Zdroj: Archiv

[quote]Jádrem aktivit „Bruselu“ byla příprava summitu EU, který se soustředí na zvládání imigrace a další k tomu potřebná opatření, na podkladě materiálů Komise, rozeslaných jen několik dní předem. Naváže bod k bezpečnosti a postup prohlubování Evropské Unie. Vypouštím bližší popis imigračních opatření, jmenovitě další podpory africkým státům s jejich závazkem zastavit migrační toky, v případě Arménie poskytnutí prostředků na konkrétní opatření k zlepšení státní správy, ale uvádím  jako prvek zvýšení bezpečnosti návrh nařízení k lepšímu sledování tras letadel a v případě havárie lepší zachování záznamů a posléze zjednodušení a úprava současné administrativy. [/quote]

Výtah z projevu předsedy Junckera na plenárním zasedání Evropského parlamentu k přípravě zasedání Evropské rady 17-18 12. 2015

Hlavními tématy diskuse pro zítřejší Evropskou radu bude vedení uprchlické krizi, realizace našeho programu bezpečnosti a prohlubování hospodářské a měnové unie. Opakuji: nejde o jednání s obvyklým postupem. Není čas na polovičatá opatření, není čas na váhání. Komise není vládou EU, ale když to situace vyžaduje, při ohrožení našeho systému, musíme převzít odpovědnost a připravit kolektivní reakci.

Oznámil jsem plán Evropské hraniční a pobřežní stráže a byl pro summit před 2 dny předložen. Komise souhlasila s plánem, žádám parlament a Radu, aby s nimi zacházely  jako s naléhavou záležitostí. Nemáme času nazbyt, pokud jde o zachování schengenského prostoru volného pohybu. K tomu musí být efektivní řízení našich vnějších hranicí prioritou. Ale hlavními tématy diskuse pro zítřejší Evropskou radu bude i realizace programu bezpečnosti a prohlubování hospodářské a měnové unie.

Návrh ochrany vnějších hranic jsme předložili včera pod vedením mého dobrého přítele Franse Timmermanse a komisaře Avramopoulose. Evropská pohraniční stráž a pobřežní stráž se řídí stejnou logikou. Přinese  chybějící k posílení našich vnějších hranic, aby lidé mohli i nadále žít a volně se pohybovat v rámci Unie. My Evropané už nemáme mnoho hranic – máme jednu a máme společnou odpovědnost ji chránit. Narušení je jednou ze slabin Schengenského systému.

Členské státy budou i nadále mít své kompetence a suverenitu v jejich hranicích. Budou i nadále každodenně řídit své vnější hranice. Evropská hraniční a pobřežní stráž posoudí migrační toky v rámci celé Unie, identifikuje slabá místa,  požádá členské státy v případě potřeby k přijetí opatření.

Členské státy budou moci požádat o společné operace a rychlé zásahy na hranicích. Ale tam, kde naléhavé problémy přetrvávají a nebudou přijata žádná opatření, převezme Komise  odpovědnost za systém jako celek a přijme spolu s členskými státy příslušná rozhodnutí o zásahu pobřežní stráže. Pokud je závažný problém na našich vnějších hranicích, nemůžeme stát stranou a nic nedělat. Musíme jednat. Komise navrhuje schválit 1000 stálých zaměstnanců a rezervní fond s nejméně 1500 odborníků, kteří mohou být nasazeni do 72 hodin.

Učinili jsme mnohé pro bankovní systém transferem preventivních a nápravných mechanizmů a nástrojů  na evropskou úroveň- krize ukázala, že národní orgány nemohou být ponechány samy.

Nový Evropský úřad pro návraty v rámci nové agentury urychlí návrat nelegálních migrantů nasazením týmů specialistů v celé Unii. Nový standardní cestovní doklad pro návrat zajistí širší přijetí navrátilců třetími zeměmi.

Každý z vás zná mé názory na Schengen, ale aby se předešlo jakékoliv pochybnosti, chci jej znovu zcela ujasnit být naprosto jasné. Pod mým vedením uděláme vše pro ochranu toho, co jsme vybudovali – a zlepšit a posílit to.

Chceme bránit vše, co Schengen představuje, a jak se připravujeme  na nový rok, naše odhodlání je silnější než kdy jindy. Takže dovolte mi říci: Schengen tady zůstane.

Proto Komise navrhuje posílit Schengenský hraniční kodex, aby každá osoba vstupující do schengenského prostoru – z unijní nebo třetí země EU – prošla bezpečnostní kontrolou podle vnitrostátních a evropských databází. A kontroly všech jednotlivců budou nyní povinné také i při odchodu z Evropské unie. Náklady z toho jdou na vrub rizikovějšího světa, nemůžeme se jim vyhnout. Zítra vyzvu Evropskou radu, aby pozitivně a naléhavě reagovala na všechny tyto návrhy.

Tady chci poděkovat parlamentu za jeho podporu v průběhu tohoto roku. Parlament úzce spolupracoval s Komisí, když to záleželo nejvíc. Reagoval rychle a pilně na všechny naše návrhy a spoléhám na vaši další podporu společné práce.

Uprchlická krize nezačíná u evropských hranic. Minulý měsíc jsme otevřeli novou kapitolu v našich vztazích s Tureckem, zemi, která již hostí 2,2 milionu uprchlíků – více než kterákoli jiná země na světě. Situace vyžaduje, abychom spolupracovali.

Včera Komise přijala doporučení pro dobrovolný humanitární systém vstupu pro uprchlíky ze Sýrie, kteří jsou v současné době v Turecku. Pokud náš soused čelí humanitární krizi, pak máme povinnost pomáhat. Všech 28 členských států pracovalo na tomto návrhu, ale systém zůstane dobrovolný – ty členské státy, které chtějí pomoci, tak mohou učinit, a já doufám, že všech 28 států EU je k pomoci připraveno.

Když jsem přišel v září do parlamentu, Evropa nebyla v dobrém stavu. Naše vlády byly velmi zaneprázdněny vzájemným obviňováním, nebo ukazování  prstem na Brusel. Situace vyžadovala okamžitě jednat.

Dne 23. září přijala Komise sdělení nastiňující okamžitá provozní, rozpočtová a právní opatření v rámci evropského programu pro migraci. Dospěli jsme k závěru, že provádění práva Evropské unie s ohledem na vytvoření společného evropského azylového systému postupuje v členských státech příliš pomalu. Proto Komise 14. října v dalším sdělení stanovila  další kroky pro příštích šest měsíců. Vyzvala Řecko a Itálii, aby vytvořily zbývající “hotspoty”, rozjela existující, zlepšila kapacity registrace systému snímáním otisků prstů EURODAC a organizace rychlých přesunů přistěhovalců z ohnisek imigrace  do druhé linie přijímacích zařízeních.

Situace v Řecku a Itálii se zlepšila, ale je třeba ještě konat. Došlo tedy k setkání vůdců západního Balkánu, aby všichni u jednoho stolu zahájili konverzaci.  Výsledkem je, že naši úředníci spolu hovoří denně a koordinují činnosti v celém regionu.

Vím, že to bude nějakou dobu trvat, než se dostane situace pod kontrolu ze všech aspektů. Ale pohybujeme se správným směrem. Humanitární pomoc Evropské unie pro země západního Balkánu dostala nyní 22 mil. €,  což pomáhá dosáhnout základní úroveň péče a obnovit důstojnost tisícům uprchlíků podél této trasy.

Ale nenechme se mýlit. Pokrok je stále příliš pomalý, členské státy musí udělat více. Zejména urychlit přesuny, dohodnout se na řešení krize mechanismem přemístění, aby  v budoucnu – Evropa mohla rychleji reagovat. Je třeba dohodnout se na bezpečné zemi původu a tím zvýšit účinnost azylového systému a urychlit návrat neregulérních migrantů, mít dost financí pro svěřenecký fond pro Sýrii .

A je třeba dodat vše, co bylo dohodnuto na summitu ve Valletta, kde jsme spustili nové partnerství s našimi africkými sousedy. (Předseda popsal probíhající akce).

Musíme ctít všechny naše závazky, a musíme to udělat hned. To je mé poselství pro Evropskou radu zítra a pozítří.

Letectví: Komise přijala nová pravidla týkající se sledování letadel

Týden po přijetí nové strategie letectví a aktualizace seznamu společností s rizikem bezpečnosti pro cestující EU Komise přijala další opatření na posílení bezpečnosti letecké dopravy EU přijetím nových pravidel pro sledování trasy a polohy letadel. Zaměřují se na otázky vznášené po nehodě letu Air France  AF 447 v červnu 2009 a zmizení letu MH370 letadla Malaysian Airlines v březnu 2014. Nová pravidla zlepší sledování evropských letadel a polohu letadla v nouzi kdekoli ve světě. V případě nehody nad vodou, umožní rychlejší a spolehlivější lokalizaci vraku a rychlou obnovu dat obsažených v palubních zapisovačích záznamů letů. Komisařka EU pro dopravu Violeta Bulc uvedla opatření k odstranění nedostatku informací o trasách letů a polohách letadel  v případě citovaných havárií zdůrazněním, že je bezpečnost evropských občanů naprostou prioritou Evropské komise.

Nová pravidla se týkají sledovacích systémů letadel, podvodních polohovacích zařízení a letových zapisovačů.

Hlavními prvky jsou:

– Provozovatelé velkých letadel musí zavést jako součást systému provádění řízení letového provozu systém sledování trasy  letadla.

– Nově vyráběné velké letouny musí být vybaveny „robustními a automatickými prostředky“, aby přesně lokalizovaly koncový bod letu v důsledku nehody, v němž je letoun těžce poškozen. Zabrání zmizení letadla, kde jsou všechny komunikace a jeho dráha náhle ztraceny.

– Technika letových zapisovačů bude zlepšena, délka záznamu záznamníku hovorů v kokpitu (CVR) bude prodloužena z 2 hodin na 25 hodin. Ochrana CVR nahrávek bude posílena, zejména v průběhu jejich údržby. Posléze budou letové zapisovače vybaveny umístěním zařízení s prodlouženým vysílacím časem, aby se usnadnila jejich lokalizaci.

Pravidla pro sledování letadel a lokalizaci  letadel v nouzi jsou založena na výkonu, neupřednostňují proto žádná konkrétní obchodní a technická řešení. Poskytnou tím potřebnou flexibilitu a pojmou řadu technických možností jak již provozovaných, nebo vyvíjených, jako je například pátrací a záchranný systém Galileo (Galileo Search & Rescue )

 Souvislosti

Všechna tato nová pravidla budou postupně realizován. Zejména bude realizován o podklady, které zveřejní Evropský úřad pro bezpečnost letectví (EASA). Bude také třeba zapotřebí vzít v úvahu vývoj v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby se zabránilo překrývání.

Nová previdla se budou se vztahovat na všechny operátory v EU, využívající letadla pro cestující s hmotností větší než 27 tun a pro přepravu více než 19 cestujících („velká letadla“), jakož i nákladní letadla nad 45,5 t.

Dosažení pokroku v lepší regulaci: Komise schvaluje dohodu o lepší tvorbě právních předpisů a jmenuje nové členy platformy “lepší regulace pro lepší výsledky” (REFIT)

  1. prosince Komise schválila novou interinstitucionální dohodu (IIA) k lepší tvorbě právních předpisů s Evropským parlamentem a Radou k zlepšení kvality a výsledků evropské legislativy. Dohoda vstoupí v platnost, až ji schválí všechny tři instituce. Schválila také jmenování 18 členů skupiny zúčastněných stran REFIT, důležitého týmu k určení, jak zlepšit stávající právní předpisy, používané denně. Jedná se o důležité kroky v provádění zlepšování právní úpravy pro lepší výsledky. Místopředseda Frans Timmermans zdůraznil význam zlepšení předpisů.

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů přinese změny napříč celým cyklem tvorby politiky, od konzultací a hodnocení dopadu na přijetí po provádění a hodnocení právních předpisů EU. Text schválený kolegiem komisařů byl postoupen Parlamentu a Radě. Musí být schválen formálně všemi třemi orgány před vstupem v platnost, i když  byl již dohodnut. (Včera již text podpořila Rada pro obecné záležitosti, Evropský parlament nyní začíná svůj vnitřní schvalovací proces).

Nová interinstitucionální dohoda musí vést ke společným dohodám o klíčových tématech, které by měly být pro zákonodárce prioritou, včetně zjednodušení provádění stávajících zákonů. Ujednání  byla použita pro přípravu pracovního programu Komise 2015 a 2016. Zákonodárci uplatní  přehled ustanovení pro hodnocení právních předpisů EU kdykoliv to bude možné, aby byla budoucí hodnocení  lépe připravena a výsledky měřitelné. Tři orgány rovněž znovu potvrzují svůj závazek k posuzování dopadů v případě mimořádných opatření Komise v průběhu legislativního procesu. Jasně si uvědomují, že je třeba naléhat na členské státy, aby se na úsilí o průhlednosti předpisů podílely.

Platforma sdružuje odborníky z oblasti podnikání, občanské společnosti, sociálních partnerů, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a členských států. Dnes kolegium jmenovalo 18 členů skupiny zúčastněných stran platformy v návaznosti na výzvu k podávání žádostí vedle 2 expertů jmenovaných Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů, kteří se zúčastní plenárního zasedání s členy z týmu zástupců vlád- odborníků členských států. Obě skupiny se sejdou na plenárním zasedání poprvé dne 29. ledna 2016, za předsednictví  prvního místopředsedy  Timmermanse.

Hlavním úkolem platformy bude podporovat lepšího dosažení politických cílů návrhy, jak zjednodušit právní předpisy EU a členských států pro provádění přijatých opatření a snížit zbytečnou zátěž z regulace. Platforma bude zkoumat veřejné návrhy, počínaje předloženými zúčastněnými stranami a občany online v akci „Posviťme si na břemena“. Vyberou se akce vyžadující prioritní pozornost Komise nebo dotyčného členského státu. Komise bude systematicky vysvětlovat, jak  má v úmyslu návrhy vyřídit.

Souvislosti
V květnu 2015 Komise předložila své sdělení “lepší právní úprava pro lepší výsledky”  s uvedením řady inovací  v tvorbě politik v Bruselu. Zveřejněný balíček zahrnoval návrh interinstitucionální dohody, která byla vyjednána v uplynulých měsících v Evropském parlamentu a Radě, a návrh na zřízení platformy jako nového regulačního dohledu sledování kvality posuzování dopadů a nových on-line nástrojů Komise k otevření zpětné vazby ze strany zúčastněných stran k stávajícím právním normám. Program „fitnisu“ regulace (REFIT), jehož cílem je zhodnotit platné právní předpisy EU, aby byly efektivnější a účinnější, aniž by byly ohroženy politické cíle, byl posílen květnovým sdělením Komise.

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno