[quote]Série minimálního počtu zachycených nejakostních vzorků pohonných hmot pokračovala i v říjnu, kdy byly z 216 odebraných a kontrolovaných vzorků zjištěny odchylky od jakostních norem u dvou z nich.[/quote]

Jeden vzorek automobilového benzínu nevyhověl v jakostním parametru „oktanové číslo“ a kontrolovaná motorová nafta nedosáhla minimální hodnoty v bodu vzplanutí. I přesto se říjen zařadil jako čtvrtý k těm měsícům letošního roku, kdy poměr zachycených nejakostních vzorků motorových paliv nepřesáhl 1 % z počtu odebraných.

Monitorování jakosti a následné odběry vzorků pohonných hmot v souladu se zákonem o pohonných hmotách (zák. č. 311/2006 Sb.) a příslušné vyhlášky (č. 133/2010 Sb.), probíhalo u čerpacích stanice na území České republiky. K laboratornímu ověření stanovené jakosti byly odebrány vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85.

 Výsledky kontroly

Z celkového počtu 216 vzorků pohonných hmot, odebraných a kontrolovaných v měsíci říjnu 2015, nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům 2 vzorky, což představuje 0,9 %.

poh1

Automobilové benziny

V říjnu bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 80 vzorků automobilových benzinů, z nichž 1 vzorek nesplnil jakostní požadavky stanovené příslušnou technickou normou. Nevyhověl v jakostních parametru oktanové číslo měřené výzkumnou metodou (OČVM) – naměřena byla hodnota 94,2 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 94,6), a oktanové číslo měřené motorovou metodou (OČMM) mělo hodnotu 84,3 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 84,5). Další kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228(2013) Motorová paliva-Bezolovnaté automobilové benziny-Technické požadavky a metody zkoušení splnily.

Motorové nafty

V uplynulém měsíci bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 98 vzorků motorové nafty. Jakostní požadavky příslušné technické normy nesplnil 1 kontrolovaný vzorek, který nevyhověl v jakostním parametru bod vzplanutí. Naměřená hodnota byla 48,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C). Ostatní zkoušené vzorky motorové nafty splnily jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) Motorová paliva-Motorové nafty-Technické požadavky a metody zkoušení.

Biosložky v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 98 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v automobilových benzinech u 80 vzorků. Překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u vzorků sledovaných pohonných hmot nebylo laboratorními rozbory zjištěno

Opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci říjnu 2015 dle zákona o ČOI opatření, spočívající v zákazu prodeje 5055 litrů motorové nafty v hodnotě 148 617 Kč, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů.

Závěr

Výsledky laboratorních kontrol vzorků pohonných hmot odebraných v říjnu vykázaly odchylky od jakostních norem u dvou vzorků. Oproti měsíci září se jednalo o mírné zhoršení, ale v celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot za letošní rok se jednalo o čtvrtý měsíc, kdy poměr zjištěných odchylek nepřekročil 1 % z počtu kontrolovaných vzorků. Lze tedy říci, že jakost motorových paliv byla v měsíci říjnu stabilní.

Výsledky podle inspektorátů

poh2

Zdroj: ČOI

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno