[quote] Jak je uvedeno v Poselství, Evropská unie je v rozhodující chvíli. Čelíme několika bezprecedentním výzvám: uprchlické krizi jako důsledku války, teroru a nestability v sousedství; potřebě pokračovat v práci k vytváření pracovních míst a podpoře růstu a stability, a to zejména v Řecku; řešit pokračující vysokou míru nezaměstnanosti zejména mladých lidí v mnoha členských státech; potřebu zachování stability a integrity Ukrajiny a její podpory v přestavbě ekonomiky, dodržování zásad právního státu a prosazování pluralitní demokratické společnosti; dosažení výrazného výsledku na Konferenci OSN o změně klimatu v Paříži; výzvě pracovat na spravedlivých podmínkách pro Spojené království v rámci Evropské unie, která se zavázala k 4 svobodám jednotného trhu a hodnotám, které sdílí všech 28 členských států.[/quote]

Práce na všech prioritách zdárně pokračují díky silné interinstitucionální spolupráci, zejména pokud jde o Evropský fond pro strategické investice, dohodnutý s Evropským parlamentem, Radou a Komisí v rekordním čase šesti měsíců. Jsme odhodláni pokračovat, jak jsme začali, a stále úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou k dodání výsledků, které Evropané očekávají.

Pracovní program Komise 2015 stanoví vizi a strategický rámec k prioritním oblastem politických pokynů. Pokrok v nich je dále vysvětlen v „Stavu Unie 2015: Pokrok v deseti prioritách Evropské komise“. Ukazuje, ukazuje, že jsme dodržovali náš slib být větší a ambicióznější u velkých věcí, a menší a skromnější u malých věci, s uvážením opatření v těch oblastech, kde Evropa může změnit život každého občana, stažením návrhů právních předpisů, které jsou zastaralé nebo byly diskutovány příliš dlouho bez výsledku. Několik dalších důležitých iniciativ představí Komise do konce tohoto roku.

Nyní je čas přejít k dosaženým přínosům na všech úrovních. 2016 soustředíme naše úsilí na konkrétní pokračování našich nových strategií. Úsilí se zaměří na rozhodné akci na krizi uprchlíků a migrace, podporu růstu a zaměstnanosti, zejména prostřednictvím investic a prohlubování našeho jednotného trhu, posílení hospodářské a měnové unie a jejího sociálního rozměru, na práci na spravedlivějším daňovém režimu. V návaznosti na zprávu 5 předsedů k „Dokončení Hospodářské a měnová unie Evropy“ předložíme rychle opatření k prohloubení. Bude přezkoumán víceletý finanční rámec k ověření,  zda jsou programy EU schopny vyhovět mnoha dnešním výzvám  nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem.

Jako doplněk k „Stavu Unie“ jsme nastínili níže uvedené hlavní iniciativy, které přejdou  do konce 2016, včetně těch, u nichž lze očekávat, že budou plněny ještě ve zbývajících měsících roku 2015. Zmínili jsme se také o nejdůležitějších oblastech, v nichž jsou zapotřebí akce Evropského parlamentu a Rady k dokončení legislativního procesu. Iindikativní seznam je výchozím bodem pro interinstitucionální dialog k přípravě pracovního programu Komise 2016. Naše úvahy mít prospěch a nadále těžit z naší interakce s Evropským parlamentem a Radou, mezi komisaři a parlamentními výbory (v souladu s rámcovou dohodou mezi Parlamentem a Komisí), výměny názorů s Výborem stálých zástupců a Radou pro obecné záležitosti, jakož i usnesení a názory dvou poradních výborů a vnitrostátních parlamentů se uplatní i nadále.

Priorita 1: Nový impuls pro zaměstnanost, růst a investice

Zahájení Evropského semestru koordinace hospodářské politiky 2016. Rychlá realizace investičního plánu pro Evropu prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice a financování projektů, zahájení investičního poradenství na podporu organizátorů projektů a Portálu projektů k usnadnění identifikace projektu pro investory. Prioritou Evropského semestru 2016 bude určení klíčových překážek investic na vnitrostátní úrovni.

Zrychlené dodání balíčku 35 miliard EUR pro růst a zaměstnanost v Řecku prostřednictvím technické pomoci a lepšího čerpání finančních prostředků EU, včetně spolupráce s navrženými upravenými podmínkami pro předfinancování a spolufinancování.

Posílení začleňování do trhů práce a sociální investice. Podpory pro opětovné začlenění dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce,  pro pracující rodiče a rozvoj nových dovedností v Evropě. Balíček „cirkulující ekonomiky“ s cílem maximalizovat účinnost využívání zdrojů. Úvahy o budoucnosti strategie Evropa 2020 pro růst jako střednědobé strategie pro inteligentní a udržitelný růst, podporující začlenění dlouhodobě nezaměstnaných. Přezkum víceletého finančního rámce na období 2014-2020 v polovině období, včetně zjednodušení financování programů, zejména u společné zemědělské politiky.

Priorita 2: Propojený digitální jednotný trh

Práce se spolutvůrci právních předpisů na rychlém přijetí reformy o ochraně osobních údajů a návrhy bezpečných sítí a informací.V návaznosti na balíček jednotného digitálního trhu další evropeizace pravidel autorského práva, spolu s legislativními návrhy na řešení neodůvodněného geo-blokování, modernizace pravidel DPH pro elektronický obchod, směrnice o audiovizuálních mediálních službách včetně kabelových a družicových.

Návrhy na vzdálenější reformy rámce předpisů pro elektronické komunikace, s ohledem na konsolidaci jednotného trhu v oblasti telekomunikací, podporovaných investicemi do infrastruktury.

Stimulace růstu digitální ekonomiky iniciativami jako evropské Cloud, vlastnictví údajů a volného toku dat.

Priorita 3: Odolná energetická Unie zaměřená na změnu klimatu

V návaznosti na strategický rámec energetické Unie legislativní návrhy k trhům elektřiny a plynu, včetně propojení, obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Pokračující úsilí na mezinárodní úrovni s cílem připravit a navázat na Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu na konferenci v Paříži. Další kroky k realizaci balíčku energie a klimatu 2030, včetně evropského systému obchodování s emisemi návrh sdílení zátěže v odvětvích mimo systém obchodování s emisemi, (doprava, zemědělství, budovy a odpad).

Priorita 4: Hlubší a spravedlivější vnitřní trh s posílenou průmyslovou základnou

Spuštění navazování na nové strategie vnitřního trhu zboží a služeb, včetně opatření s cílem usnadnit přeshraniční aktivity a posílit integraci do evropských a globálních hodnotových řetězců, zlepšení vzájemného uznávání opatření, harmonizace a normalizace, iniciativy k insolvenčnímu právu a lepšímu vymáhání k zjednodušení života spotřebitelů, podniků, podnikatelů a orgánů veřejné správy.

Spouštění navazování na balíček mobility práce podporou mobility pracovních sil, posílením Evropského portálu pracovní mobility (EURES) a spolupráce mezi službami zaměstnanosti, boje proti zneužívání prostřednictvím lepší koordinace systémů sociálního zabezpečení, a cílený přezkum směrnice o vysílání pracovníků k zajištění, že sociální dumping nemá v Evropské unii místo.

Akční plán pro Unii kapitálového trhu, s cílem vytvořit plynulé  a hluboké kapitálové trhy, posílení finanční stability, diverzifikace zdrojů financování pro ekonomiku celé Evropy. (Zahrnují legislativní návrh na jednoduché, transparentní a normalizované sekuritizace, snížení kapitálových výdajů na investice do infrastruktury a revizi právní úpravy Prospektus.

Snaha o nový přístup k společnému konsolidovanému základu daně (CCCTB) znovu zahájením jednání v Radě k legislativnímu návrhu na povinný společný základ daně jako první krok a konsolidace jako konečný krok, s cílem zlepšit podnikatelské prostředí pro přeshraniční společnosti a zajistit spravedlivé a efektivní zdanění. Akční plán s hlavními zásadami,efektivní a proti podvodům odolné funkce efektivní odolné proti podvodům v konečném režimu daně z přidané hodnoty, včetně návrhu na sazby DPH a stažení návrhu na přiznání k DPH.

Akční plán evropského obranného průmyslu, s aspekty, týkajícími se technologické nezávislosti a konkurenceschopnosti EU, rozvoj společných kapacit průmyslu a technologií. Strategie letectví pro využití růstového potenciálu různých oblastí tohoto odvětví, včetně posílení Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

Přijetí čtvrtého železničního balíčku spolulegislátory. Přijetí záznamu jména cestujícího  EU.

Priorita 5: Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová Unie

Opatření přijatá v návaznosti na zprávu pěti předsedů, včetně návrhu k evropskému systému systému pojištění vkladů a krycímu pojištění ,novelizovaný přístup k Evropskému semestru, návrh na jednotnější zastoupení eurozóny v rámci mezinárodních finančních institucí (jako je MMF) a konferencí a cíleně zaměřená stabilní revize právních předpisů 6-balíčku a 2-balíčku v oblasti posílení a zjednodušení správy ekonomických záležitostí a posílení dialogu mezi Komisí a Evropským parlamentem s ohledem na roční analýzu růstu a realizaci programů podpory stability.

Na základě acquis stanovení pilíře sociálních práv EU, s cílem určit společné zásady a referenční měřítka, což může časem vytvořit větší konvergenci zaměstnanosti a sociální výkonnosti.

Priorita 6:  Rozumná a vyvážená dohoda o volném obchodu s USA

Zajištění trvalého pokroku v oblasti obchodu a investic v transatlantickém partnerství s USA. Návaznosti na strategii obchodu a investic, přizpůsobení se novým výzvám v globální ekonomice a další pokračování dvoustranných jednání (například s Japonskem).

Priorita  7: Oblast spravedlnosti a základních práv založená na vzájemné důvěře

V návaznosti na evropské agendy v oblasti bezpečnosti, včetně návrhu přezkoumání rámcového rozhodnutí o terorismu, vylepšených pravidel k střelným zbraním a podvodů bezhotovostních plateb, odpovídající operativní opatření. Kroky v návaznosti na stanovisko Soudního dvora o přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. Přijetí návrhů na evropské státní zastupitelství a reformy Europolu společnými zákonodárci. Závěr jednání EU-USA k vrcholové dohodě o ochraně dat (včetně soudní ochrany občanů EU v USA).

Priorita 8: K nové politice migrace

Při rychlé, odhodlané a komplexní reakci na krizi uprchlíků, včetně přijetí návrhů na mechanismus nouzového přemístění, bezpečných třetích zemí původu a systému trvalého přemístění společným zákonodárcem. Obnovené úsilí směrem k lepšímu řízení vnějších hranic: výrazné posílení agentury Frontex, účinnější přístup k návratu, kroky směřující k vytvoření evropské pobřežní stráže a pohraničních systémů. Posílení provádění společného evropského azylového systému: komplexní hodnocení dublinského systému a další, včetně posílení úlohy Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Poskytovat bezpečné zákonné možnosti pro ty, kteří potřebují ochranu: návrh na trvalý systém přesídlení společně s rozšířenými systémy ochrany v blízkosti EU.

Obnovený přístup k řízení legální migrace, včetně revize směrnice o modré kartě.

Priorita 9: silnější globální hráč

Přezkum bezpečnostní strategie a vytvoření všeobecné vnější strategie EU, dát lepší smysl nasměrování a větší možnosti nastavit priority a rozhodovat. Další kroky směrem k rámci Post-Cotonou, s cílem je stavět na silných stávajících partnerstvích při zohlednění konkrétní reality v různých zemích a regionech.

Rozvíjet schopnost EU vybudovat bezpečnostní kapacity partnerských zemí a mezinárodních organizací, které jim pomáhají předcházet a zvládat krize, případně prostřednictvím specializovaného nástroje.

Priorita 10: Unie demokratické změny

Uzavření jednání o interinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, o zlepšení právní úpravy do konce roku. Reflexe na posílení role národních parlamentů při přípravě rozhodování.

Při přípravě těchto nových iniciativ bude i nadále  hlavní zásadou zlepšování právní úpravy. Musíme udržet pravidla aktuální a relevantní. Program Komise Regulation Fitness a Performance (REFIT), bude i nadále zlepšovat naši legislativu tak, aby účinněji přenášela ambice našich evropských cílů otevřeným a transparentním způsobem. V mnoha případech budou naše návrhy přezkoumávat a zlepšovat stávající pravidla tak, aby skutečně poskytly očekávané změny. Významným příkladem je přezkum právních předpisů EU k zdraví a bezpečnosti, kde složitost našich pravidel znamená, že pracovníci jsou příliš často ponecháni bez ochrany.

Veškeré naše úsilí v rámci deseti priorit, stejně jako práce nového nezávislého regulačního dohledu, který má na starosti řízení kvality při posuzování dopadů, má cíl zajistit udržitelný charakter vývoje pro evropské současné a budoucí generace. Globální cíl udržitelného rozvoje pomůže vytvářet naši úvahu o budoucí strategii Evropa 2020.

Vzhledem k rozsahu nadcházející výzvy musejí všechny tři instituce soustředit své úsilí a energii na rychlý postup vpřed v klíčových souborech, které mají potenciál skutečně změnit každodenní život občanů a podniků. To je důvod, proč Komise vyvine provést další úsilí, aby uklidila to, co je na stole a bude signalizovat ve svém pracovním programu záměr stáhnout dosud nepřijaté návrhy, které jsou neprojednatelné, aby se dosáhl významný pokrok v blízké budoucnosti. Kromě toho, a v duchu zlepšení společného plánování, se Komise bude snažit spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou na stanovení klíčových stávajících a nadcházejících návrhů, které mají být priority a zrychlí legislativní proces, zejména k řešení utečenecké krize a potřeby zvýšit zaměstnanost a růst. Seznam navržených priorit bude přiložen k pracovnímu programu Komise 2016.

Přijetí pracovního programu Komise 2016 je plánováno na 27. října 2015.

Počítáme s  partnerstvím, aby řešení narostlých evropských problémů přineslo  společné výsledky. Naši občané to očekávají a méně si nezaslouží.

Jak si EU vede v ekonomice a co Česko

Nejnovější  zpráva Eurostat k poměru veřejného dluhu k HDP koncem  2.Q. 2015 a další ukazatele jsou v tabulkách a grafech.

  2014Q2 2015Q1 2015Q2
EA19        
Vládní dluh (milion euro) 9 303 773 9 447 304 9 456 709
  (% HDP) 92.7 92.7 92.2
Z toho: měna a depozita (milion euro) 265 904 273 094 281 895
  (% dluhu celkem) total debt) 2.9 2.9 3.0
Dluhopisy (miiion euro) 7 352 361 7 460 010 7 512 588
  (% dluhu celkem) total debt) 79.0 79.0 79.4
Úvěry (milion euro) 1 685 506 1 714 203 1 662 227
  (% dluhu celkem) debt) 18.1 18.1 17.6
         
       
EU28        
Vládní dluh (milion euro) 11 973 442 12 424 337 12 531 225
  (% HDP) 87.3 88.1 87.8
Z toho: měna a depozita (milion euro) 449 706 488 350 511 792
  (% dluhu celkem) 3.8 3.9 4.1
Dluhopisy (milion euro) 9 654 539 10 025 848 10 158 874
  (% dluhu celkem) 80.6 80.7 81.1
Úvěry (milion euro) 1 869 196 1 910 141 1 860 558
  (% dluhu celkem) 15.6 15.4 14.8
         
       

 

Vládní dluh na konci druhého čtvrtletí roku 2015 podle členských států

Nejvyšší poměr vládního dluhu k HDP byl na konci 2.Q 2015 v Řecku (167,8%), Itálii (136,0%) a Portugalsku (128,7%); nejnižší v Estonsku (9,9%), Lucembursku (21,9%) a Bulharsku (28,3%).

gov

Ve srovnání s 1.Q 2015 na konci 2.Q 2015 osmnáct členské státy zaznamenalo pokles svého dluhu k HDP,  deset  nárůst. Nejvyšší pokles  poměru byl v Irsku (-2.6 %), Nizozemsko (-2,2 %) a Chorvatsko (-2,0%), nejvyšší růst na Kypru (2,9 %), Finsku (2,0 %) a Maďarsku (2,0 %)..

                                      Změny v podílu vládního dluhu k HDP v 2 Q  2015 proti 1.Q 2015

gov2

Ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2014 patnáct členských států zaznamenalo  koncem 2.Q 2015 pokles jejich dluhu k HDP,dvanáct uvedlo nárůst, Kypr zůstal stabilní. Největší pokles byl v Irsku (-12,5%), v Řecku (-%), na Maltě ( 5,8 %) a Lotyšsku (-5,7 %). Nejvyšší růst byl v Bulharsku (8,1 %), Rakousku (4,2 %), Chorvatsku (4,0%) a Finsku (3,9 %).

Změny v podílu dluhu na HDP v 2 Q 2015 proti 2.Q 2014 v %

gov3

Hrubý vládní dluh  podle členských států (stát a jeho územní celky včetně obcí)

gov4

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno