[quote]V předvečer Dne lidských práv (10. prosince), komisař EU pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica oznámil vůbec první komplexní mechanismus ochránců lidských práv EU. Iniciativa má vest k jednomu z klíčových nástrojů pomoci Evropy obráncům lidských práv s ohledem na vysoké riziko, a to i v odlehlých oblastech, až do roku 2018.[/quote]

Mechanismus počítá s rozpočtem ve výši 15 milionů € z fondů Evropské unie do roku 2018. Financování navyšuje nepřetržité podpory obráncům lidských práv již poskytované ze strany EU, včetně podpor v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR). Od roku 2007 bylo v rámci EIDHR na celém světě přiděleno 200 mil. € ochráncům lidských práv.

Prostřednictvím nového mechanismu bude EU poskytovat pomoc podporovatelům lidských práv v ohrožení:

– krátkodobou podporu, včetně fyzické ochrany, právní a lékařské pomoci, hodnocení a kontrole podmínek ve věznicích, a mezi jiným naléhavé advokacie a přemístění;

– střednědobou podporu, včetně monitorování jejich situace, včasného varování před riziky, školení o prevenci rizik a bezpečnosti (se zahrnutím digitálního zabezpečení), a mezinárodní, regionální a národní advokacie;

– dlouhodobou podporu, včetně podpory národních sítí, advokacie, lobování a rozvoje strategií proti omezení a sankcím, uloženým ochráncům lidských práv ze strany států.

Mechanismus je řízen konsorciem 12 nezávislých mezinárodních nevládních organizací (NGO),  které mají praktické zkušenosti z práce na podporu ohrožených ochránců lidských práv. Mechanismus má celosvětové pokrytí, se zvláštním zaměřením na odlehlé oblasti. O konkrétních iniciativách, které mají být podporovány v rámci mechanismu, rozhoduje konsorcium nevládních organizací podle řady kritérií, včetně identity, situace a potřeb.

Očekává se, že se počet zastánců lidských práv a jejich místních organizací, které využívají mechanismus podpory, bude postupně zvyšovat v závislosti na vývoji, který ve světě nepříznivě ovlivňuje situaci v oblasti lidských práv.

Mechanismus je jednou z hlavních inovací a příspěvků k realizaci cílů udržitelného rozvoje, na kterém se dohodla mezinárodního společenství v OSN v New Yorku v září EU.

Jak je uvedeno v akčním plánu pro lidská práva a demokracii na období let 2015-2019, Evropská unie a její členské státy jsou plně odhodlány k posílení podpory zastáncům a obráncům lidských práv a k řešení ohroženého demokratického prostoru pro organizace občanské společnosti a jejich příznivců po celém světě. Zřízení a realizace prvního mechanizmu EU obránců lidských práv v rámci EIDHR je významnou inovací pro dosažení výše uváděných cílů.

Souvislosti

Mechanismus se financuje z Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR). Podpora lidských práv  a obránců lidských práv v situacích největšího ohrožení je prvním cílem nařízení o EIDHR na období 2014-2020. Pro celé sedmileté období 2014-2020 bude věnováno  20-25% z celkového rozpočtu EIDHR (tj. 200 až 250 milionů €) na podporu zastánců lidských práv v těchto situacích.

Oznámení o dalším nástroji podpory lidských práv a jejich obránců přichází během měsíce, věnovaného ochraně lidských práv a správě věcí veřejných v rámci evropského roku pro rozvoj.

Osobní transfery v částkách € poslané do zahraničí v roce 2014 rezidenty EU 29,3 mld. €, přijaté ze zahraničí 11,0 miliard €
Práce v zahraničí a posílání prostředků rodinám domů zmírňuje často situaci obyvatel domovských států s nízkou úrovní zaměstnanosti a tomu přiměřenou chudobou.
Podle Eurostat v roce 2014 toky peněz zaslané obyvateli EU do zemí mimo EU, označované jako předávání osobních příjmů, činily 29,3 mld. € v porovnání s 28,7 miliardami € v roce 2013. Příliv  do EU celkem  byl v roce 2014 11,0 mld. €, rozdíl měl za následek negativní bilanci (- 18,3 mld. €) pro EU se zbytkem světa. Většina osobních převodů se skládala z toků peněz zasílaných přistěhovalci nebo pracujícími v zahraničí do země svého původu.

Osobní peněžní transfery v EU (v mld. €)

tr1

Bilance osobních transferů v členských státech EU 2014

(v mil. €)

tr2

Ze zemí, za které jsou údaje zveřejněné, byl odliv osobních příjmů v roce 2014  nejvyšší z Francie (9,4 mld. €), Spojeného království (6,8 mld. €), Itálie (6,5 mld. €) a  Španělska (5,9 mld. € – viz poznámka). Nejvyšší příliv byl v Portugalsku (4,8 mld. €), Polsku (2,8 mld. €), Spojeném království (2,4 mld. €), Itálii (2,1 mld. €) a Rumunsku (2,0 mld. €). Takže  největší přebytky předávání osobních příjmů byly v roce 2014 v Portugalsku (+ 3,6 mld. €), Polsku (+ 2,6 mld. €) a Rumunsku (+ 1,6 mld. €), zatímco Francie a některé další státy zaznamenaly deficit; zdaleka největší deficit zaznamenala Francie (- 8,9 mld. €). Po ní následovala Itálie (- 4,5 miliard €), Spojené království (- 4,4 mld. €) a Německo (- 3,5 mld. €).

Nejvyšší podíl odlivu uvnitř EU byl na Slovensku,  odlivu mimo EU v Řecku

V roce 2014 byl nejvyšší podíl přítoků z jiných členských států EU z celkového přílivu celkem na Slovensku (99%), v Lucembursku a Maďarsku (po 96%) a Polsku (88%). Naopak příliv mimo EU byl alespoň z 70% ve Francii (74%), v Německu a Řecku (po 70%).
Slovensko (95%), Lucembursko (91%), Irsko (80%) a Česká republika (78%) byly členskými státy s nejvyšším podílem odlivu uvnitř EU na celkovém odlivu. Mimo EU mělo největší podíl odlivu Řecko (89%), Slovinsko (86%), Španělsko (85%, Švédsko (74%) a Itálie (73%).
 
Osobní transfery v členských státech EU 2014
(mil. €)
tr3
Metody a definice
Údaje o předávání osobních dat uvedená v této tiskové zprávě jsou shromažďována na základě nařízení (ES) 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, a v souladu s platební bilancí a mezinárodní investiční pozicí k použití (BPM6).
Osobní transfery se skládají ze všech běžných transferů v hotovosti nebo v naturáliích mezi rezidenty a nerezidentskými domácnostmi, bez ohledu na základní zdroj příjmů, vztah mezi domácnostmi a účel převodu. To znamená, že pojem osobních převodů je širší než převody příjmu pracovníků (náhrady zaměstnancům).
Za Španělsko a Maltu jde jen o pracovní příjmy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno