Zdroj: Archiv

[quote]Pro překlenutí sedmi let (2014 až 2020) a  s rozpočtem ve výši 77 miliard € program Horizont 2020 pracuje s největším financováním výzkumu a inovací EU vůbec. V současné době Evropská komise potvrdila jednání o dalších akcí druhého ročníku pracovních programů dvou let, kterým se stanoví možnosti financování pro rok 2017 (viz IP / 15/5831) a zveřejnila 26. 7. obsah.[/quote]

Jednání a další akce v rámci současných změn pracovního programu mají rozpočet ve výši 8,5 miliard €. Všechna jednání a s nimi související informace jsou zveřejněny na jednom portálu.

Pracovní program 2016-2017 staví na úspěchu programu Horizont 2020 k dnešnímu dni, ale současná aktualizace zavádí významné novinky. To má potenciál změnit podstatu financovaných výzkumných projektů EU díky zavedení otevřených výzkumných dat ve všech nových výzvách Horizont 2020. V reakci na finanční prostředky na migrační krize je zpřístupněna koordinace výzkumné komunity a jsou politická doporučení s cílem usnadnit integraci migrujících osob na trhu práce. To také zahrnuje klíčové činnosti podporující politiku změny klimatu do budoucnosti.

Klíčové priority pro rok 2017

Pracovní program Horizont 2020 je v přímém souladu s agendou Komise. Přispěje k balíčku zaměstnanosti, růstu a investic a tím k posílení globální konkurenceschopnosti Evropy prostřednictvím inovací vytvářejících nová a udržitelná pracovní místa a podporu růstu. Všechny výzvy k předkládání návrhů a činností významně přispějí nejen k této části  politiky, ale  šířeji i k jedné nebo více oblasti.

1. Nové navýšení počtu  pracovních míst, růstu ekonomiky a investic

Vrcholovou prioritou Komise je, aby Evropa začala znovu růst a zvýšil se počet pracovních míst bez vytváření nového dluhu. Investice do výzkumu a inovací se budou vztahovat jak na okamžitou potřebu posílit opětovně industrializaci Evropy, tak na dlouhodobější cíle, kterými je vybudování solidních znalostí potřebných pro další vlnu inovativních objevů. Některé nové příklady v pracovním programu k podpoře této priority jsou:

 • Jak pracovní program 2017, tak současný výzkum v „Pilotním projektu otevření dat“ (Open Research Data Pilot – „Pilot“) bude rozšířen na všechny tematické oblasti programu Horizont 2020, což otevře výchozí nastavení výzkumných dat. Tento krok zvýší konkurenceschopnost tím, že urychlí inovace a spolupráce, zvýší transparentnost a bude předcházet zdvojení vynaloženého úsilí. Nicméně Komise si je vědoma, že existují případy, kdy údaje o výzkumu nelze otevřít. Projekty by proto měly mít možnost upustit od pilotního charakteru za předpokladu zdůvodnění. Účast na “Pilot…” se nebere během hodnotícího procesu v úvahu.

Dalším novým prvkem v programu Horizont 2020 je použití plánů řízení dat (Data Management (DMP)), s podrobným popisem, jaké údaje bude projekt generovat, zda a jakým způsobem bude zpřístupněn pro ověřování a opětovné použití, a jak to bude s kurátorem a zachováváním dat z projektů „Pilot“ pro projekty, které se budou opírat o otevřený přístup k datům. U dat převzatých v rámci „Pilot“ se požaduje použití DMP. Další projekty mají předložit DMP relevantní pro jejich plánované výzkumy. Kompletní DMP není potřeba při aplikaci etap projektů- podávat DMP projektů musí být jen u jejich financov8ní.

Další pokyny k “Pilot…”k otevřeným údajům  pro výzkum a správ dat jsou k dispozici na portálu účastníků.

 • Přibližně 1,45 miliard € z celkových finančních prostředků v pracovním programu 2017 půjde pro malé a střední podniky (MSP), včetně 438 milionů € prostřednictvím specializovaného nástroje, z kterého by mělo mít prospěch více než 1000 vysoce inovativních malých a středních podniků. Celkově se zdá, že finanční nástroje, zaměřené zejména na malé a střední podniky, zvýší možnosti pro financování na podporu výzkumu a inovací. Investice mohou být i nadále intenzivnější s podporou Evropského fondu pro strategické investice (EFSI).

Prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERC) budou ti nejlepší vědci schopni zkoumat ty nejlepší nápady, které by mohly vést k inovativním průlomům podpory růstu. Jen v roce 2017, je téměř 1,8 miliardy € na cca 1000 grantů prostřednictvím ERC diskusí. Také v roce 2017 bude těžit  více než 10.000 kolegů z kvalitního vzdělávání a příležitostí pro rozvoj kariéry v zahraničí díky akcí Organizovaných „Marie Sklodowska -Curie“.

 • Sedm partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) řeší strategické technologie, které jsou základem růstu a pracovních míst v klíčových evropských odvětvích a oblastech, jako je inovační lékařství, palivové články a vodík, elektronika, letectví a biotechnologická výrobní odvětví. Další investice jsou hybnou silou prostřednictvím smluvního PPP v oblastech, jako jsou továrny budoucnosti, robotika a ekologická vozidla, jakož i kybernetická bezpečnost, pro kterou bylo partnerství podepsáno na začátku letošního července.

291 milionů € je k dispozici na podporu rozvoje a dlouhodobé udržitelnosti nových celoevropských výzkumných infrastruktur, podporu integrace a otevřenosti klíčových národních infrastruktur, a dalšího vývoje a nasazování e-infrastruktury pro výzkum.

2. Silnější globální aktér. Směrem k nové politice migrace a oblasti spravedlnosti a základních práv založených na vzájemné důvěře

Pracovní program je flexibilní a schopný řešit aktuální problémy, na kterých záleží evropským občanům nejvíce. Některé klíčové příklady jsou:

 • Balíček 11 milionů € na migrační akce si klade za cíl shromáždit relevantní výzkumné komunity a zmapovat, shromáždit a syntetizovat v současné době běžící výzkumy migrace v Evropě. V něm se budou porovnávat národní azylové zákony a politiky, včetně jejich realizaci pod stresem, se snahou najít způsoby pro další harmonizaci. Rovněž bude zpracovávat  politická doporučení, jak usnadnit integraci migrujících osob do trhů práce. Pro podrobnosti viz informační list.[gap height=“10″]
 • Boj proti trestné činnosti a terorismu v rámci bezpečnosti: na výzvy je v rozpočtu výši 49 mil €, budou vyvíjet nové způsoby prevence a boje proti organizované trestné činnosti a boje proti teroristickým myšlenkám a přesvědčení, při zaručení základních práv a hodnot.[gap height=“10″]
 • Mezinárodní dohody o spolupráci a cílených iniciativách pomohou podpořit výzkum a inovace ve spolupráci se zeměmi mimo Evropu a účinnější řešení společných společenských výzev.

3. Pružná energetická unie s výhledem na budoucí politiku změny podnebí

Evropská energetická unie zajistí, aby Evropa měla bezpečné, cenově dostupné a ke klimatu šetrné energie. Moudřejší spotřeba energie při boji proti klimatickým změnám je i podnětem pro nová pracovní místa a růst a investice do budoucnosti Evropy. Aktivity pro rok 2017 pomůže mobilizovat excelence výzkumu v Evropě pro vytváření inovačních řešení v této oblasti, například:

 • Rostoucí nároky na vodu, špatné řízení využívání vody a klimatické změny zvyšují tlak na přívod vody, vodních zdrojů a souvisejících ekosystémů a infrastruktury, a zdůrazňují, že je třeba zacelit mezeru v koloběhu vody sladěním přívodu vody a poptávky v kvantitativních i kvalitativních ukazatelích. Nové téma „Odstranění rozdílů vody“ s rozpočtem ve výši 10 milionů € v „ekologizaci ekonomiky“ volá po snížení roztříštěnosti výzkumných a inovačních snah u vody po celé Evropě a má přispět k realizaci udržitelných rozvojových cílů (SDG) právě tak jako  závěrů dohody  o změně klimatu COP21 v Paříži.[gap height=“10″]
 • Výzkum na podporu budoucího vývoje výrobní základny pro příští generace, bateriové články s lithiem nebo bateriové články post-lithiové by umožnily Evropě konkurovat světové špičce v tomto odvětví. Výzva se 133 milionů € pro ekologická vozidla zahrnuje přibližně 20 milionů € na rozvoj nové generace buněk a jejich začlenění do konkurenčních baterií. Cílem je, aby Evropa obnovila konkurenceschopnost ve výrobě budoucích článků a baterií pro dopravní a energetické využití.[gap height=“10″]
 • Na energii se věnuje v roce 2017 přes 84 milionů € na vývoj systémů skladování energie, zlepšení pružnosti energetické sítě integrující rostoucí podíl obnovitelných zdrojů. Tyto snahy posílily silnou podporu úkolům v oblasti energetiky pro skladování energie v minulých letech, včetně baterií, na které šly a jdou investice v létech 2014-17 ve výši téměř 200 milionů €.[gap height=“10″]
 • 280 milionů € jde na bezpečnostní výzvy udržitelné úrovně potravin a výživy, podpory pružného a efektivního využívání zdrojů primární výroby a průmyslu, jakož i udržitelné a zdravé spotřeby. 4 mil. €  bude podporovat rozvoj a provádění  iniciativy Evropské komise FOOD 2030 k propojení, struktuře a  rozsáhlejšímu výzkumu a inovacím pro zajištění potravin a výživy nejen v Evropě, ale v globálním kontextu.

 4. Hlubší a spravedlivější vnitřní trh s posílením průmyslové základny   

Globalizace je nástroj k budování silnější a spravedlivější ekonomiky EU. Tento pracovní program přispěje k udržení a posílení vnitřního trhu, jakož i evropské průmyslové základny, a to prostřednictvím činností, jako jsou:

 • Výzvy v průmyslu k cyklické ekonomice 2020 (225 milionů €), což přispěje k posílení a obnově evropské průmyslové kapacity a zároveň zajistí udržitelnost.[gap height=“10″]
 • Výzvy k personalizované medicíně (332 milionů €), která posílí evropský průmysl a tzv. stříbrnou ekonomiku investicemi do strategií pro dřívější a účinnější prevence, diagnostiky a léčby, a pomoci Evropě řešit stárnutí populace a chronické zdravotní zátěže.[gap height=“10″]
 • Výzvy v Mobilitě pro růst (227 milionů €), které posílí úlohu dopravy jako tepny jednotného trhu.

Letní aktualizace zahrnuje revizi Cenu Evropské unie pro ženy inovátorky s 20.000 €, které mají být uděleny mladým  ženám – podnikatelkám

5. Propojený digitální jednotný trh

Internet a digitální technologie transformují náš svět. Ale existující bariéry využívání on-line mohou připravit občany přijít o zboží a služby; začínající internetové  společností mají své horizonty omezené, a podniky a vlády nemohou plně využívat digitálních nástrojů. Výzkum a inovace bude přispívat k inovativním digitálním řešením, v roce 2017například prostřednictvím následujících akcí:

 • Hlavní výzva ICT (625 milionů €), která bude podporovat postavení Evropy v klíčových oblastech, jako je elektronika, počítače, síťování, robotika a fotonika.[gap height=“10″]
 • Výzva digitální bezpečnosti (Digital Security) s 56 miliony € umožní zahájení provádění nedávno podepsané dohody o spoluprácí veřejného a soukromého sektoru na kybernetické bezpečnosti, a zabývat se i zranitelností, spojenou s transformací ICT.[gap height=“10″]
 • Výzva k automatizaci silniční dopravy (50 milionů € pro více ž dva roky) se bude zabývat zásadním posunem v automobilovém odvětví, který slibuje výrazně zlepšit bezpečnost a energetickou účinnost a zároveň snížit dopravní zácpy a emise.[gap height=“10″]
 • Čtyři nové ceny Horizontu se zaměří na podporu inovací v oblasti digitálních technologií; nabízejí 11 milionů € pro vítězná řešení.

5.      Průřezové a jiné znaky

 • Horizont 2020 bude nadále podporovat v roce 2017 celou řadu průřezových iniciativ: průmysl 2020 v cyklické ekonomice (325 milionů €) rozvíjení silné a udržitelné ekonomiky; inteligentní a udržitelná města (115 milionů €) lepší integrace složek životního prostředí, dopravy, energetiky a digitálních sítí v městském prostředí EU; technologie a normy pro automatické řízení (přes 50 milionů €); a internet věcí (37 milionů €) na podporu zavádění digitálních technologií.[gap height=“10″]
 • Uzavření oddělování výzkumu a inovací mezi jednotlivými zeměmi, aby excelence dosáhla do všech koutů EU bude i nadále klíčovým cílem „rozšířenou“ výzvou  (111 milionů €).

 

Výzvy
2017
Pilíř vědecké excelence
Evropská výzkumná rada  4 výzvy 1767.00
Budoucí a naléhavé 3 výzvy 162.80
Akce Marie Skłodowska-Curie 5 výzev 840.20
Evropské výzkumné infrastrutkury 5 výzev 291.00
Pilíř vedení průmyslu
Informační a komunikační technologie 2 výzvy 633.50
Nanotechnologie, progresivní materiály,Biotechnologie a výroba 2 výzvy 313.75
Kosmose 3 výzvy 98.50
Přístup k rizikovým financím Financial instruments 397.50
Inovace malých a středních podniků 2 výzvy 463.41
Pilíř společenských výzev
Health, demographic change and wellbeing 2 výzvy 331.76
Potravinová bezpečnost, udržitelné zemědělství a lesnictví, moře, výzkum námořní a vnitrozemské dopravy a bioekonomiky  

4 výzvy

 

416.44

Bezpečná, čistá a efektivní energie 2 výzvy 526.89
Inteligentní, zelená a integrovaná doprava 3 výzvy 409.70
Podnebí opatření, životní prostředí, efektivnost zdrojů, a surovin 1 výzva 223.60
Evropa v měnícím se světě- začleňující, inovující and reflektivní společnosti 4 výzvy 126.05
Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů 3 výzvy 206.15
Navíc
Rozšíření excellence a participace na ní 1 výzva 111.38
Věda se společností a pro společnost 1 výzva 55.05
Průřezové aktivity (oblasti zájmu) 3 výzvy 475.45

Rozpočtovaná data nezahrnují “Ostatní akce”, jako nabídková řízení atd.

Integrita výzkumu

Financování výzkumu v programu EU Horizont 2020 má nyní konkrétnější soubor pravidel pro integritu výzkumu, kterým se mají příjemci financí řídit. Je to díky novým ustanovením v dohodě o programu Horizont 2020.

Předělaný model dohody  poskytuje větší srozumitelnost předchozích  obecných požadavků obsažených v článku 34 dohody. Článek nyní výslovně požaduje, aby příjemci dodržovali zásady poctivosti, spolehlivosti, objektivity, nestrannosti, otevřené komunikace, povinnosti péče a spravedlnosti a odpovědnosti za budoucí generace vědy.

Komise také hraje klíčovou roli v nedávno zahájené revizi evropského kodexu chování pro výzkum Integrity. Tento proces je veden všemi evropskými akademiemi (Allea) ve spolupráci se zúčastněnými stranami, včetně průmyslu, akademické fronty a financujících výzkum. Aktualizovaný nový kodex od ledna 2017 spolu s revidovaným článkem 34 bude představovat účinný mechanismus k podpoře dodržování nejvyšších standardů integrity výzkumu v celé Evropě.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno