Zdroj: Archiv

[quote]V době, kdy se Evropská komise snaží dokončit digitalizaci veřejné správy a podnikání jako součásti určujících rozvojových trendů, jejímž pouhým segmentem je automatizace zdanění, a věc se stáčí na diskusi, že se tímto segmentem digitalizace podezřívají všichni podnikatelé z krácení daní, je vrcholem narušení soudnosti, pokud jde o unijní priority. Také ale snad i nestoudnosti, protože dlouho EU spolufinancovaná aktivita v této oblasti posloužila v ČR spíše zadavatelům, dodavatelům projektů a naplnila slušnou část kapacity justice. Diskuse v ČR se časově kryjí s postupy evropských opatření.[/quote]

Z projevu místopředsedy Ansipa na zahájení kampaně digitální dovednosti a pracovní místa koalice 1.12. 2016 v Bruselu

Vřele vítám každého na zahájení nové etapy naší kampaně k zvýšení a zlepšení digitálních dovedností v Evropě. Nějakou dobu jsme na tento den čekali. Digitální dovednosti byly uznány za základní dovednost, spolu s jazykovou a matematickou gramotností. Jsou také základem pro fungující digitální společnosti a jednotný digitální trh. Je to věc, kterou musejí mít moderní technologie a moderní komunikace.

Ale je něco zcela jiného rozvíjet ty správné dovednosti k využívání digitálních technologií a pak je uplatnit v pracovním prostředí. Je mnoho mladých lidí, kteří používají internet každý den, ale nemají úplné dovednosti potřebné pro konverzi tohoto zaujetí do skutečné práce.

A to navzdory vysoké nezaměstnanosti mladých lidí a přes naše známé nedostatky odborníků ICT k vyplnění několik stovek tisíc volných pracovních míst.

Každý, kdo tu dnes je, je obeznámen s výzvou k dovednosti, které Evropa čelí, protože svět se ve stále větší míře digitalizuje. To samo o sobě má obrovský dopad na trh práce a druh dovedností potřebných v naší ekonomice a společnosti. Posun k digitalizaci mění strukturu i povahu zaměstnanosti, jak ji známe dnes.

Některá pracovní místa jsou nahrazována díky digitální technologii. Tím se vytvářejí také nová pracovní místa. Některé z nich si neumíme představit – protože ještě neexistují.
Evropská pracovní síla potřebuje dovednosti vyrovnat se a držet krok s těmito změnami. Žádná jiná investice nepřinese vyšší návratnost pro společnost. Všichni víme, že to není jen o naplnění stávajících pracovních míst.

Jde také o zajištění dostatku digitálně kvalifikovaných pracovníků pro Evropu, aby naplnili mnoho nových pracovních míst, která bude jednotný digitální trh vytvářet. Poptávka po profesionálech ICT roste ročně o cca 4 %. V blízké budoucnosti bude většina pracovních míst – ve strojírenství, účetnictví, ošetřovatelství, medicíny, umění, architektury, službách a mnoho dalších vyžadovat rostoucí míru digitálních dovedností. Staly se základním požadavkem pro lidi dostat se dopředu ve společnosti i na moderním pracovišti.

Známe to nějakou dobu, což je důvod, proč Komise neustále pracuje na kampaní, jako je strategie e-dovednosti a velká koalice pro digitální zaměstnanost. Ale nemůžeme to udělat sami ani jen tím, že pracujeme s národními vládami. Žádný jednotlivý orgán. veřejná správa, podnikání, odborová organizace nebo poskytovatel vzdělání nemůže dosáhnout potřebnou modernizaci sám.

To, co nyní potřebujeme, je širší, vice začleňující a pan-evropské úsilí. K tomu tu je digitální koalice.

Zahájení koalice navazuje na naši dosavadní práci rozvíjet a rozšiřovat velké společenství digitálních talentů v Evropě, zvláště velké koalice pro digitální zaměstnanost. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem společnostem zapojeným do velké koalice za jejich značné úsilí a investice v průběhu let.

Nová koalice právě dnes zahájená uznává, že je potřeba zlepšit digitální dovedností, což je výzvou pro všechny z nás, celou Evropskou unii. Od velkých podniků, které využívají digitální technologie pro získání vyššího připojeni, konkurenceschopného a produktivního – po nejmenší a nejvíce inovativní internetové podnikatelé.

Některé země jsou ve svých digitálních transformacích vyspělejší. Jiní zaostávají. To je normální. Důležité je to, že všechny z nich jsou na stejné digitální cestě. Znamená too také, že budeme efektivnější, pokud budeme v našich přístupech spolupracovat

Digitalizace bude transformovat všechna hospodářská odvětví, od dopravy po telekomunikační zařízení, od továren a provozování služeb po zemědělství. To se už děje. Tím může Evropa zůstat konkurenceschopná, růst a prosperovat. Digitální dovednosti jsou východiskem, aby se to stalo.

Komise spouští Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa na pomoc Evropanům v kariérním růstu a každodenním životě

Komise 1.12. 2016 spolu s členskými státy, podniky, sociálními partnery, nevládními organizacemi a vzdělávacími subjekty spustila Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa, která má v Evropě pomoci uspokojit vysokou poptávku po digitálních dovednostech, jež jsou v současnosti nezbytné na trhu práce i ve společnosti.

Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa naplňuje jednu z deseti klíčových iniciativ navržených v rámci nové agendy dovedností pro Evropu, kterou Komise představila letos v červnu. Dále snížit nedostatek digitálních dovedností v rámci Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa přislíbí řada partnerů včetně více než 30 organizací a skupin, jako jsou Evropská digitální aliance malých a středních podniků, ESRI, SAP, ECDL a Google.

Komise vyzývá další zúčastněné strany, aby se ke koalici připojily a přijaly její chartu. Členové koalice se zavazují řešit nedostatek dovedností v oblasti ICT na všech úrovních: od vysoce odborných dovedností po dovednosti, jež potřebují všichni evropští občané pro život, práci a zapojení do digitální ekonomiky a společnosti. Má to zásadní význam jak pro evropský průmysl, aby byl schopen dále držet krok s rychle se rozvíjející konkurencí, tak pro evropskou společnost, aby nebyl nikdo v digitálním věku vyloučen.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl:

„Umožnit více lidem získat digitální dovednosti je jako dát jim vstupenku do digitální ekonomiky. Bez řešení nedostatku digitálních dovedností jednotný digitální trh v Evropě nevybudujeme. Spuštění Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa je milníkem našeho společného úsilí o zlepšení digitálních dovedností všech Evropanů.“

Komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther H. Oettinger doplnil:

„Nedostatek digitálních dovedností již nyní brání inovacím a růstu v Evropě – nejen v případě společností působících v oblasti ICT, ale organizací ve všech odvětvích, ať už soukromých, či veřejných. Tuto překážku musíme odstranit, aby měli Evropané přístup k pracovním místům, jež si zaslouží, a naše podniky si mohly vybírat z velkého množství digitálních talentů.“

Mezi digitální dovednosti patří nejrůznější užitečné dovednosti od vyhledávání informací a sdílení zpráv na internetu až po vytváření digitálního obsahu, například kódovacích aplikací. Lidé s digitálními dovednostmi v Evropě schází, a volná pracovní místa tak zůstávají napříč všemi odvětvími: v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) nebude v důsledku toho do roku 2020 obsazeno až 750 000 kvalifikovaných pozic. Nezaměstnanost mezi mladými lidmi ve věku 15 až 24 let v EU však dosahuje téměř 20 %. Více než třetina ekonomicky aktivního obyvatelstva a obecněji kolem 45 % evropských občanů má jen základní digitální dovednosti.

Úvodní akce v Bruselu se účastní místopředseda Komise Ansip, komisař Oettinger a komisař Tibor Navracsics, odpovědný za vzdělávání, mládež, sport a kulturu, jakož i místopředseda belgické vlády Alexander De Croo. Komisař Oettinger rovněž udělil ceny čtyřem vítězům soutěže Digital Skills Awards 2016, zaměřené na digitální dovednosti.

Partneři pro lepší digitální dovednosti

Nová koalice navazuje na činnost Velké koalice pro digitální pracovní místa, kampaň Digitální dovednosti pro pracovní místa a Vzdělávání a odborné přípravy 2020. Od roku 2013 byly díky Velké koalici prostřednictvím více než 80 podpůrných organizací v oblasti digitálních dovedností proškoleny přes dva miliony osob a bylo zřízeno třináct národních koalic pro digitální dovednosti v členských státech.

V brzké době začnou fungovat tři nové národní koalice – v České republice, Estonsku a Slovinsku – a čtyři další se připravují. Cílem je, aby národní koalice byly do roku 2020 ve všech členských státech. Očekává se, že kombinací těchto iniciativ se do roku 2020 podaří:

  • prostřednictvím stáží, učňovské přípravy a krátkodobých vzdělávacích programů vyškolit jeden milion nezaměstnaných mladých lidí, aby mohli obsadit volná digitální pracovní místa.
  • Podpořit rozšiřování dovedností a rekvalifikaci pracovníků, a zejména přijmout konkrétní opatření na podporu malých a středních podniků, jež se potýkají se specifickými problémy, pokud jde o získávání a udržení digitálních talentů a rekvalifikaci zaměstnanců.
  • Zmodernizovat vzdělávání a odbornou přípravu s cílem umožnit všem studentům a učitelům používat při výuce a studiu digitální nástroje a materiály a rozvíjet a zdokonalovat své digitální dovednosti.
  • Přesměrovat a využít dostupné financování na podporu digitálních dovedností a zlepšit povědomí o důležitosti digitálních dovedností pro uplatnitelnost na trhu práce, konkurenceschopnost a zapojení do společnosti.

Komise bude k práci koalice přispívat koordinací činností na úrovni EU, podporou partnerství a výměny osvědčených postupů.

Nová agenda dovedností pro Evropu

Agenda dovedností pro Evropu stanoví deset konkrétních iniciativ, jejichž cílem je ve spolupráci s členskými státy a zúčastněnými stranami zlepšit dovednosti občanů a jejich uplatnitelnost na trhu práce. Tři z těchto iniciativ – Záruka k získání dovedností (přejmenovaná na Cesty prohlubování dovedností), návrh revize evropského rámce kvalifikací a Plán pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností – Komise přijala v červnu 2016. Návrh revize rámce Europass byl přijat v říjnu 2016.

Dne 5. prosince 2016 zahájí Marianne Thyssenová – komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu – evropský týden odborných dovedností, během něhož se bude v Bruselu a v členských státech konat celá řada akcí ke zvýšení atraktivity a zlepšení vnímání odborného vzdělávání a přípravy.

Zbývající iniciativy v rámci agendy dovedností budou zahájeny v průběhu roku 2017: revize rámce pro klíčové kompetence, nástroj pro vytvoření dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí, další analýza a sdílení osvědčených postupů pro boj proti odlivu mozků a návrh sledovat výsledky absolventů na trhu práce.

Komise navrhuje nová daňová pravidla na podporu elektronického obchodu a on-line podnikání v EU

Evropská komise představila řadu opatření ke zlepšení prostředí v oblasti daně z přidané hodnoty pro podniky v EU, zabývající se elektronickým obchodem. Návrhy umožní spotřebitelům a společnostem, zejména začínajícím podnikům a malým a středním podnikům, snadněji nakupovat a prodávat zboží a služby on-line.

Zavedením portálu pro platby DPH on-line pro celou EU („ jednotného kontaktního místa“) se významně sníží náklady na plnění povinností spojených s platbou DPH, což podnikům v EU přinese roční úspory ve výši 2,3 miliardy EUR. Nová pravidla také zajistí, že se DPH bude platit v členském státě konečného spotřebitele, čímž dojde ke spravedlivějšímu rozdělení daňových příjmů mezi zeměmi EU. Návrhy by členským státům pomohly kompenzovat současnou ztrátu DPH v souvislosti s internetovými obchody, odhadovanou každoročně na 5 miliard EUR. Odhadovaná ztráta příjmů pravděpodobně do roku 2020 dosáhne 7 miliard EUR a je nutné okamžitě jednat.

Komise v neposlední řadě dostojí svému závazku umožnit členským státům uplatňovat stejnou sazbu DPH na elektronické publikace, například elektronické knihy a on-line noviny, jako na jejich tištěné ekvivalenty tím, že zruší ustanovení, která vylučovala elektronické publikace z příznivého daňového režimu, který se vztahoval na tradiční tištěné publikace.

Místopředseda Andrus Ansip Komise v této souvislosti uvedl:

„Plníme naše sliby a uvolňujeme elektronický obchod v Evropě. Již dříve jsme navrhli, aby doručování balíků bylo efektivnější a dostupnější, aby spotřebitelé byli při nákupech on-line lépe chráněni a abychom se vypořádali s bezdůvodným zeměpisným blokováním. Nyní odstraňujeme poslední překážku tím, že zjednodušujeme pravidla pro DPH. Dnešní návrh nejen podpoří podniky, zejména ty nejmenší a začínající, ale také zefektivní veřejné služby a zlepší přeshraniční spolupráci.“

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici k tomu dodal:

„Podniky v EU obchodující on-line nás žádaly, abychom jim ulehčili život. Dnes této žádosti vyhovíme. Velké i malé společnosti, které prodávají zboží a služby prostřednictvím internetu do zahraničí, budou nyní vypořádávat DPH stejným způsobem, jako kdyby realizovaly prodeje ve svých vlastních zemích. Znamená to méně promrhaného času, méně byrokracie a nižší náklady.

Zároveň zjednodušujeme pravidla pro mikropodniky a začínající podniky, což jim usnadní přístup na nové trhy. Naše návrhy znamenají, že evropské vlády by měly mít k dispozici dodatečných 100 milionů EUR týdně, které budou moci použít na služby pro své občany.“

Navrhujeme zejména:

  • nová pravidla umožňující společnostem, které prodávají zboží na internetu, aby se snadno vypořádaly se všemi svými povinnostmi v oblasti DPH na jednom místě,
  • zjednodušit pravidla DPH pro začínající podniky a mikropodniky, které prodávají na internetu; DPH na přeshraniční prodeje nižší než 10 000 € se bude zpracovávat vnitrostátně; malé a střední podniky budou těžit z jednodušších postupů přeshraničních prodejů až do výše 100 000 €, což jim usnadní fungování,
  • opatření proti podvodům v oblasti DPH organizovaným mimo EU, které mohou narušit trh a vytvořit nekalou soutěž,
  • umožnit členským státům snížit sazby DPH pro elektronické publikace, jako jsou elektronické knihy a on-line noviny.

Legislativní návrhy budou nyní předloženy Evropskému parlamentu ke konzultaci a Radě k přijetí.

Podrobný přehled hlavních opatření:

Nová pravidla v oblasti DPH pro prodej zboží a služeb on-line: V současné době se internetoví obchodníci musí kvůli DPH registrovat ve všech členských státech, ve kterých prodávají zboží. Je to často citováno jako jedna z největších překážek pro přeshraniční elektronický obchod, která podniky stojí okolo 8 000 € v každé zemi EU, ve které prodávají.

Navrhujeme, aby podniky zpracovávaly jen jedno jednoduché čtvrtletní daňové přiznání pro splatnou DPH týkající se celé EU s využitím jednotného kontaktního místa pro DPH on-line. Tento systém, který již existuje pro prodej elektronických služeb, jako jsou aplikace do mobilních telefonů, se osvědčil, když se v roce 2015 jeho prostřednictvím vybrala DPH ve výši více než 3 miliardy €.

Administrativní zátěž pro podniky se sníží o neuvěřitelných 95 %, což podnikům v EU přinese celkově úspory ve výši 2,3 miliardy EUR a zvýší příjmy členských států z DPH o 7 miliard EUR.

Zjednodušení pravidel v oblasti DPH pro mikropodniky a začínající podniky: Bude zavedena nová roční prahová hodnota ve výši 10 000 EUR v prodejích on-line, pod kterou podniky prodávající do zahraničí budou moci nadále uplatňovat pravidla pro DPH, na která jsou zvyklé ve své domovské zemi. Na základě toho bude pro 430 000 společností v celé EU, představujících 97 % všech mikropodniků obchodujících přes hranice, jednodušší splňovat pravidla v oblasti DPH.

Druhá nová roční prahová hodnota ve výši 100 000 EUR zjednoduší fungování malých a středních podniků, pokud jde o DPH, díky zjednodušeným pravidlům identifikace sídel jejich zákazníků. Prahové hodnoty by se mohly začít uplatňovat na elektronické služby již od roku 2018 a na zboží on-line od roku 2021.

Další zjednodušení by nejmenším podnikům umožnila využívat tatáž jim známá pravidla v oblasti DPH, jaká platí v jejich domovských zemích, např. požadavky na fakturaci a vedení záznamů. Prvním kontaktním místem bude vždy správce daně v místě, kde je podnik usazen, a podniky už nebudou podléhat auditu ze strany každého členského státu, ve kterém prodávají.

Opatření proti podvodům v oblasti DPH organizovaným mimo EU: Malé zásilky dovážené do EU v hodnotě nižší než 22 € jsou v současné době osvobozeny od DPH. Vzhledem k cca 150 milionům balíků dovážených každoročně do EU bez platby DPH je tento systém otevřen masivním podvodům a zneužívání, což významně narušuje trh ve vztahu k podnikům EU. Podniky EU jsou za prvé jasně znevýhodněny, protože na rozdíl od svých konkurentů mimo EU, musí uplatňovat DPH od prvního prodaného centu.

Za druhé, u dováženého zboží o vysoké hodnotě jako jsou chytré telefony a tablety, dochází neustále k tomu, že je uváděna jejich nižší hodnota, nebo jsou v dovozních dokumentech špatně popsány, aby se mohlo využít osvobození od DPH. Komise proto rozhodla o zrušení tohoto osvobození.

Stejná pravidla pro zdanění elektronických knih, elektronických novin a jejich tištěných ekvivalentů: Současná pravidla umožňují členským státům zdaňovat tištěné publikace, jako jsou knihy a noviny, sníženou sazbou nebo v některých případech extrémně sníženou či dokonce nulovou sazbou.

Stejná pravidla vylučují elektronické publikace, což znamená, že tyto produkty musí být zdaněny základní sazbou. Jakmile jej odsouhlasí všechny členské státy, nový systém umožní přizpůsobení sazeb na elektronické publikace sazbám uplatňovaným u tištěných publikací, ale nebude k tomu zavazovat.

Takže potřebujeme diskuze k zjednodušení, ne nezavádění digitalizace. Protože dodavatel digitalizován být musí, může proto snadno poskytnout potřebné daňové údaje za miniprodejce.