[quote]Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk, kteří reprezentují Evropskou unii na summitu G20 v Antalyi (Turecko) od 15. do 16. listopadu 2015, uvedli ve společném dopisu hlavám států nebo vlád agendu EU pro toto jednání[/quote]

Oba předsedy bude doprovázet komisař Pierre Moscovici, odpovědný za hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, přítomna na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí G20 bude i vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku/ místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová.

Předpokládá se diskuse se k následujícím 6 klíčových problémům:

1. Kolektivní reakce na krizi uprchlíků: G20 musí reagovat na výzvy a vést koordinovanou a inovativní reakci na krizi, které byla přiznána globální povaha a globální a ekonomické důsledky a podpořit větší mezinárodní solidaritu v oblasti ochrany uprchlíků.

2. Pracovní místa, růst a investice. Hlavním bodem pro jednání v Antalyi by měla být aktualizovaná strategie růstu a odpovídající plány zaměstnanosti G20. EU podporuje ambice růstu o 2%  dohodnuté v Brisbane v loňském roce. EU rovněž vítá investiční program skupiny G-20, který představuje užitečný doplněk k investičnímu plánu pro Evropu. Je také důležité, aby finanční regulace zůstala mezi prioritními body jednání skupiny G20. Skupina G20 by měla přijmout kolektivní rozhodnutí, která jsou nezbytná, aby se zabránilo další krizi, jako je ta, ze které se dostáváme

3. Zaměstnanost mládeže a sociální začlenění

Zaměstnanost mládeže zůstává nejvyšší prioritou pro EU a budeme podporovat přijetí cíle G20 cíli snížit do roku 2025 podíl mladých lidí, kteří jsou nejvíce vystaveni riziku, že zůstanou trvale pozadu na trhu práce, o 15%.

4. Pokročit s prací skupiny G 20 k transparentnosti daní

Ve městě Antalya by se měla dosáhnout ambiciózní dohoda k dalším globálním opatřením, nezbytným k řešení přeshraničního vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům, mimo jiné na finalizaci a realizaci Základního akčního plánu k daňové erozi a přesouvání zisku Base Erosion and Profit Shifting action plan (BEPS). Skupina G20 by měla zejména prokázat  politické vedení v otázce škodlivé daňové konkurence a výměny informací o přeshraničních rozhodnutí o daních, aby se zlepšila transparentnost. EU prokázala vedoucí postavení svým akčním plánem zdanění korporací z června a jejím návrhem na výměnu informací o přeshraničních daňových rozhodnutích ze dne 18. března, na němž se ministři financí EU dohodli 6. října.

5.  Politický moment otevírání obchodu

V Antalyi musí G20 instruovat vyjednavače k nalezení řešení smysluplného souboru problémů ve prospěch zejména  nejméně rozvinutých zemí na ministerské konferenci WTO v Nairobi, stejně jako k další práci po Nairobi prostřednictvím nových přístupů k těmto otázkám, které zůstávají neuplatněny. Skupina G20 by měla také lépe vysvětlovat výhody obchodu pro občany.

6. K výraznému výsledku v jednání OSN o změně klimatu

Tento rok je rozhodující pro mezinárodní akci v oblasti rozvoje a změny klimatu. EU bude naléhat na G20, aby úzce spolupracovala s našimi partnery na uplatňování  agendy 2030 OSN pro udržitelný rozvoj a pokračovala ve svém úsilí směrem ke globální potravinové bezpečnosti. G20 bude muset prokázat konkrétní odhodlání uzavřít na konferenci OSN o změně klimatu v Paříži robustní, ambiciózní a inkluzívní dohodu, která bude upravovat kolektivní opatření v oblasti klimatu po roce 2020. Aby se stanovily správné pobídky pro splnění cíle EU, kterým je omezit globální oteplování pod 2 stupně Celsia, bude EU rovněž usilovat o postupné odstranění dotací na fosilní paliva. A konečně, EU bude usilovat o užší spolupráci v rámci G20 o obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti.

Souvislosti

Summit v Antalyi je 10. ročníkem setkávání G20. Členové G20 Společně představují zhruba 90% světového HDP, 80% celosvětového obchodu a dvě třetiny světové populace. V letošním roce, má rotující předsednictví skupiny G20 Turecko. To vyzvalo Španělsko, jako trvalé pozvané; Zimbabwe jako předsedu Africké unie v roce 2015; Malajsie as předsedu Asociace Jihovýchodní Asie ASEAN 2015); Senegal, představující Nové partnerství pro rozvoj Afriky; Ázerbájdžán; a Singapur. 11. ročník summitu G20 se bude konat v Číně v Hangzhou, v roce 2016.

Setkávání vůdců G20 bylo spoluiniciováno v roce 2008 Evropskou unií v reakci na globální finanční krizi. Členy G20 jsou Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Itálie, Indie, Indonésie, Japonsko, Mexiko, Korejská republika, Rusko, Saúdská Arábie, Jižní Afrika, Turecko, Spojené království, Spojené státy a Evropská unie.

10.listopadu bude tisková konference v  Berlaymont, 15. listopadu společná tisková Konference předsedů  Junckera a  Tuska v  International Media Centre v  Antalyi.

Komise vydává pokyny k transatlantickým přenosům údajů a vyzývá k urychlenému vytvoření nového rámce

Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci Schrems ze dne 6. října vyzdvihl význam základního práva na ochranu údajů, a to i v případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do třetích zemí.

Evropská komise již od ledna 2014 na základě 13 stávajících doporučení pracuje na zvýšení bezpečnosti přenosu údajů evropských občanů. Komise po vydání rozsudku Soudního dvora zintenzivnila jednání se Spojenými státy o obnoveném a bezpečném rámci pro přenos osobních údajů.

Cílem Komise je dokončit tato jednání do tří měsíců. Do té doby se musí podniky řídit rozsudkem a k přenosu údajů využívat dostupné alternativní nástroje. Komise dnes vydala pokyny upravující v návaznosti na rozsudek možnosti transatlantických přenosů údajů do doby, než bude zaveden nový rámec, čímž plní závazek, jež v den vynesení rozsudku oznámili první místopředseda Komise Timmermans a komisařka Jourová. Vysvětlující sdělení Komise analyzuje důsledky rozsudku a představuje alternativní mechanismy pro přenosy osobních údajů do Spojených států. Komise bude rovněž pokračovat v úzké spolupráci s nezávislými orgány pro ochranu údajů, aby zajistila jednotné uplatňování rozsudku.

Andrus Ansip, místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh, uvedl: „Musíme dosáhnout dohody s našimi americkými partnery během příštích tří měsíců. Komise byla požádána, aby jednala rychle, a myslím, že se jí to daří. Dnes předkládáme jasné pokyny a děláme vše pro to, abychom současná jednání dokončili v požadovaném čase. EU a Spojené státy jsou významnými obchodními partnery a pro občany a podniky je přenos údajů mezi kontinenty enormně důležitý. Přestože existují alternativní nástroje, bezpečnější nový rámec představuje nejlepší způsob, jak chránit naše občany a snížit administrativní náklady podniků, zejména těch začínajících.“

Komisařka Věra Jourová k tomu dodala: „ Občané potřebují solidní záruky, které zajistí ochranu jejich základních práv. A podniky musí mít během tohoto přechodného období k dispozici co nejednoznačnější informace. Dnes se pokoušíme vysvětlit, za jakých podmínek mohou podniky v tomto přechodném období legálně přenášet údaje. Budeme pokračovat ve spolupráci s národními orgány pro ochranu údajů, které mají na starosti prosazování zákonů v oblasti ochrany údajů v členských státech. Také jsem zintenzivnila rozhovory se Spojenými státy o novém a solidním rámci pro přenos údajů přes Atlantik a v této diskuzi budu pokračovat příští týden ve Washingtonu. Veškerá nová ustanovení musí být v souladu s nedávno vydaným rozsudkem Soudního dvora.“

Komise ve svém sdělení vyzdvihuje tyto body:

  • ujednání o bezpečném přístavu již nemůže sloužit jako právní základ pro přenosy osobních údajů do Spojených států;
  • Komise bude pokračovat v práci na dokončení jednání o aktualizovaném a solidním rámci pro transatlantické přenosy osobních údajů, které musí splňovat požadavky vymezené v rozsudku Soudního dvora. Jde zejména o omezení přístupu veřejných orgánů Spojených států k osobním údajům a související záruky;
  • ostatní rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany musí být změněna tak, aby zaručila orgánům pro ochranu údajů právo vyšetřovat stížnosti jednotlivců.

Ve sdělení je představen alternativní základ pro přenosy osobních údajů do Spojených států, aniž je tím jakkoli omezena nezávislost orgánů členských států pro ochranu údajů či jejich pravomoc zkoumat legalitu takovýchto přenosů. V současné době mohou podniky provádět přenosy údajů na základě:

  • Smluvních řešení: smluvní podmínky by měly zahrnovat některé povinnosti, jako jsou bezpečnostní opatření, informace pro příjemce údajů v případě citlivého přenosu atd. Modelová standardní smluvní ustanovení jsou k dispozici zde.
  • Závazných podnikových pravidel pro přenosy v rámci skupiny: umožňují neomezený pohyb osobních údajů mezi různými pobočkami korporací s celosvětovou působností. Přenos musí být schválen orgánem pro ochranu údajů v každém členském státě, z nějž si korporace přeje údaje přenést.

–   Výjimky:

  • uzavření nebo plnění smlouvy [včetně předsmluvních situací; např. při rezervaci letu nebo hotelu v USA může dojít k přenosu osobních údajů];
  • stanovení, uplatnění nebo obrana právních nároků;
  • pokud neexistuje jiný důvod, svobodný a informovaný souhlas

Souvislosti

Dne 6. října Evropský soudní dvůr prohlásil v souvislosti s věcí Schrems ujednání o tzv. bezpečném přístavu za neplatné. Rozsudek potvrdil přístup, který Komise zastávala od listopadu 2013, že je nezbytné přezkoumat rozhodnutí o bezpečném přístavu, aby se v praxi zajistila dostatečná úroveň ochrany údajů, jak ji vyžadují právní předpisy EU.

Dne 15. října se místopředseda Ansip, komisař Oettinger a komisařka Jourová sešli se zástupci obchodu a průmyslu, kteří požádali o jasný a jednotný výklad rozsudku a o jednoznačné informace, pokud jde o nástroje, které mohou k přenosu údajů využívat.

Dne 16. října vydalo 28 vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů (pracovní skupina zřízená podle článku 29) prohlášení, v němž se zabývají důsledky rozsudku.

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno