Zdroj: Archiv

[quote]Dne 23.12. byla na Kypru podepsána dohoda, která znamená, že záruka EFSI nyní pomáhá posílit investice v celé EU. Evropská komise vítá zprávu, že dohoda podepsaná na Kypru k jeho účasti v Evropském fondu pro strategické investice (EFSI) mu nyní pomůže zvýšit investice, podpořit tvorbu pracovních míst a růst ve všech 28 členských státech.[/quote]

Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen, zodpovědný za zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, řekl: „EFSI již prokázal, že je důležitým prvním krokem k návratu investic na úroveň směrem k dlouhodobě udržitelnému vývoji. Dnešní dohoda na Kypru klade větší. důraz na posílení geografického pokrytí EFSI, což je jeho prioritou. Věříme, že další navazující dohody budou následovat; geografické pokrytí Kypru umožní využívat přístup kyperských MSP k finančním prostředkům. Společně s Evropskou investiční bankou nyní musíme zdvojnásobit naše úsilí, jak navázat na dosavadní úspěchy EFSI v podpoře pracovních míst a růstu v Evropě.

President Evropské investiční banky Werner Hoyer, uvedl: „Podpis na Kypru dnes je klíčovým milníkem pro skupinu EIB. Průkopnické použití záruk rozpočtu EIB a EU se nyní využívá ve všech členských státech EU. EFSI staví zapojení na silné skupiny EIB napříč širokým spektrem odvětví a pomocí různých finančních produktů v celé Evropské unii. EFSI bude i nadále řídit naši ambici oslovit nové finanční partnery, mířit na nové projekty a malé a střední podniky, které potřebují finance.

Za pouhých 18 měsíců od zahájení záruk EFSI úvěry skupiny EIB podporované prostřednictvím EFSI jsou na dobré cestě, aby dosáhly své původní cíle dostat další investice do reálné ekonomiky za 315 miliard eur do roku 2018. Už jsme překonali polovinu k dosažení počátečního cíle. V prosinci 2016 operace schválené v rámci investičního plánu pro Evropu nyní představují celkový objem financování ve výši 30,6 miliardy eur. Tyto operace probíhají v současné době ve všech 28 členských státech, a očekává se, že spustí celkové investice ve výši více než 164 miliard eur.

Evropská investiční banka (EIB) schválila 176 projektů v oblasti infrastruktury pro financování v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Tyto projekty představují objem financování ve výši 22,4 mld. eur. Evropský investiční fond (EIF) schválil 244 dohody o financování malých a středních podniků, s celkovým financováním v rámci EFSI.

Vzhledem k tak velkému úspěchu předseda Jean-Claude Juncker oznámil ve svém projevu o stavu Unie ze dne 14. září návrh prodloužit trvání a schopnost EFSI posílit investice dále („EFSI 2,0“). Návrh prodlouží počáteční tříleté období (2015-2018) s cílem dosáhnout minimálně 500 mld.€ namísto současného cíle 315 mld. miliard euro investic do roku 2020. Cílem návrhu je rovněž klást větší důraz na dodatečné a doplňkové investice, přeshraniční projekty, podporu malých a středních podniků a zvýšení geografického pokrytí EFSI.

Výkon záruky EFSI byl nyní vyhodnocen Komisí, EIB a nezávisle globální účetní firmou EY. Komise dospěla k závěru, že každé z těchto hodnocení podává důkaz na podporu rozšíření EFSI. Zjištění ve třech hodnoceních se široce zabývají návrhem Komise a výsledky budou zohledněny v budoucí legislativní diskusi o EFSI 2.0.

Návrh na prodloužení EFSI již dosáhl značného pokroku. Ministři financí EU dali návrhu svoji podporu na zasedání ECOFIN začátku tohoto měsíce. Na svém prosincovém zasedání Evropská rada uvítala tuto dohodu a vyzvala k rozšíření EFSI; to má být přijato spoluzákonodárci v první polovině roku 2017.

Souvislosti

Investiční plán pro Evropu se skládá ze tří pilířů.

  • Za prvé, Evropského fondu pro strategické investice, který poskytuje záruky EU k mobilizaci soukromých investice.[gap height=“10″]
  • Za druhé, Evropské investiční poradní centrum (hub) a evropský portál Investiční akce, které poskytují technickou pomoc a větší viditelnost investičních příležitostí, a tím napomáhají  investiční projekty dostávat do reálné ekonomiky.[gap height=“10″]
  • Za třetí, odstranění regulačních překážek pro investice jak na národní úrovni, tak na úrovni EU.

V rámci prvního pilíře byla absorpce trhu obzvláště rychlá v rámci tzv. oknu malých a středně velkých podniků (MSP), kde EFSI přináší i výsledky pozitivní nad původní očekávání. Aby bylo zajištěno, že bude mít „okno“ dostatečné finanční zdroje, aby i nadále mohlo poskytovat finanční prostředky pro malé a střední podniky s podporou EFSI, bylo okno MSP zvýšeno až do částky 500 mil. € v červenci 2016.

V rámci druhého pilíře Evropské investiční poradenské centrum zahájilo činnost  dne 1. září 2015. Předkladatelé projektů, orgány veřejné správy a soukromé společnosti mohou získat technickou podporu pomoci dostat své projekty ze země, aby byly připraveny více investovat. Mohou dostat rady o vhodných zdrojích financování, a přístupu k unikátní řadě technických a finančních znalostí.

S cílem poskytnout investorům větší viditelnost existujících investičních příležitosti v EU Komise vytvořila Evropský portál investičních projektů, který byl spuštěn dne 1. června 2016. Předkladatelé projektů mohou předkládat své projekty on-line, aby byly sladěny s příslušnými investičními příležitostmi – druh párování nabídky a poptávky.

K odstranění překážek pro investice – třetímu pilíři investičního záměru – Komise již navrhla konkrétní iniciativy na pomoc investiční podpoře a usnadnění financování reálné ekonomiky, jako je například snížení kapitálových výdajů na pojišťovny a zajišťovny, pokud jde o investice do infrastruktury, energetické unie, unie kapitálových trhů, jednotného trhu a strategií jednotného digitálního trhu, balíčku oběhové ekonomiky. Všechny iniciativy obsahují konkrétní opatření, která pokud budou plně uplatněna, odstraní překážky v podpoře inovací a dále zlepšit prostředí pro investice, pokud budou plně implementována. Současně musí členské státy nadále provádět nezbytné reformy k odstranění překážek investicím zjištěným v rámci evropského semestru v oblastech jako insolvenční řízení, zadávání veřejných zakázek, soudních systémů a efektivnosti veřejné správy nebo specifických odvětvových předpisů.

Z informace plyne zatím 5,4násobný pákový efekt ve vztahu k výši garance veřejných financí, měl by se dokonce zvýšit, objemy disponibilních finančních prostředků jsou tedy v zásadě téměř neomezené,

  • ale nutno mít připravené projekty, zajišťující deklarované výnosy investic, tedy i kontrolu nákladů,
  • nutno u velkých projektů EIA opřít o soutěžní nabídky vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí zaměstnávajících odborníky pokrývající všechny specializace vztahující se k návrhu projektu,
  • opřít výkup pozemků podle cen za jejich současné užívání v době zahájení řízení, zajistit případně vyvlastnění včetně odvolacího řízení během měsíců,
  • rozhodnout o ceně pozemku a záloze na výkup nemovitostí na pozemku, po zaplacení pozemku neprodleně pokračovat v projektu a ponechat možnost zdlouhavých odvolacích jednání jen k odhadu ceny nemovitostí,
  • mnohem horší bude úředníky přimět v rámci plnění služebního zákona, že trh nerozhodne vše lépe než oni, že odpovídají ze svého postavení za rozvoj ekonomiky a společnosti, že proto jsou schopni rozhodnout bez externích firem o zásadách projektů, nejsou již odpovědní jen „politicky“,
  • že určitá definitiva a jasný kariérní řád představují kompenzaci rozdílu mezi jejich platy a vyššími mzdami, které by měli ve svých profesích v soukromém sektoru, ale s rizikem ztráty zaměstnání v případě recese.