba nepředstavuje ohrožení veřejné bezpečnosti.

Osoby s právem na volný pohyb (občané EU a rodinní příslušníci občanů třetích zemí) podléhají na vnějších hranicích minimální kontrole. Neměli by podléhat systematické kontrole v SIS, pokud není nebezpečí rizika. Členské státy určí, zda existuje riziko či nikoliv. Pokud se například země domnívá, že všechny lety z určité třetí země či do určité země EU představují riziko, mohou být provedeny systematické kontroly včetně užití databáze SIS u všech osoby, včetně státních příslušníků EU.

Proto Komise navrhla soubor společných ukazatelů rizik, týkající se zahraničních teroristických bojovníků, na pomoc orgánům hraniční kontroly poskytnutím dalších kritérií pro osoby, které mohou být hrozbou pro veřejnou bezpečnost. Komise několikrát doporučila zintenzívnit kontroly občanů EU podle databází na vnějších hranicích. V současné době počet občanů EU prověřovaných na základě databází zůstává nízký (mezi 1,5 až 1,7%, v závislosti na členském státě a hraničním přechodu). V některých členských státech důkladné kontroly požadované pro státní příslušníky třetích zemí nejsou vždy prováděny, jak je požadováno v Schengenském hraničním kodexu.

Při zpracování žádosti o azyl některé členské státy provádějí bezpečnostní ověření osob, žádajících o mezinárodní ochranu, včetně prověrek v SIS. Proces azylu je v pravomoci členských států, proto jsou členské státy oprávněny provádět bezpečnostní kontroly v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

Využívá se databáze „Eurodac“, založená v roce 2003. Je to databáze otisků prstů k azylu v EU. Když někdo požádá o azyl, nebo je zadržen při překročení vnější hranice a pochází ze třetí země bez ohledu na to, kde jsou v EU, jeho otisky prstů jsou přenášeny do systému Eurodaccentral. Novela nařízení k „Eurodac“ (nařízení EU  603/2013) vstoupilo v platnost 20. července 2015 a představilo aktualizaci systému, zejména k zajištění přenos dat do ústředního systému do 72 hodin, k řešení problémů v oblasti ochrany dat a pomoci v boji proti terorismu a závažné trestné činnosti. V současné době provedlo toto nařízení 27 z 28 členských států; Komise podniká opatření proti Kypru, který je dosud nerealizoval.

Databáze EURODAC a SIS jsou dvě oddělené nepropojené databáze pro různé cíle. Databáze SIS je k bezpečnosti a Eurodac k imigraci. Samozřejmě je možné, že existuje záznam v SIS o osobě, jejíž otisky prstů jsou také uloženy v Eurodac. Přepracované nařízení Eurodac umožňuje mimo jiné donucovacím orgánum využít pro databáze k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických a jiných závažných trestných činů. Má umožnit donucovacím orgánům porovnání údajů o otiscích prstů s údaji uloženými v ústřední databázi systému EURODAC, k zjištění přesné totožnosti, nebo získání další informace týkající se osoby podezřelé ze závažné trestné činnosti či terorismu nebo oběti. Před podáním žádosti o přístup k systému Eurodac musí členské státy nejprve zkontrolovat své databáze  otisku prstů podle vnitrostátních právních předpisů, porovnat datovou množinu otisků prstů s automatizovanými databázemi otisků prstů jiných členských států v rámci rozhodnutí „Prüm“; případně porovnat údaje o otiscích prstů z vízového informačního systému, pokud je porovnání s údaji systému Eurodac v konkrétním případě nezbytné a jsou oprávněné důvody domnívat se, že porovnání přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování jakéhokoli daného trestného činu. Musí být také důvodné podezření, že podezřelý, pachatel nebo oběť teroristického nebo jiného závažného trestného činu spadá do kategorie, na kterou se vztahuje nařízení o Eurodacu.

Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) podporuje zásadní výměnu informací mezi donucovacími orgány EU. K dnešnímu dni využívá ECRIS 26 členských států a zvýšené užívání znamená více než 100.000 zpráv vyměňováných mezi vnitrostátními orgány každý měsíc.

Nicméně to se nevztahuje na státní příslušníky zemí mimo EU. V roce 2016 navrhne Komise úpravu systému EU pro výměnu informací o odsouzení za trestné činy, aby byl efektivnější pro výměnu trestních záznamů o státních příslušnících třetích zemí.

Komise dokončila v květnu v úzké spolupráci s národními odborníky, ESVČ, agenturami EU a Interpol, první soubor společných ukazatelů rizik, pokud jde o zahraniční teroristické bojovníky s cílem odhalit jejich cestování. Společné ukazatele rizik podpoří činnost vnitrostátních pohraničních orgánů při provádění kontrol osob. Aby byly společné ukazatele rizik účinným operačním nástrojem, Komise vyzvala agenturu FRONTEX k podpoře členských států v oblasti vzdělávání a zvyšování povědomí.

Rozhodnutí “Prüm” zavedlo postupy pro rychlou a efektivní výměnu dat ve specifických oblastech. Jádrem jsou pravidla, podle nichž členské státy EU vzájemně umožní vyhledávání v souborech analýzy DNA, systému identifikace otisků prstů a registrace vozidel. Data DNA a otisků prstů se porovnávají na základě přístupu „hit/no-hit“, DNA nebo otisky prstů mohou být nebo nebýt shodné s daty jiných členských států EU. Automatizovaná odpověď sdělí, zda je tento profil v dožádaném členském státě.

O dodatečné osobní údaje je třeba zažádat samostatně.

Rozhodnutí Prüm mělo být plně uplatněno členskými státy do srpna 2011. Členské státy obdržely finanční a technickou podporu ze strany EU k jeho zavedení. Ale řada členských států dosud rozhodnutí nerealizovala, zejména v automatizovaném vyhledávání. Dosud zavedlo 22 členských států výměnu údajů o DNA, 18 členských států o otiscích prstů, 19 k registrační značce vozidla.

Prüm neupravuje podmínky, za kterých členské státy přijmou a uloží otisky prstů nebo DNA podezřelých či odsouzených osob. To je na členských státech. Jakmile jsou data uložena v policejní databázi a za podmínky, že členský stát provedl příslušná ustanovení (tj. je připojen k systému pro tento typ dat), údaje budou k dispozici podle zmíněného „hit/no- hit „přístupu všem připojeným členským státům. VyhledáváníDNA podle Prüm jsou povolena pouze za účelem vyšetřování trestných činů; vyhledávání s profily otisků prstů jsou povolena pro prevenci a vyšetřování trestných činů.

Operativní spolupráce

Komise ji prohlubuje.

Příklad 1: Společné vyšetřovací týmy (SVT) shromažďují policisty z několika členských států na dobu určitou dobu k prošetření konkrétních přeshraničních případů. Evropská komise podpoří pravidelnější využití těchto týmů členskými státy a zajistí zapojení třetích zemí do SVT v případech s mezinárodním rozměrem.

Příklad 2: agentury EU, zejména Europol a Eurojust, hrají klíčovou úlohu při usnadňování přeshraniční spolupráce a vyšetřování. Operace Archimedes, koordinovaná Europolem v září 2014 k řešení řady závažných trestných činů napříč 34 členskými státy a třetími zeměmi, vyústila v zatčení více než 1000 osob v celé Evropě. Evropská komise zlepší koordinaci činnosti agentur EU, aby se ujistila, že jejich potenciál na podporu členských států je plně využít.

Důležitým nástrojem pro chycení zločinců je Evropský zatykač; zefektivňuje náš systém trestního soudnictví, zajistí rychlý návrat četných podezřelých. Nyní trvá v průměru předání hledané osoby která s tím souhlasí zhruba 16 dnů a když nesouhlasí 48 dní. Zejména díky tomuto nástroji jeden z „londýnských atentátníků 2005″, mohl být vydán zpět do Velké Británie z Itálie během několika týdnů.

Díky stejným mechanismům 2014 byly belgické orgány schopny zadržet hlavního podezřelého z útoku na Židovské muzeum v Bruselu, který uprchl do Francie. Terorismus v Evropě se živí extremistickou ideologií. Při sdílení našich znalostí a zkušeností jsme v boji proti radikalizaci silnější.  30. ledna 2014 Síť povědomí radikalizace (RAN) hostila konferenci o zahraničních bojovnících v Sýrii v Haagu. Konference svedla dohromady 120 právnílů z 23 postižených měst v různých členských státech, a 50 zástupců z vnitrostátních orgánů většiny členských států EU s experty RAN, aby diskutovali otázku „zahraničních bojovníků“ a výměnu znalostí a osvědčených postupů. Dnes je zapojeno do RAN vice než 2000 odborníků a praktiků.

Schengenský informační systém je největší donucovací platforma pro výměnu v Evropě, obsahuje více než 62 miliony záznamů o hledaných osobách a věcech, které vedly k více než 128.000 policejním akcím v 28 státech Schengenu v roce 2014.

EU proti financování terorismu

Balíček proti praní peněz byl přijat v květnu 2015 poté, co na místě přispěl k posílení a zlepšení spolupráce mezi finančními zpravodajskými útvary; zlepšil povědomí a schopnost reagovat na případné nedostatky v riziku praní špinavých peněz a financování terorismu; přinesl koordinovanou evropskou politiku k dohodě s nečlenskými zeměmi EU, které nejsou účinné v boji proti praní špinavých peněz/boji proti režimům financování terorismu (AML/CFT); zajistil plnou sledovatelnost převodů prostředků v rámci Evropské unie a do/z EU.

Jako součást nového rámce AML Evropská komise začala pracovat na celkovém posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, které mohou ovlivnit vnitřní trh přes jeho nadnárodní a přeshraniční rozměry. Analýzy poskytne Evropské komise jasnou představu hrozeb a zranitelnosti finančního systému, které mohou vést k rizikům pro financování terorismu včetně metod a zdrojů finančních prostředků pro teroristy. V souladu s 4. AMLD budou výsledky hodnocení rizik k dispozici v červnu 2017 s doporučením opatření členským státům, vhodným k řešení zjištěných rizik. Členské státy budou muset opatření dodržovat, nebo vysvětlit důvody, proč žádají o výjimky. Nadnárodní posuzování rizik a doporučení mají přinést zlepšení porozumění a zmírnění rizik financování terorismu na úrovni EU. Z posuzovaných oblastí se věnuje  zvláštní pozornost využití virtuálních měn, jak bylo požadováno na zasedání Evropské rady 26. ledna 2015.

Vedle toho EU zavede koordinovanou evropskou akci k vysoce rizikovým třetím zemím prostřednictvím zveřejnění seznamu zemí s nedostatky v jejich boji proti praní špinavých peněz a režimům financování terorismu. Jakmile se identifikují finanční toky vstupující do EU z těchto vybraných zemí, musí být pečlivě sledovány na úrovni členských států a subjektů, které mají na starosti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a terorismu (například u finančních institucí), aby se zajistilo, že nepředstavují žádné riziko pro vnitřní trh. Členské státy budou muset uplatnit zlepšené kontroly těchto transakcí, a budou moci rozhodnout o omezení nebo zákazu finančních vztahů s těmito vysoce rizikovými třetími zeměmi.

  1. AMLD již posílil ravomoci a zdroje zpravodajské jednotky Financial (finančních zpravodajských jednotek), a jejich povinnost spolupráce prostřednictvím zabezpečeného kanálu komunikace sítě FIU. Komise bude i nadále podporovat tuto iniciativu, která je klíčovým nástrojem k účinnému narušení sítí, usnadňujících financování teroristické činnosti.

Evropský program pro bezpečnost má  zavést účinná opatření k „sledování peněz“ posílením pravomocí finančních zpravodajských jednotek (FIU), aby lépe sledovaly finanční operace na sítích organizovaného zločinu a posílit pravomoci příslušných vnitrostátních orgánů zmrazit a konfiskovat nezákonně získaný majetek.

Platforma sdružující finanční zpravodajské jednotky z členských států je dokončena. Má odhalit a narušit finanční činnosti teroristické sítě a praní špinavých peněz. Schází se pravidelně s útvary Komise k posílení spolupráce vytvářet společné nástroje a lepší identifikaci podezřelých finančních transakcí. Byly vyvinuty účinné IT nástroje pro přímou výměnu informací mezi FIU. FIU úzce spolupracuje s Europolem.

Uzavřela se smlouvu EU – USA o přístupu k předávání finančních údajů v rámci amerického programu sledování financování terorismu (dále jen „Dohoda TFTP“), které je platí od srpna 2010.  Systém umožňuje identifikaci a sledování teroristů a jejich podpůrných sítí cíleným vyhledáváním finančních údajů určeným poskytovatelem (SWIFT).

Základním principem dohody je vzájemnost; pro členské státy, i případně Europol a Eurojust, jsou základem dvě ustanovení (články 9 a 10) k využití dat z TFTP. Podle pravidel EU ministerstva financí musí zajistit dostupnost vynucování práva, veřejnou bezpečnost, nebo boj proti terorismu orgánům dotyčných členských států, případně Europolu a Eurojustu, informacemi získanými prostřednictvím TFTP. Dohoda vstoupila v platnost v roce 2010, provedlo se více než 7300 vyšetřování TFTP pro EU.

Výrazně roste počet žádostí k fenoménu mobilních bojovníků (Sýrie/Irák/IS). 2014 bylo 35 TFTP (článek 10) k 937 zpravodajským akcím s významem pro 11 členských států EU. TFTP byl použit prostřednictvím Europolu na podporu vyšetřování francouzských orgánů v souvislosti s útoky v Paříži v lednu 2015.

Mnoho bezpečnostních problémů zemí mimo Evropskou unii, a proto spolupráce s třetími zeměmi je základním prvkem evropského programu pro bezpečnost. Evropská unie zřídila iniciativu západního Balkánu pro boj proti terorismu zlepšováním regionální spolupráce a sdílením informací o boji proti terorismu a džihádismu v sousedství Evropy. Pokroky v provádění této iniciativy budou projednány na ministerské konferenci EU-západní Balkán dne 7. prosince 2015.

Vnější aspekty bezpečnosti budou komplexněji rozvinuty v rámci strategického přezkumu, který vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku/místopředsedkyně Komise zahájila, a v rámci probíhajícího přezkumu evropské politiky sousedství.

Vzdělání hraje klíčovou roli při budování otevřené a tolerantní společnosti. Učebny jsou prvním místem, kde podporujeme využít potenciál nejzranitelnějších studentů, a demokratické, nediskriminační a aktivní hodnoty občanství.

Podpisem společné „Pařížské deklarace“ 17. března 2015 se Evropská komise a ministři školství členských států EU dohodli udělat více 1) k zajištění, aby že děti a mladí lidé získali sociální, občanské a mezikulturní kompetence, 2) k posílení kritického myšlení a mediální gramotnosti, zejména při používání internetu a sociálních médií, 3) k podpoře vzdělávání znevýhodněných dětí a mládeže a 4) podpoře mezikulturního dialogu.

EU například financuje projekty, jako je „Poradní středisko Hesse“ v Německu, k opatřením prevence, intervence a deradikalizace řešení náboženského extremismu. EU pomohla Francouzské asociaci obětí terorismu, aby zahájila dialog mezi obětmi terorismu a občanypořádáním konferencí ve školách a místních sdružení. Hlavní cíle jsou zviditelnit oběti pro mládež k podpoře smyslu pro občanství prostřednictvím obětí terorismu a zapojení učitelů a žáků do prevence radikalizace.

Nová Zpráva o vzdělávání a odborné přípravě (ET2020), navržená Komisí v srpnu 2015, vyzývá členské státy, aby byly evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy více sociálně začleňující. Zpráva navrhuje stanovit šest priorit pro příštích pět let, včetně zlepšení dovedností a vyhlídek na získání zaměstnání lidí, vytváření otevřených, inovativních a digitálních učebních prostředí, současně s pěstováním základních hodnot.

Celkově může Komise pomoci členským státům v boji proti radikalizaci mobilizací politik a finančních nástrojů, zejména v rámci programu Erasmus +, k posílení vzájemného učení a vzájemných výměn, sdílení znalostí a šíření osvědčených postupů.

Komise brzy zahájí výzvu k předkládání návrhů na projekty v hodnotě do 8 milionů € zaměřené na šíření inkluzivních a preventivních postupů v oblasti vzdělávání na základní úrovni a podpoře vytváření sítí mezi organizacemi a sdruženími, působícími v této oblasti.,

Komise je stále více znepokojena  využíváním internetu teroristy k radikalizaci, náboru a oslavování zvěrstev. I když je asi nemožné zbavit internet veškerého teroristického materiálu, nutno udělat více pro snížení obrovského objemu materiálu on-line, snadně dostupného pro naše občany. Komise organizuje internetové fórum EU dne 3. prosince s ministry a internetovými společnostmi k tomuto tématu.

Jednotka EU Internet Referral byla vytvořena v Europolu v červenci 2015 na podporu členských států při určování teroristického materiálu na internetu, upozorňovala pak odkazy na internetové společnosti, které Europol hodnotil jako narušitele smluvních podmínek. Jedná se o dobrovolný režim k upozornění společností, že jsou zneužívány teroristickými organizacemi.

Směrnice e-Commerce již předpokládá při identifikaci nelegálního obsahu, že poskytovatelé internetových služeb by měli přijmout účinná opatření k jeho odstranění. V praxi může být odstranění nezákonného obsahu pomalé a komplikované. Proto chce Komise, aby byl proces účinnější podle strategie digitálního jednotného trhu.

Neexistují žádné jednoduché prostředky, které umožní zákonný přístup k zabezpečení komunikace. To není jen otázka techniky: je třeba zavést kontroly a přimeřená vyvážení příslušných opatření. Za základní nástroj v oblasti bezpečnosti a důvěry v otevřených sítích je široce uznáváno šifrování. Může hrát klíčovou roli spolu s dalšími opatřeními k ochraně informací, včetně osobních údajů, tedy snížení dopadu narušení dat a bezpečnostních incidentů. Nicméně použití šifrování by nemělo bránit příslušným organům v ochraně důležitých veřejných zájmů v souladu s postupy, podmínkami a zárukami, stanovenými zákonem.

Evropský program bezpečnosti vyzývá k předcházení radikalizace ve věznicích, a rozvoj efektivního programu uvolnění/ deradikalizace.

Evropská komise pořádala 9. října konferenci ministrů o trestním soudnictví v reakci na radikalizaci vedoucí k terorismu. Bod se dále projedná na příštím zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 3. prosince a budou navazovat konkrétní opatření.

Pokud jde o financování, návrh závěrů se zmiňuje, aby byla výše uvedená opatření provedena v rámci finančního zdroje ve víceletém finančním rámci, otázky mají být začleněny do přezkumu v polovině období tohoto rámce. Kromě částek pro rok 2015 a 2016 budou k dispozici následující částky:

– na výzvu k předkládání návrhů na podporu nadnárodních projektů justiční spolupráce v trestních věcech, včetně nástrojů přímo spojených s bojem proti terorismu, 3,4 milionů €,

– na výzvu k předkládání návrhů na podporu nadnárodních projektů v oblasti soudního vzdělávání zahrnující občanské právo, trestní právo nebo základní lidská práva, včetně nástrojů trestního práva v boji proti terorismu a radikalizaci, 5,7 mil. €,

EU podporuje úsilí členských států v boji proti radikalizaci na místě prostřednictvím činnosti sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN). Je to na místní úrovni – ve školách, věznicích, zdravotní péči, kde může být preventivní práce poskytnuta nejefektivněji. Proto v roce 2011 Komise zřídila síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci na podporu odborníkům z praxe v celé EU, kteří přicházejí do kontaktu se zradikalizovanými jedinci. RAN je síť sítí, spojuje dohromady odborníky k diskusi o nových trendech a výměně a rozvoji osvědčených postupů. V rámci specializovaných pracovních skupin RAN se diskutují a testují různé aspekty radikalizace a různé přístupy k preventivním opatřením. Například pracovní skupina Komunikace a Diskuse se zaměřuje na poskytování on-line a off-line komunikaci k výzvám z násilných akcí. K dispozici je pracovní skupina pro vzdělávání, které podporuje pracovníky ve vzdělávání, jak zjistit varovné signály, chránit žáky a napadat extremistické chování. Pracovní skupina se zaměřuje na to, jak nejlépe podporovat ty, kteří se obracejí zády k násilnému extremismu a chtějí se znovu se začlenit zpět do společnosti. Mládež, rodiny a pracovní skupiny komunit sledují, jak nejlépe spolupracovat s mladými lidmi, kteří jsou považováni za náchylné k radikalizaci a jak nejlépe podporovat rodiny a jejich místní komunity. Pracovní skupina Místní úřady se zaměřuje na důležitou koordinační roli místních orgány ve sdružování odborníků z praxe v místech. Pracovní skupina vězení a probace posuzuje, jak nejlépe řešit radikalizaci po jejím počátku a skupina RAN POL sleduje důležitou úlohu, jakou mohou hrát místní policisté při podpoře místních komunit vypořádat se s násilným extremismem. Konečně Pracovní skupina Vzpomínka na oběti terorismu zajišťuje, aby se nezapomnělo na oběti teroristických zvěrstev  a zvažuje silný účinek jejich příběhů  na odrazení jednotlivce zapojit se do násilného extremismu.

Konkrétně, pokud jde o zahraniční stíhání teroristů, vydal RAN prohlášení k osvědčeným postupům, zaměřeným na prevenci, dosah, rehabilitaci a opětovné začlenění. Postupy a doporučení byly aktualizovány a testovány v několika akcích a na konferencích, věnovaných zahraničnímu stíhání (naposled v červnu 2015). Osvědčené postupy se týkají zejména různých forem programů podpory rodiny, včetně linky pomoci (před odjezdem) a na míru upravených programů (po návratu). Chcete-li dále podporovat úsilí členských států v této oblasti, RAN nabízí odborné znalosti a praktické rady ve specializovaných akcích, například na rozvoj poradenské linky, multi-agenturního sledování a následné péče.

Zatímco RAN sdružuje přes 2000 lékařů z celé Unie, je ale třeba ještě mnohé udělat. Komise proto posílila RAN, přeměnila ji na centrum excelence a zavázala se poskytnout na příštích 5 let 25 milionů €. Nové RAN Centre of Excellence je v provozu od 1. října 2015.

Zřízení jednotky EU Internet Referral (IRU) v Europolu si klade za cíl přispět k snížení objemu teroristického materiálu online. Zahájila 1. července 2015 (pilotní fáze). V prvních třech měsících předložila více než 550 doporučení. Komise má v úmyslu podporovat IRU v oslovování dalších internetových společností, jakož i podpořit společnosti, aby odpovídající opatření doporučená IRU realizovaly na místě.

A 3. prosince se sejde internetové forum ministrů a výkonných manažerů velkých internetových společností a menších podílníků na internetu. Vytvoří se rámec pro (i) snížení dostupnosti teroristického materiálu on-line (odstranění obsahu),

(ii) lepší využívání internetu k výzvám proti terorismu předložením vyprávění o minulých akcích,

(iii) posouzení obav z trestního řízení k novým šifrovacím technologiím. Komunikace mezi teroristy stále probíhá pomocí vysoce sofistikovaných šifrovacích technik a to je třeba řešit.

Vyšetřování kyberkriminality vyvolává řadu problémů. Program navrhuje posílit kapacitu donucovacích orgánů, zejména prostřednictvím Evropského střediska pro boj proti kyberkriminalitě Europolu, a řešení překážek, které brání vyšetřování trestné činnosti kyberkriminality, zejména pokud jde o přístup k důkazům. Souběžně budou přednostně prováděny stávající právní předpisy k útokům proti informačním systémům a boji proti pohlavnímu zneužívání dětí.

K tomu Komise zvažuje, že navrhne aktualizovaná pravidla v oblasti bezhotovostních platebních podvodů 2016. Podvody hrají stále důležitější roli ve financování organizovaného zločinu a terorismu, například umožňují pachatelům uhradit cestování a další služby odcizeným platebním pověřením.

Ve svém evropském programu pro bezpečnost Komise obhajuje rozvoj přístupu zaměřeného na rizika v oblasti bezpečnosti podporou zmírnění rizik v souvislosti s hrozbou terorismu.

Komise posílí a prohloubí založený přístup k různým doménám bezpečnosti v hodnocení rizik jak v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, tak v dalších oblastech (letectví, praní špinavých peněz a financování terorismu, cla, atd.).

Komise například, pracuje v současné době na posouzení řady rizik v oblasti bezpečnosti letectví, které jsou zvláště důležité jako podpora zmírnění rizika z hrozby terorismu v EU. Týkají se nákladů, rizik cestujících, rizik vyplývajících z konfliktních oblastí a vývoje rizikových kritérií pro analýzu před naložením nákladu, detekce trhavin v zavazadlech a nákladu, také ale problémů zmrazení účtů podezřelých z financování terorismu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno