Zdroj: Archiv

[quote]V letech 2014–2020 budou mít členské státy, regiony a města EU v rámci politiky soudržnosti (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti) k dispozici více než 351 miliard eur. V mnoha zemích jde o hlavní zdroje veřejného financování. Tyto prostředky je nutné dobře investovat a řídit, jelikož nedostatky v celostátní, regionální a místní správě mohou ohrozit úspěch těchto programů.[/quote]

Některé prostředky přidělené v rámci politiky soudržnosti na období 2007–2013 dosud nebyly investovány. Komise chce členským státům pomoci, aby o tyto cenné investice nepřišly, a zajistit řádné využití těchto prostředků v nejvhodnějších typech projektů, z nichž budou mít obyvatelé těchto zemí prospěch.

Jádrem politiky soudržnosti EU v období 2014–2020 je tudíž posílení správní kapacity s cílem zlepšit investování a řízení prostředků poskytnutých z fondů. Komisařka pro regionální politiku Corina Creţu označila tuto činnost za prioritní.

V této souvislosti organizuje komisařka pro regionální politiku Corina Creţu spolu s jí podřízenými útvary Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku a s přispěním Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování řadu nových akcí.

O jaké akce se jedná?

Iniciativa pro lepší provádění politiky soudržnosti má čtyři opěrné body:

  1. Byla vytvořena „pracovní skupina pro lepší provádění“, která prostřednictvím specificky uzpůsobených akčních týmů podporuje celostátní a regionální orgány veřejné správy při efektivním využívání zbývajících investic z programového období 2007–2 013. Pracovní skupina analyzovala hlavní faktory, které způsobily zpoždění při provádění, a začala vytvářet podrobné a komplexní akční plány pro jednotlivé ohrožené programy. Komise úzce spolupracuje s členskými státy při hledání cest, jak maximalizovat využití prostředků vyčleněných z víceletého finančního rámce na období 2007–2013, jak o to požádala Evropská rada v prosince
  2. U programů na období 2014–2020 bude podpořeno budování správní kapacity v členských státech a regionech v rámci druhé fáze činnosti pracovní skupiny a různých opatření, jako je sdílení znalostí, výměna odborníků, odborné vzdělávání a technická
  3. Komisařka pro regionální politiku Corina Creţu chce prověřit důvody, proč zaostávají regiony s nízkou úrovní hospodářského rozvoje či regiony, které vykazují po několik let negativní růst Tento trend je pro politiku soudržnosti, jejímž cílem je snižování rozdílů v úrovni rozvoje evropských regionů, obzvláště znepokojivý.
  4. Komise zřizuje skupinu odborníků, která bude nezávisle hodnotit, nakolik zavádějí členské státy zjednodušení pravidel, a určí další příležitosti k jejich zjednodušování. Skupina vydá doporučení pro příjemce prostředků z fondů v programovém období 2014–2020, jak mají při jejich investování lépe využívat příležitosti ke zjednodušení. Jejím druhým cílem bude navrhnout, jak dosáhnout dalšího zjednodušení v období po roce 2020. Činnost je úzce spjata s iniciativou místopředsedkyně Kristaliny Georgievové „rozpočet EU zaměřený na výsledky“.

Jak pracovní skupina pro lepší provádění vznikla?

Vytvoření zvláštní pracovní skupiny, jež má členským státům a regionům pomoci při investování prostředků z politiky soudržnosti, bylo jednou z prvních iniciativ komisařky při jejím vstupu do úřadu. Cílem pracovní skupiny je pomoci mnoha zemím, které se potýkají s obtížemi při realizaci naplánovaných investic, s posílením jejich správní kapacity, díky čemuž se zlepší jejich „absorpční“ schopnost a budou lépe využívat investičních příležitostí.

Na koho je pracovní skupina zaměřena?

Pozornost pracovní skupiny se v současné době soustředí na skupinu zemí, jejichž míra absorpce se pohybuje pod průměrem EU. Tato situace by mohla vyústit ve „zrušení závazku“ a ztrátu finančních prostředků, které již byly přiděleny či jejichž přidělení se plánuje.

Mezi osm dotčených zemí patří Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Co vlastně pracovní skupina dělá?

Prvním krokem pracovní skupiny bylo vyhodnocení a analýza situace v členských státech za pomoci strukturovaného a jednotného přístupu. U každé prioritní osy dotčených programů byly identifikovány překážky a hlavní nedostatky v provádění. V některých zemích existují problémy a zpoždění při realizaci velkých projektů v oblasti infrastruktury, zejména v oblasti životního prostředí a dopravy.

Další země trpí celkově nedostatky ve správní kapacitě i strukturálnějšími problémy a nedostatky ve veřejné správě.

Pracovní skupina odpovídá za vypracování akčních plánů pro každý dotčený členský stát, případně za přezkum stávajících plánů. Tento proces zajistí výměnu zkušeností a šíření osvědčených postupů mezi zúčastněnými subjekty. V relevantních případech zajistí Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování spolu s Generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politiku, aby byla přijata vhodná opatření rovněž v oblasti Evropského sociálního fondu.

Mají se tedy veřejně kárat hříšníci?

Ne – cílem je podporovat modely osvědčených postupů a poskytovat pomoc. Posíleno může být rovněž budování správní kapacity, zejména s cílem zlepšit provádění v období 2014– 2020 a vyvodit ponaučení z minulosti. To je druhá oblast, na niž se pracovní skupina ve střednědobém horizontu zaměří. Členské státy se vyzývají, aby svůj rozpočet na technickou pomoc v rámci politiky soudržnosti využívaly účinnějším a lépe zacíleným způsobem, což jim umožní posílit správní kapacitu k provádění fondů.

Proč je správní kapacita důležitá?

Politika soudržnosti funguje podle zásady „sdíleného řízení“ – sdíleného mezi Komisí a místními a celostátními orgány, které řídí finanční prostředky v členských státech.

Nová politika soudržnosti na období 2014–2020 klade důraz na budování správní kapacity v zájmu toho, aby se členské státy mohly plně přizpůsobit novým požadavkům na využívání evropských strukturálních a investičních fondů, efektivně prováděly své investiční programy a dosahovaly co nejlepších výsledků.

Správní kapacita k řízení a investování prostředků z fondů a z programů a projektů spolufinancovaných EU se obecně považuje za klíčový faktor úspěchu politiky soudržnosti EU. Nejsou-li orgány veřejné správy, které fondy řídí (řídicí orgány, zprostředkující subjekty, certifikační orgány, kontrolní orgány), dost silné, potýkají se s mnoha překážkami a problémy. Investice pak v konečném důsledku nemohou přinášet obyvatelům evropských regionů a měst očekávané výhody. A není to pouze otázka etiky a pravidel – provozovat neefektivní správu je také nákladnější.

Jak lze podpořit správní kapacitu, aby to vedlo k lepšímu čerpání prostředků z fondů?

Podpora správní kapacity spočívá ve zřizování těch správných struktur, zajištění lidských zdrojů, systémů a nástrojů. Jinými slovy jde o to, aby byla jasně stanovena odpovědnost a úkoly, aby byli zaměstnanci řádně proškoleni a do řízení fondů aby byly nabírány ty správné osoby. Dále musí být k dispozici vhodné nástroje pro řízení evropských strukturálních a investičních fondů – systémy IT, příručky, pravidla. Jsou-li tyto systémy a nástroje zavedeny, jsou organizace méně ohroženy. Dalším důležitým prvkem je řádná správa. Jde o to, učinit vedoucí pracovníky odpovědnými za výkonnost, zajistit ochranu proti korupci a střetu zájmů a zvýšit transparentnost.

Co to znamená konkrétně?

Evropská komise zahájila sérii odborných školení pro přípravu na nové programové období. Tyto akce se zaměřují na celostátní a regionální orgány odpovědné za řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti. Jsou určeny převážně pro plánování a provádění, ale týkají se také záležitostí finančního řízení a kontroly.

Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku rovněž pomáhá posilovat správní kapacitu celostátních a regionálních správ za pomoci analytických a diagnostických nástrojů, pokynů a speciálně uzpůsobených podpůrných mechanismů, jako je výměna osvědčených postupů a zkušeností nebo usnadnění vazeb pro vzájemnou výměnu zkušeností (peer-to-peer). Důraz je kladen především na pomoc s lepším řízením investování prostředků EU.

Komise nedávno zahájila dvě nové iniciativy: systém vzájemné výměny zkušeností TAIEX REGIO PEER 2 PEER (spuštěný 24. března) a pakty integrity:

Systém PEER 2 PEER je navržen pro 24 000 úředníků v orgánech, které řídí finanční prostředky a projekty v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Systém přímo reaguje na konkrétní požadavky orgánů, které se přihlásily do on-line databáze. Bude jim poskytovat pomoc v podobě misí odborníků, studijních návštěv a specifických workshopů. Úředníci, kteří chtějí sdílet své odborné znalosti, by se měli zaregistrovat do databáze odborníků.

  • Pakty integrity byly vytvořeny nevládní organizací Transparency International s cílem podporovat vlády, podniky a občanskou společnost při zvyšování důvěry a transparentnosti při zadávání veřejných zakázek. Komise nyní hodlá zavést pakty integrity u několika projektů spolufinancovaných z prostředků EU v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

Pakt integrity týkající se prostředků politiky soudržnosti bude právně závazná dohoda mezi řídicím orgánem a společnostmi, které se ucházejí o veřejné zakázky, v níž se zaváží dodržovat zásady transparentního a účinného procesu zadávání veřejných zakázek. Pro větší odpovědnost budou pakty integrity zahrnovat kontrolní systém, který povede vybraná organizace občanské společnosti.

Výzva k vyjádření zájmu o účast při zavádění tohoto nástroje v členských státech u projektů spolufinancovaných v rámci politiky soudržnosti bude vyhlášena v květnu 2015. Orgány a příjemce důrazně vyzýváme, aby této iniciativy využili.

Existují další způsoby, jak mohou členské státy a regiony investovat do účinné veřejné správy?

Kromě technické pomoci by způsobilé členské státy měly použít opatření, která podporují širší budování správní kapacity. Investování do budování správní kapacity a účinné veřejné správy (tematický cíl 11), podporované z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj, má širší a dlouhodobější cíl. Zaměřuje se na provádění skutečných reforem a systémových změn, které zlepší vnitřní výkonnost veřejných správ (jež se netýká jejich úlohy při řízení prostředků EU).

V letech 2014–2020 budou evropské strukturální a investiční fondy nadále podporovat budování správní kapacity a provádění reforem. Cílem této podpory je vytvořit stabilní a předvídatelné instituce schopné dostatečně pružně reagovat na společenské výzvy, otevřené dialogu s veřejností, schopné zavádět nová politická řešení a poskytovat lepší služby. Podpora je zaměřena na účinnější organizační procesy, moderní management a motivované a kvalifikované státní zaměstnance.

Podpora reforem veřejné správy jako součást tematického cíle „ budování správní kapacity“ v programovém období 2014–2020 navazuje na příslušná doporučení pro jednotlivé země, související pracovní dokumenty útvarů Komise, případně ekonomické ozdravné programy, a na národní programy reforem.

Budou v příštím programovém období prostředky na podporu tohoto úsilí?

V rámci nové politiky soudržnosti se na podporu reforem a budování správní kapacity v období 2014–2020 plánuje vyčlenit přibližně 4,8 miliardy eur. Tyto finanční prostředky se budou také prostřednictvím technické pomoci zaměřovat na posílení kapacity orgánů přímo zapojených do provádění.

Jak bojovat proti podvodům a korupci?

Z chyb nahlášených při řízení politiky soudržnosti je 0,2 % způsobeno podvody. Komise se staví k podvodům a korupci s nulovou tolerancí a totéž očekává i od členských států a regionů. Finanční pomoc by měla být použita na podporu konkurenceschopnosti, zvyšování produktivity a vytváření nových pracovních příležitostí. Při prověřování dohod o partnerství a operačních programů trvá Komise na tom, aby členské státy učinily jasný závazek, že přijmou opatření k předcházení podvodům, a plnění tohoto závazku bude bedlivě sledovat.

V prosinci 2013 uspořádala Komise spolu s organizací Transparency International mezinárodní konferenci následovanou sérií seminářů týkajících se jednotlivých zemí, jež se zaměřily na boj proti podvodům v oblasti evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem těchto akcí bylo zejména poskytnout úředníkům praktické nástroje, které mohou bránit zneužívání finančních prostředků.

Jedním z konkrétních výsledků těchto seminářů byla myšlenka uplatnit systém „paktů integrity“, který vytvořila organizace Transparency International, na projekty podpořené z politiky soudržnosti.

Komise vytvořila rovněž nový nástroj IT nazvaný ARACHNE a členské státy důrazně vybízí k jeho používání. Tento nástroj spojuje údaje z kontrol evropských strukturálních a investičních fondů s externími databázemi a pomáhá řídicím orgánům určovat rizikovější projekty, které vyžadují bližší přezkoumání.

Jaký je účel skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení? Jak pomůže členským státům zjednodušit přístup příjemců k prostředkům z evropských strukturálních a investičních fondů?

Nové právní předpisy na období 2014–2020 nabízejí řadu možností, jak příjemcům snížit administrativní zátěž a zjednodušit jejich přístup k finančním prostředkům EU. Patří k nim soubor společných pravidel pro všechny evropské strukturální a investiční fondy, širší využívání zjednodušeného vykazování nákladů a zavedení „e-soudržnosti“. Nezávislá skupina na vysoké úrovni by se při monitorování možných řešení zaměřila na těchto pět hlavních témat: přístup k financování pro malé a střední podniky, dodatečné požadavky nebo administrativní překážky, které kladou vnitrostátní či regionální orgány (tzv. „gold-plating“), mj. při výběru projektů, používání jednodušších způsobů úhrady nákladů (např. prostřednictvím jednorázových částek nebo paušálního financování), používání na internetu založených postupů (např. „e-soudržnost“ u projektů financovaných v rámci politiky soudržnosti) a zavádění projektů zahájených a řízených místními komunitami (místní rozvoj se zapojením místních komunit).

Během prvního roku svého fungování by skupina posoudila možnosti zjednodušení pro členské státy. Poté by vypracovala podrobnější analýzu provádění možností zjednodušení v členských státech a jejich regionech. Na základě toho by v roce 2016 byl vydán první soubor doporučení, jak příjemcům usnadnit využívání možností zjednodušení stanovených v nařízeních. Skupina na vysoké úrovni by poté začátkem roku 2018 mohla předložit návrhy, jak dosáhnout dalšího zjednodušení v kontextu období po roce 2020.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno