Zdroj: Archiv

[quote]Evropská komise přijala 14. 12. sdělení o přínosu evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) pro strategii růstu EU, investiční plán a priority Komise během následujících deseti let.[/quote]

Sdělení shrnulo také výsledky jednání se všemi členskými státy o dohodách o partnerství a programech a klíčové problémy v jednotlivých zemích. Sdělení uvedl Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost a komisařka pro regionální politiku Corina Cretu. Slíbili mimo jiné brzké předložení informačních materiálů k nařízení o společných ustanoveních nového systému.

Aby byla zajištěna co největší transparentnost pro širokou veřejnost, Komise zahájila provoz otevřené datové platformy pro fomdy ESI, která informuje o pokroku při provádění programů financovaných z těchto fondů.

V období 2014-2020 bude investováno v EU  454 mld. € z rozpočtu EU a celkem 637 mld. € s národním spolufinancováním v evropských městech a regionech prostřednictvím 456 národních a regionálních programů a 79 programů meziregionální spolupráce

Význam fondů ESI ve veřejných investicích v EU se výrazně zvýšil, neboť národní a regionální investice klesají. V letech 2014 a 2016 se očekává, že fondy ESI budou v průměru dosahovat cca 14% celkových veřejných investic, ale dosáhnou až 70% v některých členských státech.

Fondy ESI  jsou hlavní investiční nástroje EU a důležití přispěvatelé investičních programů a priorit Komise. Pro zajištění maximální transparentnosti pro veřejnost zahájila Komise nové datové platformy otevřené pro ESI fondy, které mají  ukazovat pokrok při provádění programů fondů ESI.

Jak se předpokládá v článku 16 nařízení o společných ustanoveních, sdělení předkládá hlavní výsledky jednání mezi členskými státy, jejich partnery, včetně regionálních a místních subjektů a Komisí o dohodách o partnerství a programech. Obsahuje přehled klíčových otázek pro každý členský stát v příloze II, zatímco příloha I se zaměřuje na programy meziregionální spolupráce.

Hlavní priority pro investice z fondů ESI v období 2014-2020

Výzkum a inovace (V&V), informační a komunikační technologie (ICT) a rozvoj malých a středních podniků.

V období 2014-2020 budou fondy investovat 121 mld. €do výzkumu a inovací, informačních a komunikačních technologií a podpory malých podniků v celé Evropě. Dva miliony společnosti bude fondy ESI přímo podporováno  k posílení konkurenceschopnosti a zvýšení jejich kapacit výzkumu a inovací. Téměř 15 milionů domácností bude mít přístup k rychlostnímu širokopásmovému připojení díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj (ERDF); tím získá téměř 20 milionů lidí ve venkovských oblastech nové či vylepšené služby ICT nebo infrastrukturu s podporou Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova rozvoj (EAFRD).

Životní prostředí, změna klimatu, energetika a doprava

193 mld. €, vůbec nejvíc z rozpočtu EU, je určeno na investice v oblasti energetiky, životního prostředí, biologické rozmanitosti, klimatu, řízení rizik a udržitelné dopravy. Programy fondů ESI  nasměrují Evropu na cestu k nízkouhlíkové ekonomice. Budou také vytvářet podnikatelské příležitosti a zelená pracovní místa v odvětvích, která mají významný růstový potenciál.

V příštích letech díky investicím z fondů ESI bude mít 875 000 domácností prospěch z prácí na  renovaci vytápění, více než 57 000 společností bude pracovat se zvýšenou energetickou účinností a 3,3 milionů nových uživatelů energie bude připojeno k inteligentním sítím.

Celkově přispějí programy ke snížení odhadovaných ročních emisí skleníkových plynů ve výši přibližně 30 milionů tun CO2, a podpoří produkci více než 7500 megawatt navíc z obnovitelných energetických kapacit – to se téměř rovná celkové kapacitě výroby elektrické energie Slovinska a Chorvatska.

Celkem 120 mld. € bude přiděleno na zaměstnanost, sociální začleňování, vzdělávání a odborné přípravy.

Iniciativa Zaměstnanost mládeže (YEI) podpoří opatření, jejichž cílem je boj proti nezaměstnanosti mladých lidí. V průběhu období 2014-2020 pomůže Evropský sociální fond (ESF) 10 milionům nezaměstnaných lidí zlepšit jejich šance na získání zaměstnání. Očekává se, že 400 000 malých a středních podniků (včetně družstevních a podniků sociální ekonomiky), obdrží finanční prostředky na investice do rozvoje lidského kapitálu a dovedností.

Efektivní správa

Fondy budou investovat 4,2 mld. € do budování institucionálních kapacit pro podporu solidních, moderních a propojených institucí po celé Evropě.

Jak může Komise zajistit, aby investice ESI fondů dosáhly svých cílů

Za prvé nové nařízení zavedlo podmínky („ex-ante podmíněnosti“), které platí dříve, než mohou být fondy směrovány do členských států, aby zajistily účinnější investice. Například chytré specializované strategie pro identifikaci konkrétních silných stránek, podnikání přátelské reformy, dopravní strategie, opatření ke zlepšení systémů zadávání veřejných zakázek nebo dodržování environmentálních zákonů jsou nezbytným předpokladem. Když nebyly zcela splněny od počátku, byly vytvořeny akční plány pro jejich splnění do roku 2016.

K tomu nařízení stanovilo povinnost jasných, transparentních a měřitelných záměrů a cílů. Pro každý program byl definován výkonnostní rámec, podrobně očekávané výsledky investic a jak pokrok směrem k těmto cílům měřit. Předpokládá se roční vyhodnocení podáváním zpráv o provádění programů.

Do roku 2019 se umožní pro programy a priority, které dosáhnou milníky stanovené ve výkonnostním rámci, přístup k přidružené výkonnostní rezervě (6% národních alokací), zatímco ty, kterým se vážně nepodařilo dosáhnout milníků, mohou čelit sankcím.

Jak fondy ESI přispějí k investičnímu plánu
Fondy ESI plně přispějí ke třem pilířům investičního plánu: využití pákového efektu veřejných a soukromých investic, podpoře strukturálních reforem a zlepšení přístupu k financování.
V souladu s cíli investičního plánu a pracovního programu Komise se členské státy  vyzývají, aby zdvojnásobily ve srovnání s obdobím 2007-2013 využití prostředků ESI, poskytovaných prostřednictvím finančních nástrojů, jako jsou půjčky, podíly a záruky namísto tradičních grantů. Použití pákového efektu by mělo přinést alespoň 20 miliard € dodatečných investic.

Technickou pomoc členským státům mezi roky 2015 a 2017při zavádění těchto nástrojů poskytne Komise  zejména prostřednictvím FI-kompasu.
Evropský fond pro strategické investice (EFSI) a fondy ESI budou společně hrát klíčovou roli pro dosahování cílů růstu a zaměstnanosti EU v nejbližší budoucnosti. Tyto nástroje mají řadu rozdílů, pokud jde o odůvodnění, design, právní rámec a časový rámec pro realizaci, ale jejich prostor pro společnou práci je obrovský.

Mohou být kombinovány všude tam, kde to má smysl a zvyšuje hodnotu. To může být případ  některých zemí nebo odvětví, kde jsou rizika investování vnímána jako příliš vysoká  a proto by nebyla pravděpodobná podpora EFSI bez příspěvků z fondů ESI. Každý projekt, který je ekonomicky životaschopný; má vysokou společenskou a ekonomickou hodnotu, přispívá k dosažení cílů politiky EU a je v souladu s pravidly EU, může využít vícezdrojopvého ů  financování s podporou fondů  EFSI a ESI.

V praxi může mít společná podpora  dvě formy:

– První možnost: podpora na úrovni individuálního projektu, v němž jsou fondy EFSI a ESI doplněním příspěvku předkladatele projektu a/nebo jiných soukromých investorů;

– Druhá možnost: fondy EFSI by se přímo podílely na fondech  ESI  podporou finančních nástrojů jak na úrovni EU, tak vnitrostátní, a to buď v rámci investiční platformy, nebo spolufinancování investic do jednotlivých projektů těmito nástroji.

Existuje obrovský potenciál pro vzájemné doplňování ESIF a EFSI. To je důvod, proč  Komise brzy vydá pokyny pro doplňování fondů, aby se ujistila, že řídící orgány budou  plně využívat těchto nových příležitostí.

Příští kroky
Sdělení bylo předáno Evropskému parlamentu, Radě, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru s žádostí o připomínky během několika měsíců..

PŘÍLOHA  II:

Listy (“fiches”)podle zemí k Sdělení Komise “Investice do růstu a zaměstnanosti – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů ESIF“.

  1. ESIF v České republice

Ekonomické a sociální problémy v souvislosti s ESIF

Aktuální makroekonomické trendy jsou pozitivní: česká ekonomika se vrátila k růstu v roce 2014, po dvou letech poklesu. Nicméně očekávané negativní demografické trendy povedou v dlouhodobém horizontu ke zvýšení  penzijních výdajů  a výdajů na zdravotní  péči. Ekonomika v současné době patří do skupiny „mírných inovátorů“, a očekává se, že se bude pohybovat se v řetězci přidané hodnoty.  Nezaměstnanost je na ústupu, ale trh práce je charakterizován nízkou účastí některých skupin a nesouladem dovedností  mezi nabídkou a poptávkou.

Analýza cílů strategie Evropa 2020  pro Českou republiku ukazuje na významné nedostatky na vnitrostátní a regionální úrovni ve zvyšování výdajů na  výzkum a inovace  (zejména u soukromých investic), zlepšení energetické účinnosti, reformy terciárního vzdělávání, boje proti korupci a řádnému uplatňování pravidel pro veřejné zakázky. Politická doporučení EU v  rámci evropského semestru navrhují vytvoření centrálního registru veřejných zakázek, řádné provádění protikorupčního plánu, přijetí reformy vyššího vzdělávání a zvýšení účasti na vzdělávání znevýhodněných (zejména romských) dětí.

Hlavní priority a výsledky

V období 2014-2020 se použije ESIF k tomu, aby byla česká ekonomika více konkurenceschopná a inovativní investováním 2,5 mld.€ do výzkumu, technického rozvoje a inovací.  Země začala dohánět prodlevu investic a vývoje zvýšenými alokacemi z ESIF a očekává se zvýšit podíl výdajů na výzkum  a vývoj na  2,97 % HDP 2020. Investice se využijí na podporu V&V  struktur a kapacit a zlepšení spolupráce mezi sektorem výzkumu, podnikáním a terciárním vzděláváním,

Více než 2 mld.€ (1,4% HDP) se využije jako hlavní zdroj financování podpory přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.  Intensita energie a využívání zdrojů českým promyslem (hlavně uhlí) je v EU jednou z nejvyšších. V této oblasti se očekávají hlavní výsledky výrobou energie z obnovitelných zdrojů (83 MW) a snížením úrovně skledníkových plynů o 920 000 t CO2/rok).

ESIF přispěje 2,8 mld EUR na ochranu životního prostředí a účinného využívání zdrojů. Investice bude vynaložena na: zlepšení kvality vody (například 150 000 nových obyvatel přejde na zlepšení zásobování vodou), nakládání s odpady (např meziroční nárůst o 700 000 tun kapacity recyklace odpadů), kvalitu ovzduší, zvýšení biologické rozmanitosti, převedením 400 000 ha pozemků do ekologického zemědělství obvodu a pomoci zemědělcům plnit agro-environmentální a klimatické související závazky týkající se 870 000 ha půdy. EMFF pomůže odvětví rybolovu a akvakultury udržitelnější pomocí účinnějších a k životnímu prostředí šetrných výrobních metod.

Na dopravu bude příděleno 6,2 miliardy € na podporu udržitelné dopravy a přispění k odstranění překážek v klíčových síťových infrastrukturách. To také pomůže odstranit nedostatky v sítí TEN-T a zlepšit interoperabilitu železniční sítě. 140 km železničních tratí bude přestavěno nebo modernizováno, což přispívá k zásadnímu posunu k udržitelné mobilitě. Zlepšení infrastruktury zdostupní regiony je zvýší počet lidí používajících  veřejnou dopravu ve městech. Financování ESIF ve výši 200 milionů € bylo vyčleněno pro modernizaci a zajištění přenosové soustavy vysokého napětí.

Téměř 1,4 miliardy EUR bude věnováno na podporu udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podporu mobility pracovních sil, se zvláštním zaměřením na znevýhodněné skupiny, jako jsou osoby s nízkou kvalifikací, starší a mladí lidé (podpora pro 585 000 lidí, u 230 000 z nich se očekává přínos z  nové kvalifikace). ESIF bude rovněž použita na sociální začleňování a vzdělání, s alokací ve výši 2 miliardy EUR na pomoc lidem v nouzi a znevýhodněným osobám, ke zlepšení kvality sociálních a zdravotních služeb, a investice do vzdělávání. Ve veřejných službách vznikne 30 nových mobilních zdravotnických týmů a 83 zdravotnických zařízení možné nastavit a na všech úrovních se podpoří vzdělávání, zajistí rovný přístup k vysoce kvalitním předškolním zařízením a základním a středním školám. ESIF se  použije také na rozvoj univerzit a zlepšení jejich řízení lidských zdrojů a usnadnění přístupu k terciárnímu vzdělání (869 studentů v nových bakalářských studijních programů).

Cca 180 milionů € bude vynaloženo na to, aby byly veřejná správa a soudní systém účinnější a transparentnější, snížení administrativní zátěže, zlepšení dovedností zaměstnanců ve veřejné správě a zefektivnit  řízení lidských zdrojů.

Využívání finančních a územních nástrojů

Přibližně 763 mil.€ je plánováno v rámci programů politiky soudržnosti  poskytnout prostřednictvím finančních nástrojů. To více než zdvojnásobí částky v předchozím programovém období. Hlavními oblastmi intervence jsou podpora malých a středních podniků, dopravní infrastruktur, investice do energetické účinnosti, a v menší míře, účinného využívání zdrojů.

Regulační požadavek ve výši 5% z EFRR, které mají být vynaloženy na udržitelný rozvoj měst, bude pokryt investicemi na sdílený program pražského růstu a sedmi integrovaných územních investic (ITI) v největších městských oblastech. Celková alokace ITI činí 1 miliardu €  z ERDF a 223 milionů € z Fondu soudržnosti.

Společenstvím vedený místní rozvoj bude zvlášť důležitýé pro rozvoj venkovských oblastí prostřednictvím přístupu „multi-fondů“. To bude zahrnovat finanční prostředky z ERDF (418 milionů €), EZFRV (115 mil.€) a Evropského sociálního fondu (64 mil. €), které mohou být použity v integrovaných víceodvětvových strategiích místního rozvoje místních komunit, organizovaných v cca 160 místních akčních skupinách, pokrývajících  55% populace.
Klíčové informace

Politika soudržnosti (ESF, ERDF, CF, YEI) EAFRD EMFF ETC
Žádné programy z fondů EU programmes 8 (národních) 1 1 7
Dostupné fondy v € 21 643 218 575 2 305 673 996 31 108 015 1 144 024 031*

 * Částka zahrnuje veškeré financování z programů Evropské územní spolupráce (ETC), na nichž se podílí Česká republika

  1. Předběžné podmínky pro účinné a efektivní využívání ESIF

Strategické rámce pro některé oblasti investic (tj. do výzkumu a vývoje, informačních a komunikačních technologií) nebyly dokončeny. Akční plány byly přijaty pro 11 tematických programů, tři jsou tematické, podmíněné ex  ante (EAC).

  1. Řízení ESIF

Česká republika usměrnila způsob správy ESIF a centralizovala ji ještě tím, že snížila počet programů (ze 17 v roce 2007 – 2013 na 8 programů politiky soudržnosti) a zprostředkujících subjektů. Ministerstvo pro místní rozvoj je národním orgánem pro koordinaci. Další koordinace mezi fondy je zajišťována prostřednictvím monitorovacích výborů, koordinovaných výzev k předkládání návrhů a pracovních skupin. Služební zákon  2014 musí přispět ke zlepšení administrativní kapacity.

  1. Zjednodušení pro beneficianty

Česká republika je zaměřena na snížení administrativní zátěže příjemců a veřejné správy tím, že snížila počet programů a zprostředkujících subjektů, vytvořila nový monitorovací systém pro celou implementační strukturu a jednotné metodické prostředí pro všechny programy. Ve větší míře budou využity finanční nástroje a možnosti volby jako platby záloh a zjednodušené náklady.                                                            .

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno