Zdroj: Archiv

[quote]Osmnáct měsíců poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zahájil investiční plán pro Evropu, a jeden rok po startu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Komise hodnotí dosažené výsledky. Komise dnes předkládá příslušné poznatky a jasné návrhy pro ambiciózní budoucnost fondu EFSI.[/quote]

Předseda Komise Juncker prohlásil: „ Investiční plán funguje a dokazuje, že pesimisté neměli pravdu. Evropský fond pro strategické investice každý den vytváří pracovní místa a podporuje investice do reálné ekonomiky. Navrhujeme proto, aby pracoval i po roce 2018. Buďme ambiciózní a umožněme Evropě opět investovat.“

Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, dodal: „Společně s Evropskou investiční bankou jsme v minulých 12 měsících hodně dokázali. Podpořili jsme inovativní projekty v oblasti energetiky, zdravotní péče, rozvoje měst a vysokorychlostního širokopásmového připojení. Téměř 150 000 malých a středních podniků má přístup k novému financování. Vytvořili jsme centrum, které poskytuje poradenské služby a odbornou podporu navrhovatelům projektů. Pro navrhovatele projektů jsme také spustili nový portál, kde mohou své projekty představit investorům z celého světa. Je však třeba udělat ještě více: musíme pokračovat v prohlubování jednotného trhu – jedinečného projektu EU – a členské státy musí pracovat na odstranění překážek pro investice.“

Dosažené výsledky

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) tvoří samotné jádro investičního plánu této Komise. Fond, řízený skupinou EIB, je na dobré cestě, aby do poloviny roku 2018 aktivoval nejméně 315 miliard eur dodatečných investic do reálné ekonomiky. EFSI poskytuje záruku na první ztrátu, takže EIB byla schopna investovat do více projektů, jež jsou někdy rizikovější, a investovat dříve, než by to bylo bez EFSI možné. EFSI celkově již působí v 26 členských státech. Jeho dosud schválené projekty odpovídají aktivizaci investic ve výši 100 miliard EUR. Z fondu EFSI zatím obzvláště těžily malé a střední podniky (MSP). EIB a Komise zintenzivní svou kontaktní činnost na lokální úrovni, aby podpořily větší aktivitu EFSI v těch členských státech, které dosud zaostávají.

Dnes jsme oficiálně zahájili další součást investičního plánu: Evropský portál investičních projektů (EIPP), což je online platforma sdružující evropské navrhovatele projektů a investory z EU i mimo ni. Portál zvýší viditelnost projektů, do nichž lze investovat, po celé Evropě. Komise jej vytvořila na základě poptávky investorů.

Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) poskytuje odbornou pomoc a individualizované poradenství soukromým i veřejným navrhovatelům projektů. Centrum již zpracovalo více než 160 žádostí. To je slibný začátek, ale Komise a EIB pracují na tom, aby poradní služby měly lokálnější charakter a přiblížily se společnostem, které by z nich měly mít prospěch.

V únoru vydala Komise pokyny ohledně toho, jak lze evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) kombinovat s EFSI, aby se uvolnil maximální objem investic. Této kombinace, jež bude dále zjednodušena, již v praxi využívá první soubor projektů.

Komise již také v rámci třetího pilíře investičního plánu podnikla řadu kroků pro zlepšení podnikatelského prostředí a podmínek financování. Mezi tyto iniciativy patří snížení kapitálových požadavků pro pojišťovny a zajišťovny. Pojistitelé Komisi upozornili, že některé z předpisů Solventnost II jim brání v investicích do infrastruktury – tato překážka byla nyní odstraněna. Komise vyhodnotí, zda je vhodné podobným způsobem snížit kapitálové požadavky pro expozice do infrastruktury; vezme přitom v úvahu diskuse o kapitálovém zacházení s bankovními expozicemi. Pro usnadnění investic rizikového kapitálu v Evropě Komise také navrhne změny regulačního rámce tohoto kapitálu. Spolu s Eurostatem Komise poskytne další vysvětlení a v případě potřeby zreviduje příslušné pokyny k účetním aspektům partnerství veřejného a soukromého sektoru. Aby investoři získali více právní jistoty v souvislosti s financováním infrastruktury, poskytla jim Komise praktické pokyny ohledně toho, co představuje státní podporu – v podobě sdělení o pojmu státní podpory.

Sdělení o plnění agendy jednotného trhu, které bylo dnes rovněž zveřejněno, nastiňuje řadu oblastí činnosti, které jsou nebo budou prováděny na úrovni EU s cílem vytvořit podnikatelsky příznivé prostředí podporující inovace a investice do lidí. Mezi tyto činnosti náleží vytvoření jednotného digitálního trhu, praktické uskutečnění trhu bez hranic pro služby, zjednodušení pravidel pro DPH, zlepšení přístupu začínajících podniků k rizikovému kapitálu a investice do lidské kvalifikace. Spolu s Evropským investičním fondem (EIF) Komise rovněž pracuje na zřízení celoevropského fondu fondů rizikového kapitálu, který by kombinoval veřejné finance se soukromým kapitálem a novým společnostem by poskytl další impulsy a zdroje. Členské státy také musí pokračovat ve svých strukturálních reformách a odstranit překážky a byrokracii, které brání investicím.

Budoucnost EFSI

Na základě těchto pozitivních výsledků navrhuje Komise následující postup.

  • Vzhledem ke své dosavadní úspěšnosti bude posílený EFSI pokračovat v činnosti i po skončení prvního tříletého období. Bude řešit zbývající mezery a selhání trhu a i nadále bude s větší „přidanou hodnotou“ mobilizovat finanční prostředky soukromého sektoru do investic s klíčovým významem pro budoucí vytváření pracovních míst, růst a konkurenceschopnost v Evropě. Komise na podzim předloží legislativní návrhy na prodloužení doby trvání EFSI, přičemž zohlední nedostatek rozpočtových zdrojů.[gap height=“10″]
  • Jeden z největších úspěchů EFSI představuje velký zájem a účast ze strany zprostředkovatelských bank v celé EU o poskytnutí financí pro malé a střední podniky v rámci specializovaného nástroje EFSI pro MSP. Ten bude na základě stávajícího rámce rychle rozšířen ve prospěch malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací ve všech členských státech. Komise bude spolupracovat s řídícím výborem EFSI, aby využila všech existujících možností, které nařízení o EFSI poskytuje.[gap height=“10″]
  • Komise prozkoumá možnost využití fondu typu EFSI pro investice do rozvoje třetích zemí.[gap height=“10″]
  • Kombinování podpory z EFSI a z ESI fondů bude dále zjednodušeno a právní a jiné překážky takové kombinace budou odstraněny.[gap height=“10″]
  • Centrum pro investiční poradenství bude posíleno, aby mohlo pracovat lokálněji a zintenzivnit svou spolupráci s národními podpůrnými centry.[gap height=“10″]
  • Dále bude podporováno vytváření investičních platforem – se silným zapojením Komise, skupiny EIB, národních podpůrných bank a dalších relevantních aktérů. To je obzvláště důležité pro to, aby malé projekty dosáhly větších rozměrů.[gap height=“10″]
  • Mezi nejúspěšnější odvětví v rámci EFSI nepochybně patří energetická účinnost. EFSI bude i nadále přispívat k rozvoji trhu s udržitelnými a ekologickými projekty, a to podporou rozvoje trhu se zelenými dluhopisy v Evropě a zlepšenou koordinací stávajících činností.[gap height=“10″]
  • Komise bude nadále plnit své priority jednotného trhu. Spolu s Eurostatem Komise poskytne další vysvětlení a v případě potřeby zreviduje příslušné pokyny k účetním aspektům partnerství veřejného a soukromého sektoru.[gap height=“10″]
  • Členské státy by si rovněž měly stanovit jasné priority, připravit konkrétní investiční projekty za pomoci poradenského centra – zejména u přeshraničních projektů – a strukturovat své projekty optimálním způsobem, jenž zajistí větší využití finančních nástrojů. V rámci evropského semestru by členské státy měly provést jim určená doporučení a odstranit vnitrostátní překážky.[gap height=“10″]

Souvislosti

V důsledku hospodářské krize v celé Evropě prudce klesly investice. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a k nastartování hospodářské obnovy je nezbytné společné, koordinované úsilí na evropské úrovni. Odpovídající prostředky jsou k dispozici – je třeba mobilizovat je v celé EU na podporu investic. Neexistuje jediná, jednoduchá odpověď, žádné „tlačítko růstu“, které by stačilo stisknout, a žádné univerzální řešení.

Ekonomický přístup Komise stojí na třech pilířích: strukturální reformy, aby se Evropa dostala

na novou růstovou trajektorii, fiskální odpovědnost k ozdravení veřejných financí a upevnění finanční stability a investice pro nastartování a udržení růstu.

Jádrem této strategie je investiční plán pro Evropu. Jeho cílem je odstranit překážky bránící investování, zviditelnit investiční projekty a poskytovat jim odbornou pomoc a lépe využívat nové i stávající finanční zdroje. Po jednom roce fungování Evropský fond pro strategické investice (EFSI) již vykazuje výsledky.

Financování ze strany EFSI – nejnovější údaje

Evropská investiční banka (EIB) dosud schválila 64 projektů pro financování v rámci EFSI, které představují objem financování ve výši 9,3 miliard eur. Evropský investiční fond (EIF) schválil 185 dohod o financování s malými a středními podniky, přičemž celkový objem financí v rámci EFSI dosahuje 3,5 miliardy eur. Očekává se, že tyto prostředky využije asi 141 800 malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací. Tyto operace jsou v souhrnu realizovány v 26 členských státech a mají aktivovat investice v celkové výši přes 100 miliard eur.

Mezi projekty se nepodařilo najít ani jeden z České republiky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno