[quote]V průběhu března odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic na celém území republiky celkem 194 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhověly jakostním parametrům stanoveným příslušnou technickou normou pouze 3 vzorky motorové nafty.[/quote]

Ve dvou případech se jednalo o tzv. nedbalostní odchylky, jejichž důsledkem byl nižší bod vzplanutí, a ve třetím případě bylo zjištěno závažné porušení technologické kázně s podezřením na neoprávněnou manipulaci s palivem. Zákaz dalšího prodeje a distribuce byl v březnu vydán na 10 159 litrů motorové nafty v hodnotě 256 017 Kč. Všechny vzorky ostatních motorových paliv sledovaným jakostním parametrům vyhověly.

Česká obchodní inspekce průběžně sleduje a monitoruje jakost pohonných hmot na celém území České republiky podle ustanovení zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách a vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot. Vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva (FAME), LPG, CNG a Etanolu E85 jsou odebírány u čerpacích stanic a jejich jakost kontrolována v laboratořích.

Výsledky kontroly

Z celkového počtu 194 vzorků pohonných hmot odebraných a kontrolovaných v měsíci březnu 2016 nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům 3 vzorky, což představuje 1,5 %.

phm1

Motorové nafty

V  březnu bylo odebráno a kontrolováno celkem 88 vzorků motorové nafty. Z těchto odebraných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Dva kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru bod vzplanutí, jehož minimální hodnota je při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C. U prvního vzorku byla naměřena hodnota tohoto jakostního parametru 46,5 °C a u druhého 46,0 °C. Třetí vzorek nevyhověl v jakostním parametru destilační zkouška – 95 % V/V (objemových), neboť předestiloval při teplotě 388,6 °C (maximální hodnota, včetně zahrnutí nejistoty měření, je 365,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

 Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl obsah metylesterů mastných kyselin kontrolován u 88 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v automobilových benzinech u 72 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných pohonných hmot zjištěno.

Přijatá opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci březnu kontrolovanému subjektu v jednom případě zákaz prodeje pohonné hmoty, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů. Toto opatření bylo vydáno na 10 159,41 litrů motorové nafty v hodnotě 256 017,13 Kč.

Závěr

I přes odchylky od jakostních norem prokázané v průběhu března 2016 laboratorními rozbory u tří vzorků motorové nafty, lze hodnotit jakost pohonných hmot na českém trhu jako velmi dobrou a stabilní.  Oproti únoru došlo k celkovému zhoršení jakosti motorových paliv o 0,5 %. Stabilitu jakosti pohonných hmot však prověří, resp. potvrdí až výsledky kontrol České obchodní inspekce v hlavní motoristické sezóně.

Výsledky podle inspektorátů

phm2

Zdroj: ČOI

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno