Zdroj: freeimages.com

[quote]Podle sdělení Komise dne 20. června Inovační výkonnost EU loni nadále rostla i přes poměrně nerovnoměrný pokrok, jejž bylo možné pozorovat v jednotlivých členských státech. To je jedno z hlavních zjištění nejnovějšího srovnávacího přehledu inovací, který zveřejnila Evropská komise 20. května. [/quote]

Celkově se inovační výkonnost zlepšila v patnácti zemích, nicméně mezi těmito členskými státy existují velké rozdíly. Vedoucího postavení v inovacích dosahuje i nadále Švédsko, zatímco Litva, Malta, Nizozemsko, Rakousko a Spojené království jsou nejrychleji rostoucími inovátory. Z celosvětového pohledu EU dohání Kanadu a USA, avšak přední pozice zaujímají Jižní Korea a Japonsko. Nejrychlejší pokrok mezi mezinárodními konkurenty vykazuje Čína.

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas dodal:

„Srovnávací přehled ukazuje, že pro zlepšení výkonnosti v oblasti výzkumu a inovací je možné učinit ještě více. Proto se chystáme podpořit průlomové inovátory prostřednictvím pilotní Evropské rady pro inovace na základě rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.“

Evropský srovnávací přehled inovací 2017 – žebříček zemí
Osa Y: inovační výkonnost v roce 2016 (barevné sloupce), 2015 (horizontální linky) a 2010 (šedé sloupce) ve srovnání s průměrem EU v roce 2010 – souhrn 27 ukazatelů
Osa X: země EU

Ze srovnávacího přehledu inovací 2017, jejž doprovází rovněž srovnávací přehled inovací v regionech, vyplývá, že:

 • Vedoucí postavení v inovacích má nadále v EU i Švédsko, následováno Dánskem, Finskem, Nizozemskem, Spojeným královstvím – které se poprvé stalo inovačním lídrem – a Německem.
 • Ve vybraných oblastech inovací vedou v EU tyto země: Dánsko – lidské zdroje a prostředí příznivé pro inovace; Lucembursko – přitažlivé výzkumné systémy a duševní vlastnictví; Finsko – financování a podpora; Německo – investice podniků; Irsko – inovace v malých a středních podnicích a dopady na zaměstnanost; Belgie – sítě a spolupráce v oblasti inovací; Spojené království – účinky na prodej.
 • Regionální inovační centra existují i v zemích, které jsou umírněnými inovátory, jak ukazuje srovnávací přehled inovací v regionech: Praha v České republice, Bratislava na Slovensku a Baskicko ve Španělsku.
 • Inovační výkonnost se zlepšila nejvíce v oblasti společných mezinárodních publikací, rozšíření širokopásmového připojení, počtu vysokoškolských absolventů a doktorátů a odborné přípravy týkající se IKT.
 • Investice rizikového kapitálu a podíl malých a středních podniků zavádějících inovace se výrazně snížily.
 • Očekává se, že během příštích dvou let inovační výkonnost vzroste o 2 %.

Vydání srovnávacího přehledu 2017 používá přesnější metodiku, jež lépe zachycuje investice do dovedností, digitální připravenost, podnikání a partnerství pro inovace mezi veřejným a soukromým sektorem. Aby bylo možné sledovat výkonnost v čase, byla nová metodika použita rovněž na údaje z předchozích let (viz srovnání v grafu výše). Srovnávací přehled rovněž obsahuje pokyny pro zlepšení analýz a srovnání strukturálních rozdílů mezi zeměmi a regiony.

Souvislosti

Každoroční evropský srovnávací přehled inovací porovnává výzkumnou a inovační výkonnost zemí EU a vybraných třetích zemí. Individualizované srovnání výsledků výkonnosti umožňuje interaktivní internetový nástroj.

Srovnávací přehled inovací v regionech hodnotí inovační výkonnost evropských regionů. V nejvyšším možném rozsahu napodobuje metodiku evropského srovnávacího přehledu inovací z hlediska dostupnosti údajů.

Kriteria hodnocení 2016 po určitém doplňování v předchozích letech:

Lidské zdroje

 • Nově graduovaní doktorandi
 • Obyvatelstvo ve věku 25-34 let s terciárním vzděláním **
 • Celoživotní vzdělávání *

Atraktivnost výzkumných systémů

 • Mezinárodní společné publikace
 • 10% nejvíc citovaných publikací
 • Cizí doktorandi

Inovacím přátelské prostředí

 • Širokopásmová penetrace  *
 • Podnikatelství hnané příležitostí *

Finance a podpora

 • Výdaje na vědu a výzkum (R&D) ve veřejném sektoru
 • Výdaje na rizikový kapitál

Podnikopvé investice

 • Vývoje R&D v odnikatelském sektoru
 • Výdaje na inovace mimo R&D
 • Podniky provádějící školení k rozvoji nebo zvyšovánní kvalifikace v ICT svých zaměstnanců *

Inovátoři 

 • Malé a střední podniky (MSP) s produkty nebo procesy inovací
 • s marketinkem nebo organiační inovací
 • MSP inovující doma

Vazby 

3.2.1 Inovativní MSP spolupracující s ostatními

3.2.2 Veřejné a soukromé společné publikace

3.2.3 Soukromé spolufinancování veřejných výdajů na výzkum a vývoj *

Intelektuální aktiva 

 • Patentové přihlášky PCT
 • Žádosti o ochranné známky **
 • Návrhové aplikace

Dopady na zaměstnanost

4.1.1 Zaměstnanost v činnostech náročných na znalosti

4.1.2 Zaměstnanost rychle rostoucích podniků inovativních odvětví **

Dopady na prodej

4.2.1 Vývoz střednědobých a vysoce technických výrobků

4.2.2 Vývoz služeb s vysokou úrovní znalostí **

4.2.3 Prodej inovací nových výrobků a nových produktů

 

* Ukazatel nově zavedený v rámci měření EIS 2017

** Ukazatel revidovaný pro rámec měření EIS 2017